LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 1 із 18

1. Автоматизована побудова викройок оббивки м'яких меблів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Г.Г. Суліменко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено методи, алгоритми, програмне забезпечення та методики інтерактивного моделювання викройок оббивки м'яких меблів. Для побудови викройок запропоновано використовувати покриття поверхні дискретною рівноланковою чебишевською сіткою, що імітує розміщення ниток тканини на поверхні. Вихідна поверхня - параметризована гранна модель з коректною та надлишковою топологією. Встановлено властивості елементів рівноланкової сітки, з використанням яких пропонуються методи побудови покриття на довільних однозв'язних областях поверхні та критерії оцінки його якості. Проаналізовано ситуації, що призводять до спотворення покриття, сформульовано умови, за яких очікується поява зворотних чарунок. Надано класифікацію наслідків їх появи та запропоновано методи безвідмовної роботи підсистеми. Розроблено методи побудови швів та перерізів з відновленням топологічної коректності вихідної моделі, комплекс алгоритмів обробки растрової області, який включає її еквідистантне доповнення, векторизацію межі, лінійну згладжувальну апроксимацію межі з заданим параметром якості, типізовану остаточну інформацію про викройку з урахуванням технологічних умов. Створено підсистему побудови викройок, що спирається на ідеологію об'єктно-орієнтованого програмування.

2. Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 А.М. Фонотов; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано нове рішення актуальної наукової задачі підвищення ефективності технологічної підготовки меблевого виробництва та виробничих процесів під час розкрою меблевих заготівель шляхом удосконалення підсистеми пошуку оптимальних технологічних карт розкрою, формування маршруту різу, автоматичного обліку мірних залишків та забезпечення функціонування автоматизованої системи у режимі реального часу. Розроблено паралельний генетичний алгоритм розкрою на підставі моделі островів, в якому запропоновано нові проблемно-орієнтовані фітнес-функції, спосіб кодування рішення до хромосом, генетичні оператори. Показано, що застосування нового алгоритму дозволяє скоротити втрати матеріалу до 5 %, а кількість операцій, які виконуються на форматно-розкрійному обладнанні - на 7 %.

3. Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Р.В. Бенеш; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання автоматизованого аналізу критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування. Здійснено класифікацію систем автоматичного керування на підставі відомих класифікаційних ознак за особливостями відбору й опрацювання даних для додрукарського та друкарського устаткування. Класифіковано друкарські машини за системами автоматичного керування на прикладі машин фірми Heidelbrg. Розроблено імітаційне моделювання координат кольору на відбитку у разі зміни відносної площі друкарських елементів, що реалізовано у програмі MATLAB. Запропоновано нові критерії оцінювання якості відбитків, а саме: амплітуду оптичної густини фарби, амплітуду та крок відносної площі друкарських елементів на відбитку. Для визначення даних критеріїв якості друкованого зображення розроблено та реалізовано модель базової структури вимірювальної системи з застосуванням міні-відеокамери.

4. Ампір у музейних колекціях Львова. Колиска ХVІІІ ст. (із експозиції Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України)

Т. Бублик Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 9. — С. 3-9. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Описано стиль ампір, детальніше - спосіб виготовлення колиски. Зазначено, що у виробі використані складні та трудомісткі технології із застосуванням ручної праці, специфічної металевої фурнітури та шипових з'єднань. Наголошено, що художні та конструктивні особливості варті уваги та творчого переосмислення для застосування в сучасному меблярстві.

5. Ансамбль костюма як система образного мислення в моді XX століття

О.Я. Федина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 155-164. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Розглянуто взаємозумовленість образної системи ансамблю одягу та ціннісної значимості людської особистості в суспільстві. Наведено класичне розуміння ансамблю в теорії та практиці європейської моди ХХ ст. Висвітлено нові форми вираження ідеї ансамблю в одязі на рубежі тисячоліть. Охарактеризовано стиль еклектики як синтез гармонійного та дисгармонійного в ансамблі сучасного костюма.

