LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 79 із 205

1561. Модернизация информационных услуг в Научной библиотеке Самарского государственного университета

Е.Ю. Жежеря, Н.И. Поваляева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто досвід впровадження в традиційну роботу бібліотеки новітніх інформаційних технологій. У зв'язку з цим проаналізовано зміни в роботі структурних підрозділів Наукової бібліотеки Самарського державного університету. Зроблено висновки щодо досягнутих результатів.

1562. Модернизация программных и технических средств ГНПБУ

Б.Г. Бычков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді викладено питання впровадження системи автоматизації бібліотек "Ірбіс" та питання модернізації технічних засобів, що забезпечують працездатність у середовищі "Ірбіс".

1563. Модернизация профессионального образования в библиотеках для детей

Г.С. Гречко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Прагнення працівників дитячих бібліотек оновити зміст і форми спілкування з читачами, створити комфортне інформаційне середовище, яке сприяло б різнобічним уподобанням користувачів, гостро ставить проблему професійної підготовки сучасного бібліотекаряякому необхідні такі якості, як: компетентність, комунікабельність, володіння інформаційними технологіями та ін. В доповіді розглянуто як традиційні, так і інноваційні форми підвищення кваліфікації для різних груп слухачів, що об'єднані функціональною спеціалізацією, освітою, стажем. Подано активні та інтерактивні форми навчання, які стимулюють у бібліотечних працівників потребу в самоосвіті, створенню в колективах атмосфери творчого пошуку

1564. Модернизация публичных библиотек на примере реконструкции Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Центрального административного округа г. Москвы

В.П. Викулова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

На примере Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева Центрального административного округа показан опыт работы по проектированию, реконструкции и оснащению библиотеки. Освещена роль библиотечного работника как эксперта на всех этапах проведения работ в новом реконструированном здании. Обобщены некоторые рекомендации по совместной работе архитектора, заказчика и представителя библиотеки.

1565. Модернизация системы депозитарного хранения библиотечных фондов России

Ю.А. Гриханов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 497-499. — рус.

Аналізуються дві генеральні тенденції розвитку документних ресурсів бібліотек: 1) збільшується частка документів, які мало використовуються у зв'язку з наростаючими темпами обновлення інформаційного потоку; 2) прискорюється музеєфікація книжкових фондів згідно до закону метаморфізму бібліотеки відповідно до розвитку електронних технологій запису і передачі інформації. Пропонується скоротити сумарний обсяг бібліотечних фондів, які мало використовуються, на основі розподілу відповідальності за постійне збереження максимально повного документного фонду між федеральними і регіональними депозитаріями - бібліотеками, інформаційними центрами та архівами, які отримують безкоштовний обов'язковий примірник документів. Документи, які мало використовуються, мають бути зосереджені в одному-двох примірниках у 7 спеціалізованих сховищах - репозитаріях.

1566. Модернизация системы отчетности и нормирования в библиотеке ВятГУ: опыт работы

Т.Л. Корчемкина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено практичний досвід оптимізації системи звітності з впровадженням системи автоматичного нормування, яка уніфікує трудомісткі процеси та надає додаткові можливості керівництву бібліотеки (на прикладі Вятського державного університету).

1567. Молодежь как объект библиосоциальной работы

Е.В. Балашова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1568. Мониторинг библиографической деятельности библиотек региона

Л.А. Пронина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1569. Мониторинг библиотечных кадров в регионе как стратегия деятельности вуза

Е.Л. Кудрина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы подготовки библиотечных кадров в вузах искусств и культуры. Обосновывается необходимость изменения структуры подготовки кадров в вузах с учетом потребностей региональных рынков труда. Анализируется ситуация, сложившаяся в службах занятости Западно-Сибирского региона, по учету безработных, имеющих библиотечное образование. Предпринята попытка создания методики формирования регионального заказа высшим учебным заведениям на подготовку специалистов библиотечного профиля. Разработанная система мониторинга потребностей в специалистах, включающая объекты систематического отслеживания и перечень баз данных, как составляющих инструментарий мониторинга, базируется на кадровом составе государственных библиотек Кемеровской области.

1570. Мониторинг качества библиотечного обслуживания как элемент системы менеджмента качества вуза

В.И. Ропотан, И.Г. Кудрявцева, А.В. Завьялов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведено систему показників якості роботи бібліотеки, як складової системи менеджменту якостівнз, що зараз розробляється в МІРЕА. Розглянуто загальні показники, показники процесів комплектування фонду, обробки літератури, збереження, обслуговування різних категорій користувачів, атакож питання моніторингу забезпеченості вищого навчального закладу інформаційними ресурсами.

