LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 82 із 205

1621. Наука-online: организация доступа ученых Беларуси к удаленным источникам научной информации в ЦНБ НАН Беларуси

Р.В. Ахремчик — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються питання обслуговування користувачів інформацією в електронній формі на базі відділу електронних ресурсів Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі. Організація роботи з науковими електронними ресурсами в Центрі Інтернет-доступу. Електронна доставка документів.

1622. Наукова бібліотека в умовах інформатизації суспільства

Н. Берьозкіна Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 49-52. — укp.

Висвітлено діяльність Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі, зокрема, у процесі формування та збереження повного зібрання національних наукових документів, рідкісних і рукописних книг, архівних зібрань; інтеграції інформаційних ресурсів Бібліотеки у світовий інформаційний простір; активного співробітництва з інформаційними установами й організаціями Білорусі та іншими країнами у всіх сферах діяльності даної установи. Розглянуто актуальні проблеми комплектування фонду іноземними виданнями.

1623. Науковий опис аркушевих образотворчих документів. Проблеми методики

І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 273-279. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

1624. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Н.Е. Кунанець; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено дослідження історії становлення та розвитку наукових бібліотек Львова з кінця XVIII ст. до 1930-х рр., які діяли при наукових установах, вищих навчальних закладах та громадських товариствах. Виділено й охарактеризовано три основні періоди їх розвитку та наведено класифікацію. Проаналізовано діяльність спеціальних та універсальних наукових бібліотек, визначено джерела їх комплектування, серед яких пріоритетне значення займають дари. Виявлено тематичні пріоритети формування фондів, проаналізовано склад зібрань та колекцій. Показано вплив наукових установ, які створювали книгозбірні, на розвиток бібліотечних фондів. З'ясовано, що діяльність книгозбірень не обмежувалася опікою над фондами, зокрема, висвітлено результати їх науково-дослідної роботи. Зроблено висновок, що наявність наукових книгозбірень створювала неповторну інфраструктуру у Галичині та сприятливий інформаційний простір для розвитку різних галузей науки.

1625. Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918 - 1999 рр.) як об'єкт історико-бібліотекознавчого дослідження

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.В. Воскобойнікова-Гузєва; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено комплексному історико-бібліотекознавчому дослідженню масивів наукових видань як специфічної бібліотечної моделі наукового знання та основи документного фонду всього періоду розвитку Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Розглянуто головні етапи розвитку системи документопостачання Бібліотеки, типолого-книгознавчий аналіз основних масивів наукового книгодруку України 90-х років XX ст. як головного чинника документозабезпечення фонду вітчизняних наукових видань. Визначено стратегію формування фонду наукової літератури універсальної наукової бібліотеки загальнодержавного рівня.

1626. Наукові видання Харьківської державної академії дизайну та мистецтв

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1627. Наукові засади інформаційного забезпечення бібліотечної галузі

С.М. Масловська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 77-85. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

1628. Наукові здобутки і творчий пошук колективу Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України

М. Романюк Бібл. вісн. — 2000. — N 3. — С. 28-34. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

У ракурсі наукових і бібліотечних проблем сьогодення проаналізовано напрацювання однієї з провідних наукових бібліотек України. Висвітлено особливості діяльності цього науково-дослідного інституту, що має пріоритетні напрями роботи, мета яких - формування повного репертуару української періодики ХІХ - ХХ ст., розкриття рукописних, мистецьких фондів, співпраця з іншими бібліотеками країни щодо проблеми створення національної бібліографії. Простежено особливості творчих традицій двох наукових шкіл - бібліографів-дослідників української книги та дослідників періодики.

1629. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Н.М. Христова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням формування та розвитку науково-довідкового апарату архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек в Україні у 1920-1990 рр. Охарактеризовано елементи, структуру, функції та сучасний стан науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду України. Визначено основні етапи історії НДА, а також тенденції його розвитку та шляхи удосконалення.

1630. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 В.В. Матусевич; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено висвітленню історії організації і напрямів діяльності Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ, визначенню внеску Комісії та її окремих діячів у розвиток бібліотечної науки в Україні.

