LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 85 із 205

1681. Не оборвется связь времен... Создание цифровых коллекций

Н.Н. Зеленская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Нерозривний зв'язок з минулим, бажання зберегти спадковість вітчизняних традицій - ось що притаманнесучасному культурному та науковому життю міста Кіровограда.Щоб зберегти духовний спадок і не втратити зв'язок часів, бібліотека застосовує найновіші комп'ютернітехнології: оцифровування рідкісних та цінних видань і переведення книжок на електронні носії, створенняповнотекстових баз даних - у проекті "Електронний Музей Книги".З нагоди 250-річчя заснування міста Єлисаветграда обласна наукова бібліотека ім. Дмитра Чижевськоговипустила компакт-диск "З історії Центральної України". В ньому зібрано повні тексти вибраних рідкіснихкниг з історії нашого міста і регіону.Робота з оцифровування рідкісних книжок і створення повнотекстових баз даних триває.

1682. Невідома акварель Василя Григоровича Кричевського

Д. Фоменко Бібл. вісн. — 2002. — N 3. — С. 30-32. — укp.

Вперше опубліковано невідому акварель В.Г.Кричевського, що зберігається у відділі образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Детально проаналізовано життя та творчу спадщину В.Кричевського - засновника всесвітньовідомої династії українських митців, оригінального живописця, архітектора та графіка, самобутнього майстра декоративно-прикладного мистецтва, художника театру та кіно, творця українського національного стилю, співзасновника Української Академії мистецтв (1917 р.), автора малюнка Державного герба України - тризуба (1918 р.)

1683. Негосударственные вузы в информационном и социокультурном пространстве

Е.В. Утин, Е.Л. Кудрина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 18 назв. — рус.

Розкривається роль недержавних вузів в системі вищої освіти в інформаційному і соціокультурному просторі Росії. Розглядаються проблеми розвитку недержавних вузів в сучасний період. Висвітлюються питання класифікації вузів, їх кадрового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, якісного складу керівників, проблеми фінансування, взаємодії освіти та ринку, двоїстості політики держави по відношенню до студентів недержавних вузів.

1684. Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки": з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст.

С. Міщук Бібл. вісн. — 2002. — N 3. — С. 16-22. — укp.

Проаналізовано історію бібліотечної справи, культурного життя Волині, долю книжкових фондів Наукової бібліотеки при Волинському науково-дослідному краєзнавчому музеї у Житомирі, на тлі подій 1928 р., коли бібліотечні колекції та зібрання України за постановами Народного комісаріату освіти УСРР передавалися до головних державних книгосховищ України та зосереджувалися за регіональним принципом у кількох найбільших бібліотечних центрах України. Розкрито важливі аспекти історії бібліотечного зберігання. Було зроблено спробу створення регіональної наукової бібліотеки у Житомирі - історично сформованому центрі культурного життя України. Детально розглянуто боротьбу інтелігенції краю за право на свою історію та культуру наприкінці 1920-х - у 1930-ті рр.

1685. Незрячий пользователь автоматизированных информационно-библиотечных систем: проблемы обслуживания и обучения Опыт работы издательского комплекса Саратовской областной спецбиблиотеки для слепых в информационном обеспечении читателей библиотеки

Н.И. Баукова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Большие возможности для доступа людей с ограниченными возможностями к информации предоставляет комплекс тифлотехнических средств библиотеки.Доступ незрячих к электронному каталогу обеспечивается с помощью разработанной специалистами библиотеки программы с использованием синтезатора речи.Саратовская библиотека для слепых постепенно превращается в центр по обучению незрячих пользователей работе на персональном компьютере.Тифлоиздательский комплекс предоставляет возможность расширить комплектование фондов путем производства непосредственно в библиотеке "говорящих",крупношрифтовых, рельефно-точечных, электронных изданий. Библиотека и в будущем будет вести поиск и внедрение в практику перспективных технологий.

1686. Незрячий пользователь в информационном пространстве

И.В. Фабер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Тульская областная библиотека для слепых главной задачей своей деятельности считает оказание помощи инвалидам в реализации их прав на равный доступ к информации. В этих целях в библиотеке с 1994 г. действует "Региональный тифлоинформационный центр библиотечного обслуживания инвалидов". Его задачи: обучение чтению и письму по системе Брайля с использованием технических средств; выпуск методических материалов на различных носителях информации; организация автоматизированного рабочего места незрячего специалиста; организация работы с озвученными электронными каталогами и картотеками; использование развивающих и обучающих компьютерных программ в реабилитационной работе с детьми, нуждающимся в особой помощи; производство специальных изданий для незрячих пользователей; творческая реабилитация инвалидов по зрению. В 1998 г. совместно с Российской государственной библиотекой для слепых (Москва) создан "Межрегиональный образовательно-информационный и консультативный центр для инвалидов". Задачи центра: комплектование литературы и распространение информации образовательного характера; оказание консультативной и методической помощи пользователям-инвалидам и специалистам коррекционно-педагогических и реабилитационных учреждений; проведение регулярных индивидуальных консультаций и занятий с пользователями по обучению компьютерной и библиографической грамотности; обучение пользователей работе на компьютерах и вспомогательных приспособлениях (брайлевские дисплей и принтер, синтезатор речи и т.д.). В ближайшей перспективе планируется выход в Интернет.

