LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 10 із 18

181. Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 П.М. Гондарчук; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено питання стосовно розробки профілактично-медичної колодки, коригувальних ортопедичних розвантажувальних коректорів стоп (КОРКС) і взуття на підставі антропометричних і біомеханічних досліджень пацієнтів з синдромом діабетичної стопи (СДС), ревматоїдним артритом (РА), облітеруючим атеросклерозом (ОА). Уперше проведено дослідження антропометричних, біомеханічних (опорних реакцій, подограми, гонігограми, стабілограми) та термографічних досліджень патологічних стоп за умов СДС, РА, ОА. За результатами біомеханічних досліджень параметрів силових (L) та часових (t) показників опорних реакцій (вертикальної, поздовжньої та поперечної складових) проведено аналіз ходи пацієнтів з КОРКС та без них. Дані досліджень оброблено з використанням методів математичної статистики. Розроблено комплексну антропофункціональну математичну модель стоп, на базі якої показано неможливість поєднання сукупності результатів вимірів для побудови єдиної моделі колодки за умов СДС, РА, ОА. З урахуванням техніки виготовлення, властивостей матеріалів і конструкції для КОРКС розроблено схему автоматизованого комплексу проектування профілактично-медичної колодки. Розроблено Технічні умови "Копили взуттєві профілактично-медичні" на дослідну партію (ТУ УОПМ 02070890-01-2000).

182. Розробка голкофрезових подрібнювачів для переробки текстильних відходів легкої промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 Ю.Б. Михайловський; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню процесу переробки текстильних матеріалів в голкофрезових подрібнювачах. На основі проведених досліджень розроблені методики проектування обладнання для переробки відходів текстильних матеріалів, що забезпечують при реалізації в промисловості високоефективну переробку текстильних відходів (зменшення забруднення навколишнього середовища та отримання додаткового джерела сировини). Отримані аналітично і перевірені експериментально моделі процесу транспортування текстильного матеріалу в каналі та його подрібнення голкофрезовим робочим органом, які дозволяють розраховувати конструктивно-кінематичні параметри голкофрезового подрібнювального пристрою та властивості матеріалу, що переробляється. Розроблені конструкція, алгоритми та програми для ЕОМ, що дозволяють отримувати раціональні конструктивні і технологічні параметри голкофрезового подрібнювача, враховуючи властивості матеріалу, що переробляється. Сформульовані рекомендації по конструктивному оформленню і режимах роботи голкофрезового подрібнювача. На базі проведених досліджень розроблено, спроектовано і виготовлено промислово-дослідний пристрій для подрібнення відходів на Хмельницькому комбінаті будівельних матеріалів.

183. Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 Г.В. Сакалова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Наведено результати комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з впливом компонентів зольної рідини на структуру дерми у процесі її обробки. Встановлено залежність змін у структурі дерми від умов взаємодії колагену з лугом. Зазначено, що створена саморегульована зольна система, де застосовується гідроксид натрія, сприяє зменшенню надмірного розпушування структури дерми, деполімеризувальної дії лугу на колаген. Систему створено шляхом додавання до зольного розчину каоліну - речовини з високими іонообмінними властивостями - та устоюванням розчину. Вивчено вплив на процес зоління концентрацій гідроксиду натрію та каоліну.

184. Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Л.Є. Галавська; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено вирішенню задач автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах. На основі аналізу асортименту, конструкцій і переплетень на ділянках панчішно-шкарпеткових виробів та розгляду вимог, котрі ставляться до автоматизованої процедури, розроблена послідовність етапів їх автоматизованого технологічного проектування. Дану послідовність рекомендовано використовувати при розробці комплексної універсальної методики автоматизованого проектування вказаної групи виробів. Теоретичні дослідження структури трикотажу візерункових переплетень, який має знижену розтяжність, дозволили отримати математичні залежності для проектування розтяжності виробів, що виробляються жаккардовими, пресовими, перекидними платированими, а також подвійними та одинарними неповними переплетеннями на круглопанчішних автоматах. Розроблено програмну процедуру системи автоматизованого проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах, складено банк даних та наведені необхідні довідкові матеріали, що полегшують роботу кінцевого користувача з пакетом прикладних програм.

185. Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Н.І. Ксенжук; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 19 с. — укp.

