LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 86 із 205

1701. Некоторые вопросы конвертирования локальных ресурсов для систем удаленного доступа

Е.В. Стрелкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 79-83. — рус.

Досвід створення бази даних віддаленого доступу з універсальним інтерфейсом для дітей-читачів. Використання локальних машиночитних матеріалів при відображенні ресурсів бібліотеки в Інтернет-середовищі.

1702. Некоторые вопросы обучения информационным технологиям в гуманитарном вузе

О.В. Быковская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 402-403. — рус.

Аналізуються питання навчання студентів роботі на комп'ютері та користування Інтернетом. Одна з основних проблем - подолання консервативності мислення. Для засвоєння сучасних інформаційних технологій потрібні знання з алгебри, логіки та інших предметів. Виникає проблема з вибором програмного забезпечення у галузі системи управління викладанням, так як ринок цих продуктів дуже широкий. Висловлюється думка про доцільність навчання студентів універсальним засобам взаємодії з комп'ютером, на основі яких студенти зможуть самостійно вивчати нові програми. Іншими словами, навчитися вчитися, що є для викладача більш важливим завданням, ніж прагнення добитися досконалого знання конкретних програм.

1703. Некоторые вопросы преподавания курса "Документоведение" для студентов библиотечно-информационных факультетов ВУЗов

В.В. Добровольский; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1704. Некоторые вопросы системного подхода к информационно-библиотечному обеспечению экологической информацией

В.В. Лучанская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 600-601. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

На сучасному етапі виникає необхідність переходу на більш високий рівень інформаційно - бібліотечного забезпечення фахівців - дослідників з застосуванням сучасних методів аналізу масивів документів.

1705. Некоторые закономерности формирования и востребованности непубликуемых источников информации в геологической службе России

В.В. Арутюнов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1150-1152. — рус.

Геологічна служба Росії в складі Міністерства природних ресурсів Російської Федерації (МПР Росії) є однієї з небагатьох галузевих служб країни, в якій поряд з обліком виробленої геологічними організаціями науково-технічної продукції (Нтпр), яка відображається в джерелах інформації, що не публікуються (звітах і дисертаціях), здійснюється автоматизований аналіз її потрібності. Розглядаються і зіставляються результати аналізу формування і потрібності результатів науково-технічних досліджень у геології, відображених у звітах і дисертаціях, яких потребують інші організації. Аналіз здійснювався на основі функціонуючої у Віемсі системи кон ' юнктурної оцінки результатів геологічних досліджень , отриманих геологічною службою Росії за останні 60 років .

1706. Некоторые инновационные проекты Центральной научной библиотеки и их использование

А.Х. Юсупова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассмотрены современные подходы к поиску альтернативных внебюджетных средств, совместные инновационные проекты независимых учреждений - партнеров с целью успешного пополнения имеющихся ресурсов в библиотеке и их эффективного использования. Сегодня, смена привычного образа центральной научной библиотеки, как узкоспециализированного хранилища ученой мысли на действующую информационную службу различного рода пользователей, позволило считать ЦНБ центром притяжения интеллектуальных, научных и культурных сил общества, чтобы использовать их потенциал при достижении целей, а также центром международного обмена научной информацией в Казахстане и за ее пределами.

1707. Некоторые итоги анализа информационной инфраструктуры России

В.П. Нечипоренко, В.А. Цветкова, Т.К. Полунина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Доклад посвящен проблемам воссоздания Государственной системы научной и технической информации (НТИ). Рассматриваются вопросы современного состояния информационной инфраструктуры России.

1708. Некоторые итоги работ по созданию и использованию электронных каталогов в библиотеках Карелии за 2002-2003 год

Д.Б. Гурьев, Г.Н. Чимирко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячена опису та порівняльному аналізу результатів роботи корпорації бібліотек Республіки Карелія зі створення та використання електронних каталогів за 2002-2003 роки.

1709. Некоторые новые направления работ по созданию электронного каталога и автоматизированных библиотечных технологий

С.М. Дунаевская, Е.П. Соколова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы расширения поисковых возможностей читательского электронного, каталога, технология использования записей OCLC при вводе в электронный каталог иностранной литературы, а также технологии ретроспективной конверсии.

1710. Некоторые общие принципы в организации и методике классификации Дьюи и УДК

Л.С. Соловьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Изложен результат сопоставительного анализа двух классификационных систем с точки зрения их сходства и своеобразия. Составлена сводная таблица эквивалентности.

