LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 3 із 18

41. З питань підготовки дизайнерів одягу

О.М. Лагода, К.М. Стеценко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 71-77. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Зроблено аналіз щодо сучасних вимог підготовки фахівців з дизайну одягу і проблем пов'язаних з цим. Зроблено акцент на обов'язкову необхідність глибокого вивчення історії костюма в процесі навчання.

42. Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Л.Б. Білоцька; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Розроблено науково обгрунтовані методи забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра (ВНХ) на стадіях їхнього проектування та виготовлення при обмежених витратах матеріальних та трудових ресурсів. Представлено узагальнену ієрархічну структурну схему одиничних та групових властивостей ВНХ. Проведено обгрунтування вибору математичної форми подання комплексного показника якості ВНХ і формалізація одиничних показників якості. Розроблено методики: обробки результатів експертного опитування, що забезпечує підвищення вірогідності оцінок значень коефіцієнтів вагомості показників якості швейних виробів за рахунок автоматичного вилучення зі складу групи тих експертів, чия компетентність викликає сумнів або думка яких суттєво відмінна від думки більшості; оптимізації одиничних або групових показників, що забезпечує можливість максимізації комплексного показника якості ВНХ при обмеженнях на матеріальні та трудові ресурси; вибору раціонального варіанту технологічного процесу виготовлення ВНХ, що забезпечує можливість мінімізації матеріальних витрат при заданій трудомістськості. Високу ефективність запропонованих методик обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.

43. Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 Д.І. Лелюк; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено новий спосіб термічної обробки деревинностружкових плит. Вперше розроблено фізико-математичну модель теплопровідності деревинностружкової плити в процесі її термічної обробки. Розв'язано рівняння теплопровідності для умов стаціонарного та нестаціонарного теплового потоку, знайдено значення температури плит в процесі їх термічної обробки. На базі розв'язку рівнянь енергетичного балансу одержано математичні вирази динаміки зміни температури середовища та деревинностружкових плит в процесі їх початкового нагрівання.

44. Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину

Автореф. дис. канд. техн. наук05.05.01 О.В. Зоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с. — укp.

Визначено та науково обгрунтовано закономірності перенесення друкарської фарби і зволожувального розчину поверхневими шарами декеля офсетного плоского друку та механізм спрацювання офсетних гумовотканинних полотнищ (ОГТП). Вперше встановлено вплив зміни структури і складу поверхні ОГТП на емульгування фарби. Розроблено фізичну модель перенесення фарби, зволожувального розчину та водно-фарбової емульсії в друкарських контактах "друкарська форма - поверхня ОГТП" та "ОГТП - відбиток". Здійснено теоретичний аналіз матеріального балансу перенесення фарби і зволожувального розчину в друкарському контакті офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм з урахуванням спрацювання ОГТП, зважаючи на гідродинаміку дисперсних систем "рідина - тверде тіло". Встановлено механізм спрацювання поверхневих шарів полотнищ, аналітичні вирази матеріального балансу фарбоперенесення. Розроблено технологічну інструкцію експлуатації полотнищ, вихідні вимоги на засоби термічної обробки та оперативну методику контролю їх якості, подано практичні рекомендації щодо зменшення впливу агресивного середовища в період експлуатації.

45. Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 Я.Ф. Кулешник; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

На основі експериментальних даних отримано рівняння початкового розподілу вологості в бруску деревини та розроблено фізико-математичну модель зміни вологості та розвитку внутрішніх напружень у процесі сушіння деревини. На базі теорії різницевих схем обгрунтовано вибір і параметри методу кінцевих різниць (тип накладеної сітки, тип апроксимуючого шаблону, тип схеми, стійкість схеми) для пошуку наближеного розв'язку нестаціонарного рівняння в частинних похідних другого порядку параболічного типу.

46. Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (Черкаський регіон)

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.07 І.О. Яковець; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше досліджено стан і розвиток дизайну текстилю Середнього Подніпров'я Центральної України. Визначено специфіку засобів художньої виразності в дизайні текстилю, розглянуто виробничі технології й окремі композиційно-художні прийоми, притаманні майстрам даного регіону. Виділено й охарактеризовано види художнього текстилю за різними критеріями: способом виготовлення (художні тканини ручного та машинного виробництва) і за призначенням (текстиль для одягу, текстиль в інтер'єрі). Виявлено, що дизайнер текстилю осмислює технологію виготовлення відповідної продукції як специфічний художній засіб, що визначає такі зовнішні показники її якості, як фактура текстилю, його блиск, текстура, частота поверхні, характер графічного зображення. Наведено загальну оцінку історії розвитку дизайну текстилю Черкаського регіону та суміжних з ним регіонів у контексті всієї території України. Виявлено характерні риси художнього текстилю Черкащини та сучасні тенденції розвитку дизайну текстилю регіону в контексті актуальних проблем художньо-проектної культури. До наукового обігу введено нові архівні матеріали та мистецькі твори, що стосуються дизайну текстилю Черкаського регіону та перебувають у приватних зібраннях.

