LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 15 із 18

281. Термінологічний словник меблярства (ст. 1)

Н.Г. Бардакова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 8-17. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.

Зібрано та класифіковано традиційні й сучасні матеріали, що застосовуються для виготовлення меблів.

282. Техніка виробу, як чинник формування художньої системи буковинського килима

В.В. Дутка-Жаворонкова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 41-51. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто техніку ткання буковинських народних килимів, акцентовано увагу на їх художньо-виражальних якостях, досліджено вплив на формування художньо-стильового вирішення килимових виробів регіону.

283. Технологічні засади підвищення зносостійкості дереворізального інструменту комплексною електроіскровою і лазерною обробкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.04 О.В. Білоус; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розглянуто закономірності зміни триботехнічних характеристик пар тертя "сталь - деревина" залежно від методів поверхневого зміцнення інструментальних матеріалів, режимів випробувань (швидкість, навантаження), породи деревини та її вологості, напряму тертя (вздовж і поперек волокон). Розроблено новий евтектичний електродний матеріал на основі заліза для нанесення покриттів комплексним електроіскровим легуванням і лазерною обробкою. Запропоновано регресійні рівняння з врахуванням впливу швидкості різання та навантаження на інтенсивність зношування зміцненого дереворізального інструменту. Надано оцінку зносостійкості, а також процесів контактної взаємодії та різання зміцненого дереворізального інструменту за лабораторних умов та за умов роботи верстатного обладнання. Надано практичні рекомендації щодо застосування розробленої технології.

284. Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.02.04 К.В. Заруба; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2008. — 20 с. — укp.

Наведено теоретичні та практичні відомості з питань формування продуктивності та технологічних показників вовни в овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різним характером песижності під час народження. Вивчено вікову мінливість господарсько-корисних ознак у овець від народження до віку 27 місяців. Одержано нові дані щодо характеру вовнового покриву новонароджених ягнят, кількісного та якісного складу песиги, її топографічної мінливості та процесів випадіння, інтенсивності росту та розвитку молодняку, сортового складу рун, вікової та топографічної мінливості якісних показників вовни. Установлено взаємозв'язок між песижністю новонароджених ягнят з їх подальшою продуктивністю та якістю вовни. Установлено інтенсивне та синхронне на різних ділянках тулуба випадіння песиги у перші місяці життя ягнят. Достатньо високі коефіцієнти повторюваності живої маси ярок у 4 - 8-місячному віці та тонини - у віці 2 і 8 місяців з показниками 15-місячних ярок свідчать про можливість відбору з цими показниками у ранньому віці.

285. Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.03 О.В. Кардаш; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 37 с. — укp.

Розв'язано наукову проблему синтезу естетичних і утилітарних складових у процесі дизайнерського проектування одягу. Виконано узагальнений естетичний аналіз дизайну одягу. Визначено залежність між естетичними показниками матеріалу та його технологічними властивостями. Розроблено системну модель естетичного формотворення одягу. Встановлено інтегральний коефіцієнт відбивної здатності драпірованої поверхні та параметризовано її показники. Запропоновано інтегральний коефіцієнт - ступінь деформування та його критичне значення в якості чинника дизайнерської організації матеріалу у формі елементів одягу. Визначено типові задачі та запропоновано графоаналітичні дизайнерські методи параметричного формотворення у одностадійних і багатостадійних процесах. Розроблено методологічне та комп'ютерне забезпечення для визначення показників дизайнерського проектування. Наукові розробки адаптовано до різновидів одягу та впроваджено у його виробництво.

286. Типы взаимосвязей морфологии и требований технологии на примере некоторых предметов ремесла, используемых в быту на территории республики Молдова

М.В. Пузур Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 121-136. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Запропоновано класифікацію типів взаємозв'язків морфології та вимог технології у контексті категорії проектної діяльності - технологічної форми речі.

287. Ткацька освіта в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

О.С. Волинська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 24-28. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто започаткування фахового навчання ткацтва за допомогою організації Краєві наукові ткацькі верстати та художньо-промислової Спілки "Гуцульське мистецтво" в період кінця ХІХ - початку ХХ століття в Галичині.

288. Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 К.А. Пірковіч; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Науково обгрунтовано критерії та показники видової, якісної, атрибутивної ідентифікації предметів сервірування столу. Визначено їх спорідненість за типологічними ознаками. Розроблено класифікацію предметів сервірування столу за ознаками соціального та функціонального призначення, їх виду з метою експертного оцінювання. Встановлено граничні показники вмісту компонентів срібних сплавів предметів побуту різних періодів, зокрема скіфського, епохи середньовіччя, XVIII - початку XX ст. та сучасних. Розроблено механізм обчислення базової вартості виробів зі срібла різної складності виготовлення. Встановлено найбільш значущі критерії цінності предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу, уточнено механізм прогнозування їх вартості. Здійснено розрахунок оціночної вартості предметів сервірування столу, що мають художню та історичну цінність.

289. Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 Н.А. Терешкевич; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Проведено товарознавчу оцінку зносостійкості вовно-лавсанових костюмних тканин для форменого одягу. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень даних тканин сформульовано новий методологічний підхід до формування їх асортименту та властивостей. Вивчено вплив волокнистого складу та способів обробки тканин на їх зносостійкість. З використанням спектроколоримеричного аналізу розкрито механізм світлостаріння системи субстрат - барвник та її окремих компонентів. Виявлено, що підвищення у досліджених тканинах частки поліефірного волокна призводить до значного зниження світлостійкості забарвлень і підвищення світлостійкості субстрату. Установлено, що забарвлення досліджених тканин мають високу стійкість до дії періодичних хімчисток. Оцінено якість досліджених костюмних тканин за методом ранжування для встановлення їх оптимальних варіантів. З'ясовано, що економічний ефект від впровадження тканин вар.7 та 8 до серійного виробництва на текстильних підприємствах України з розрахунку на 1 000 пог. м становить відповідно 1 650 грн і 3 050 грн. Обгрунтовано доцільність масового виробництва вовно-лавсанових костюмних тканин форменого призначення з метою забезпечення потреб армії у форменому одязі.

290. Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 А.І. Мельник; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Визначено властивості, наведено товарознавчу оцінку якості та розроблено новий асортимент лляних тканин для столової білизни. Створено нову технологію вибілювання лляних столових тканин за температури навколишнього середовища. На підставі всебічних досліджень зносостійкості лляних тканин для столової білизни щодо дії багаторазового прання вивчено їх фізико-механічні та фізико-хімічні показники. Розроблено методологічні засади формування основних властивостей лляних тканин. Встановлено вплив запропонованої технології вибілювання на підвищення зносостійкості лляних столових тканин після багаторазового прання. Розроблено та затверджено нормативну документацію на нові лляні столові тканини, здійснено їх апробацію та виробниче впровадження на підприємствах ресторанного господарства м. Рівне.

291. Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.15 Г.О. Пушкар; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено й узагальнено структуру потреб і вимог споживачів до фіранкових матеріалів. Проведено експертні й експериментальні дослідження, пов'язані з визначенням вагомості основних чинників зношування текстильних матеріалів фіранкового призначення. Проведено комплексне оцінювання якості фіранкових матеріалів різного волокнистого складу, пофарбованих перспективними марками синтетичних барвників за їх різної концентрації у фарбувальній ванні. Експериментально визначено оптимальні варіанти матеріалів за їх світлостійкістю. Одержано нові дані щодо кінетики зношування фіранкових текстильних матеріалів внаслідок комплексної дії різних чинників (сонячного та штучного опромінення, прання), проаналізовано основні закономірності даного процесу. Обгрунтовано доцільність застосування для кінцевого оброблення досліджуваних матеріалів брудовідштовхувальних і вогнезахисних засобів обробки. Запропоновано оптимальні рецептури даних способів обробки, проведено комплексне оцінювання одержаних ефектів. Доведено доцільність та економічну ефективність впровадження у практику виробництва текстильної промисловості України запропонованого методу комплексного оцінювання світлостійкості та якості різних за способами виробництва та волокнистим складом фіранкових текстильних матеріалів, пофарбованих різними марками синтетичних барвників за їх різних концентрацій у фарбувальній ванні; методологічного підходу до вибору найбільш оптимальних за світлостійкістю марок синтетичних барвників і видів оброблення для матеріалів фіранкового призначення, а також концепції оптимізації їх асортименту та властивостей. Встановлено, що впровадження у практику роботи херсонського ДП "Хімтекс" даних розробок дозволяє одержати вагомий економічний ефект в результаті підвищення світлостійкості забарвлень за рахунок використання більш світлостійких марок синтетичних барвників для фарбування фіранкових текстильних матеріалів, величина економічного ефекту на 1 000 пог. м тканини становить 68 - 166,4 грн.

292. Товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 С.В. Галько; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено споживні властивості нової штучної шкіри, для створення якої використано сучасний підхід, а саме, застосовано суміш полімерів у водному середовищі, одержаної за екологічно чистими енергоощаджувальними технологіями. Зазначено, що нову штучну шкіру одержують внаслідок нанесення на текстильну основу наповненої полімерної композиції, яка містить каучук у латексі, суміщений з полімером в емульсії, що має складноестерні групи. Установлено, що властивості нових штучних шкір у молекулярному та реологічному аспектах залежать від вмісту складових полімерних композицій штучних шкір і хімічної природи сировинних вихідних матеріалів. З урахуванням здійснених досліджень в'язкісних властивостей суміші полімерів внаслідок апроксимації експериментальних даних одержано математичні моделі, які адекватно описують залежність реологічних параметрів від складу плівкотвірної композиції на основі суміші полімерів.

293. Товарознавча оцінка споживчих властивостей нових деревно-полімерних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 А.В. Наконечна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено та досліджено споживні властивості нових деревно-полімерних матеріалів, створених на основі неходової деревини берези з використанням для просочування деревини плівкоутворювального складу стирол - пероксид лаурилу та нової плівкоутворювальної композиції на основі поліефірмалеїнатної смоли в діметакрилаттриетиленгліколі. Оцінено фізико-механічні, хімічні, діелектричні, теплофізичні, естетичні та токсиколого-гігієнічні властивості деревно-полімерних матеріалів. Встановлено, що у процесі полімеризації плівкоутворювальних речовин у порах деревини формуються поверхневі шари полімеру, взаємодія яких із деревиною призводить до зміни структури деревини, полімеру та суттєвого підвищення споживних властивостей деревно-полімерних товарів.

294. Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

Л.Я. Семчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 2. — С. 85-95. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.

Обгрунтовано значення традиційної української народної вишивки в композиційно-творчому аспекті народних майстрів, художників-професіоналів. Запропоновано класифікацію предметних факторів творення вишивки за відповідними композиційно-виражальними ознаками, технічними прийомами виконання, що має важливе значення для професійної творчості сучасних модельєрів.

295. Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Т.М. Баранова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Удосконалено процес проектування плечового одягу для дівчат на етапі формування вихідної антропометричної інформації. Теоретично й експериментально доведено, що антропометрична інформація стандартів типових фігур не відповідає сучасній розмірній характеристиці дівчат України підліткової вікової групи, що обумовлює труднощі у проектуванні одягу масового виробництва для даної категорії населення. Для визначення типових фігур дівчат підліткової вікової групи доведено доцільність введення розмірної ознаки "обхват стегон з урахуванням виступу живота" як повнотного показника замість "обхвату талії". Розроблено автоматизовану програму розрахунку розмірної типології населення. Визначено типологічний склад і розроблено класифікацію типових фігур дівчат підліткової вікової групи для формування галузевого антропометричного стандарту. Сформовано склад антропометричної інформації, необхідної та достатньої для побудови тривимірних моделей поверхонь манекенів торсів фігур дівчат з метою проектування плечового одягу з використанням програмного забезпечення системи автоматизованого проектування (САПР) одягу. Удосконалено алгоритм побудови тривимірного манекена САПР "Julivi", що дало можливість досягти відповідності параметрів торсів манекенів фігурам даної категорії населення для застосування на різних етапах проектування одягу. Визначено послідовність етапів формування комплексу антропометричних даних для побудови базових конструкцій одягу за умов масового виробництва, яка передбачає створення тривимірної бази манекенів типових фігур, що дозволяє забезпечити якість посадки готових виробів на фігурах споживачів і вирішити питання недостатньої інформативності антропометричних стандартів.

296. Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

Автореф. дис... канд. с.-г. наук05.18.03 В.І. Рожко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню ефективності збирання льону-довгунця 2-ма, 3-ма і 4-ма секціями комбайна, а також впливу обробки стрічок 2%-м розчином вуглеамонійних солей на прискорення процесу приготування трести, збереженя вихідної кількості та якості сировини, підвищення виходу трести та волокна, їх урожайності та якості продукції.

297. Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 А.Т. Арабулі; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 23 с. — укp.

На підставі системного підходу розглянуто основні фактори, які впливають на енергетичні й якісні показники технологічних процесів волого-теплової обробки (ВТО), наведено напрямки удосконалення процесів ВТО, встановлено закономірності процесів розпрасування швів деталей одягу за умов статичного та динамічного навантаження. Запропоновано структуру техніко-технологічної системи процесу ВТО, в контексті якої визначено позитивні та негативні аспекти реалізації процесів ВТО деталей одягу та шляхи їх удосконалення. Описано механізм формування силового поля в процесі вібророзпрасування (ПВ) залежно від величини потужності й амплітудно-частотних характеристик електромагнітного пуансона, що дає можливість встановлювати раціональні параметри ПВ швів з урахуванням властивостей текстильних матеріалів та інтенсивності експлуатації обладнання. Здійснено інтегроване ранжування досліжуваних костюмних тканин за структурними та фізико-механічними показниками, одержаними на підставі різних методів випробувань.

298. Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 В.П. Кернеш; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено антропометричні дослідження біля 600 стоп юнаків і дівчат віком 15 - 16-ти років, результати яких оброблено за математично-статистичними та графоаналітичними методами. Виявлено основні морфофункціональні та патологічні зміни стоп даних дітей, установлено основні закономірності між основними розмірними ознаками стоп юнаків і дівчат. За результатами проведених досліджень визначено параметри й основні контури УСТС юнацької та дівочої стоп з урахуванням пропорцій "золотого перетину", наявних у їх кістковій будові. Обчислено основні параметри раціональних взуттєвих колодок для даних статево-вікових груп. Для скорочення часу проектування контурів і перетинів колодок проведено у середовищі САПР з використанням програм Pro/ENGINEER. Спроектовано та виготовлено на верстатах з числовим програмним керуванням дослідні зразки колодок для юнацького та дівочого взуття. Запропоновано коригування коефіцієнтів розташування базисних ліній проектування верху взуття для даних груп споживачів з урахуванням пропорцій "золотого перетину".

299. Удосконалення конструкцій книжкових оправ та оптимізація технології їх виготовлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 М.С. Мартинюк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено класифікацію книжкових оправ за кількістю основних і додаткових конструктивних елементів, а також способом приєднання до блока, створено конструкції оправ із порожнистим корінцем, які за міцністю та складністю виконання займають проміжне місце між обкладинками та палітурками. З використанням рентгеноструктурного аналізу встановлено глибину проникнення дисперсійних клеїв у пори обкладинкових паперів, що дозволило виявити особливості механізму протікання плоского склеювання та описати їх за допомогою механічної теорії адгезії. Виявлено закономірності взаємозв'язку режимних і технологічних факторів процесу ламінування обкладинок орієнтованими поліпропіленовими плівками (ОПП) і впливу їх структури на деформацію ламінатів. Удосконалено процес ламінування обкладинок ОПП плівками, що дозволило зменшити скручування ламінатів без втрати міцності скріплення плівки з папером. Розроблено математичну модель розкрою палітурних матеріалів з врахуванням технологічних параметрів, що забезпечує зменшення їх відходів.

300. Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Р.В. Хиневич; Держ. акад. легкої пром-сті України. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки конструктивного устрою одягу в залежності від геометричних параметрів поверхні тіла. Створено новий метод формування антропометричної інформації, що відображає характеристику геометрії поверхні тіла щодо конструювання одягу на різні типи фігур. Розроблено інформаційну модель поверхні чоловічого торсу на основі лінійних і дугових розмірних ознак фігури. Визначено принципи формоутворення поверхні тіла при її площинному відображенні. Встановлено,що розгортки поверхонь фігур з різною геометрією форми мають різний конструктивний устрій, який визначається напрямом та величиною формоутворюючих розтинів. Визначено графічні залежності геометричних параметрів поверхні торсу чоловічої фігури та формоутворюючих розтинів її розгортки. Розроблено принципові схеми конструктивного устрою чоловічого плечового одягу на фігури з різною геометрією поверхні,що сприяє підвищенню якості посадки швейних виробів на різних типах фігур. Приведено дні з розрахунку ефективності впровадження результатів дослідження.