Вперше для вибілювання бавовняних матеріалів запропоновано використовувати як уповільнювачі розкладання пероксиду водню у вибілювальній ванні органічні аміни й аміди карбонових кислот, що дозволяє збільшити час контакту окиснювача з супутніми речовинами бавовни і виключити деструкцію целюлози. Запропоновано використовувати як гідротропні домішки у композиційних текстильно-допоміжних речовинах метилові ефіри карбонових кислот рослинної олії та комплекс карбаміду з лимонною кислотою. Вивчено хімізм деструкції природних забарвлювальних речовин бавовняного волокна комплексом карбаміду з пероксидом водню в процесах вибілювання бавовняних матеріалів.

186. Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Н.В. Михайлова; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 22 с. — укp.

Розглянуто проблеми створення ефективного захисту для проведення робіт в закритих ємностях. Розроблено теоретичні та методичні засади щодо створення такого захисту для ізолювального костюму (ІК). Обгрунтовано вибір показників і методів вивчення й оцінки захисних властивостей спеціальних маетріалів для ІК. Розроблено та вдосконалено методи для вивчення: морозостійкості матеріалів за статичних умов, їх хемостійкості та проникності до дії аміаку, розривальних характеристик ниткових з'єднань, а також оцінки ступеня їх руйнування швейною голкою залежно від її номера та кроку стібка. Вивчено захисні властивості спеціальних матеріалів для ІЛ до дії небезпечних факторів. Експериментально обгрунтовано технологію з'єднання та герметизації деталей ІК. На підставі проведених досліджень розроблено конструкторсько-технологічне рішення ізолювального костюма з амортизаційними ліктьовими та наколінними накладками. Доведено, що дана розробка значно дешевша від зарубіжних аналогів.

187. Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 О.М. Пальцун; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Висунуто та обгрунтовано гіпотезу про інформаційну природу пропорційності елементів структури форм одягу. Побудовано інформаційну модель пропорційного ряду величин. Проведено порівняльний аналіз інформаційної моделі пропорційності та моделі пропорційності, яка грунтується на геометричній прогресії. Дістала подальшого розвитку розрізнювальна модель інформації Г.Негая. Вперше враховано закономірності зорового сприйняття людини у процесі вивчення гармонії одягу. Наведено інформаційний метод пропорційного аналізу та пропорціювання форми ескізу, моделі, зразка одягу, виробу. Для практики розроблено з використанням цього методу відповідні комп'ютерно забезпечені методики аналізу та пропорціювання одягу. Запропоновано інтегральну оцінку естетичного рівня форми одягу масового виробництва.

188. Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею

Автореф. дис... канд. техн. наук.05.19.05 Ю.В. Борисенко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено одностадійні способи та технології дехромування продуктів переробки шкіри з максимальним збереженням структури колагену , а також технології одержання високоякісного клею з дехромованої сировини. Встановлено, що у процесі дехромування у присутності гідроксиду амонію солями ряду органічних і неорганічних кислот надмолекулярна сруктура колагену продуктів переробки шкіри збереглася, а амінокислотний вміст складає 97 - 98 % від пікельованого колагену, що дозволяє використовувати дехромовану сировину для виробництва клею, подібного міздровому, та іншої продукції. Запропоновано технологію одержання високоякісного клею з дехромованих продуктів переробки шкіри на технологічній лінії виробництва міздрового клею. Показано, що відпрацьовані дехромуючі розчини можна використовувати багатократно для проведення процесу дехромування, а також застосовувати їх для підвищення основності дубильних розчинів.

189. Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 О.О. Слітюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано підходи щодо комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. На базі розробленої класифікації, що дозволяє найбільш повно врахувати властиві форменому одягу функції, запропоновано номенклатуру естетичних показників якості, яку представлено у вигляді багаторівневої ієрархії. Для оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками запропоновано математичну модель та методику, що дозволяє здійснювати об'єктивну інтегральну та інтервальну оцінку якості проектованої та готової продукції. Створено методику кількісної оцінки групового показника цілісності композиції форменого одягу на прикладі одиничного показника статичності-динамічності. Розроблено методику оцінки корисності форменого одягу за ступенем відповідності між необхідним та можливим його застосуванням та запропоновано технологію модульного проектування нових комплексів форменого одягу, засновані на принципах уніфікації деталей.

190. Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 В.В. Задорожний; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 24 с. — укp.

