LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 84 із 205

1661. Национальная библиотека Беларуси в новом здании: технологические решения

А.А. Шереметьева, С.И. Чернов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлені технологічні рішення, розроблені згідно Концепції створення республіканського інформаційного і соціокультурного центру на базі Національної бібліотеки Білорусі, що будується.

1662. Национальная библиотека Беларуси: новый этап развития

P.C. Мотульский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 77-78. — рус.

Нинішня будівля НББ, споруджена в 1930-і рр., вже не відповідає сучасним вимогам. У 2002 р. було прийнято рішення про будівництво нового приміщення для національної бібліотеки. У цьому ж році було розпочато будівництво, яке має бути завершене у 2005 р. При будівництві планується застосувати оригінальні архітектурні, конструктивні і технологічні рішення, що дозволить перетворити НББ в один з найбільших інформаційних порталів.

1663. Национальная библиотека Грузии - Информационный центр по непубликуемой литературе

З.М. Берикашвили, Н.В. Мелкадзе — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Национальная библиотека Грузии является национальным центром информации, комплектующей и обеспечивающей доступ к таким непуликуемым источникам информации как диссертации

1664. Национальная Библиотека Грузии становится Парламентской Национальной Библиотекой

Т. Чхенкели — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В конце декабря 1996 года Президент Грузии подписал указ согласно которому Национальная Библиотека Грузии становится Па рламентской Национальной Библиотекой. В конце марта с.г. будет осуществлена реорганизация Национальной Библиотеки и определены ем новые функции. Будут расшир ены и усилены информационные функции. Начнмт издаватся газета содержащая тематические списки: новых поступлений, книг н аходящихся в продаже, книг находящихся в печати, заглавий статей из периодических изданий. Будут вестись соответствующи е базы данных. Будет усилена служба текущего оповещения, которая фактический превратится в избирательное распространен ие информации. Комплектование и обслуживание юридическими изданиями станет особенно важным направлением. Наряду с изуче нием информационных потребностей различных категорий граждан, будет вестись целенаправленная работа для укрепления граж данственного самосознания и распространения информации по правам человека. Автоматизированная система Библиотеки потреб ует новых подходов решения информационных задач. К концу мая будет создан набросок концепции развития Парламентской Нац иональной Библиотеки Грузии.

1665. Национальная библиотека Узбекистана и ее роль в реформировании библиотечного дела Республики

А.А. Умаров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуті питання, які набувають принципового значення в контексті ключових проблем розвитку бібліотечного співтовариства та національних бібліотек. Наведено аналіз стану та перспективи розвитку бібліотечної справи в республіці, дані основні напрями із вдосконалення бібліотечної діяльності з урахуванням нових інформаційних технологій. Розглянуто роль Національної Бібліотеки устворенні національних інформаційних ресурсів.

1666. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского как многопрофильный научно-исследовательский центр

А.С. Онищенко, В.Г. Попроцкая Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 15-39. — Библиогр.: 48 назв. — рус.

1667. Национальная система реферирования как сегмент международной информационной инфраструктуры

М.Б. Сорока Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1139-1141. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Викладено концепцію та організаційні принципи побудови Національної системи реферування української наукової літератури, в основу якої покладено принцип розподіленої аналітико-синтетичної обробки наукової літератури з наступним централізованим формуванням загальнодержавної реферативної бази даних і підтримку багатоаспектного використання її інформаційних ресурсів. Визначено критерії відбору літератури для реферування. Представлено методику аналітико-синтетичної обробки потоку вітчизняної наукової літератури з використанням ресурсозберігаючих комп'ютерних технологій.

1668. Национальное возрождение России - одно из приоритетных направлений работы Самарской областной юношеской библиотеки

Р.Г. Букина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Социально-культурная обстановка в Самарской области, ее особенности. Место и роль книги, библиотеки в системе воспитания культуры межнационального общения. Координация работы областной юношеской библиотеки по воспитанию культуры межнационального общения с заинтересованными государственными и общественными организациями. Организационно-методическая работа областной юношеской библиотеки (семинары, курсы повышения квалификации, выпуск методико-библиографических пособий). Конкурсы профессионального мастерства "БИБЛИОШОУ-97", задачи, поставленные организаторами, многообразие форм продемонстрированных мероприятий, итоги конкурса). Информационно-библиографическая деятельность областной юношеской библиотеки в помощь возрождению национально-культурных традиций (картотеки, Дни информации). Совместная работа областной юношеской библиотеки с национально-культурными центрами г.Самары. Праздник татарской книги, встреча Каравана Дружбы из Казани как яркое мероприятие, способствующее приобщению молодежи к национально-культурным традициям. Проект создания при областной юношеской библиотеке ЦЕНТРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, перспективы совершенствования деятельности библиотеки по воспитанию культуры межнационального общения.