6. Асоціативний гобелен як етап модернізації художньої практики у 1980 - 1990-х рр.

О.Я. Ямборко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 10. — С. 131-141. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Висвітлено образотворчу метаморфозу українського гобелена останньої чверті ХХ - початку ХХІ ст. Зміна поняття "образність" пов'язана з актуалізацією асоціативного напрямку, та з появою нової образотворчої семіотики. Проблему розглянуто у площині загальномистецьких практик.

7. Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складної форми

автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 В.І. Малиновський; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено методи, алгоритми, програмне забезпечення та методики проектування конструкцій богослужбового одягу візантійсько-слов'янського обряду. Створено інформаційну базу процесу проектування одягу для духовенства. За результатами досліджень розроблено систему споживчих вимог щодо показників рівня якості канонічного одягу та визначено номенклатуру цих показників. Для розробки програмного забезпечення процесу проектування даного одягу створено методику визначення абсолютних величин будь-яких індивідуальних розмірних ознак чоловічої фігури за мінімальною кількістю вихідних даних. Розроблено алгоритм задавання та побудови поверхні опорної зони верхнього богослужбового одягу як найбільш складного геометричного об'єкта та проблемного щодо ергономічної відповідності фігурі людини. Розроблено алгоритм побудови розгорток поверхні фелона за індивідуальними антропометричними параметрами споживачів.

8. Вдосконалення процесу проектування формованих підошов

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 І.Т. Врона; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2005. — 19 с. — укp.

Розроблено метод визначення ступеня спресування пакетів матеріалів верху в процесі формування їх на колодці (деклараційний патент України на винахід). Запропоновано аналітичні методи визначення міцності кріплення формованих підошов з бортиком до верху взуття, встановлено їх геометричні параметри. Розглянуто математичні моделі та алгоритм автоматизованого проектування підошов з урахуванням ступеня спресування заготовки в процесі формування її на колодці та нормативного рівня міцності їх клейового кріплення до верху взуття.

9. Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 В.О. Маєвський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Вирішено науково-технічне завдання вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра та прогнозування специфікаційного виходу даних заготовок. Розроблено математичну модель розкрою колод розвально-сегментним способом з урахуванням подальшого розпилювання отриманих дошок на заготовки та математичну модель складання і розрахунку посадів для одно- та двопрохідних способів розкрою. Отримано регресійні моделі для встановлення коефіцієнта якості, середньої довжини та кількості бездефектних ділянок. Запропоновано вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра, ефективність якого обгрунтовано аналітично та підтверджено практично.

10. Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Т.І. Кулік; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 22 с. рис. — укp.

Установлено закономірності технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів з підвищеними споживчими властивостями на базі диференційованого використання полімерних матеріалів, що мають різні механічні властивості. Запропоновано математичні моделі процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів, які дозволяють установити залежності механічних властивостей полімерних матеріалів від технологічних параметрів. Визначено закономірності процесу з'єднання складових частин комбінованих взуттєвих виробів у прес-формі за умов лиття полімерних матеріалів під тиском. Розроблено методи проектування удосконаленого технологічного обладнання та процесу лиття для виготовлення комбінованих взуттєвих виробів, які базуються на даних математичного моделювання.

11. Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Ю.А. Кукура; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 20 с. рис. — укp.

Створено композиції на основі модифікованого полівінілового спирту (гідроксильні групи якого заміщені на фрагменти метоксиметакриламіду) і -дикетонатів металів і похідних фенілгліоксалю. За результатами досліджень установлено взаємозв'язок між фізико-хімічними властивостями (фотополімеризаційною здатністю, гомогенністю) з технологічними показниками копіювальних шарів на їх основі. Установлено закономірності зміни репродукційно-графічних показників і світлочутливості форм трафаретного й офсетного друку за зміни природи та концентрації фотоініціаторів, часу експонування та умов виготовлення форм. З'ясовано закономірності зміни зносостійкості залежно від складу фотополімеризаційно-здатних композицій, природи та концентрації фотоініціатора. Визначено оптимальні якісні й експлуатаційні характеристики умови виготовлення форм і рекомендовано склад композицій. Впровадження розроблених матеріалів дозволяє удосконалити технологічний процес виготовлення форм.

