LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 18 із 18

341. Фізико-хімічне обгрунтування технологій кольорування текстильних матеріалів новими випускними формами органічних барвників

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.03 С.О. Поліщук; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням створення більш продуктивних, економічних та екологічно чистих технологій кольорування текстильних матеріалів за допомогою нових випускних форм органічних барвників. На основі теоретичних і практичних досліджень запропоновано новий підхід щодо вивчення стану органічних барвників у розчинах та за умови утворення твердої фази. За одержаними результатами запропоновано шляхи створення конкурентоспроможних, стійких в умовах зберігання і процесах застосування, некурних і малоцінних, з більш високими ступенями фіксації і поглинання за умови безперервних і періодичних способів фарбування, зі зниженою міграцією у процесі проміжної сушки випускних форм органічних барвників.

342. Фізико-хімічні основи застосування електроактивованих водних систем в технологіях опорядження текстильних матеріалів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.03 Н.Г. Романенко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 32 с. рис. — укp.

Теоретично та експериментально обгрунтовано функціональну залежність зміни фізичних властивостей приелектродних систем: католіту й аноліту від умов проведення процесу електролізного розподілу води. Зроблено кількісну оцінку впливу електроактивованих водних систем на структурні зміни целюлозних, гідратцелюлозних, діацетилцелюлозних і поліефірних волокноутворювальних полімерів - структура діацетилцелюлози зазнає конформаційних змін в аморфних зонах у разі використання католіту, що збільшує доступ барвника до активних центрів волокна. Визначено вплив активних іонно-радикальних елементів електроактивованих водних систем на стан і властивості органічних барвників і встановлено зміни електронної будови молекул даних дисперсних барвників; обгрунтовано збільшення розчинності даних прямих барвників і зниження асоціативної здатності молекул лейкорозчинів кубових барвників. Встановлено прямий зв'язок між величиною спорідненості прямих барвників до віскозного волокна та інтенсивністю поглинання світлових променів фарбувальними розчинами, для приготування яких використовуються різні водні системи. На підставі досліджень визначено зміни реологічних властивостей загусток на основі альгінату натрію, для приготування яких використовується католіт. Розроблено теоретичні засади інтенсифікації процесів друкування на тканинах із ацетатних і змішаних волокон з використанням електроактивних водних систем та дисперсних барвників.

343. Фізико-хімічні основи технології формування макро- та мікрорельєфних носіїв інформації з фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі олігоефіракрилатів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 Р.І. Мервінський; Укр. акад. друкарства. — Л., 1999. — 36 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженням впливу структури фотополімеризаційноздатних матеріалів (ФПМ) на основі олігоефіракрилатів і олігокарбонатметакрилатів, які використовуються в технологіях макро- (фотополімерні друкарські форми) і мікрорельєфних (оптичні диски) засобів збереження і тиражування інформації (ЗЗІ), на їх фізичні, фізико-хімічні та технологічні властивості. Наявність низькосиметричних надмолекулярних утворень, обумовлених хімічною природою олігомерів, впливає на кінетику фотохімічного формування (ФХФ), визначає нелінійно-оптичні властивості досліджених ФПМ, фізико-механічні та експлуатаційні властивості виробів з них. Теоретичні і експериментальні дослідження складових композицій показали, що під час ФХФ ФПМ і виробів з них основну структуроутворюючу роль відіграють фрагменти, що містять спряжені pi-електрони (фталатні або малеїнатні групи олігомерів). Оцінено розміри надмолекулярних утворень і мікропустот (вільних об'ємів) в залежності від складових композицій, режимів ФХФ і впливу зовнішніх полів різної природи. Встановлені закономірності змін енергетичного стану олігомер-полімерних матриць при введенні фото- (пігменти для друкарських фарб) та електроактивних (сегнетоелектрики) наповнювачів. Для адекватного опису властивостей фотополімеризаційноздатних фарб пропонується використання співвідношень Крамерса-Кроніга, нормованих на спектральну чутливість ока. Доведена доцільність додаткових обробок виробів для ЗЗІ у високочастотному електромагнітному полі, що дозволяє прискорити процес термообробки на 2-3 порядки, поліпшити експлуатаційні властивості і ресурс працездатності. Проведені дослідження дозволяють прогнозува ти властивості ФПМ з різних компонентів і можуть служити теоретичною базою для підбору рецептур ФПМ в залежності від технологічного призначення і умов експлуатації.

344. Форма костюма як засіб самоподачі дизайнера одягу

Н.С. Зимогляд Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 238-243. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Визначено взаємозв'язок геометричної форми одягу та професійної діяльності викладача у студентів-дизайнерів одягу. Виявлено форми одягу для жінок і чоловіків-викладачів, яким надається перевага, й такі, які заперечуються студентами. Розглянуто динаміку ставлення до них у студентів I - III курсів.