1669. Национальное самосознание как основная психологическая особенность читателя

О.В. Головачева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1670. Национальные авторитетные/нормативные файлы предметных рубрик и заголовков, содержащих наименование организаций: принципы и подходы к формированию и поддержке

Т.Л. Масхулия, Ю.Г. Селиванова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 209. — рус.

У доповіді розглядаються підходи до формування національних авторитетних файлів. Описується ведення авторитетних файлів у РНБ. Пропонується модель спільного формування національних авторитетних файлів у рамках Зведеного каталогу бібліотек Росії. Розглядається співвідношення між національними, галузевими і локальними авторитетними файлами.

1671. Национальный коммуникативный формат и национальный формат каталогизации

В.В. Скворцов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

The report concerns the activities of the RUSMARC Project Workgroup. The author analyses where the term RUSMARC appears from. The report also outlines the differences between Exchange Format and Format of Cataloguing and gives the brief review of the ways of adaptation UNIMARC as an Exchange Format and Format of Cataloguing in different countries.

1672. Национальный файл географических названий - новые проекты РГБ

О.А. Лавренова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Доповідь є презентацію проекту національного файлу нормативних/авторитетних записів для географічних назв, розробку якого почала РДБ у 2003 році за угодою з Міністерством культури РФ умежах підпрограми "Розвиток культури та збереження культурної спадщини" федеральної цільовоїпрограми "Культура Росії (2001-2005 роки)". Файл стане частиною комплексу файлів нормативних записів для ЛІБНЕТ та забезпечить використання у бібліотечній практиці (при каталогізації документів та пошуку інформацій) нормалізованих найменувань російських географічних об'єктів, яківпроваджено офіційно на федеральному рівні. Російський національний файл географічних назв отримав міжнародний MARC-код "rugeo" для використання його в бібліографічних записах. Створено технічний проектвизначено джерела даних, підготовано програми-конвертори, сформовано експериментальний файл.

1673. Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності

автореф. дис... канд. наук з соц. комунікацій27.00.03 Чжао Лін; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Концептуалізовано розвиток національної бібліотеки (НБ) і механізмів реалізації стратегій подолання цифрової нерівності за умов побудови інформаційного суспільства. Проаналізовано глобалізаційні фактори, що зумовлюють переформатування організаційно-функціонального устрою національних бібліотечних систем. Досліджено діяльність НБ за умов розгортання інформаційно-комунікаційного середовища національних бібліотечних систем. Обгрунтовано становлення системно-інтеграційної функції НБ і визначено тенденцію до утворення мережевої структури НБС. Зазначено, що подолання цифрової нерівності у країнах є можливим за умов створенням єдиного інформаційно-комунікаційного середовища бібліотек.

1674. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Т. Павлуша Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Найбільша бібліотека держави, комплексний бібліотечний, інформаційний, науково-дослідний, культурний і видавничий центр України.

1675. Національна бібліотека Франції (сторінки історії та досвіду роботи)

Р. Кириченко Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 31-33. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Окреслено віхи історичного шляху однієї з найвідоміших книгозбірень світу - Національної бібліотеки Франції, описуються особливості формування її багатих фондів, їх наповнення та зміст, зокрема, у відділах рукописів; естампів і репродукцій; монет, медалей, антикваріату; у музичному відділі. Вивчається досвід міжнародного співробітництва бібліотеки, розглядаються переваги застосування нових технологій.

1676. Національна електронна бібліотека України

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Магістральний напрям інформатизації бібліотечної сфери — створення інтегрованих комп'ютерними мережами електронних бібліотек.

1677. Національна система електронних бібліотек

А.О. Чекмарьов, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 52 с. — укp.

Викладено основні напрями інформатизації провідних книгозбірень України, що передбачають створення в них електронних бібліотек та їх ітеграцію комп'ютерними мережами. Визначено архітектуру таких бібліотек, їх інформаційно-ресурсні компоненти, лінгвістичне, програмне і технічне забезпечення.

1678. Національна система реферування української наукової літератури

М.Б. Сорока; НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 209 с. — укp.

У монографії висвітлено історію розвитку реферативної справи в світі та сучасний стан науково-інформаційної діяльності в Україні. Запропоновано нову концепцію побудови національної системи реферування, що грунтується на поєднанні принципів розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання потоку вітчизняних наукових видань суб'єктами системи документальних комунікацій і централізованого формування загальнодержавної реферативної бази даних. Викладено методику аналітико-синтетичного опрацювання потоку наукової літератури, що базується на використанні ресурсоощадних комп'ютерних технологій. Розглянуто архітектуру національної системи реферування, форматне та лінгвістичне забезпечення бази даних "Україніка наукова", яка є ядром системи, основою для підготовки галузевих серій Українського реферативного журналу.

1679. Національний гербарій України: Гербарій KW

М. Шевера, М Федорончук, Л Крицька Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1680. НБ как базовый документальный элемент национальных информационных систем

Х.А. Риад; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.