LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 90 із 205

1781. Новые информационные технологии и проблемы обучения пользователей в НБ ТвГУ

Г.В. Миневич; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1782. Новые информационные технологии и сохранность библиотечных документов

О.И. Перминова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1783. Новые информационные технологии как неотъемлемый компонент структуры дистанционного обучения

С.Р. Кузяева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 328-321. — рус.

Аналізується значення інформаційних технологій для максимальної реалізації переваг дистанційної освіти (ДО). На відміну від інших форм в ДО технічні засоби здійснення навчальної діяльності стають не допоміжним, а невід'ємним компонентом освітньої структури. У ДО використовуються різні методики (Case-технологія, CD-ROM-технологія, мережна технологія, інтернет-технологія і технологія віртуального університету), відповідно до яких створюється інформаційно-предметний супровід. Розглядаються складові комплексу методичного забезпечення, особливу увагу приділено вибору оптимальних способів реалізації на базі НІТ змістовної компоненти навчання.

1784. Новые информационные технологии как новый шанс для библиотек

М.В. Гончаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе обсуждается влияние современных информационных технологий на практическую деятельность библиотек и тенденции дальнейшего влияния этих технологий. Особое внимание уделяется возможности интенсифицировать обслуживание пользователей на основе сетевых технологий и предложить им качественно новые услуги.

1785. Новые информационные технологии как фактор преодоления информационного вакуума среди национальных и этнических групп в Автономной Республике Крым

Л.К. Белый — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются основные направления удовлетворения информационно-библиографических запросов всех народов, проживающих в Крыму, в том числе депортированных, на основе создания специализированных библиотек с приоритетным обслуживанием национальных групп, а также компьютеризации библиотечного дела с выходом на Интернет и информационные банки зарубежных стран.

1786. Новые исследования оборудования для оцифровывания

О.И. Перминова, Е.Д. Яхнин, Т.И. Степанова, И.В. Бурцева, А.Н. Каменский, В.Н. Попунова, А.И. Шарикова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 243-247. — рус.

Створення електронних копій та їх надання користувачам дозволяє обмежити доступ до оригіналів і скоротити їх використання. Перехід до електронних форматів бібліотечних документів також створює безпрецедентні можливості для забезпечення швидкого доступу до інформації великим групам користувачів. Інформаційні технології, завдяки яким здійснюється перехід до електронних форматів, почали розвиватися у повній мірі лише недавно. Обладнання для сканування документів було створено, насамперед, для бізнесу і комерційного використання. Разом з тим, з кожним роком у бібліотеках сканується усе більше документів. Інтенсивність висвітлення документів під час сканування і теплота, вироблювана лампами та іншим обладнанням, руйнують документи, що являє собою серйозну проблему. Мета оцифровування - забезпечення доступу до документів. З цим пов'язані дві проблеми: забезпечення зберігання електронної інформації та самого оригіналу і питання впливу процесу сканування на стан носія інформації, що хвилюють хранителів і бібліотекарів, зайнятих у процесі виготовлення копій. Представлено результати випробовування обладнання для сканування, зокрема марок MINOLTA, BUKAY, EPSON, EPOS, та їх впливу на стан носія. Наведено рекомендації щодо вибору обладнання і проведення оцифровування документів.

1787. Новые международные проекты Российской государственной библиотеки

С.А. Казанцев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 96-97. — рус.

У доповіді викладено мету й завдання трьох нових проектів РДБ, в основу яких покладено застосування нових технологій, які здатні інтенсифікувати та якісно поліпшити доступ до культурної спадщини Росії і країн СНД, а саме: Росії, Казахстану, Білорусії і Вірменії. Проекти, розпочаті у 2002 році, є першою у Росії, унікальною за географічним та історичним контентом, спробою оцифровування і збереження культурної спадщини народів, що населяють територію колишнього Радянського Союзу. У доповіді розглядаються принципи відбору матеріалів для оцифровування, методика формування електронних колекцій, баз даних, принципи надання матеріалів через Інтернет. Також викладено історію, особливості, методологію та технологію організації електронних бібліотек, що створюються РДБ спільно з національними бібліотеками країн СНД і т. п. Проекти, що аналізуються в доповіді, здійснюються РДБ та деякими іншими національними бібліотеками в рамках Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх". У доповіді розглядається коло споживачів, які користуються електронними бібліотеками. Особливістю цих проектів є те, що всі роботи проводяться чи будуть проводитися на основі існуючих технологій. Головне завдання всіх трьох проектів - створити критичну масу інформації для досягнення значного культурного, наукового і просвітницького, а в деяких випадках і комерційного ефекту.