12. Взаимозависимость учебных дисциплин: пластическая анатомия и рисунок при подготовке дизайнеров одежды

И.А. Яковец, Н.Г. Романенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 127-132. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Висвітлено знання, отримані студентами в процессі вивчення пластичної анатомії, можливості їх використання в творчому рисунку та проаналізовано зв'язок: пластична анатомія - академічний рисунок - постать людини - ескіз костюма. Обумовлений взаємозв'язок підтверджено практично.

13. Вивчення пошарової структури паковки хрестової намотки методом імітаційного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Н.В. Старун; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 20 с. рис. — укp.

Наведено результати дослідження структури текстильної упаковки, призначеної для рідинної обробки, методом імітаційного моделювання. Побудовано та досліджено імітаційні моделі формування структури упаковки, розподілу слідів нитки в радіально-осьовому перерізі тіла упаковки та пошарового розподілу контактних площадок. Розроблено спосіб і пристрій для рідинної обробки упаковок, нові конструкції перфорованих патронів.

14. Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 І.В. Шудрік; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 23 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень зміни якості лляного волокна на певних стадіях технологічного процесу первинної обробки лляної сировини. Проведено кореляційний аналіз впливу біометричних характеристик даної соломи на вихід і міцність лубу, а також терміну розстилання соломи та режимів механічної обробки трести на вихід, міцність і лінійну густину лляного волокна. На підставі кореляційного аналізу для різних сортів льону-довгунця одержано залежності виходу лубу від довжини стебел соломи та міцності лубу від діаметра стебел, які дозволяють з імовірністю 93,7 % визначити відсотковий вміст лубу у соломі за довжиною стебел і з імовірністю 96,9 % спрогнозувати його міцність за показниками діаметра стебел. За результатами кореляційного аналізу установлено, що з трести з терміном приготування 20 діб і оптимальними показниками відокремлюваності у межах 6,5 - 7,0 од. є можливим одержання найбільш міцного волокна з показниками розривного навантаження 13,3 - 15,2 даН і з лінійною густиною 118 - 126 текс. На підставі аналізу кореляційних залежностей міцності та лінійної густини волокна від тиску пружин у парах м'яльних вальців визначено оптимальні режими обробки трести на м'яльних машинах. Впровадження результатів досліджень у виробництво дозволило підвищити якість трести від 0,75 до 1,5 номера. Економічний ефект за цього становить 225 грн. на 1 т сировини.

15. Використання сполук цирконію у хутровому виробництві для підвищення якості виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 О.Р. Мокроусова; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена розробці способу дублення шубної овчини сполуками цирконію на базі основного карбонату цирконію та сульфатоцирконату натрію. В результаті проведених дослідів були отримані стабільні дубильні розчини сполук цирконію, установлені закономірності формування якісної шубної овчини з використанням отриманих сполук, вивчена природа взаємодії сполук цирконію з функціональними групами колагену, розроблена технологія суміщення процесів пікелювання, дублення та жирування.

16. Високотемпературні фільтрувальні і композиційні матеріали на основі неперервних волокон з базальтових гірських порід

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Ю.Л. Цибуля; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 24 с. рис. — укp.

Визначено оптимальні значення основних параметрів виробництва неперервних волокон і ниток з базальтових гірських порід, придатних для текстильної переробки на сучасних автоматичних ткацьких верстатах. Вивчено поводження цих ниток у киплячих розчинах неорганічних кислот і лугів. Показано, що температури полум'яного простору над розплавом і розплаву в зоні відбору впливають на кислотостійкість волокон. Установлено, що тип аніона лужного компонента впливає на інтенсивність травлення базальту.