345. Формування властивостей і товарознавча оцінка якості тканин для дитячого одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 Г.М. Михайлова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. рис., табл. — укp.

Розроблено методологічні засади щодо формування асортименту бавовняних тканин для виготовлення дитячого одягу з високими споживними властивостями через алгоритм "потреби - вимоги - методи досягнення цілі". Внаслідок зменшення скрученості пряжі, вибору способу її прядіння, зниження щільності тканин і вдосконалення основних та завершальних оброблень полотен сформовано новий асортимент тканин для дітей. Визначено пріоритетні параметри будови тканин полотен, які є базовими для складання номенклатури показників якості бавовняних тканин для дитячого одягу. Проведено товарознавчу оцінку споживних властивостей нових бавовняних тканин і з'ясовано закономірності їх формування. Установлено, що залежно від скрученості пряжі, способів її прядіння, щільності тканин змінюються показники проникності, м'якості та туше досліджуваних тканин. За результатами дослідження виявлено можливість регулювання властивостей полотен та доцільність використання розріджених та пом'якшених тканин для виготовлення предметів дитячого одягу для немовлят і дітей ясельного віку. Розроблено методику дослідного ношення предметів дитячого одягу у відповідних закладах з врахуванням чинних санітарних норм і правил. Проведено санітарно-епідеміологічну експертизу нових бавовняних тканин і доведено токсикологічну нешкідливість використаних барвників.

346. Формування кольорових захисно-декоративних покриттів фотохімічного твердіння на деревині та деревинних матеріалах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 О.В. Яріш; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено питання формування прозорих кольорових покриттів фотохімічного твердіння на базі поліефірних композицій та сумішей барвних високодисперсних кремнеземів на деревині та деревинних матеріалах. На базі синтезу рівнянь теплопровідності та деформування пружних матеріалів запропоновано модель для розрахунку термічних внутрішніх напружень у процесі фотохімічного тверднення. Вивчено вплив характеру поверхні деревинної підкладки на стійкість адгезійного контакту, фізико-хімічні властивості забарвлених композицій, фізико-механічні та декоративні характеристики покриттів. Визначено особливості виникнення та релаксації внутрішніх напружень у покриттях у процесі ультрафіолетового опромінення. Розроблено технологічні режими та технологічний процес формування прозорих кольорових покриттів, запропоновано шляхи вдосконалення наявного обладнання для фотохімічного твердіння.

347. Формування покриття на шкірі забарвленими поліуретанами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 А.В. Сміла; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Одержано водні дисперсії забарвлених поліуретанів (ЗПУ) для оздоблення натуральної шкіри, що вміщують хімічно зв'язані азобарвники з активними гідроксильними та аміногрупами, та встановлено закономірності їх одержання. Виявлено, що висока стабільність дисперсій ЗПУ досягається за рахунок присутніх у їх структурі азобарвників і залежить від частки та хімічної природи складової. Запропоновано механізм хімічної взаємодії ЗПУ зі структурними елементами шкіри, який полягає в утворенні різноманітних за природою зв'язків між реакційноздатними групами хромованого колагену за участю хромових комплексів та ЗПУ за участю активних груп азобарвників. Показано позитивний вплив ЗПУ на розширення температурного інтервалу еластичності полімерного покритття. Виявлено та систематизовано закономірності впливу ЗПУ з хімічно зв'язаними азобарвниками на властивості покриттів. З використанням математичного моделювання визначено оптимальні параметри анілінового та лакового оздоблення хромової шкіри.

348. Характерні риси і основні тенденції розвитку луганського народного килимарства

М.П. Чумаченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 213-215. — укp.

Вивчено народне килимарство Луганщини в усьому комплексі його проблем, що є важливим як в плані збереження художніх промислів, так і розробки проблематики майбутніх досліджень народного мистецтва України в цілому.

349. Художественно-технологические особенности создания рисунка на ткани

И.А. Яковец Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 2. — С. 151-158. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Рассмотрены художественно-технологические особенности создания текстильного рисунка. Выделены основные этапы данного процесса.

350. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.06 Т.П. Зузяк; Львів. акад. мистец. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

З'ясовано генезис й основні історичні етапи розвитку художнього плетіння. Визначено естетичні показники матеріалів, технологічні прийоми й засоби художньої виразності. Здійснено типологічний аналіз творів, виявлено тектоніку форми, текстуру та локальні художні особливості різноманітних плетених виробів. Висвітлено стан художнього плетіння у провідних осередках і показано творчість народних майстрів історико-етнографічних регіонів: Придніпров'я, Слобожанщини, Полісся, Волині, Поділля, Прикарпаття, Карпат, Закарпаття, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя (у межах Польщі та Словаччини). Розкрито розвиток лозоплетіння в Україні у XIX ст. шляхом істотного збільшення площ вирощення лозового прута вздовж рік та їх притоків, що зумовило збільшення об'ємів виробів у десятки разів.