1788. Новые направления в обслуживании правовой и бизнес информацией в Национальной Библиотеке Грузии

В.Г. Контридзе — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Как правило новым направлением в библиотечном обслуживании считается использование современных информационных технологий. Сам процесс внедрения информационных технологий в библиотеке является постепенным и, тем не менее, на каждом этапе новым. В этом смысле (несмотря на то, что в НБГ автоматизация началась 16 лет назад) новым является создание кабинета правовой и бизнес информации с двумя современными компьютерами, с полнотекстовой базой данных грузинских законов и постановлений правительства - "Кодекс" (обновляемой каждые две недели), с Интернетом, с компакт-дисками и свободным доступом к размещенной в кабинете литературе. Но кабинет на самом деле является лишь вершиной айсберга. В библиотеке уже год ведется упорная переориентация трех отделов: читального зала технической литературы, спецвидов литературы и отдела информации по технике, медицине и сельскому хозяйству на обслуживание по бизнесу и правам человека. Была изучена соответствующая литература(например: The Basic Business Library. Core Resourses. Third Edition. Edited by Bernard Shlessinger). Затем изучены фонды НБГ и подсобные хранилища читального зала техлитературы и отдела спецвидов литературы. Выявлена периодика соответствующего профиля поступающая в НБГ. Переосмыслен весь справочный аппарат библиотеки с точки зрения бизнес и правовой информации. Ориентация трех упомянутых отделов на пользователей правовой и бизнес информации проходила естественно, поскольку мелкие предприниматели уже давно спрашивают стандарты, патенты, промкаталоги и техническую литературу.Оставалось начать комплектование подсобных фондов упомянутых отделов соответствующей юридической и экономической литературой и приступить к созданию новых картотек и баз данных. В читальном зале и кабинете организованы постоянно действующие выставки новых поступлений по экономике, юриспруденции, изданий Всемирного Банка и ЮНЕСКО. В ближайшем будущем начнется изучение информационных потребностей предприятий и платных учебных заведений. Предполагается более широкое внедрение платных видов услуг. Составлен примерный прейскурант и ведется изучение рынка информационных услуг. Большую помощь в организации кабинета правовой и бизнес информации оказали Посольство Франции, Информационное Служба Соединенных Штатов и Фонд Сороса.

1789. Новые направления и экспериментальные формы библиографической информации для детских библиотек

А.А. Копейкин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Работа по созданию компьютерных форм библиографии ведется в Российской государственной детской библиотеке с 1991 года. Первым ее этапом стали две самостоятельные версии программы "ЛИКС-Изборник" (Локальная информационная компьютерная система), прошедшие апробацию как в РГДБ, так и на всей территории Российской Федерации. В 1998 году была закончена работа над мультимедийной версией, которая получила новое название: "Час книги". "Час книги" - это компьютерная программа, основанная на принципах рекомендательной библиографии и обращенная к детям от 5 до 15 лет. "Час книги" - это не электронный каталог, гарантирующий исчерпывающую информацию, а попытка диалога, стремление помочь потенциальному читателю сформировать и сформулировать собственное желание, сделать не случайный, но осмысленный выбор. Структура программы состоит из пяти основных разделов для детей и одного дополнительного раздела для родителей. Базу программы "Час книги" составляют почти 20 000 книг всех жанров, изданных на русском языке в последние двадцать лет. Мультимедийная версия иллюстрирована, озвучена и ориентирована на использование в библиотеке, школе и семье. В настоящее время в Российской государственной детской библиотеке разрабатывается проект INTERNET-журнала, предназначенный для семейного чтения, который, согласно замыслу авторов идеи, должен представлять собой разветвленную систему библиографической информации. Первый этап осуществления этого проекта намечен на второе полугодие 2000 г.