17. Відділ художнього текстилю львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Художня освіта і творчі проблеми

О.І. Луковська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 43-54. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Зазначено, що відділ художнього текстилю ЛКДУМ ім. І.Труша відіграє важливу роль у фаховій підготовці митців художнього ткацтва. Специфікою відділу є засвоєння національної та європейської мистецької спадщини, а також спрямування на сучасні новаційні процеси ткацького мистецтва.

18. Відповідність прийомів формоутворення та характеристик полотен формі трикотажних виробів

К.О. Кисельова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 3. — С. 60-65. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто питання удосконалення проектування форм верхнього трикотажного одягу. В ході дослідження розроблено рекомендації щодо урахування характеристик полотен та прийомів формоутворення у процесі проектування форм верхніх трикотажних виробів.

19. Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.Г. Барило; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Установлено умови захисту тканин та паперу від загоряння та біологічного руйнування з застосуванням просочувальної композиції на основі фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідинфосфатом (ФСГ-1). Теоретично встановлено й експериментально підтверджено межові умови переведення легкозаймистих тканин і паперу у важкозаймистий стан шляхом їх обробки вогнебіозахисною композицією ФСГ-1. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінювання зміни інтенсивності теплового потоку на матеріал за наявності вогнезахисних речовин. За методом інфрачервоної спектроскопії встановлено та морфологічними дослідженнями підтверджено, що вогнебіозахисна композиція являє собою нову комплексну сполуку фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідином. З використанням методу газової хроматографії встановлено, що під час термодеструкції вогнебіозахищених тканин і паперу зменшується кількість горючих газів. На підставі даних експериментальних досліджень підтверджено результати розрахунку оптимальної концентрації компонентів у водному розчині просочувальної композиції. Одержано залежність ефективності вогнезахисту від вмісту просочувальної композиції та хімічної природи тканин і паперу та встановлено, що така композиція забезпечує необхідний рівень їх біостійкості.

20. Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев'яних конструкцій

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 Н.В. Дмітрієва; Харк. держ. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

З метою підвищення вогнебіостійкості дерев'яних конструкцій розроблено епоксидні композиційні матеріали з поліпшеними експлуатаційними властивостями на базі застосування залізоалюмінієвих оксидів, активованої базальтової луски, моноамонійфосфату та біоцидної домішки на основі гуанідину. Встановлено, що введення наповнювачів залізоалюмінієвих оксидів і активованої базальтової луски до 20 мас.ч. дозволяє значно знизити швидкість втрати маси під час контакту матеріалу з розжареним стрижнем. З'ясовано, що у разі використання активованої базальтової луски швидкість втрати маси знижується в 13 разів у порівнянні з ненаповненим епоксиполімером. Обгрунтовано раціональне поєднання наповнювачів моноамонійфосфату та активованої базальтової луски. Показано, що використання даної епоксидної композиції дозволяє одержати I групу вогнезахисної ефективності деревини. Встановлено грибостійкість нових епоксиполімерів й обгрунтовано можливість їх використання як захисного покриття для дерев'яних конструкцій і споруд, уражених цвілевими грибами. Ефективність вогнебіозахисних композицій підтверджено розрахунком параметрів розвитку пожежі у приміщеннях з їх використанням. Доведено високі пожежозахисні властивості розроблених вогнебіозахисних покриттів ЕБЖАМО-1 та ЕБОБ, які віднесено до I - II групи вогнезахисної ефективності. Показано їх здатність зменшувати середньооб'ємну температуру у зоні розвитку пожежі. Встановлено математичні залежності зміни захисних властивостей вогнебіостійких епоксиполімерів від складу композицій. Розроблено технологічну інструкцію та технічні умови на епоксиполімер ЕБОБ.