351. Художні листівки: традиції та сучасна класифікація

О.М. Борисенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 71-76. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Зазначено, що створення листівки як художнього твору вимагає якісного дослідження історії, традицій, а також сучасної класифікації (жанрової, конструктивної, за матеріалом та поліграфічним виконанням). Основою для класифікації стало визначення функціонального застосування тієї чи іншої групи листівок, а також їх матеріально-конструктивних особливостей.

352. Художній текстиль Індії в сучасній європейській моді: проблеми історіографії

Лакі Наджнін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 7. — С. 74-83. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розглянуто проблематику історіографії традиційного індійського текстилю в європейській моді. Проаналізовано результати досліджень за хронологічним принципом з урахуванням національної, регіональної специфіки художнього текстилю Індії. Висвітлено різні погляди дослідників щодо типології та класифікації індійських художніх тканин. Особливу увагу приділено інтерпретації традицій індійського текстилю в моді ХХ ст.

353. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця XX - початку XXI століття

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.07 О.М. Лагода; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості художньо-образних рішень костюма кінця XX - на початку XXI ст. на підставі зразків робіт західноукраїнських кутюрьє та дизайнерів. Розкрито специфіку формування та еволюціонування двох типообразів костюма як естетичних ідеалів часу у контексті становлення окремої галузі творчої діяльності - дизайну одягу. Завдяки проведеному аналізу зразків костюма от-кутюр, прет-а-порте, авангардної моди висвітлено фактори такого становлення. Доведено, що наприкінці XX ст. було синтезовано особливий вид мистецтва костюма - дизайн одягу - на базі індивідуально-ексклюзивного, масового й авангардного мистецтва костюма, на засадах єдиних вимог дизайн-діяльності. Показано роль процесу стилеутворення у дизайні одягу на формування образно-стильових рішень костюма. З'ясовано наявність нового типообразу костюма, його стилістичні характеристики, а також художньо-образні особливості західноєвропейського костюма у досліджений період та проведено їх класифікацію. Результати дослідження зіставлено з практикою українських дизайнерів одягу за умов процесу становлення вітчизняної індустрії моди.

354. Художньо-стильові особливості іконостасної різьби в Галичині у XIX - першій половині XX століть

Р.В. Одрехівський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 8. — С. 45-50. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто малодосліджені аспекти розвитку іконостасної різьби в Галичині у XIX - першій половині XX ст. Акцентовано увагу на основних напрямках розвитку різьбленого декору.

355. Цвет в дизайне текстиля

Н.Г. Романенко, И.А. Яковец, Ю.П. Ищенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 9. — С. 91-96. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розглянуто питання застосування кольору в дизайні текстилю. Основну увагу приділено залежності сприйняття кольору людиною від структури тканини та властивостей її волокон.

356. Чоловічий поясний традиційний одяг на Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Л.Б. Чайковська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 201-207. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Розглянуто основні еволюційні етапи, пов'язані зі змінами у виготовленні та способі ношення чоловічого поясного одягу на Волині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

357. Шляхи зменшення впливу зволожувальних та змивних розчинів на друкарсько- технічні властивості офсетних гумовотканинних полотен

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 Зубейр Бен Белхассен Белгайед; Українська академія друкарства. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

358. Японська мода та її особливості на тлі західноєвропейської моди

О.М. Лагода, К.М. Стеценко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 3. — С. 55-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Проаналізовано таке явище як "японська мода" в контексті сучасного дизайну одягу.

359. New approaches to design education of fashion design students

= Нові підходи до дизайнерської освіти студентів-дизайнерів одягу A.A. Zdolbnikova Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 5. — С. 96-101. — Бібліогр.: 7 назв. — англ.

Розкрито сутність гуманістичної парадигми сучасної освіти. Виокремлено традиційні та особистісно-орієнтовані підходи до процесу навчання. Наведено зразки використання проектної технології в дизайнерській освіті студентів-дизайнерів одягу.

360. Setting educational objectives in the context of fine arts education management

A.A. Zdolbnikova, S.N. Zdolbnikov Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 231-238. — Библиогр.: 12 назв. — англ.

Висвітлено важливість художньої освіти для студентів-дизайнерів мод та технологів текстильної та легкої промисловості. Зосереджено увагу на управлінському контексті образотворчого мистецтва, у якому визначено цілі та кінцевий результат художньої освіти.