LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 99 із 205

1961. Объект библиотековедения и феномен личной библиотеки

Ю.П. Мелентьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 21? назв. — рус.

В доповіді висловлюються сумніви, щодо правильності прийнятого визначення об'єкту бібліотекознавства, оскільки такий феномен, як приватна бібліотека залишається поза цією концепцією. Пропонується своє бачення бібліотеки

1962. Объектно-ориентированный подход к разработке лингвистического обеспечения глобальных информационно-поисковых систем

А.Ю. Евсюков, Ю.В. Ландграф, А.С. Калиновский, Т.Б. Грищенко, Н.В. Рябова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Объектом исследования являются информационно-поисковые системы (ИПС) нового поколения, предназначенные для функционирования в глобальной информационной сети Интернет. Формулируются основные требования, которым должны удовлетворять такого рода системы,предлагаются методы для решения поставленных задач. Основой предложенной модели ИПС является модуль семантической обработки, предназначенный для автоматического анализа семантики данных и пользовательских запросов. Лингвистические модели знаний строятся на основе объединения объектного и сетевого подходов, что дает возможности для установления ассоциативных связей между знаниями и их дальнейшего развития.

1963. Обязательный платный экземпляр - основной источник комплектования книжных фондов крупнейших научных библиотек России и стран СНГ

Т.Г. Рожкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 577-579. — рус.

Наводяться основні результати діяльності Центрального колектору наукових бібліотек в частині комплектування колекцій російських бібліотек на основі Закону РФ про обов'язковий примірник документів.

1964. Обязательный экземпляр на офсетной бумаге с фабрик банкнотной бумаги

Н.М. Омельченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматривается возможность использования высококачественной офсетной бумаги для издания "Обязательного Экземпляра".

1965. Окинавская Хартия глобального информационного общества

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1966. Олександр Дзабанівський - фундатор Музичного відділу НБУВ (до 70-річчя відділу)

В. Шульгіна, І. Бобришева Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 14-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Висвітлюється діяльність видатного українського просвітителя в галузі музичного мистецтва, композитора, критика, педагога й співака О.Т.Дзабанівського (1870-1938), засновника та першого завідувача Музичного відділу Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (НБУВ). Підкреслюється його роль у створенні концепції Національної музичної бібліотеки як центру музичної україніки, яка покладена в основу роботи сектору нотних видань НБУВ на сучасному етапі. Описується внесок О.Дзабанівського в процес накопичення фондів, їх збереження, дослідження і введення до наукового й культурного обігу.

1967. Олександр Сергійович Грушевський - історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Л.Ф. Приходько; Держ. ком. архівів України. Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено наукову, організаційну діяльність О.Грушевського у сфері української історичної науки, архівної та бібліотечної справи, його роботу як педагога вищої школи, зокрема внесок у розвиток архівної освіти. З використанням джерельної бази висвітлено процес формування світогляду та особливості наукової творчості О.Грушевського. Проаналізовано педагогічну діяльність ученого в українському народному універстеті, Київському археологічному інституті, Вищому інституті народної освіти та Науково-дослідній кафедрі історії України ВУАН. Доведено, що вчений був одним з розробників концептуальних засад архівної та бібліотечної справи в УНР та Українській державі в 1917 - 1918 рр. Комплексно досліджено його науково-організаційний доробок, участь в організації Українського Наукового Товариства та наукових установ ВУАН. Вивчено багатогранну наукову творчість вченого з урахуванням конкретно-історичного й соціокультурного контекстів життя українського суспільства першої третини XX ст.

1968. Омельчук Володимир Юхимович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1969. Он-лайнові публікації НБУВ

О.В. Баркова Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 337-340. — укp.

національна бібліотека, публікації, електронні тексти, Інтернет, Internet

1970. Онищенко Олексій Семенович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1971. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання

Л. Костенко Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 13-17. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Констатовано, що онлайнові ресурси, їх обсяг, видова та тематична структура є інтегрованим показником діяльності бібліотек з упровадження комп'ютерних технологій. Визначено доцільність покладення в основу правових, організаційних та інформаційно-технологічних засад формування фондів електронних документів у бібліотеках принципу зацікавленості індивідуальних і колективних авторів у доведенні до світової спільноти результатів своїх інтелектуальних напрацювань. Описано конвеєрну технологію формування всіх складових онлайнових ресурсів: каталогів і картотек, реферативної бази даних, фонду електронних документів. Проаналізовано ефективність використання онлайнових ресурсів, яка суттєво перевищує обіг документів на паперових носіях.