Вивчено закономірності надання гідрофобних властивостей текстильним матеріалам з застосуванням кремнійорганічних емульсій. Удосконалено та створено нові композиції на їх основі з метою зниження собівартості готової продукції. Установлено, що найбільш оптимальним емульгатором для одержання емульсії водонерозчинної поліметилгідроксилоксанової рідини є аніоноактивна поверхнево активна речовина Синтаф 7-12, застосування якої забезпечує високу гідрофобізувальну здатність емульсії 136-157М, яка характеризується високою агрегативною стійкістю за тривалого зберігання. Експериментально доведено, що застосування композиційного складу на основі поліметилгідросилоксанової емульсії та амінофункціонального силікону для гідрофобної обробки целюлозовмісних тканин сприяє підвищенню стійкості гідрофобних властивостей текстильних матеріалів до дії мокрих обробок у середовищі синтетичних мийних засобів. На підставі результатів досліджень з використанням інфрачервоної спектроскопії запропоновано механізм взаємодії поліметилгідросилоксану з целюлозною складовою індивідуально, за присутності каталізатора та у композиції з реакційноздатною амінофункціональною кремнійорганічною сполукою, що пояснює підвищення стійкості гідрофобного ефекту до прань.

191. Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття литтєвого методу кріплення із застосуванням нових матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 В.А. Обрізан; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено нову конструкцію та технологію виготовлення спеціального взуття для захисту від шкідливої дії нафти, нафтопродуктів, кислот, води та підвищеної температури. Створено математичну модель адгезійної міцності натуральної шкіри та поліуретанового матеріалу. Встановлено залежність адгезійної міцності від вмісту жирових речових та технологічних параметрів процесу виробництва поліуретану. Проведено випробування матеріалів верхньої та нижньої частин взуття на стійкість до дії нафти, нафтопродуктів, кислот, води та підвищеної температури. Здійснено апробацію нових зразків поліуретанового матеріалу на стійкість до дії стиранння та впливу низьких температур. Проведено експериментальні дослідження деталей для захисту стопи працівника від механічного пошкодження (ударностійкого підноску та проколозахисної пластини). Встановлено, що нові полікарбонатні підноски та проколозахисні устілки з матеріала Nomex мають переваги у порівнянні з захисними деталями, виготовленими з металу. Визначено гігієнічні властивості вкладних устілок з антимікробним просоченням. Проведено випробування дослідних зразків спеціального захисного взуття на відповідність вітчизняним стандартам, одержано сертифікати якості. Результати наукової роботи впроваджено у виробництво на взуттєвих підприємствах ТОВ "Зеніт", ПП "Еліта-Стиль", СПД "Сокальський".

192. Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Л.П. Червонюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 22 с. рис. — укp.

Визначено вплив солей титану у дубільній суміші та щільності шкіри на її радіозахисні властивості. Виявлено вплив опромінення на фізико-механічні властивості шкіри. Розроблено конструкції захисного взуття та удосконалено технологічні процеси складання заготовок та взуття. Визначено раціональні режими формування заготовок за знакозмінних температур у двошаровому пакеті матеріалів юхтової та шкіри хромтитанового методу дублення. Досліджено гігієнічні властивості нового взуття, та запропоновано рекомендації щодо його використання.

193. Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Т.І. Астістова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 15 с. — укp.

Наведено нову наукову концепцію технологічного забезпечення взуттєвого виробництва на прикладах діючого виробництва з урахуванням специфічних особливостей взуття та технології його виготовлення. Розроблено моделі систем формування властивостей якості взуття. Проведено аналітичні дослідження технологічних процесів хімічних методів кріплення низу взуття. Встановлено закономірності між властивостями, що характеризують якість взуття, та технологічними процесами його виконання. Вперше з метою групування технологічних операцій за подібністю їх впливу на властивості взуття використано метод кластерного аналізу.

194. Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 М.О. Островецька; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему оцінки комфортності технологічного одягу для фармацевтичної промисловості. За результатами досліджень розроблено метод, який дозволяє за значеннями термоелектрорушійної сили терпопар розраховувати відносну вологість і температуру між шарами пакету одягу. Визначено негативний вплив зволоження тканин на здатність пакету одягу пропускати повітря. Проведено оцінку параметрів мікроклімату підодягового простору у двошарових пакетах за допомогою розробленого методу. Досліджено вплив експлуатаційних факторів на захисні властивості технологічного одягу для даної промисловості. Розроблено методику та проведено натурні випробування комплектів даного одягу за лабораторних умов, а також діючих підприємств "Фармак" і "Техно-Фарм". Здійснено раціональний вибір матеріалів для пакету технологічного одягу, що забезпечує його оптимальні захисні та гігієнічні властивості.

195. Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.С. Засорнов; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 24 с. рис., табл. — укp.

