LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 98 із 205

1941. Обслуживание читателей физико-математического зала ГПНТБ России

Н.В. Кучияк — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе дан анализ использования современных средств автоматизации библиотечно-библиографических процессов на примере одного из подразделений отдела обслуживания читателей ГПНТБ России.

1942. Обслуживание электронными ресурсами в зале для индивидуальной работы в Российской национальной библиотеке

Г.А. Новикова, И.И. Наумова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Обслуговування електронними ресурсами в залі для індивідуальної роботи в Російській національній бібліотеці Зал для індивідуальної роботи в РНБ як нова і нетрадиційна форма обслуговування користувачів функціонує вже два роки. В доповіді пропонується характеристика переліку послуг і доступних електронних ресурсів, аналізується склад та інформаційні потреби відвідувачів залу, варіанти поєднання обслуговування на платній і безкоштовній основі, можливі перспективи розвитку

1943. Обучающие семинары по методике предметизации и использованию авторитетного файла предметных рубрик РНБ участниками Сводного каталога библиотек России

Ю.Г. Селиванова, Г.Н. Васильева, Н.П. Никольцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Запропоновано коло питань, які присвячені навчанню співробітників бібліографічних установ - учасників Зведеного каталогу бібліотек Росії предметному індексуванню документів та правилам формування авторитетного файлу предметних рубрик. У доповіді розгладається низкапроблем, які постають перед каталогізаторами в процесі предметного індексування, систематизуються типові помилки. Наприклад, під час предметизації літератури каталогізатори часто складають пошуковий образ документу, який повторює фрагмент систематичного каталогу, або визначають предмети як ключові слова. Низка проблем пов'язана з тим, що у бібліотеках немає відповід-ного програмного забезпечення для введення авторитетних файлів. Розглядаються перспективизастосування авторитетного файлу предметних рубрик РНБ учасника Зведеного каталогу бібліотек Росії, пропонується методика поповнення авторитетного файла предметними рубриками інших бібліотек.

1944. Обучение библиотекарей использованию новых информационных технологий

Ю.В. Далада; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1945. Обучение библиотечного персонала как фактор, активно влияющий на реализацию стратегии развития библиотеки

О.Г. Степина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Представлен опыт по организации обучения персонала на этапе реализации Программы развития библиотек. Излагаются положения Программы, посвященные развитию кадрового потенциала библиотеки. Рассматриваются задачи обучения персонала как общей стратегии развития и как важнейшее условие реализации этой стратегии.

1946. Обучение библиотечных работников Интернет-технологиям: Новый взгляд на старые проблемы

Т.В. Мошковская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматривается опыт обучения информационных работников новейшим Интернет-технологиям в рамках образовательной программы, принятой МЦ, "Образование и информация".

1947. Обучение демократическим принципам и воспитание гражданских ценностей через изучение правительственной информации в школе

Н.Е. Храмцова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1237. — рус.

З самого раннього віку школа може навчити молодих людей принципів існування у вільному громадянському суспільстві. Шкільний бібліотекар аналізує можливості навчання демократичним принципам і цінностям громадянського суспільства під час вивчення урядової інформації.

1948. Обучение Интернет-ресурсам в вузах культуры и искусств

О.В. Шлыкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 430-335. — рус.

У доповіді розглядаються проблеми навчання користуванню Інтернет-ресурсами на бібліотечно-інформаційних факультетах університетів культури і мистецтв, досвід викладання курсу в Московському державному університеті культури і мистецтв, а також міжнародні освітні проекти, що розробляються вузами культури разом з іншими установами.

1949. Обучение Интернет: опыт Интернет-класса ВГБИЛ

С.С. Стулова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Обобщается трехлетний опыт работы по программе "Расширение доступа к Интернет". Анализируется методика обучения работе в Интернет. Приводятся статистические данные и данные опросов пользователей. Освещаются некоторые проблемы технической поддержки класса. Рассматриваются взаимоотношения потребителей информации и персонала библиотеки в связи с изменением характера и вида информационных услуг. Излагаются основные направления трансформации Интернет-класса в Центр электронных ресурсов.

