LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 2 із 18

21. Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильної машини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Н.А. Зубрецька; Київ. держ. ун-т технол. та дизайну. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено вирішенню питань, пов'язаних з одержанням аналітичних та експериментальних залежностей, що дозволяють з урахуванням впливу конструктивних і технологічних параметрів деталей забезпечити підвищення міцності та точності багатоелементних циліндричних з'єднань веретена кільцепрядильної машини, сформованих комбінованим термічним методом. Отримано залежності для розрахунку технологічних параметрів та напружено-деформованого стану багатоелементних циліндричних з'єднань з натягом при їхньому комбінованому термічному складанні. Запропоновано методику розрахунку фактичної площі контакту з урахуванням фізико-механічних властивостей деталей і методів підготовки контактних поверхонь. Установлено залежності, що дозволяють визначити і максимально зменшити значення осьових переміщень торцьових поверхонь блочка і насадки, які впливають на експлуатаційні характеристики веретена. Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для розрахунку міцності та технологічних параметрів з'єднань веретена та обгрунтованого вибору його оптимальної конструкції при комбінованому термічному методі складання.

22. Гобелени в творчості Івана-Валентина Задорожного

О.Я. Ямборко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 7. — С. 80-88. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Висвітлено гобелен в проекції його пов'язаності з образотворчим мистецтвом на прикладі творчості І.-В. Задорожного - художника образотворчого і монументального мистецтва. Гобелени розглянуто в контексті індивідуального малярського стилю митця. Увагу приділено особливостям трактування жанрів, їх креативного матеріалу І.-В. Задорожним. Основним предметом аналізу виступає зображально-виражальна система тканих панно у зв'язку з іншими творчими розробками майстра, її витоки і джерела інспірації.

23. Графическая организация рисунка текстильного полотна

И.А. Яковец, Н.Г. Романенко, Ю.Б. Борисов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 8. — С. 105-109. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розглянуто проблеми відповідності графіки орнаменту текстильного полотна загальній авторський концепції, та прийоми, якими користувався дизайнер для досягнення ритмічної побудови малюнка.

24. Гуцульська плоско різьба в інтер'єрах церков у Галичині

Р.В. Одрехівський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 60-64. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто малодосліджене питання застосування гуцульської плоскорізьби в інтер'єрах церков у Галичині. На основі конкретних обстежених автором церков проаналізовано основні напрямки розвитку гуцульської плоскорізьби в інтер'єрах церков у Галичині.

25. Двухзонное регулирование угловой скорости электропривода навивающего устройства при частотном управлении

Г.С. Якимчук, П.А. Крупица Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 128-129. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Обосновано расширение диапазона регулирования угловой скорости электропривода навивающего устройства. Приведена функциональная схема и описана работа специальной ветви, реализующей регулирование во второй зоне.

26. Деформативність деревини й деревностружкових плит зі зміненими потенціалами тепломасоперенесення

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.07 Я.І. Соколовський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2001. — 34 с. — укp.

Розроблено методологію дослідження деформативності деревини й деревостружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення. На підставі синтезу основних законів термодинаміки неврівноважених процесів та механіки спадкового середовища висвітлено прикладні методи синтезу й аналізу зв'язку напружено-деформівного стану деревини й деревостружкових плит з параметрами зовнішнього та внутрішнього тепломасоперенесення. Наведено реологічні рівняння стану деревних матеріалів, на базі яких розв'язано важливий для процесу сушіння деревини та виготовлення деревостружкових плит клас нових задач визначення напружено-деформівного стану матеріалів. Викладено методологію експериментальних досліджень реологічних властивостей деревини та деревостружкових плит у широкому діапазоні зміни температурно-вологісних полів.

27. Джерела формування українського в'язання у загальноєвропейському контексті (з найдавніших часів до середини ХІІІ ст. н.е.)

О.Р. Козакевич Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 26-38. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.

Проаналізовано витоки давньоукраїнського в'язання, визначено етапи його розвитку, досліджено асортимент виробів, виготовлених цією технікою, та проведено їх художній аналіз. Для порівняльної характеристики використано дані про європейське в'язання.

28. Дизайн скляних меблів в інтер'єрному середовищі

Н.Є. Трегуб Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 109-116. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

New glass materials in forming furniture are analyzed.

