LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 11 із 18

201. Розробка низькомодульної технології заключної обробки текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 М.Л. Кулігін; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 21 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень стосовно низькомодульних технологій заключної обробки тканин. Обгрунтовано вибір конструкції установки для нанесення хімічних розчинів на тканину розпиленням. Виготовлено лабораторну модель установки. Знайдено оптимальні параметри приросту ваги тканини в мокрому стані (30 - 40 %), у межах яких досягнуто задовільну рівномірність розподілу оздоблювального розчину. Методами математичного планування експерименту - повного факторного експерименту та симплекс-планування знайдено оптимальні оздоблювальні склади для здійснення низькомодульних технологій одержання малозминальної обробки та малозмивальних апретів на бавовняних тканинах. Показано доцільність застосування способу розпилення для здійснення комбінованої гідрофобної та малоусадочної обробки бавовняних тканин. Створено експериментальний промисловий зразок установки для розпилення хімічних розчинів і проведено виробничу апробацію, що підтвердила принципову можливість її використання для низькомодульних технологій.

202. Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 С.А. Мясников; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 24 с. — укp.

Наведено результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, взаємопов'язаних з застосуванням низькомодульної технології кольорування та заключної обробки штучного трикотажного хутра. Визначено оптимальні параметри збільшення ваги хутра за мокрого стану (30 - 40 %), за яких досягається задовільна рівномірність розподілу оздоблювального розчину. Показано можливість різноманітити водорозчинний ефект на штучному трикотажному хутрі шляхом нанесення мінімальної кількості фарбувальних розчинів на різну глибину ворсу, що сприяє імітації забарвлень, близьких до натурального хутра й одержання забарвлень світлих тонів. Установлено, що за дозованого нанесення фарбувальних розчинів (30 - 40 %) на хутро за інтенсивністю забарвлень, коефіцієнтом сорбції, фіксації барвників на волокні, колористичними показниками і стійкістю забарвлень до фізико-хімічних дій низькомодульна технологія не поступається традиційному плюсовочно-запарному способові. Розроблено композиційні склади та низькомодульні технології для заключної обробки штучного хутра з метою надання йому малозминальних, протизабруднювальних і гідрофобних властивостей. Показано доцільність застосування способу розпилення для здійснення суміщення процесів малозмивання та гідрофобної обробки. Наведено розрахунок економічної ефективності застосування низькомодульної технології кольорування та заключної обробки штучного трикотажного хутра, за цього очікуваний економічний ефект становитиме 356 грн. на 1 000 м хутра.

203. Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 О.Д. Орлова; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено теорію про взаємодію заряджених частинок покривної композиції з функціональними групами на поверхні шкіри. Створено та впроваджено екологічно чисту технологію жиро-воскового оздоблювання нового асортименту шкір. Наведено оперативний індикаторний метод визначення заряду поверхні шкір. Установлено закономірності та механізм процесу формування жиро-воскового покриття з урахуванням колоїдно-фізичних властивостей та аніонно-катіонного балансу досліджуваних систем. Нова технологія дозволяє виключити використання шкідливих органічних розчинників, знизити витрати та застосовувати вітчизняні хімічні матеріали, підвищити сортність готової продукції.

204. Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 А.П. Малюшевська; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 22 с. — укp.

Вивчено основні закономірності фізико- та механіко-хімічних процесів у водоволоконних середовищах за їх електророзрядної обробки. Розроблено засади маловідходної ресурсоощадної технології глибокої переробки лляного волокна, що забезпечує його необхідні споживчі властивості. Установлено, що виникаючий у робочому розчині за електричного розряду у режимі електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації комплекс фізико-механічних чинників інтенсифікує просунення рідини у капіляри та пори льоноволокна, а активні радикали, що також генерує електророзрядна кавітація, активують процеси деінкрустації льоноволокна. Винайдено оптимальні енергетичні режими електророзрядної обробки льоноволокна, взаєморозміщення льоносировини, електродної системи та розрядного проміжку. Виявлено значне зниження часу обробки волокна та теплових витрат процесу, а також зменшення концентрації хімічних реактивів за високої якості одержуваного волокна, високого рівня екологічності процесу та маловідходності обробки льоноволокна електророзрядним способом. Показано можливість інтенсифікації технології вибілювання лляної вати завдяки виникненню синергідного ефекту за сумісного використання електророзрядної обробки та хімреагентів у технології виготовлення вати з даного волокна.

205. Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.П. Кизимчук; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено структуру трикотажу та досліджено механічні властивості полотен. Використано методи математичної обробки результатів для встановлення залежності основних властивостей основов'язаного полотна, виготовленого переплетенням уток-сукно рекомендованої заправки, від довжин ниток утоку та петлі сукна, а також їх співвідношення.

206. Розробка параметрів пулерних механізмів швейних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 О.М. Мостіпан; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання визначення та дослідження параметрів пулерних механізмів, якими оснащуються швейні машини загального призначення з метою підвищення якості обробки напівфабрикатів, що містять синтетичні волокна. Визначено технологічні параметри та параметри працездатності пулерного механізму. Встановлено доцільність використання пулерного механізму для обробки окремих груп матеріалів. Досліджено роботу швейної машини, оснащеної пулерним механізмом. В результаті проведення оптимізації отримано значення параметрів, що відповідають оптимальній якості обробки напівфабрикатів. Запропоновано варіанти структурних схем пулерних механізмів та проведено їх порівняльний аналіз.

207. Розробка полімерної композиції для фарбування тканин пігментами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.В. Погоріла; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто процес фарбування пігментами як утворення адсорбційного комплексу, у формуванні якого визначальну роль відіграє адсорбція. Досліджено процес адсорбції полімерних в'яжучих бавовняною тканиною під час фарбування пігментами та проаналізовано вплив на даний процес різних факторів, зокрема концентрації полімеру в'яжучого, капілярності тканини, наявності в розчинах домішок поверхнево-активних речовин різного типу, електролітів. Визначено домішки, що підвищують швидкість адсорбції полімеру, встановлено склад пігментного фарбувального розчину. Оптимізовано кількісний вміст основних компонентів фарбувального розчину.

208. Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.18 Р.В. Качан; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми захисту шкіряно-хутрових матеріалів від дії мікроорганізмів. Досліджено процес біоураження, розроблено й апробовано ефективний антисептичний препарат на основі похідних карбамінової кислоти. Розглянуто основні продукти життєдіяльності мікроорганізмів, що уражають шкіру та хутро, досліджено вплив біоураження на їх структуру та властивості. З урахуванням ефекта синергізму створено малотоксичний препарат КА-23 з широким спектром антимікробної дії для біозахисту шкіряних і хутрових матеріалів. Розроблено й апробовано технології антисептичної обробки шкіри та хутра за допомогою нового препарату, які на відміну від існуючих забезпечують збереження якості напівфабрикату та готової продукції за умови раціонального використання сировини та хімічних матеріалів, а також сприяють покращанню екології навколишнього середовища.

209. Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 О.К. Суворова; Київ. держ. ун-т технол. та дизайну. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Розроблено принципи геометричних умов існування системи у рівновазі у просторі та на площині креслення, а також математично обгрунтовано геометричні умови збалансованості швейного виробу з тканини. Узагальнено збалансовану характеристику в системі "людина - одяг", що об'єднує всі одиничні показники збалансованості виробу щодо вертикальної вісі тіла людини крізь центр ваги. Запропоновано координатну основу гравітаційного спрямування системи з метою нормалізації площинних параметрів балансу. Встановлено параметральні залежності між елементами балансової характеристики за різних умов. Створено механізм введення додатків на об'ємність за умов трансформування вихідної поверхні у нові форми одягу без втрати балансу.

210. Розробка пристроїв для автоматизованого складування плоских заготовок верху взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 С.Л. Горященко; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено процес складання заготовок верху взуття у плоскому вигляді. На підставі використання комбінованого методу фіксації пакету деталей верху взуття проаналізовано силову взаємодію між деталями у багатошаровому пакеті, які з'єднані за допомогою адгезиву та самого пакету, зафіксованого у технологічно гнучкому пристрої. Це дозволило визначити необхідні показники сил фіксації та максимально допустимі значення прискорення та швидкості міжопераційного транспортування зафіксованого пакету деталей. Розроблено методику проектування механізмів для фіксації, нанесення адгезиву та транспортування пакету деталей верху взуття. Запропоновано спосіб і розроблено технологічно гнучкі пристрої для автоматизації складання заготовки верху взуття у плоскому вигляді, захищених охоронними документами.