1950. Обучение использованию информационных ресурсов: сотрудничество библиографов и преподавателей

Н.И. Кубракова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1122-1123. — рус.

Об|рунтовується необхідність використання традиційних і електронних джерел інформації при навчанні студентів інформаційному пошуку. Розглядається досвід реалізації моделі інформаційної грамотності на основі впровадження нових інформаційних технологій,підкреслюється необхідність співпраці викладачів і бібліографів для найбільш ефективної реалізації навчального процесу.

1951. Обучение пользователей в детской библиотеке

Т.Г. Коренькова, С.В. Олефир — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Детская городская библиотека и школьные библиотеки города Озерска разработали программу дополнительного образования; Информационная культура школьника.По этой программе обучаются школьники 1-11 класса города. Для работы по программе открыт компьютерный класс, где учащиеся знакомятся с новыми компьютерными технологиями, видами и способами представления информации и методами ее поиска. Кроме традиционных печатных изданий в фонде библиотеки представлены аудио, видео и мультимедиа издания. Учителя и школьники города могут пользоваться ими на групповых и индивидуальных занятиях. Библиотека предоставляет своим пользователям возможность заниматься компьютерным творчеством. В ближайшем будущем Детская городская библиотека будет подключена к Интернет. Наши пользователи смогут пользоваться информацией глобальной сети Интернет и получать дистанционное образование.

1952. Обучение пользователей как часть системы библиотечно-информационного обеспечения АПК Беларуси

Д.В. Сивуров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

AB Обучение пользователя библиотеки использованию информационных ресурсов не только повышает ее престиж. Это - средство организации доступа к информации оптимальным способом ради достойной жизни. Белорусская сельскохозяйственная библиотека сформировала систему обучения своих пользователей. В рамках этой системы она регулярно проводит семинары, учебные курсы, оказывает индивидуальные консультации.

1953. Общая концепция и программа развития Библиотечно-библиографической классификации на 2002-2010 годы

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 7 назв. — рус.

У 2003 році в Науково-дослідницькому центрі розвитку Бібліотечно-бібліографічної класифікації Російської державної бібліотеки було підготовлено документ "Загальна концепція і програма модернізації Бібліотечно-бібліографічної класифікації на 2002-2010 роки". Розглядаються структура і зміст даного документу, проаналізовані проблеми, пов'язані з реалізацією планів.

1954. Общее, особенное, единичное в психологической подготовке библиотечных кадров

С.А. Езова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1955. Общества друзей библиотек и научно-исследовательская работа (США)

Г.В. Варганова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1956. Общественные связи учебной библиотеки

Н.А. Колодина, З.М. Штрауб — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируется опыт работы университетской библиотеки. Представлены основные показатели работы, дается оценка содержанию и качеству обслуживания.

1957. Общество китайских больничных библиотек

Лю Чин Фень; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1958. Общность целей - основа сотрудничества библиотек Карелии с Университетским Центром Интернет

Н.С. Рузанова, А.А. Леонтьев, Д.Б. Гурьев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются предпосылки сотрудничества библиотек Карелии с Университетским Центром Интернет в рамках проекта по созданию корпоративной библиотечной сети на основе разработки и внедрения автоматизированной библиотечной системы "Фолиант". Описываются возможности применения АИБС "Фолиант". Излагается проект создания виртуальной библиотеки редкой литературы о Карелии.

1959. Объединенная информационная система ЦНСХБ и НИИТЭИагропром

М.А. Аветисов, Л.М. Фрид — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Given are data about documentary data bases and pooled information system of the two organizations. Prospects for advancing the system are discussed.

1960. Объединенный каталог массовых библиотек г. Москвы: мечты и реальность

Е.В. Линдеман, С.А. Острая, В.Е. Иванов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены опыт создания и результаты первого объединения электронных каталогов массовых библиотек г.Москвы.