29. Дизайнерська, композиційно-художня направленість у мистецтві Слобожанщини

А.С. Півненко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 2. — С. 30-34. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Зазначено, що в другій половині ХХ ст. у мистецтві Слобожанщини виокремилась потужна дизайнерська гілка з різноманітними жанровими розгалуженнями. Однією з провідних її складових був дизайн текстилю, зокрема батік, який в 1970 - 80-ті рр., внаслідок запровадження його в архітектуру, набув статусу монументально-декоративного мистецтва. Репрезентовано діяльність одного з яскравих майстрів батіку, який поєднував в собі ще й хист художника-проектувальника інтер'єру, А.Безпалого.

30. Діяльність кафедри художнього текстилю ЛНАМ: традиції і новаційні пошуки

О.І. Луковська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 12. — С. 94-101. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Зазначено, що кафедра художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв відіграла важливу роль у становленні львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст. Принциповими основами навчання кафедри є звернення до національних мистецьких традицій, а також активне впровадження новаційних тенденцій сучасного мистецтва та поєднання їх з традиціями.

31. Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.О. Романюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Теоретично обгрунтувано пінний спосіб зволоження та проведено порівняльні дослідження комплексу вологообмінних, деформаційно-релаксаційних, фізико-механічних властивостей натуральної шкіри під час зволоження водою та піною. Відзначено зниження напружень в процесі вологовидалення, збільшення повної деформації та її складових (пружної й еластичної), у порівнянні зі зразками зволоженими водою, у яких спостерігається значна жорсткість, більша міцність та менше видовження у разі розривання. Визначено оптимальні режимні параметри формостворення заготовки взуття у разі її попереднього пінного зволоження. Розроблено пінний спосіб зволоження шляхом підігрівання пінного розчину за результатами проведених досліджень залежності початкового вологовмісту капілярно-пористих матеріалів від температури пінного розчину. Наведено технологічну схему й описано конструкцію зволожувальної установки для реалізації пінного способу зволоження заготовок верху взуття.

32. Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 Г.О. Рябініна; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 24 с. — укp.

Установлено характер гідролізу целюлози тканин, оздоблених кислотозахисними композиціями на основі метилсиліконату калію, що можна розглядати як перерозподіл фракцій целюлози з різним ступенем полімеризації у напрямку зниження рівня низькомолекулярних фракцій за рахунок їх гідролізу та розчинення. Виявлено, що для надання текстильним матеріалам стійких кислотозахисних властивостей хімічні сполуки, які використовуються як оздоблювальні препарати, мають утворювати на волокні еластичну захисну плівку, яка за умов фізико-механічної дії буде зберігати цілісність своєї структури та зв'язуватися з волокном за допомогою хімічних зв'язків, кількість і періодичність яких є вирішальним фактором. З'ясовано, що використання ГКР-11К разом з аміносилоксаном призводить до відщеплення кінцевої аміногрупи у лужному середовищі та сприяє хімічній взаємодії активних силіконів з гідроксильними групами целюлози, що дозволяє значно підвищити стійкість ефекту кислотонепроникості до багаторазових мильно-содових обробок.

33. Дослідження та вдосконалення прийомів технологічного аналізу соломи льону і конопель

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Ю.В. Мохер; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено удосконаленню методик технологічної оцінки соломи льону та конопель. В дисертації наведені теоретичні та експериментальні дослідження впливу способу приготування трести (тепловодне та росяне мочіння) на результати технологічної оцінки соломи льону-довгунця. Розроблено алгоритми обчислення довірчих інтервалів комплексних показників якості волокна льону та конопель. Виведено нові емпіричні формули для визначення розрахункового відносного розривного навантаження та номера тіпаного волокна, одержаного при виконанні технологічної оцінки соломи льону. Створено наукову базу для вдосконалення та розробки методик технологічної оцінки соломи.

34. Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Т.А. Пурченошвілі; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1998. — 13 с. — укp.

Містяться теоретичні та експериментальні дослідження по удосконаленню процесу проектування корсетних виробів. Визначено, що урахування ергономічних вимог до корсетних виробів є пріоритетним та передбачає контроль величин питомого тиску на поверхню тіла. Характеристика форм поверхонь грудних залоз та їх пружних властивостей, що є на теперішній час, не формалізована та не може бути використана як вихідна інформація для задання рівня ергономічності конструкції корсетного виробу, що проектується. Запропоновано принцип параметричного задання форми грудних залоз. Застосовано показник модуля пружної основи для характеристики фізико-механічних властивостей грудних залоз. Встановлено рівень ергономічності бюстгальтерів у вигляді допустимих величин деформації грудних залоз, перевищення яких робить конструкцію бюстгальтера неергономічною. Розроблено класифікації форм грудних залоз та базових конструкцій бюстгальтерів. Запропоновано манекен для оцінювання якості посадки корсетних виробів. Встановлено принцип трансформування конструкції бюстгальтерів.