1687. Неизвестная страница истории библиотечного дела в Заполярье

Т.Н. Захарова, Ю.Д. Губерман; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1688. Неизвестные страницы истории. М. В. Баград и его "связи с библиотечной классификацией"

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розповідається про життя і основний доробок Михайла Васильовича Баграда (1913-1996) "Загальна класифікація наук та її зв'язок з бібліотечною класифікацією" (1967), де автору вдалося запропонувати сміливі рішення старої філософської проблеми.

1689. Некоммерческое партнерство - основа развития библиотек Севастополя

Н.Л. Ржевцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді розглядаються питання некомерційного партнерства бібліотек м. Севастополя. Особлива увага приділяється створенню Севастопольської бібліотечної асоціації, цілям і завданням, пріоритетам розвитку та основним напрямкам діяльності СБА.

1690. Некоторые аспекты внедрения АБИС "Руслан" в Научной библиотеке Самарского государственного университета

В.И. Бородавкина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описано досвід роботи НБ СамДУ з впровадження АБІС "Руслан" у процес обробки документів. Увагу акцентовано на складнощах формування нового технологічного середовища.

1691. Некоторые аспекты внедрения информационных технологий в библиотеки сельскохозяйственного профиля Украины

А.В. Шемаева, Г.Г. Гладких — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматривается опыт работы библиотек сельскохозяйственного профиля и проблемы совершенствования информационного обеспечения агронауки и сельского хозяйства в Украине. Освещаются вопросы создания национальной базы данных отчетов законченных НИР. Описывается опыт внедрения услуг INTERNET и создания WWW-сервера в НИБЦ ИЭКВМ.

1692. Некоторые аспекты внедрения нового программного обеспечения в технологический цикл обработки документов на примере РГБ

Е.П. Ильина, Г.В. Мягкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 168-170. — рус.

Представлено досвід роботи РДБ з впровадження програмного забезпечення Aleph-500 у процес обробки документів. Увага акцентується на складностях перехідного періоду. Розкрито технічні, організаційні та технологічні аспекти вирішення даної задачі. Описано прийняту технологічну схему і характеристику сучасного стану шляху обробки документів.

1693. Некоторые аспекты информационного обеспечения деятельности ученых и специалистов Беларуси по проблемам экологии и охраны окружающей среды

Л.А. Авгуль, Б.Б. Невский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 583-586. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Наведено короткі відомості про систему наукового забезпечення діяльності з охорони навколишнього середовища, екології і використання біологічних ресурсів у Республіці Бєларусь і представлено дані про електронні інформаційні ресурси за зазначеною темоюякими володіють найбільші бібліотеки Бєларусі.

1694. Некоторые аспекты использования Интернет в муниципальной средней школе. Роль Интернет в жизни старшеклассников (на примере средней школы №1016 Западного административного округа г. Москвы)

Е.Ф. Бычкова, Е.Б. Сиротина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 869-871. — рус.

У статті досліджуються деякі проблеми, які виникають у сучасних старшокласників, педагогів та адміністрації шкіл у зв'язку з ростом потреби в інформації і можливістю її отримання через Інтернет. На основі соціологічного опитування учнів і викладачів однієї з московських шкіл розглядаються мета, можливості і перспективи використання Інтернет у процесі виховання і навчання.

1695. Некоторые аспекты многоуровневой корпоративной работы: опыт ЦБС "Люблино"

Е.В. Линдеман, С.А. Острая Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 719-721. — рус.

Розглядаються деякі аспекти багаторівневої корпоративної роботи ЦБС "Любліно", а також особливості і проблеми кожного рівня.

1696. Некоторые аспекты начального этапа реализации проекта "Создание корпоративного экологического портала "Экология. ЭкоТаврика. ЭкоЛогика"

Т.Р. Расновская, Е.В. Земская, С.А. Капранова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 556-560. — рус.

Висвітлюється робота з реалізації проекту "Створення корпоративного екологічного порталу "Екологія. Екотавріка. Екологіка". Розкривається роль бібліотеки у консолідації зусиль з формування єдиного інформаційного простору і створення ефективної мережі обміну і розповсюдження екологічної інформації. Подаються основні блоки порталу, що забезпечують пошук, збереження і використання інформації.

1697. Некоторые аспекты построения концепции информационно-коммуникационной системы в среде библиотек ЦБС небольшого города

Н.В. Жукова, A.Г. Дарутина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Концепция решения задачи объединения информационных ресурсов, распределения и координации работы с информационными ресурсами в ЦБС путем создания информационно-коммуникационной системы.

1698. Некоторые аспекты работы библиотечно-информационного центра негосударственного вуза - Межрегиональной Академии управления персоналом

Г.А. Сапрыкин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В статье отражены некоторые проблемы информатизации общества, роли библиотек как главных информационных учреждений в удовлетворении, все возрастающих запросов пользователей. Раскрывается работа библиотечно-информационного центра негосударственного вуза - Межрегиональной Академии управления персоналом, ее функции и особенности работы.

1699. Некоторые аспекты совершенствования преподавания библиотечно-библиографических дисциплин

Л.И. Алешин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1700. Некоторые аспекты создания электронного каталога листовых изо-бразительных документов из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского

И.И. Цинковская Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 146-151. — Библиогр.: 2 назв. — рус.