Розроблено комплексний метод, який дозволяє визначити ефективні теплофізичні та теплозахисні характеристики та виконати оцінку теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу. Розроблено прилад оцінки теплозахисних властивостей матеріалів (ОТЗВМ), для керування яким створено спеціальне програмне забезпечення на базі ієрархічно-модульного способу організації, що дозволяє удосконалити програмне забезпечення шляхом зміни або доповнення окремих його складових. За допомогою розробленого методу досліджено теплофізичні та теплозахисні властивості обраних спеціальних матеріалів. Зазначено, що даний метод дозволяє проводити комплексні дослідження теплофізичних властивостей матеріалів з можливістю моделювання умов їх експлуатації та виконувати оцінку теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу. Теоретично обгрунтовано та практично підтверджено ефективність запропонованого методу оцінки теплозахисних властивостей матеріалів.

196. Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 С.Г. Кулешова; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням автоматизованого проектування на прикладі базових конструкцій жіночого легкого одягу. В роботі розроблено елементи модульного синтезу, які грунтуються на бульовому складанні геометричних примітивів в об'ємному проектуванні, в площинному конструюванні та конструктивному модифікуванні. Для об'ємного проектування розроблені цифрова та геометрична моделі манекена. Для площиного конструювання побудовані розгортки поверхні манекена та основи конструкції з декомпозицією на модулі. Для конструктивного модифікування розроблені матриці сумісності. Виконано адаптацію методик конструювання одягу до системи AutoCAD.

197. Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературних факторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.М. Троян; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки приладів та методик для оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів в умовах впливу високотемпературних руйнівних факторів. Отримано залежності між показниками фізико-механічних властивостей матеріалів і чинниками, що впливають на стійкість матеріалів до теплового випромінювання. Здійснено впровадження дослідної партії термозахисного одягу та розробленого методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів.

198. Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 О.П. Манойленко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 23 с. — укp.

Розроблено механізми подачі голкової нитки сточувальних швейних машин ланцюгового стібка. З метою дослідження впливу параметрів механізму подачі голкової нитки (МПГН) на значення та закон подачі нитки й аналізу функцій дійсної та необхідної подачі нитки одержано аналітичні вирази для функцій без та з урахуванням властивостей нитки відповідно до процесу утворення стібка. На підставі результатів аналітичного дослідження типових МПГН розроблено номограми для регулювання даних механізмів залежно від технологічних параметрів. Запропоновано дві раціональні структури нових МПГН і розроблено конструкцію одного з цих механізмів. Створено алгоритм та інженерний метод проектування МПГН, за допомогою якого одержано параметри нового механізму. Проведено експериментальні дослідження зусилля натягу нитки у процесі утворення стібка базової та нової конструкції МПГН. Експериментально підтверджено достовірність виведених аналітичних залежностей і доцільність застосування розробленого МПГН, впровадження якого сприяє зменшенню зусилля натягу нитки на регуляторі натягу нитки у середньому на 20 - 23 %, а у процесі утворення стібка - максимальне значення у 4,9 раза.

199. Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Г.В. Щуцька; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Висвітлено актуальну проблему розробки технологічних нормативів операцій процесу автоматизованого складання плоских модулів заготовок верху взуття. Визначено технологічні параметри оптимального виконання операції автоматизованого захвату м'яких плоских деталей заготовок зі стосу, в тому числі із повітропроникних текстильних матеріалів. За результатами проведених досліджень розроблено модульні технологічні процеси автоматизованого складання заготовок двох основних видів військового взуття.

200. Розробка наукових основ технології і проектування устаткування для безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 П.В. Топольницький; Укр. акад. друкарства. — Л., 2000. — 32 с. — укp.

Аналітичним та експериментальним методами виявлено доцільні (з міркувань якості обрізування та мінімізації технологічних опорів) геометричні параметри леза одиничного ножа, а також конструкції багатолезових різальних інструментів (БРІ). Наведено методику автоматизованого проектування БРІ з оптимізованими параметрами, до основ якої покладено результати експериментальних досліджень процесу різання, одержано на їх основі емпіричні залежності. Розроблено математичну модель процесу обрізування блоків за допомогою БРІ. Встановлено характер зміни та величини технологічних опорів на різних етапах обрізування блоків, а також одержано вихідні дані для проектування транспортувального органа машини. Досліджено пружно-силову взаємодію ланок відібраної транспортувальної системи на базі зубчастих пасів, що виникає у період обрізування блоків. Доведено вплив коливного процесу на характер зміни технологічних опорів і визначено шляхи їх мінімізації. Проведено порівняльний аналіз механізмів і досліджено механіку процесу зміни напрямку переміщення блоків у машині. Проаналізовано оптимізаційний синтез необхідного механізму та запропоновано методику його проектування.