1972. Онлайновые информационные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: технология формирования

О.В. Баркова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 253-257. — рус.

Наведено видовий склад та обсяг інформаційних ресурсів наукової електронної бібліотеки, джерела комплектування фонду онлайнових документів. Описано структуру Web-сайту бібліотеки. Викладено засади технології, яка застосовується у процесі формування реферативно-бібліографічних баз даних і фонду онлайнових документів за єдиною технологічною схемою: "автор - видавництво - бібліотека - інформаційні мережі".

1973. Онтологический и метонимический смыслы понятия информация

Ю.Н. Столяров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 277-281. — рус.

Філософія визначення поняття інформація визначається надзвичайною суперечливістю. На одному полюсі - безмежний панінфермізм, тобто ствердження, що весь світ і всі його властивості створено з інформації. На другому - заперечення існування інформації якдійсності. Фактично інформація являє собою суб'єктивну реальність. На практиці це поняття використовується в переносному значенні і таке слововживання виправдано нормами живої мови.

1974. Оперативное репродуцирование учебных материалов в специальные форматы для слепых: новые возможности - новый уровень

Н.Я. Дзизюрова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 949-951. — рус.

Досвід роботи Приморської крайової бібліотеки для сліпих, а також проблеми, пов'язані з комплектуванням і забезпеченням навчальною літературою студентів і спеціалістів з порушенням зору.

1975. Операционная система Microsoft Windows 98для начинающих и не только

Б. Леонтьев Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

В новой книге московского автора Бориса Леонтьева описана операционная система Microsoft Windows 98. Автору удалось не просто создать интеллектуальное руководство пользователя операционной системы Microsoft Windows 98, а интегрировать его с хитростями и тонкостями глобальной компьютерной сети Internet. Прочитав эту книгу, любой, даже самый неподготовленный пользователь персонального компьютера сможет профессионально работать в операционной системе Microsoft Windows 98, научится вести общение в Internet, осуществлять переписку по сети, публиковать сообщения в конференциях пользователей Internet и создавать свои собственные web-странички.

1976. Операционная система Windows NT 4.0

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1977. Операційна система Microsoft Windows 98

Ю. Попов Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

У 1995 році фірма Microsoft Corporation (США), найбільш відома серед виробників програмного продукту, зокрема, своєю операційною системою MS-DOS, випустила нову версію Windows, яка дістала назву Windows 95. На відміну від попередніх версій Windows 95 набула суттєвих змін, ставши незалежною операційною системою, більш продуктивною, більш надійною та зручною у роботі. Наступна версія цієї системи вийшла у 1998 році і дістала назву Windows 98. Саме про цю систему, про основні її можливості та поради по виконанню головних операцій, піде мова у цьому посібнику. Зауважимо, що розглядається русифікована версія Windows 98.

1978. Оптимизация информационно-библиотечного обеспечения обучения англоязычных студентов-иностранцев

И.Ш. Иванова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 928-930. — рус.

Розглядаються проблеми і досвід інформаційно-бібліотечного забезпечення навчання англомовних студентів медичного вузу. Особливу увагу приділено застосуванню сучасних технологій. Об|рунтовується важлива роль бібліотеки на всіх етапах творчого експерименту вузу з підготовки англомовних іноземних лікарських кадрів.

1979. Оптимизация информационно-краеведческой деятельности библиотек ЦБС "Кунцево" в целях содействия местному самоуправлению

В.Г. Шелудько — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Представлена методология информационно-краеведческой деятельности библиотек ЦБС "Кунцево" и модель библиотеки - муниципального информационного центра, в условиях становления местного самоуправления

1980. Оптимизация проектирования контента сайтов учреждений культуры и искусства: результаты исследований НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств

Н.И. Колкова, О.И. Алдохина, И.Л. Скипор — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Обгрунтовано необхідність розробки концепції створення контенту веб-сайту закладів культури та мистецтва за підсумками їх наукових досліджень. Цу концепцію розглянуто як основу оптимізації контенту веб-сайтів, що дозволяє забезпечити їх високу ефективність з позицій реалізації різних функцій закладів культури та мистецтва з врахуванням специфіки різноманітних категорій споживачів. На прикладі бібліотек розкрито підходи до аналізу сайтів закладів культури та мистецтва. Подано характеристику підсумків пілотного дослідження сайтів обласних універсальних наукових бібліотек Росії. Запропоновано методичні рішення зі створення інформаційного образу об'єкта сайтобудування та розробки моделей бібліотечних сайтів різних типів, визначено напрями їх використання у практиці роботи бібліотек та підготовці інформаційних та бібліотечних кадрів.