LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 95 із 205

1881. О системе комплектования книжной продукцией центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации с использованием ИНТЕРНЕТ-технологий

Г.А. Попов, В.А. Забавин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 234-236. — рус.

Розглядаються проблеми створення асортименту книжкових видань, необхідного для комплектування бібліотек. Пропонується досвід використання WEB каталога книжкових видань, що регулярно публікується на сайті ЦКНБ: http://tradebooks.cknb.ru/, в технології замовлення літератури регіональними бібліотеками.

1882. О совершенствовании АСУ автоматизированных и электронных вузовских библиотек

А.А. Урманова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 125-127. — рус.

У статті розглядаються сучасні проблеми розвитку інформаційної інфраструктури бібліотек та удосконалення управління електронною бібліотекою вузу. Звертається увага на необхідність створення єдиної бібліотечної корпоративної мережі бібліотек РК, Центрукорпоративного каталогізування, розробки і впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи в РК. Особливо підкреслюється роль державної підтримки у просуванні перспективних національних наукових розробок в галузі АБІС.

1883. О совершенствовании структуры лингвистических средств ЦНСХБ Россельхозакадемии

Л.Н. Пирумова, В.Г. Поздняков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 528-531. — рус.

Розглядається склад існуючих лінгвістичних засобів, що використовуються в ІПС ЦНСГБ Россільгоспакадемії. Висвітлюються призначення і функції ІПМ, їх роль у формуванні, обробці, збереженні і пошуці інформації в БД "Агрос". Дано пропозиції по удосконаленню структури лінгвістичних засобів автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЦНСГБ Россільгоспакадемії.

1884. О состоянии и перспективах развития инновационных технологий в библиотечном обслуживании ЦНБ МСХА им. К. А. Тимирязева

Н.В. Дунаева, О.А. Юдина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Висвітлено інноваційну діяльність бібліотеки вузу. На прикладі ЦНБ МСГА детально показано втілення інноваційних технологій в такі бібліотечні процеси, як комплектування фондів і наукова обробка документів. Особливу увагу приділено процесам обслуговування користувачів.

1885. О состоянии и проблемах автоматизации Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан

Д.К. Кудратова Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 154-159. — рус.

1886. О состоянии издательской деятельности библиотеки

С.П. Трояновский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Представлен обобщенный материал на основании запросов-сведений 40 библиотек России.

1887. О состоянии информатизации в федеральных библиотеках Министерства культуры России

В.М. Красильщикова, М.Н. Усачев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Излагается перечень приоритетных направлений в области информатизации библиотечного дела.Особое внимание уделяется проблемам информатизации федеральных библиотек и обеспечения доступа к ним российских и зарубежных пользователей.

1888. О сохранности информации на оптических компакт-дисках

С.А. Добрусина, С.И. Ганичева, И.Г. Тихонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 426-429. — рус.

Оптичні компакт-диски CD-ROM (одноразовий запис, багаторазове зчитування) використовуються як зручна форма збереження інформації у всіх галуззях знання. У зв'язку з цим вивчення якості інформації, записаної на компакт-диски, і її зберігання є актуальною проблемою. У даній роботі отримано експериментальні дані про вплив температури і відносної вологості повітря, ультрафіолетового випромінювання, а також механічних впливів на збереження інформації різного виду. Отримані дані можуть бути використані припрогнозуванні довговічності компакт-дисків.

1889. О стратегии развития библиотечных Интернет-серверов

М.В. Гончаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе приведены типы существующих серверов Интернет, предоставляющих разного рода библиотечную информацию. Особое внимание уделяется стратегии развития библиотечных серверов Интернет.

1890. О том, как ИРБИС ходит по земле

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 122-125. — рус.

Розглядаються питання розповсюдження системи автоматизації бібліотек ІРБІС, спеціальні програми її поширення та цінова політика.

1891. О файле Favicon.ico

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Наверное вы уже не раз замечали, что ссылки на некоторые сайты, после добавления в "Избранное" (Favorites) в Internet Explorer, отображаются не со стандартной иконкой () html-документа, а со своей собственной. Один из таких сайтов - сайт Авто Люкс Сервис (). Кроме того, это изображение будет отображено в строке адреса, если сайт загружен из списка "Избранное".

1892. Об архитектуре распределенной информационной системы LibWeb на основе протокола Z39.50

О.Л. Жижимов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1043. — рус.

