LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 17 із 18

321. Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 В.М. Дворжак; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Удосконалено механізм прокачки вушкових голок основов'язальних машин. Створено потенційно можливий новий клас малогабаритних вузькоспеціалізованих (побутових) основов'язальних машин шириною на одну снувальну катушку для одночастного виготовлення 385-ти петель основов'язаного трикотажу. Проведено структурний аналіз існуючих багатоланкових важільних механізмів. На базі теорії графів проведено їх порівняльне дослідження й уточнено формулу Малишева для визначення кількості ступеней вільності. Розроблено циклограму роботи основов'язальної машини на базі введення фазових кутів зсуву гребінок залежно від виду основов'язаного полотна. Проведено кінематичний і силовий аналіз багатоланкового важлільного механізму базової основов'язальної машини. Розглянуто реакції у кінематичних парах. Результати проведених розрахунків використано під час метричного синтезу та кінематичного аналізу механізму прокачки вушкових голок змінної структури з пружною ланкою, на базі яких проведено силові розрахунки. Встановлено робочий ресурс пружної ланки, який складає для побутової основов'язальної машини більше року роботи. Експериментально підтверджено адекватність теоретичних розрахунків, доведено працездатність і надійність роботи механізму нової структури, що змінюється за цикл петлетворення основов'язальної машинии нової конструкції для забезпечення функції руху з вистоєм вушкових голок.

322. Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.М. Лисаківський; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Теоретично та експериментально досліджено процес формування тканини з жорстких стосовно розтягування та вигину базальтових комплексних ниток. Виведено рівняння, що описує рівновагу основних ниток у зоні даного формування тканини у момент фронтального прибивання утоку з урахуванням факторів, що характеризують їх основні фізико-механічні властивості: тертя, зминальності та жорсткості ниток на вигин з урахуванням спільного та роздільного впливу. Виявлено значення заправного натягу, величини заступу та положення скала над середнім рівнем, а також частоти обертання головного валу верстату на напруженість процесу формування базальтової тканини. Визначено вплив неврівноваженості за товщиною ниток, виду волокна утоку, щільності стосовно утоку та виду переплетення на умови формування базальтової тканини. Одержано математичні залежності експериментальних досліджень ролі основних параметрів заправлення ткацького верстату та будови тканини на напруженість процесу формування даних тканин.

323. Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 О.П. Пенчук; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Розроблено спосіб визначення комплексного показника формостійкості напіввовняних тканин, який задовольняє вимоги квалітології. Одержано математичні моделі залежності розшаровувального зусилля від тиску та температур дублювання таких тканин. Установлено тісні кореляційні зв'язки та регресійні залежності між різними формотвірними показниками механічних властивостей напіввовняних тканин і пакетів матеріалів, одержаних за різного взаєморозташування вихідних матеріалів у процесі дублювання. Одержано регресійні моделі процесів створення пакетів матеріалів з прогнозованими в'язкопружними властивостями та їх графоаналітичне розв'язання, використання яких дозволяє здійснювати науково обгрунтований вибір вихідних матеріалів для дублювання та цілеспрямовано керувати процесом дублювання з метою одержання пакетів матеріалів з прогнозованими властивостями, а також оптимізувати процес створення одягу з необхідною формостійкістю на етапі його проектування.

324. Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 О.С. Жук; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 22 с. — укp.

Розроблено технологію малоінерційної розкладки нитки, яка дозволяє за рахунок використання диференційної намотки підвищити ефективність процесу формування пакувань. Для її реалізації запропоновано пристрій мотального механізму з малоінерційною розкладкою нитки. Спосіб диференційного намотування полягає у послідовному зсуві шарів намотки вздовж осі обертання пакування та дозволяє формувати мотальні пакування з вовняної пряжі апаратної системи прядіння без обмеження об'єму тіла намотки зі збільшеною довжиною нитки. Об'єм і форма мотального пакування залежить від параметра "висота розкладки" нитки на пакуванні. Одержано математичну залежність висоти такої розкладки нитки від конструктивних і кінематичних параметрів механізму. Здійснено графоаналітичне дослідження процесу малоінерційної розкладки. Розроблено технологію проектування пакування заданої форми, а також технологічний режим формування мотальних пакувань заданої форми зі збільшеною довжиною нитки за способом диференційного намотування.

325. Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Д.Г. Круглий; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 20 с. — укp.

На базі експериментальних досліджень одержано регресійні рівняння залежності відокремлюваності та міцності стебел трести від тривалості процесу її вилежування за різних значень вологості розісланого шару лляної соломи. Доведено, що ворушіння збільшує тривалість процесу перетворення соломи на тресту та зберігає міцність волокна. Позитивний вплив ворушіння на якість трести пов'язаний з аерацією шару соломи, за умов якої затримується розвиток целюлозоруйнівних анаеробних мікроорганізмів. Експериментально обгрунтовано, відпрацьовано та рекомендовано виробництву алгоритм і програму управління технологічним процесом за умов використання штучного зволоження та ворушіння розісланого шару лляної соломи.

326. Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.01 В.І. Макаєв; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 26 с. — укp.

Розроблено теоретичні й експериментальні засади вдосконалення технології одержання трести шляхом рівномірного формування шару льоносоломи за допомогою підбирально-обертального пристрою. Експериментально доведено, що рівномірне формування такого шару забезпечується рівномірною укладкою стебел у стрічки робочими органами льонопідбирача ПМЛ-1. З використанням методів математичної статистики та математичного планування визначено залежність виходу волокна від рівномірності та розтягутості стебел за комлем у стрічках розстилу. Установлено залежність термінів розстилання льону-довгунця та тривалості приготування трести, а також якість одержуваного з неї волокна.

327. Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Ольга Михайлівна Мізюк; Українська академія друкарства. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

328. Удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків при незшивному клейовому скріпленні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Л.Й. Кулік; Укр. акад. друкарства. — Л., 2002. — 16 с. рис. — укp.

Виявлено вплив технологічних властивостей і фізико-механічних характеристик окантувальних матеріалів на процес окантування корінців книжкових блоків та експлуатаційні показники видань незшивного клейового скріплення (НКС). Проаналізовано особливості сучасних технологій виготовлення видань з використанням способів окантування їх корінців, встановлено закономірності розробленого методу окантування корінців книжкових блоків у разі НКС, який підвищує міцність і довговічність книжкових видань. Здійснено математичну обробку щодо оптимізації технології окантування корінців книжкових блоків.

329. Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Януш Циманек; Українська академія друкарства. — Л., 2004. — 16 с. — укp.

330. Удосконалення технології розкладки нитки для формування пакувань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.Ю. Рязанова; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 17 с. рис. — укp.

Розроблено технологію безенерційної розкладки нитки для формування пакувань. Встановлено, що застосування безінерційного розкладача та індивідуального осьового приводу формованого пакування, поряд з раціональною конструктивно-заправною лінією мотальної установки, дозволяє підвищити швидкість перемотування в 1,5-3 рази на відміну від виробничих показників. За цих умов можливе одержання мотальних пакувань різної форми з попередньо заданими структурними параметрами. Встановлено кількісний взаємозв'язок між основними параметрами процесу перемотування. Визначено вплив швидкості перемотування та кута обігу ниткою вічка ниткорозкладача на натяг нитки. Розроблено технологічний режим формування біконусного пакування. Завдяки використанню запропонованого способу перемотування обривність пряжі не збільшується, фізико-механічні показники пряжі не погіршуються.

331. Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Д.В. Прибега; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 22 с. — укp.

