LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 16 із 18

301. Удосконалення методів проектування базових конструкцій верхнього жіночого одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 А.Ю. Білевич; Держ. акад. легкої пром-сті України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Представлені результати вирішення науково-технічних задач щодо подальшого удосконалення типового проектування одягу. Конкретизований склад і зміст вихідних даних про будову поверхні фігури споживача та про поверхню зовнішньої форми одягу, які необхідні для створення базових конструкцій одягу. Запропоновані принципи розробки інформаційно-графічного масиву даних для більш повної кількісної характеристики базових форм одягу. Розроблено математичне, інформаційне та програмне забезпечення для апроксимації і для побудови розгорток поверхонь, які проектуються, за допомогою сучасної обчислювальної техніки. Наведено принципову структурну послідовність виконання творчих робіт при створенні базових конструкцій одягу на стадії ескізного проекту, ефективність якої обгрунтована теоретично і підтверджена у ході її промислової апробації.

302. Удосконалення методів формоутворення корсетних виробів бюстгальтерної групи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 І.В. Бірілло; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Розроблено комплексну комп'ютерну технологію індивідуального проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи. Проведено адаптацію математичного апарату прикладної геометрії поверхонь для розробки формоутворення поверхні грудних залоз. Розроблено апарат деформативного конструювання формоутворюючих кривих грудної залози із залученням політканинних перетворень, який уможливлює реалізацію варіативного пошукового процесу створення теоретичної поверхні грудної залози бажаної форми. Розроблено комп'ютерний дизайн бюстгальтерних виробів.

303. Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 О.П. Сиротенко; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено питання удосконалення проектування одягу з використанням методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень. Здійснено систематизацію морфологічних ознак тілобудови жінок. Розроблено графічні моделі узагальненої та типової жіночої фігур шляхом пропорційних розрахунків проекційних вимірів. Обгрунтовано побудову інтегрованої сітки членувань згідно з характеристикою форми одягу. Запропоновано способи розробки системи проекційних розмірів гармонійної жіночої фігури та перерахунку їх для розмірів типової. Наведено способи трансформації технічного ескізу узагальненої гармонійної фігури в заданий тип морфологічної рубрикації, коригування сітки гармонійних членувань у бажані морфологічні рубрикації, а також композиційні рішення й обчислення лінійних вимірів у конструкції виробу. Теоретично обгрунтовано та практично доведено високу ефективність запропонованого виробу.

304. Удосконалення методу проектування конструкцій жіночих шитих головних уборів з текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 О.П. Стрижова; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2007. — 21 с. — укp.

Розглянуто питання проектування жіночих шитих головних уборів з високим рівнем антропометричної відповідності антропоморфним ознакам голови. Розроблено інформаційну базу та новий спосіб автоматизованої оцінки антропометричної відповідності шитих головних уборів, в якому використано метод скінчених елементів, що вперше дозволяє визначити рівень балансу форм і співрозмірності об'єктів імітаційної геометричної моделі системи "голова - головний убір" за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" з урахуванням властивостей матеріалів. Експериментально визначено оптимальні за критерієм "тиск виробу на поверхню голови" формоутворюючі параметри головних уборів і конструктивну прибавку на вільне облягання (як мінімально необхідна фізіолого-гігієнічна прибавка), що забезпечує високий рівень антропометричної відповідності цих виробів та дозволяє удосконалити метод проектування їх конструкцій і збільшити ефективність усього процесу проектування. Основні результати наукового дослідження практично впроваджено у виробництво та підтверджено їх ефективність.

305. Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 В.В. Мица; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено й адаптовано до сучасних автоматизованих систем проектування одягу інформаційне забезпечення процесу силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака в автоматизованому режимі. На підставі результатів антропометричних досліджень підтверджено вплив явища акселерації на розмірні ознаки тіла людини та виділено типову фігуру для проектування геометричної моделі поверхні манекена. Обгрунтовано автоматизовані способи побудови розгортки та сітки її деформації на основі використання методу Чебишева. Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено високу ефективність нового інформаційного забезпечення автоматизованого проектування чоловічого піджака.

306. Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Галина Станіславівна Швець; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с. — укp.