Розглядається один з можливих варіантів побудови розподіленої інформаційної системи LibWeb на основі протоколу Z39.50, трьох-чотирьох ступенева система, що інтегрує в собі сервери баз даних, сервери Z39.50, WEB-сервери та шлюзи Z39.50-HTTP. Основний акцент зроблено на розподіленість інформаційної системи і відповідність основних її компонентів міжнародним стандартам. Обговорюються можливі інформаційні підсистеми (бібліографічна, метадані загального характеру, метадані з електронних колекцій, музейна інформація, тезауруси і класифікаційні схеми). Як схеми даних цих підсистем розглядаються схеми GILS, Collections, CIMI, Zthes. Наведено рекомендації з програмного забезпечення.

1893. Об издании информационного бюллетеня ГПНТБ России "Библиотеки. События и факты"

Д.Я Соловьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The author estimates scientific and methodological activities of the major branch libraries and speaks about a special contribution made by Russian State Library and Russian State Library for Foreign Literature into study and popularization of foreignlibraries' experience. Special attention is paid to the information bulletin published by Russian National Public Libarry for Science and Technology.

1894. Об индексации документов на основе объектной модели

О.Н. Мансурова, М.В. Шароварова, М.В. Яковлева, М.В. Куглер — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Мета даної роботи - запропонувати просту формальну мову для індексації документів. Основний формат мови - записи (об'єкти), що складаються з полів, в яких виділяються ім'я та значення.Інформаційні довідники можуть бути створені шляхом накопиченням записів, що описують конкретні об'єкти/процеси дійсності. В свою чергу бібліотека об'єктів дійсності може використовуватись для індексації документів, як ми це робимо за допомогою ключових слів або тематичних рубрик. Поля об'єктів можуть бути посиланнями на інші об'єкти, що перетворює їх сукупність у змістовну мережу. Об'єктний метод - ефективний спосіб опису дійсності. Це дозволяє створювати енциклопедії з ефективною навігацією, в яких поєднуються формальні описита повнотекстові документи. В доповіді описано елементи мови та її застосування для індексації документів.

1895. Об информативности пристатейных резюме в отечественных изданиях по вопросам АПК

Л.Н. Пирумова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1896. Об использовании ИРБИС в научной библиотеке ФТИ им. А.Ф. Иоффе (отделе БАН при ФТИ)

Е.И. Ванягина, В.Н. Гуман, В.В. Рубцов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Описывается опыт внедрения ИРБИС в академической библиотеке. Приводится анализ достоинств и недостатков системы, выявленных в процессе ее эксплуатации.

1897. Об одном заблуждении в науке библиотечного управления

Н.С. Карташов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1898. Об оптимизации времени обработки запросов в распределенных информационных системах на основе серверов ZooPARK

О.Л. Жижимов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 642-647. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглядаються деякі аспекти оптимізації часу виконання запитів у розподілених інформаційних системах на основі протоколу Z39.50 з використанням серверів ZooPARK. Обговорюються різні варіанти настроювання серверів під час переадресації запитів для мінімізації часу виконання запиту і запобігання ситуацій виникнення різних петель. Наводяться рекомендації з конфігурування розподіленої інформаційної системи.

1899. Об опыте внедрения АБИС "РУСЛАН" в Зональной научной библиотеке Воронежского государственного университета

Т.В. Биренбаум — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Автор доповіді розкриває причини, через які в якості засобу автоматизації бібліотечних процесів обрали АБІС "Руслан", основні завдання, які стояли перед співробітниками бібліотеки щодо перекладу технологічних процесів з АБІС, яка використовувалась раніше, на АБІС, яку впроваджували, розглядає основні етапи впровадження, труднощі, з якими зіштовхнулися в процесі опанування системи. Надаються підсумки першого року роботи з використанням АБІС "Руслан" та перспективи подальшого опанування функцій цієї системи.

1900. Об опыте внедрения системы ИРБИС и о новых информационных услугах в РНМБ Беларуси

Т.И. Дербан — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Приводится характеристика этапа перехода от одной автоматизированной библиотечно-информационной системы к другой и пути адаптации типовой АБИС ИРБИС к работе в конкретной библиотеке. Дается краткое описание новых информационных услуг, ставших возможными в Беларуси благодаря предложению, полученному от известной фирмы Sp ringer-Verlag.