1711. Некоторые особенности проведения ретроспективной конверсии многоязычных карточных каталогов во ВГБИЛ

Л.Я. Беляева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Доклад знакомит с особенностями ретроконверсии многоязычных каталогов ВГБИЛ. Дается характеристика этапов реализации проекта ретроконверсии, анализируются наиболее сложные проблемы, разрешаемые в процессе перевода в машиночитаемый формат карточных каталогов ВГБИЛ.

1712. Некоторые особенности развития дополнительного профессионального образования библиотечных работников в условиях модернизации российского образования

А.С. Арзуханов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 413-417. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглядається досвід організації і розвитку додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) спеціалістів ДПНТБ Росії. Розкривається зміст основних навчальних програм і особливості організації навчального процесу в умовах модернізації російської освіти.

1713. Некоторые особенности развития фондов общедоступных библиотек России в последнее десятилетие 20 в.

В.В. Шилов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 431-434. — рус.

У доповіді представлено короткий аналіз ситуації, що склалася в галузі формування фондів загальнодоступних бібліотек у 1991-2000 рр. Відмічено значне погіршення кількісних і якісних показників стану фондів, особливо фондів муніципальних бібліотек, в результаті систематичного недокомплектування. Підкреслюється, що зрослі в останні роки інформаційні потреби населення в бібліотечних фондах задовольнялися переважно завдяки ресурсам, створеним у масових бібліотеках до 90-х рр. Вказується, що нині досягнуто критичну межу життєздатності фондів.

1714. Некоторые особенности разработки тезауруса по проблемам сохранности документов

Е.Н. Пименов, А.Н. Ильин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1715. Некоторые подходы к формированию теории библиотерапии

Ю.Н. Дрешер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассказывается об истории бибилиотерапии как науки.

1716. Некоторые проблемы доступа к библиографической информации по протоколу Z39.50

О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Протягом останніх років у бібліотечній спільноті Росії активно розвиваються організації розподіленого доступу до бібліографічних інформаційних ресурсів із застосуванням протоколу Z39.50, виконано велику роботу із стандартизації процесів пошуку і представлення інформації згідно зі світовими правилами і міжнародними стандартами, створено національну інфраструктуру бібліографічних ресурсів, доступних за протоколом Z39.50, з'явились серверні програмні продукти, що не поступаються світовим аналогам, а іноді й кращі за них. Однак, існує ряд проблем, які заважають інтеграції бібліографічних ресурсів з іншими інформаційними ресурсами і які ускладнюють і без того непрості процедури доступу до бібліографічних ресурсів за протоколом Z39.50. У доповіді розглянуто протиріччя змісту стандарту у частині бібліографічної інформації моделі даних Z39.50.

1717. Некоторые проблемы перехода к информационному обществу

В.П. Нечипоренко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1718. Некоторые проблемы правового обеспечения деятельности библиотек России в современных условиях

Ф.С. Воройский, Е.А. Еронина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются качественные изменения, происходящие в библиотеках России в связи с внедрением средств и методов новой информационной технологии, а также правовой базе, которая обеспечивает их деятельность. Обсуждаются проблемы, связанные с противоречиями требований обеспечения библиотеками свободного доступа пользователей к информации и авторского права.

1719. Некоторые проблемы учета информационно-экономического менеджмента при разработке проектов информационно-библиотечных сетей

Ф.П. Демидюк — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Using the practice of information library computer networks design the author proposes the ordering system for typical organization problems and difficulties bound with the main approaches to networks design. The methods of their classification into system functional blocks are worked out. Special attention is paid to the necessity of planning of information distribution and commercialization organization. The paper consists of 5 parts: 1 - Brief characteristics of the problem; 2 - Some management aspects in information library networks design; 3 - Method in project realization; 4 - Expected results; 5 - Conclusions and recommendations. Definitions of certain terms and literature list are given. While describing characteristic features of the general problem the author takes into account two main tendencies in approaches to society informatization process - centralized and decentralized tendencies - and stands for their simultaneous and coordinated use in information library networks design. The approximate type scheme of problems classification is proposed at the stage of planning of the project structure, an example of temporal structurization of design tasks and works and the main characteristics of expected results are given. The paper is intended for information library workers engaged in problems of information and economic management and organization questions of information library computer networks design.

1720. Некоторые проблемы формирования технической базы автоматизированной библиотечно-информационной системы крупной библиотеки

А.И. Павлов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 112-115. — рус.

Описано проблеми створення технічної бази автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів крупної бібліотеки на прикладі ДПНТБ СВ РАН та шляхи їх вирішення.