307. Удосконалення нормативної бази технології ресурсозбереження швейних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 Нгуен Данг Фионг Тхань; Київ. держ. ун-т технології та дизайну. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено структуру комплексної оперативної оцінки матеріалоємностіз метою удосконалення її нормативної бази. Наведено класифікацію втрат текстильних матеріалів. Описано класифікацію та принципи побудови техніко-економічних нормативів у системі керування якістю продукції. Висвітлено методики застосування економіко-математичних методів розв'язання задач щодо мінімізації витрат тканин на рівні мікро- та макроекономіки, формалізації структури оптимального плану розкрою чоловічих сорочок, яка забезпечує економію витрат тканини та часу в ході розрахунків карти розкрою, комплексної та оперативної оцінки матеріалоємності швейних виробів та забезпечує скорочення термінів запуску моделей у виробництво й удосконалення нормативної бази ресурсоощадження. Доведено високу ефективність запропонованих методик.

308. Удосконалення первинної обробки низькосортної лляної сировини для одержання котоніну

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 О.П. Домбровська; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження первинної обробки низькосортної лляної сировини з метою підготовки її до механічного котонування та одержання котоніну. Встановлено, що для збільшення виходу котонізованих волокон завдовжки до 40 мм з фізико-механічними показниками, наближеними до характеристик бавовняного волокна, необхідно здійснювати процес штапелювання на відрізки заданої довжини на стадії первинної обробки низькосортної лляної сировини. В результати дослідження процесу чесання лляного волокна, одержаного з різаного на задану довжину сирцю, виявлено, що вплив процесу чесання на вкорочення штапельованого волокна є незначними, а оптимальна кількість обробок на чесальній машині не повинна перевищувати двох. Встановлено, що передбачуваний економічний ефект від впровадження удосконаленого технологічного процесу, що забезпечує збільшення виходу котонізованих волокон прядильної групи завдовжки до 36 - 40 мм, становитиме 919,54 грн. у розрахунку на виготовлення 1 т котоніну.

309. Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Ю.О. Банах; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Виявлено та проаналізовано причини дестабілізації роботи штанцювального преса тигельного типу, яка спричинює довготривале і трудомістке налагодження перед початком роботи. Теоретично обгрунтовано можливість усунення цього недоліку шляхом створення напружено-деформованого стану штанцювального преса, який створюється без наявності штанцювальної форми один раз перед початком експлуатації преса, незалежно від характеру форм, які будуть використовуватись. Установлено значення технологічно необхідних зусиль за умов висікання, бігування та перфорування на картонах різних видів. Оцінено вплив на дане зусилля затупленості висікальних лінійок, вологості картону. Розроблено рекомендації та методику створення попереднього напружено-деформованого стану. Виявлено вплив цього стану на енергетичні показники преса. Показано малу ймовірність виникнення пружних коливань у приводі.

310. Удосконалення пристроїв з програмним керуванням для рулонування матеріалів легкої промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 Ю.О. Кириченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Досліджено сучасні методи та пристрої керування намотуванням та формуванням рулонів з ізотропних та анізотропних матеріалів, а також існуючі теорії та математичні моделі рулонування виробів. Запропоновано математичну модель напружено-деформованого стану матеріалів з реальним дробовим параметром анізотропії у вигляді рівнянь, що дозволяють визначити стан конкретного шару рулону та вихідні параметри намотувального пристрою. Розроблено математичну модель намотувального пристрою з урахуванням в'язкопружних властивостей матеріалу для дослідження процесу намотування у взаємозалежній системі "електропривід роликів подачі - матеріал - електропривід моталки". Для непрямого регулювання натягу розроблено, розраховано й апробовано спеціальні системи керування (програмного та на основі принципу інваріантності), а також систему з еталонною моделлю, яка дозволяє реалізувати замкнутий контур регулювання натягу матеріалу без застосування датчика.

311. Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Н.В. Садретдінова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 21 с. рис., табл. — укp.

Розроблено графоаналітичні методи та моделі технологічних процесів дублювання для забезпечення формостійкості деталей одягу з використанням структурних, механічних і реологічних характеристик лляних тканин і пакетів на їх основі. Зазначено, що одержані моделі дозволяють прогнозувати якість клейового з'єднання та визначати раціональні параметри дублювання льономістких тканин залежно від виду дублюючого обладання, режимів дублювання, структурних особливостей тканин верха та прокладкових матеріалів. Відзначено, що завдяки виявленим особливостям формування полів жорсткості та пружності є можливим використання різних схем взаєморозміщення осей пружної симетрії моношарів для дублювання окремих ділянок виробів. Досліджено вплив процесів вологої чистки та прання на показники якості клейових з'єднань. Показано перспективність використання методу вологої очистки для догляду за виробами з даних тканин. На підставі результатів кореляційного аналізу розроблено метод експрес-оцінки формостійкості льономістких тканин і пакетів з урахуванням динамічного модуля пружності.

312. Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 О.С. Лебідь; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Одержано аналітичні та графічні моделі анізотропії показників жорсткості щодо згинання за умов температурного впливу та динамічного модуля пружності. Запропоновано метод прогнозованого визначення показників формостійкості пальтових тканин і пакетів на їх основі. Розроблено математичні моделі впливу механічних властивостей на процеси розпрасування швів деталей пальто за умов динамічного навантаження. Одержано фізичні моделі розтягнення, зсуву та стиснення з урахуванням багаторазового хімічного чищення, на основі яких здійснено комплексне оцінювання тактильних відчуттів пальтових тканин, прокладкових матералів і пакетів на їх основі.

313. Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 І.В. Калиній; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 23 с. — укp.

Розроблено метод та розраховано критерій оцінювання складності книжкових видань, які можуть містити математичні та хімічні формули, таблиці, рисунки, підготовка яких здійснюється в середовищі комп'ютерних видавничих технологій. Визначено питому вагу математичних формул для встановлених класифікаційних груп з урахуванням сумарної складності кодування та заданого обсягу видання. Розроблено метод вагових коефіцієнтів пріоритетності виконання вимог, які стосуються правил сукупного верстання різних елементів складності, та описання взаємозв'язків між вимогами за допомогою орієнтованих графів. Уперше здійснено моделювання та оптимізацію процесу аналізу вимог стосовно правил верстання сторінок складних книжкових видань. Програмним способом одержано мінімальний покриваний шлях орієнтованого графа вихідних вимог, використання якого дає змогу мінімізувати кількість зв'язків між вимогами та відповідні їм шляхи або середні вагові значення зв'язків. Удосконалено математичні моделі автоматичного верстання сторінок складних книжкових видань. Розроблено алгоритм автоматичного верстання сторінок даних видань, який використовує введену зону форматування, попередньо утворені текстові та нетекстові блоки та вертикальні проміжки між ними.

314. Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 О.В. Мельников; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Встановлено вплив технологічних властивостей зволожувальних розчинів, що застосовуються в друкарському процесі, на контактуючі поверхні і умови їх використання в офсетних друкарських машинах. Визначено друкарсько-технічні показники зволожувальних розчинів, на основі яких розроблено технічні вимоги до них. За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення проведено моделювання та оптимізацію складу розробленого зволожувального розчину з досягненням значно меншого, ніж в аналогах, вмісту ізопропилового спирту. Встановлено закономірності технологічних умов використання розробленого зволожувального розчину, досліджено його друкарсько-технічні властивості, проведено порівняльний аналіз з відомими аналогами. Виявлено та визначено закономірності дії розроблених вловлювачів із значно кращими, ніж в аналогів, технічними характеристиками.

315. Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на ткацьких верстатах

автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Хайдар Хаджджі; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Удосконалено процес подачі та натягу ниток основи на ткацьких верстатах, який базується на зменшенні пікового натягу ниток у період зівоутворення шляхом додаткової подачі та вибирання ниток основи роторними компенсаторами подачі та нятягу даних ниток у цей період. Одержано вирази для визначення величини динамічного та статичного натягу ниток за умов зміни заправочної лінії у момент удару. Установлено, що статична складова натягу ниток основи перевищує динамічну більше, ніж у 5,5 раза. Зроблено висновок про незначний вплив їх динамічного натягу, що виникає під час роботи роторного компенсатора подачі та натягу ниток основи на їх обривність. На базі одержаної математичної моделі роторного компенсатора подачі та натягу ниток основи та виразу усередненої величини зміни довжини ниток основи у зоні зівоутворення у разі чистого та нечистого зівів розроблено цільові функції для проектування роторних компенсаторів за нечистого та чистого зівів. Розроблено алгоритм розв'язання такої задачі. Установлено, що використання роторних компенсаторів на безчовникових ткацьких станках типу СТБ дозволяє підвищити питоме розривне навантаження для комплексної нитки 28 текс на 23 %, для бавовняної пряжі 27,6 текс - на 35 %, підвищити відносне розривне видовження для комплексної нитки 28 текс на 30 %, для бавовняної пряжі 27,6 текст - на 32 %.

316. Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Л.В. Краснюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено технічні вимоги до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів, а також методику визначення ергономічних показників якості конструкції плечових зон швейних виробів на фігурі людини. Досліджено вплив кутових параметрів рукава та припусків на вільне облягання щодо рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу. Визначено критерії забезпечення заданого рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів у системі тривимірного автоматизованого проектування.

317. Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен

Автореф. дис. канд. техн. наук05.19.04 К.О. Кисельова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 24 с. табл. — укp.

Розроблено метод виявлення закономірностей періодичності змін основних структурних характеристик форм верхніх трикотажних виробів - довжини, обсягів, конфігурацій, внутрішніх членувань. Запропоновано іконічні та графічні моделі процесу силуетного формоутворення для верхніх трикотажних виробів костюмної групи. Розроблено метод пргнозування структурних характеристик форм верхніх трикотажних виробів та складено прогнозні форми. Встановлено кореляційний та регресійний зв'язок між розвитком параметрів створення форми у часі, винайдено формули залежності з метою передбачення розвитку ряду параметрів на базі прогнозу одного з них. Виявлено взаємозв'язок між структурними характеристиками форм верхніх трикотажних виробів, прийомами формоутворення й характеристиками полотен - видом переплетення, сировинним складом, групою розтяжності. Наведено рекомендації щодо урахування характеристик полотен та прийомів формоутворення під час створення форм, що скорочує час та підвищує ефективність проектних робіт. Запропонованао схему організаційної структури та строків проведення робіт з планування і впровадження асортименту перспективних виробів.

318. Удосконалення процесу тіпання льону із застосуванням вібраційних дій

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 О.О. Лобов; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено спосіб тіпання з використанням вібраційних дій на сирець льону, який передбачає інтенсифікацію процесу обробки довгого волокна. На підставі результатів теоретичних досліджень визначено характер накладання поперечних коливань у шарі сирцю під дією вібрації, що сприяє інтенсифікації обробки лляного сирцю у процесі тіпання. Установлено фактори, які сприяють підвищенню виходу та зменшують його закостриченість під час тіпання з використанням вібраційних дій у порівнянні з традиційною технологією тіпання, а саме: частоту й амплітуду вібрації, термін обробки, товщину шару оброблюваного матеріалу. На базі методів математичної статистики та математичного планування визначено оптимальні параметри процесу обробки сирцю у процесі тіпання, який передбачає використання дії вібрацій.

319. Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Л.В. Буханцова; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2007. — 20 с. рис. — укp.

За результатами аналітичних і експериментальних досліджень обгрунтовано вибір активного робочого середовища та формувальної матриці. Розроблено спосіб, методику та прилад для гідродинамічного формування деталей головних уборів, які забезпечують підвищення на 45,5 % продуктивості праці та зменшення на 3,5 % енергетичних витрат. Розроблено методику фотографічної оцінки формостійкості та методику оцінки деталей, формованих у рідинно-активному робочому середовищі. Визначено оптимальні режими процесу гідродинамічного формування деталей. Одержано аналітичні закономірності зміни грубої структури тканин у процесі гідродинамічного формування, які дозволяють прогнозувати якість і формостійкість формованих деталей, а також проведено комплексну оцінку якості деталей, формованих з костюмно-пальтових тканин. З використанням розробленого способу виготовлено моделі жіночих головних уборів.

320. Удосконалення способів приготування лляної трести штучним зрошенням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 В.М. Валько; Херсон. держ. техн. ун-т. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості приготування лляної трести способом штучного зрошення. Проаналізовано явище самонагрівання вологої лляної соломи. Виведено рівняння теплового балансу процесу самонагрівання. Розроблено математичну модель процесу передачі тепла. Шляхом періодичного вентилювання сировини анаеробною парогазовою сумішшю забезпечили відповідні умови проведення процесу. Встановлено можливість отримання трести з рівномірними показниками якості всієї маси сировини. Доведено, що економічний ефект від застосування даного способу приготування трести становить 21,4 грн на одну тонну лляної соломи.