35. Дослідження художньо-композиційних принципів проектування фірмового професійного одягу

К.Ф Оксаніч, Т.В. Ніколаєва Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 221-223. — укp.

Проведено дослідженя результати яких дали змогу враховувати найбільш важливі вимоги споживачів до художньо-композиційного рішення, вибору та насиченості кольорів, а також стилю одягу та конструктивно-декоративних елементів.

36. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець XIX - початок XXI століття)

Автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.01 Ю.А. Шестопалова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Уперше у вітчизняній науці проведено вивчення наукових джерел та комплексний аналіз актуальної проблеми людської краси. Виявлено стильові зміни у західноєвропейській художній культурі кінця XIX - початку XXI ст., а також їх вплив на еволюцію естетичного ідеалу в культурі України. З'ясовано особливості об'єктивації естетичного ідеалу краси. Відображено естетичний ідеал у традиціях моделювання українського одягу. Проаналізовано вплив ринкових відносин на естетичний ідеал краси в Україні.

37. Експертна оцінка художніх різьблених виробів із коштовного каміння

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 К.В. Татарінцева; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено технологічну послідовність та правила експертного оцінювання художніх різьблених виробів з коштовного каміння з використанням товарознавчих підходів. Побудовано класифікацію даних виробів за функціональним призначенням, що забезпечує ефективність порівняння об'єктів оцінки в асортиментному, типологічному аспекті. Доведено, що найбільш вагомими споживними властивостями художніх різьблених виробів з коштовного каміння, що характеризують їх відповідну цінність, є соціальні властивості, які набуваються протягом життєвого циклу товару та є необхідними та достатніми для практичного експертного оцінювання та прогнозування оціночної вартості. Здійснено комплексну експертну оцінку даних виробів. Удосконалено критерії та показники їх експертного оцінювання.

38. Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробництві

Автореф. дис... канд. техн. наук05.20.02 Є.І. Андрійчук; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 1999. — 21 с. — укp.

Містяться дослідження в галузі застосування електромагнітних полів надвисокочастотного діапазону (НВЧ) в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва. Метою роботи є вирішення теоретичних і експериментальних проблем по створенню нової енергозберігаючої та екологічно чистої електротехнології і пристроїв сушіння вовни на основі електромагнітних полів НВЧ діапазону. Створено математичну модель процесу сушіння вовни, яка описується системою диференційних рівнянь і дозволяє встановити потужність джерел НВЧ енергії, режим роботи, тривалість сушіння та конструктивні параметри камери сушіння. Розроблено метод розрахунку і принципи побудови автоматизованого пристрою для вимірювання діелектричних параметрів системи "вовна-вода". Вперше визначено діелектричні параметри вологої вовни у діапазоні змін температур від 25 C до 95 C. Вперше встановлено, що при сушінні вовни НВЧ енергією її міцність та розривне навантаження збільшується на 30-70%.

39. Естетика мистецтва костюма в епоху постмодернізму

О.М. Лагода Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 2. — С. 116-121. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Доведено, що мистецтво костюму (от-кутюр і прет-а-порте) в кінці ХХ ст. розвивалося в рамках загальних тенденцій постмодернізму. Паралельно відбувалося формування такого явища як деконструктивізм з його особливою естетикою.

40. З історії розвитку ремесел і промислів Вінниччини

Т.П. Зузяк Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 6. — С. 91-95. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто виникнення і розвиток ремесел і промислів у м. Немирів на Вінниччині. Зазначено, що ткацькі, гончарні, деревообробні промисли розвивались у цьому регіоні з другої половини XVIII ст. Уже у 1782 р. у Немирові засновано мануфактурне виробництво вибійчаних тканин. За технічними, та художніми якостями вироби не поступались західно-європейським зразкам. Зміна власників міста та навколишніх сіл не вплинуть на збереження промислів, які передавалися з роду в рід. Особливо розвинулось ткацько-килимарське виробництво. Одночасно виникли гончарний і деревообробний промисли. Вироби виставлялись у музеях і на виставках Києва та Москви. У ХХ ст. створено заводи з відливання дзвонів відмінної якості. Дзвони одержали медалі на міжнародних конкурсах в Італії, Франції, Іспанії. Водночас розвивалось випалювання цегли, посуду та гончарних іграшок.