1631. Науково-дослідні проекти наукової бібліотеки НаУКМА

Н.В. Казакова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

В допові розглядаються науково-дослідні проекти Бібліотеки, реалізація яких дозволила б відновити (в різних формах) фонди славетної Києво-Могилянської Академії, з паралельним дослідженням фондів сучасної Бібліотеки - як пам'ятки відродженої Академії та сподвижницького руху числених бібліотек, наукових та громадських організацій та осередків, приватних осіб, якими подаровано понад 80 тис. прим. у 1992-1998 рр.

1632. Науково-інформаційні аспекти створення проблемно-орієнтованої автоматизованоі ББД "Хвороба Альцгеймера"

Т. Жулід Бібл. вісн. — 2000. — N 1. — С. 22-24. — укp.

Обгрунтовано необхідність інформаційного забезпечення розв'язання однієї з найактуальніших проблем сучасної медицини і біології - хвороби Альцгеймера і створення на цій основі проблемно-орієнтованої бібліографічної бази даних (ББД). Розглянуто питання технічного та програмного забезпечення ББД, її інформаційну базу. Особливу увагу приділено розробленню структурного дерева БД, яке дає змогу здійснювати високоефективний пошук (тематичний, предметний, за автором, датою видання тощо).

1633. Науково-технічні бібліотеки: сьогодення і майбутнє

І.І. Хемчан Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 367-370. — укp.

1634. Научная библиотека в условиях информатизации общества

Н.Ю. Березкина Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 70-76. — рус.

1635. Научная библиотека Керченского археологического музея: история, место в культурно-историческом аспекте города, перспективы развития

Н.Д. Шестакова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The history of the Scientific Library of Kerch Archeological Museum is reviewed from the date of its foundation. The building of the Library's holdings and their restoration by the outstanding Soviet archeologists and historians after the Great Patriotic War are described. The current state of the holdings is described and an important role played by the Library as a municipal education centre is considered.

1636. Научная библиотека МГУ сегодня и завтра

А.Ф. Панца — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розповідається про сучасну структуру бібліотеки, про перспективи розвитку і освоєння нових комп'ютерних технологій в обслуговуванні читачів та організації фонду в новій будівлі Фундаментальної бібліотеки на Ломоносовському проспекті.

1637. Научная библиотека Национального университета "Киево-Могилянская Академия": проблемы становления и перспективы развития

Т.А. Ярошенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The Report dwells upon the activities of the Library of Kiev-Mohyla Academy from the historical and sociocultural point of view,beginning from the 17 century.The report covers the principal matters of today library activities as an important unit of education process and research work, the urgent problems of acquisition, cataloging,automation of technological process,collection preservation. The report also deels with the perspective trends of further activities of the Library as an IFLA member, problems of international cooperation.

1638. Научная библиотека Росстата: сегодня и завтра

Е.Г. Мацнева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь знайомить з Науковою бібліотекою Росстату, її багатими фондами. Подається огляд унікальних видань, що зберігаються в бібліотеці. Розповідається про джерела поповнення фонду бібліотеки, про міжбібліотечний книгообмін із зарубіжними статистичними службами. Також порушується питання про перспективи розвитку бібліотеки, про необхідність переходу на якісно новий рівень в обслуговуванні читачів, коло яких постійно зростає. Підкреслюється специфічність фонду бібліотеки і необхідність враховувати цюособливість при реалізації нових проектів.

1639. Научная библиотека Т.И.Вяземского

Д.К. Михаленок, В.Ю. Лапченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Дана общая характеристика научной библиотеки Т.И. Вяземского, отмечающей в 1999 г. 100-летие. В библиотеке собрано около 60 тыс. экз.: справочные издания, бесценные периодические издания, труды многих университетов мира и академий наук, собранные в основном в период, который охватывает 18 и 19 века.

1640. Научная библиотека университета в системе создания и распространения краеведческой информации (на примере научной библиотеки Новгородского университета)

Н.И. Морылева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь подає загальну картину науково-навчальних об'єднань НовДУ, які займаються вивченням історичних та соціально-культурних процесів Новгородського регіону. Висвітлює діяльність Наукової бібліотеки НовДУ щодо введення в світовий інформційний обіг краєзнавчої інформації, створеної в результаті цієї колективної діяльності. Знайомить з системою друкованих та електронних краєзнавчих інформаційних продуктів, створених бібліотекою. Вся ця діяльність спрямована на зберігання та організацію ширикого доступу до регіональних матеріалів, розширенняджерелознавчої бази і використання краєзнавчих знань у сучасній практичній, науковій, навчальній, громадській діяльності.