211. Розробка процесу виділення довгого волокна на основі скребково-тіпальних робочих органів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 П.В. Лук'яненко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 16 с. — укp.

Розроблений процес виділення довгого волокна льону із застосуванням дій низькошвидкісного сковзкого згину нерухомих вузлів протягування в поєднанні з скребковими барабанами з голчатими гарнітурами на початковому етапі при поступовому збільшенні швидкостей сковзання матеріалу по крайкам та високошвидкісних дій тіпальних барабанів на завершальному етапі механічної обробки. Відсоток промину трести льону з різними фізико-механічними властивостями перед завершальною її обробкою тіпанням підвищується до 60-75. Вихід довгого волокна із застосуванням поєднання дій низькошвидкісного та високошвидкісного сковзкого згину підвищується на 1,6% (абсолютних) у порівнянні з традиційним способом його виділення.

212. Розробка процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію

Автореф. дис... канд. техн. наук, 05.19.05 О.А. Охмат; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 17 с. — укp.

На підставі встановленого механізму взаємодії аніонних барвників, сполук хрому та цирконію з функціональними групами колагену розроблено та випробувано ресурсоощадну технологію фарбування шкіри хромцирконієвого способу дублення. Встановлено характер зв'язування солей цирконію з колагеном дерми й аніонними барвниками, а також взаємозв'язок між зарядом фарбованого напівфабрикату та вмістом у ньому жирової речовини. Розроблена ресурсоощадна технологія дозволяє застосувати вітчизняні хімічні матеріали, отримати шкіру для верху взуття нового асортименту високої якості, покращити екологічний аспект виробництва.

213. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 О.С. Стогній; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено питання розробки раціонального взуття для вагітних жінок на підставі комплексних антропометричних, біомеханічних та інших досліджень їх стоп. Уперше в Україні проведено антропометричні дослідження 300 стоп вагітних жінок. Одержані дані оброблено за статистично-математичним (за допомогою програм Excel та Antro-foot) і графічним методами. Установлено суттєві специфічні відмінності різних розмірних ознак стоп вагітних жінок, що зумовлює необхідність проектування спеціальних колодок і взуття для даної групи населення. Одержані рівняння взаємозв'язку між різними параметрами стоп є базою для проектування колодок взуття для вагітних жінок. Установлено, що у разі збільшення піднесеності п'яткової частини від 0 до 80 мм навантаження на передній відділ стопи зростає приблизно на 55 %. Оптимальною за цього є висота підйому у взуття для вагітних 20 мм. Результати біохімічних досліджень стоп вагітних жінок за методом стабілографії та плантометрії у лабораторії біомеханіки ГГО АМН України підтверджено, що оптимальною є висота підйому п'яткової частини 20 мм. На підставі даних, одержаних завдяки проведеним антропометричним і біомеханічним дослідженням, спроектовано та виготовлено спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок. З урахуванням установлених вимог до взуття розроблено та виготовлено різні його конструкції, які апробовано на виробництві та під час дослідного носіння.

214. Розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 С.Г. Бєлов; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано застосування електрохімічних принципів для регенерації відпрацьованих лужних розчинів. Визначено ефективність дії регенерованих розчинів у процесі мерсеризації бавовняних тканин за рахунок утворення у процесі електрохімічної регенерації багатоатомних спиртів. Доведено можливість створення замкнутого циклу мерсеризації сурових тканин з одночасною регенерацією відпрацьованих лужних розчинів.

215. Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 З.Л. Литвин; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2000. — 20 с. — укp.

Наведено результи теоретичних та експериментальних досліджень у галузі поглибленого очищення коротких низькосортних волокон льону з метою підготовки їх до прядіння. Розроблено процес поглибленого очищення відходів тіпання в процесі куделеприготування та розволокнення коротких волокон на стадії первинної обробки льону. Проведено порівняльний аналіз різних способів розволокнення з метою отримання високоякісного волокна, придатного для виготовлення прядива та інших товарів. На підставі експериментальних досліджень і розробленої математичної моделі процесу запропоновано та впроваджено технологію виготовлення високоякісного волокна з відходів тіпання. Розроблено та змонтовано устаткування з метою переробки низькосортної сировини за різними технологічними схемами.

216. Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 А.В. Оленіч; Київ. держ. ун-т технології та дизайну. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення конкурентоспроможності взуття вітчизняного виробництва за рахунок поліпшення його якості з одночасним зменшенням матеріалоємності, скороченням витрат електроенергії на технологічні потреби, що в підсумку вплинуло на його собівартість. Розроблено новий спосіб коригування деформаційних властивостей натуральних шкір вітчизняного виробництва на стадії виготовлення взуття, зважаючи на відповідні вимоги технологічного процесу формування. Запропонований спосіб обгрунтовано теоретично, підтверджено експериментально та покладено до основи розробленої нової ресурсоощадної технології, з впровадженням якої підвищилась формостійкість взуття, знизилась його собівартість за рахунок економії натуральних шкір для верху взуття, зменшилось електроспоживання на складальних потоках (завдяки усуненню застосування енергоємних пристроїв волого-теплової обробки та сушилок).

217. Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.В. Охріменко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 18 с. — укp.

Модифікація природного крохмалю гідроксидом натрію та використання інтенсивного механічного перемішування крохмального клейстеру дозволяє отримати високий ступінь розщеплення крохмалю в шліхті. Запропоновано низькотемпературний механо-хімічний спосіб приготування крохмальної шліхти. Встановлено, що введення в крохмальну шліхту неіоногенних поверхнево-активних речовин дозволяє підвищити адгезію шліхти щодо бавовняних волокон і поліпшити якість ошліхтованої пряжі. З'ясовано, що пряжа, ошліхтована "холодною шліхтою", за своїми фізико-механічними властивостями не поступається пряжі, ошліхтованій звичним способом, а за еластичністю перевершує її.

218. Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 П.В. Омельченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 22 с. рис. — укp.

З використанням математичних методів у шкіргалантерейній галузі розроблено математичну модель процесу проектування технологічних контурів деталей та інтерактивного проектування раціональних схем розміщення шаблонів деталей на рулонних і натуральних матеріалах складної конфігурації, а також структурно-інформаційну та функціональну моделі процесів проектування. Запропоновано класифікатор даної групи виробів. Створено алгоритми автоматизованого одержання контурів деталей, апроксимації контурів за допомогою параметричних В-сплайнів, корегування контурів, скруглення кутів, згладжування контурів, визначення їх параметрів, площ, додавання технологічних припусків, виводу креслень деталей на друк.

219. Розробка системи аналізу та контролю якості готової текстильної продукції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Р.С. Куцак; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 20 с. рис. — укp.

Математично описано тканину як об'єкт контролю, а також явища, що виникають у процесі взаємодій у системі тканина - датчик. Показано, що головними причинами зниження точності контролю у разі використання планшетних сканерів є: деформації полотнини тканини, часовий дрейф електронної частини сканера, неправильний вибір дозволяючої спроможності та розмірів вікна контролю. Визначено методи, використання яких дає змогу застосовувати планшетний сканер як датчик системи автоматизованого контролю тканини. За результатами теоретичних і експериментальних досліджень визначено необхідні характеристики та режими роботи системи. Доведено доцільність застосування методу порівняння з координатним еталоном з метою підвищення точності та стабільності визначення компонент вектора кольору за умов використання планшетного сканера. З урахуванням того, що деформації тканини є основним джерелом помилки під час визначення щільності тканини та кута перекосу утку, обгрунтовано та досліджено метод нормалізації зображення тканини, використання якого дає змогу забезпечити точність визначення щільності в межах однієї ниті. Доведено необхідність обробки зображення тканини у разі визначення її колірних характеристик. Показано, що за умов формування зображення тільки з волокнистої частини структури тканини є можливим уникнути помилки у визначенні колірності. Розроблено та перевірено алгоритми, що реалізують запропоновані методи.

220. Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Ю.А. Коробченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Узагальнено структуру системи проектування виробів з натурального хутра, яка достатньо повно враховує всі складові процесу виготовлення хутрового одягу. Розроблено методику підготовки вихідних даних (ПВД), яке враховує вимоги споживачів до виробів з натурального хутра на стадії допроектних досліджень. Обгрунтовано вибір математичної форми подання показника якості ниткового з'єднання (математичної моделі для оцінки показника та оптимізації). Проведено математичне моделювання технологічного процесу виготовлення хутрових шкурок у процесі розкрою, який надає можливість використання ресурсоощадної технології виготовлення хутряного одягу.