1571. Мониторинг потребностей в обеспечении сохранности фондов в вузовской библиотеке

Н.А. Шешина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе обозначены основные проблемы вузовских библиотек в области сохранности фондов и намечены некоторые варианты их решения. В библиотеках ряда вузов собраны уникальные коллекции, требующие определенных условий хранения, как правило, отсутствующих в вузах. С другой стороны, библиотеки вузов призваны обеспечить сохранность больших массивов учебной литературы, находящейся в постоянном интенсивном использовании. При этом библиотеки сталкиваются с серьезной проблемой недостаточной защищенности книжных фондов российским законодательством. Осуществляя свою деятельность в экстремальных финансовых и физических условиях, сотрудники вузовских библиотек направляют большие усилия на обеспечение сохранности доверенных им фондов. В докладе отражен опыт международного сотрудничества Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета в области сохранности коллекций.

1572. Мониторинг финансирования библиотек по экономическим районам России

Г.Н. Смолина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1573. Мониторинговые исследования читательской аудитории и информационных ресурсов Национальной библиотеки Беларуси

А.М. Богаревич; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1574. Моніторинг ефективності використання електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Н.Ю. Каліберда Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 88-96. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

1575. Морфологическая сегментация (частичная) словоформ русского языка: опыт эксплуатации, новые решения

Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассказывается о разработке аппарата автоматической морфологической сегментации слов естественного языка, обеспечивающего единообразие "запрос-база данных", высокую производительность и достоверность обработки словоформ, а также высокое качество функционирования информационной системы.

1576. Москва на Ридо-реке: канадско- российское сотрудничество в онлайновом обучении

А.Л. Цветкова, Д. Науйокайтис Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 856. — рус.

На сесії конференції "Крим-2002" "Діти, комп'ютери та Інтернет" автори доповіді прийшли до угоди про співробітництво в рамках проектів онлайнового навчання й обміну шкільними навчальними технологіями. На конференції "Крим-2003" буде оприлюднено звіт про уроки, успіхи і труднощі такої форми міжнародного співробітництва.

1577. Московские библиотеки на пути к информационному обществу

Н.А. Забелина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 638-642. — рус.

Рішенням Комітету з питань культури уряду Москви ММДБ визначена учасником проектування і реалізації першої черги Корпоративної мережі публічних бібліотек (КМПБМ) як її базовий центр-провайдер. Роботи, що виконуються згідно з Проектом, передбачені "Програмою модернізації публічних бібліотек Москви" 1998 р. Дана мережа - це єдиний комплекс організаційних, технологічних, технічних і інформаційних засобів, призначених для створення і використання об'єднаних інформаційних ресурсів публічних бібліотек з метою задоволення соціальних, культурних, наукових та інших видів потреб користувачів. Розкриваються основні принципи роботи КМПБМ, описуються етапи створення і розвитку КМПБМ, основні завдання ММДБ по реалізації КМБМ, нові інформаційні ресурси ММДБ. У рамках КМПБМ ММДБ здійснюється і методична робота, а також робота по створенню і розвитку програмно-технологічного комплексу КМПБМ.

1578. Музей книги в библиотеке

М.М. Калмыкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 385-387. — рус.

В статті розглядається питання про музеї книги. Особливо загострюється увага на створенні музею книги у крупних бібліотеках. На прикладі Наукової бібліотеки Таврійського національного університету розповідається про музей книги в бібліотеці з представленням найбільш цінних експонатів.

1579. Музей сегодня: нужен ли опыт информационных систем (в аспекте проблем дома-музея М.А.Волошина)

Н.М. Мирошниченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе анализируются новые тенденции в работе музеев, формирующиеся в последние годы под влиянием политических и экономических изменений в обществе. Отмечается, что на сегодняшний день развитие музейного дела невозможно без использования современных информационных технологий, которые открывают новые возможности как в деле комплектования, учета и сохранности музейных фондов, так и в предоставлении услуг мировому культурному сообществу. Рассматривается концепция межмузейного информационного Центраи его возможные функции в аспекте мемориальных музеев. Ставится проблема создания и внедрения единой унифицированной системы музейной компьютерной каталогизации. Автор выражает уверенность, что выход музеев в широкое информационное пространство посредством Internet или других телекоммуникаций многократно увеличит возможности использования фондовых собраний и позволит в большей степени реализовать научный и познавательный потенциал музеев, а также будет способствовать популяризации столь значительной части культурного наследия, как музейные коллекции

1580. Музей-обсерватория ГАИШ МГУ и задачи формирования современного научного мировоззрения

Ю.Л. Менцин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 348-350. — рус.

Найважливішим завданням формування сучасного наукового світогляду у наші дні стало подолання відокремлення науки від суспільства, що виникло у другій половині ХХ століття. На відміну від попередніх епох, багато людей стали бачити в науці ірраціональнуі ворожу силу. Істотну роль у подоланні подібних настроїв починають відігравати наукові музеї, відвідувачі яких, завдяки наочності і можливості спробувати зробити щось своїми руками, можуть глибше зрозуміти особливості роботи вчених і сутність застосованих ними методів досліджень. Серед таких музеїв чільне місце належить музею-обсерваторії Державного астрономічного інституту ім. П. К. Штернберга МДУ.