1790. Новые направления информационного обеспечения пользователей КДИ ГПНТБ России в области бизнес-информации

Е.И. Сергеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются обслуживание деловой информацией при помощи использования информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ, значение и проблемы использования ресурсов ИНТЕРНЕТ в специализированных отделах библиотек, дается краткий обзор и классификация ресурсов деловой информации; приводится краткий обзор ресурсов в области бизнес-информации на отечественных и зарубежных WWW-серверах, рассматриваются особенности некоторых основных ИПС; поиск отечественной и зарубежной деловой информации в глобальных информационных сетях, являющийся составной частью информационного обслуживания пользователей деловой информации, и использование данного информационного ресурса рассматриваются как расширение спектра предоставляемых услуг по поиску деловой информации в библиотеке. Особое внимание в докладе уделяется специфике запросов пользователей бизнес-информации.

1791. Новые направления подготовки библиотечно-библиографических кадров

Л.В. Трапезникова, Е.П. Сударикова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Presented are the new directions of librarians training in St. Petersburg Academy of Culture. the training is oriented towards the current tendencies in development of professional and non-professional information demands, as well as the of new information technologies. Stated are the conceptual aspects of new-type information and library bodies in the system of private higher education.

1792. Новые направления развития детских библиотек в процессе глобализации

В.П. Чудинова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1793. Новые онлайн-службы для издателей и библиотек в системе автоматизации работы ЦКНБ

И.С. Горянский, И.Е. Крылов, В.И. Ануфриев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь узагальнює результати річної роботи з інформатизації ЦКНБ; знайомить з онлайн-службами, які відкрилися для клієнтів ЦКНБ у мережі Інтернет, визначає перспективи подальшого розвитку різних схем комплектування бібліотек у контексті широкого використання онлайн-технологій. Визначено завдання створення онлайн-інструментарію для бібліотек, який покращує ефективність їх власної роботи з комплектування фондів.

1794. Новые подходы к библиотечному обслуживанию сообщества людей с ограничениями в жизнедеятельности в республике Беларусь

Н.Е. Петушко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1795. Новые подходы к компьютеризации библиотек

Т.А. Гущина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

1796. Новые подходы к организации развития персонала библиотеки

Н.Т. Чуприна; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1797. Новые подходы к учету поступающей литературы в отделе хранения ГПНТБ России

Г.Н. Аганина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 567-568. — рус.

Розглядаються проблеми впровадження автоматизації на етапі обліку і реєстрації фонду у відділі збереження ДПНТБ Росії.

1798. Новые подходы к формированию и использованию бизнес-информации

В.Е. Кратенок, Н.И. Гомза, А.В. Обухов, А.Е. Черныш — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Описаны новые подходы к использованию бизнес-информации.

1799. Новые поисковые решения от " Ovid Technologies"

Климеш Райнер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1247. — рус.

Огляд продуктів у галузі пошукових технологій, представлених на сучасному ринку, а також новітніх технологічних розробок у галузі інтеграції. Зокрема, розглянуто асортимент продуктів, які здійснюють базові пошукові функції, такі, як посилання на джерела поза системою продавця на рівні статей, на рівні OPAC і посилання на джерела в Інтернет. Порівнюються сучасні рішення базових посилань, передбачені продуктами другого покоління. У другій частині доповіді аналізуються концепції універсальних (або удосконалених) перетворювачів посилань, які забезпечують можливість посилання від будь-якого об'єкту на будь-яке джерело. Також порівнюються і співставляються універсальні рішення, що існують на ринку в даний час. Представлено основні характеристики продукту,розробленого та удосконаленого компанією Ovid Technologies.

1800. Новые принципы в тифлотехнике для развития графической грамотности у людей с ограниченными возможностями по зрению

А.Д. Кухарев, М.П. Коновалова, Ю.К. Гришин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе проводится анализ нового понятия "Графическая грамотность" для слепых. Исследуются предпосылки, сформировавшие это понятие: возможность писать и читать картинки или возможность чертить и читать чертежи. Рассматриваются новые принципы отображения и документирования графической информации в рельефном виде. Анализируется способ преобразования и кодирования цветного плоскопечатного изображения при его рельефном синтезе на носителе графической информации. Проводится анализ возможностей распознавания "цветного" рельефного рисунка (или чертежа) при его тактильном чтении. Приводятся результаты исследований по созданию способа и системы для нанесения и считывания рельефно-графического изображения в цвете. Оцениваются реабилитационный и социальный эффекты новых тифлотехнических принципов.