Досліджено процес вирубування та перфорування верху взуття з натуральних шкір. Розроблено науково обгрунтований метод розрахунку технологічного зусилля за умов розкроювання на існуючих конструкціях електрогідравлічного пресового обладнання та на магнітно-імпульсному обладнанні, що забезпечить підвищення якості продукції, змешення енерговитрат обладнання та підвищення продуктивності праці. На підставі результатів спостережень за умов виробництва, аналітичних і експериментальних досліджень розроблено інженерний метод розрахунку технологічного зусилля операцій вирубування та перфорування. Визначено оптимальні режими процесу розкроювання на існуючих конструкціях електрогідравлічного пресового обладнання та на запропонованому магнітно-імпульсному пресовому обладнанні. Розроблено методику проектування високоефективного магнітно-імпульсного пресового обладнання для виконання технологічних операцій легкої промисловості, що забезпечує необхідне вирубування, сприяє підвищенню продуктивності праці та зменшенню енергетичних витрат обладнання. Розроблено рекомендації щодо оптимального співвідношення елементів системи "різак - матеріал - плита".

332. Удосконалення технології розстилу лляної соломи із застосуванням механічної і хімічної обробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 В.В. Євтушенко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено теоретичні й експериментальні дослідження технології розстилу лляної соломи з застосуванням плющення стебел у період вибирання й обробки хімічними композиційними препаратами перед розстилом. Проаналізовано вплив механічної та хімічної обробки на скорочення терміну вилежування лляної соломи, покращання фізико-механічних показників лляного волокна та його однорідності за властивостями та підвищення інтенсивності мікробіологічних процесів під час вилежування. Доведено, що використання запропонованої технології дає змогу скоротити термін вилежування до 10-ти діб, збільшити міцність і гнучкість волокна відповідно до 66,7 % і 10,8 %, а також зменшити неоднорідність за показниками розривного навантаження на 9,58 % та гнучкості - на 5,7 %. За умов застосування запропонованої технології вихід довгого волокна збільшується на 1,84 %, короткого - на 2,03 %. Це дає змогу одержати умовно чистий прибуток 75,85 грн/га та підвищити рівень рентабельності виробництва лляної продукції на 18,2 %.

333. Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного друку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 В.Б. Репета; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Виявлено екстремальний характер залежності липкості від часу фотоініційованої радіальної полімеризації за аеробних умов тонких шарів ультрафіолетових (УФ) лаків, що пояснюється одночасним перебігом процесів інгібування молекулярним киснем переважно верхніх шарів і фронтальної пошарової полімеризації у напрямку до верхніх шарів. Уперше як фотоініціатор запропоновано 2,2-диїзопропокси-1-фенілетанон-1, що забезпечує високу швидкість УФ-радикальної полімеризації лаків на основні епоксіакрилатних олігомерів і відсутність їх пожовтіння під час зберігання. Виявлено зменшення у 2 рази індукційного періоду УФ-полімеризації досліджених лаків за присутності аргону у порівнянні з азотом, що пояснюєтья його більшою питомою масою та кращою розчинністю. Проведено класифікацію технологічних процесів формування лакових покриттів на друкарських відбитках залежно від хімічного складу лаків. Установлено, що обробка коронним розрядом офсетних вібитків значно збільшує адгезію до них УФ-лаків, що пояснюється зростанням полярної складової поверхневого натягу задрукованої поверхні внаслідок її окиснення.

334. Удосконалення технології формування пакувань хрестового намотування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.В. Закора; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Описано технологію намотування пакувань з додатковим зміщенням, яка підвищує якість мотальних пакувань і ефективність процесу перемотування за рахунок кутового і осьового розсіювання витків пряжі на поверхні намотування. Розглянуто нову конструкцію приклона мотального механізму, яка забезпечує зворотно-поступальний рух пакування вздовж вісі мотального барабанчика. Досліджено збільшення висоти розкладки пряжі на пакуванні. Наведено рівняння намотування пряжі на пакування, що враховує її додаткове зміщення в процесі формування. Доведено, що нерівномірність щільності вздовж утворюючої бобіни знижується на 43 %. Визначено резерви для збільшення середньої об'ємної щільності намотування, висоти розкладки та маси мотальних пакувань на 15 %. Розроблено технологічний режим формування пакувань збільшеної маси під час збереження вихідних радіальних розмірів намотування.

335. Удосконалення умов перемотування пряжі на мотальному автоматі "Автоконер"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 І.А. Баран; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 15 с. — укp.

В дисертації приводяться результати теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних з розробкою ефективних умов перемотування пряжі. Досліджувався вплив особливостей конструкцій ниткорозкладача мотального автомата "Автоконер" в умовах розкладки нитки на поверхню намотування. По одержаних теоретичних і експериментальних даних розроблені математичні залежності швидкості точки розкладки для умов розкладки нитки конічним мотальним барабанчиком автомата "Автоконер". На основі проведених досліджень розроблені й впроваджені удосконалені методики процесу перемотування пряжі.

336. Удосконалення формних процесів тамподруку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Л.В. Рудник; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Установлено закономірності впливу часу експонування, проявлення та травлення, лініатури растра на графічні спотворення в ланцюгу "фотоформа - друкарська форма" та глибину друкуючих елементів, які знаходяться у взаємозв'язку з фотохімічними та фізико-хімічними явищами формування елементів форм, для розробки машинних технологічних процесів. Змодельовано процеси виготовлення металевих і фотополімерних друкарських форм на базі принципів математичного планування експериментів з одержанням регресійних рівнянь, які з використанням методів крутого сходження застосовано для оптимізації технологічних режимів. Удосконалено наявні технології та розроблено науково-обгрунтовані технічні характеристики машинного технологічного режиму виготовлення друкарських форм тамподруку для створення нового формного устаткування.

337. Український гобелен у контексті мистецької практики фольклорного напряму 1960-х - 1980-х рр.

О.Я. Ямборко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 1. — С. 136-145. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

У контексті фольклорного напряму у вітчизняному мистецтві 1960 - 1980 рр. висвітлено розвиток художньої практики українського гобелена, розглянуто симптоматику цього напряму у образотворчому мистецтві та її адаптацію на грунті художнього текстилю.

338. Фактор историчности в дизайне моды

В.П. Мироненко, М.А. Рудь Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 9. — С. 58-63. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Визначено ступінь використання середньовічних традицій у практиці моделювання сучасного одягу.

339. Фізико-хімічне обгрунтування та розробка технології хімічного чищення полікапроамідних текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 С.А. Карван; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2000. — 19 с. — укp.

Наведено результати досліджень впливу фізико-хімічних факторів зношення (хімічне чищення, забруднення, світлопогода та їх комплексна дія) на властивості та структуру полікапроамідних текстильних матеріалів. Досліджено та запропоновано механізми їх деструкції. Розроблено технологію хімічного чищення та опорядження виробів із домішками полікапроамідних волокон термо- та фотостабілізаторами у середовищі органічних розчинників. Застосування дифузійної стабілізації виробів дозволяє підвищити їх термо- та світлостійкість та подовжити термін експлуатації без погіршення споживчих властивостей.

340. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильним матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання

автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.03 Д.Г. Сарібєкова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 40 с. — укp.

Розвинуто фізико-хімічні засади технології надання текстильним матеріалам спеціальних властивостей, зокрема кислотозахисних. Розроблено новий підхід до вибору та створення препаратів і композицій для кислотозахисної обробки. На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень визначено умови використання гідрофобізаторів для надання целюлозовміщувальним текстильним матеріалам кислотозахисних властивостей. Вивчено фтор- і кремнійорганічні препарати та на їх основі розроблено композиції для надання комплексу кислото-захисних властивостей, а саме: кислотостійкості та кислотопроникності. З використанням фізико-хімічних методів проведено оцінювання кислотозахисних властивостей тканин. Визначено взаємозв'язок процесів гідрофобізації та кислотофобності. Показано, що з досліджуваних показників гідрофобності (крайового кута змочування, критичної поверхневої енергії, водопоглинання) для оцінювання ефективності кислотозахисної обробки може бути рекомендований лише один показник - зміна величини крайового кута змочування.