47. Застосування емульсійних систем зворотного типу для оборобки хутра

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.18 О.В. Смачило; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Обгрунтовано застосування у хутровому виробництві емульсійних систем зворотного типу, що містять перхлоретилен, для знежирення та знежирення-вибілювання хутрових шкур. Установлено, що суттю впливу перхлоретилену та пероксиду водню на волос у процесі знежирення та вибілювання є видозміна пептидних зв'язків та руйнування дисульфідних зв'язків кератину, а також попередній гідроліз і наступне окиснення похідних цистеїну та сульфенової кислоти. Доведено можливість стабілізації кератину волосу моноетаноламідом за умов утворення на поверхні волосу гідрофобізувальної плівки та зміщення реакційної рівноваги розпаду кератинів волосу завдяки наявному у моноетаноламіді амідному угрупуванню. Одержано математичні моделі процесу знежирення зворотними емульсіями, що дозволило оптимізувати процеси знежирення та знежирення-вибілювання для забезпечення необхідних властивостей хутрового напівфабрикату.

48. Застосування колагенвмісних продуктів, які модифіковані триетаноламіном, у виробництві шкір

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 Сатіанарайан Паніграхі; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена одержанню, дослідженню та застосуванню у виробництві шкір модифікованих триетаноламіном колагенвмісних продуктів - гідролізатів колагену. Встановлена взаємодія вихідних колагенвмісних продуктів з триетаноламіном, модифікованих - з хромовим дубитилем та барвником. Доведена доцільність використання модифікованих колагенвмісних продуктів у шкіряному виробництві: у переддубильно-дубильних та фарбувально-жирувальних процесах, при оздоблюванні. При цьому підвищується активність ферментних препаратів, прискорюється процес хромового дублення, поліпшуються використання хімічних матеріалів, якість та вихід шкір по площі. Розроблену методику виробництва шкір хромового дублення для верху взуття із застосуванням модифікованого триетаноламіном продукту КФО (гідролізат після обробки ферментами та пероксидом водню) апробовано у виробничих умовах. Виконані дослідження поглиблюють теоретичні знання про властивості колагену, як високомолекулярної сполуки, розширюють його практичне використання, підвищують рентабельність як основної продукції, так і вторинної сировини в шкіряному виробництві.

49. Застосування композиції на основі акрилового сополімеру для створення високоякісних багатошарових текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Л.О. Нестерова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 23 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження фізико-хімічних властивостей зв'язуючих різної природи та теоретичне обгрунтування одержаних результатів. Створено нову клейову композицію для дублювання та триплювання текстильних матеріалів з високими споживчими властивостями. Установлено, що за умов надання гідрофобних властивостей дубльованим текстильним матеріалам є можливим поліпшення їх споживчих властивостей, а також зносостійкості у процесі експлуатації. З застосуванням методу інфрачервоної спектроскопії запропоновано механізм взаємодії компонентів клейової композиції з целюлозною складовою завдяки утворенню водневих й ефірних зв'язків з акриловим сополімером та диметилсечовиною. На підставі даних термогравікалориметричного аналізу вперше встановлено, що нова клейова композиція забезпечує високу якість багатошарових систем за максимального збереження гігієнічних властивостей.

50. Застосування сумішей полімерів для створення модних ефектів на текстильних матеріалах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 І.М. Куліш; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено полімерні композиції для створення оптичних ефектів на текстильних матеріалах. Розвинуто новий напрямок, на базі термодинамічного підходу до вибору полімерних компонентів друкувальної композиції, що грунтується на оцінці термодинамічних параметрів полімерів та розрахунку критерію термодинамічної сумісності. Встановлено, що цілеспрямоване використання несумісності полімерів дозволяє за допомогою сумішей полімерів формувати на текстильних матеріалах матові ефекти. Розроблено й експериментально підтверджено склад суміші для створення матових ефектів. Знайдено та досліджено ряд домішок до суміші полімерів, що забезпечують підвищення якості та стійкості ефекту. Запропоновано композиційний полімерний склад суміші, яка містить формальдегід.

51. Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 В.М. Бойчук; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 22 с. — укp.

Розглянуто професійну підготовку майбутнього різьбяра як систему, в якій гармонійно поєднано розвиток технологічних і художньо-творчих здібностей на базі естетичного виховання, залучення до національної культури та використання новітніх комп'ютерних технологій. Розроблено зміст і технологію навчання майбутніх різьбярів, зокрема класифікацію видів різьблення, що забезпечує прискорене формування в учнів ПТНЗ технічної майстерності та художнього смаку у процесі виготовлення декоративно-ужиткових виробів з дерева. Розвинуто положення, суттю якого є теза: на теперішньому етапі розвитку професійно-технічної освіти оволодіння традиційними видами декоративно-ужиткового мистецтва на базі сучасних комп'ютерних технологій є ефективним методом розвитку професійних здібностей майбутніх різьбярів та їх залучення до надбань національної культури українського народу.

52. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Ю.Є. Шелюх; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено питання зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості шляхом удосконалення існуючих схем очистки повітря від промислових видів пилу з метою доведення шкідливих викидів до межовоприпустимих концентрацій. Досліджено характер руху частинок, що транспортуються потоком у вихрових пиловловлювачах і обгрунтовано необхідність розташування у корпусі апарата жалюзійного відокремлювача та ведення паралельно з основним струменя допоміжного газового потоку. Побудовано математичну модель, що дозволяє одержати траєкторію руху частинок на різних ділянках апарата, за якою розраховано ефективність його роботи. Створено тривимірну кінцево-елементну модель вихрового пиловловлювача, з використанням якої розкрито фізичний зміст процесів, які у ньому відбуваються, й обгрунтовано вибір параметрів для експериментальних досліджень. Запропоновано три варіанти принципово нових конструкцій вихрових пиловловлювачів, спільною відзнакою яких є розташування коаксійно корпусу апарата другого ступеня очистки - жалюзійного відокремлювача, за цього найкращим є апарат, у якому жалюзійний відокремлювач, розташований вище патрубка подачі вторинного газу. Проведено порівняльні дослідження та доведено переваги запропонованих пиловловлювачів перед існуючим "Циклон ЦН-11".

53. Зниження динамічних навантажень у механізмі в'язання круглов'язальних машин шляхом удосконалення конструкцій голок та клинів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 О.А. Тарасенко; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Наведено основні напрямки удосконалення існуючих та розробки нових конструкцій робочих органів механізму в'язання (клинів, голок). Викладено теоретичні засади та висвітлено інженерні методи проектування клинів і голок з пружними робочими елементами, що забезпечують зниження динамічних навантажень у механізмі в'язання круглов'язальних машин. Запропоновано нові конструкції клинів і голок.

54. Золототкацтво Галичини XVIII - першої третини XX ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливості)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.06 Л.І. Цимбала; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Досліджено генезу поширення золототканих виробів в Україні, простежено історико-культурні чинники, що сприяли налагодженню на теренах Галичини у XVIII ст. золототкацького виробництва, розглянуто провідні центри та осередки виготовлення золототканих виробів. Проведено типологію даних виробів за призначенням та способами декоративного оздоблення. Доведено обумовленість кількісної переваги виготовлення окремих типів виробів у контексті європейських мистецьких стилів. Значну увагу приділено трансформації здобутків золототкацтва XVIII ст. у виробах шовкоткацької майстерні у Бучачі (1879 - 1939 рр.), введено до наукового обігу неатрибутовані зразки та проведено типологію бучацьких декоративних золототканих макат. Розглянуто вплив золототкацтва на народну тканину Карпатського регіону та перспективи застосування здобутків золототкацтва Галичини в сучасному текстилі.

55. Исследование динамики формообразования женских брюк во второй половине ХХ века

Г.В. Пугачевская, Л.А. Хвостова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2002. — N 8. — С. 16-23. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Виявлено закономірності розвитку форми, а також циклічність повторення елементів форми, які покладено в основу прогнозування найближчих перспектив її розвитку. Припущено, що на початку ХХІ ст.в моді не відбуватимуться різкі зміни і стрибки. Тенденції моди кінця 90-х років ХХ ст. почасти спроєцюється в моду початку ХХI ст.

56. Исследование факторов, влияющих на художественное проектирование молодежной одежды

О.М. Кириченко, Т. Жадан Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 157-163. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто актуальні проблеми художнього проектування сучасного молодіжного одягу. Проаналізовано основні фактори, які впливають на процес проектування, а також особливості конструктивно-композиційного рішення одягу для молоді.

57. Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 І.П. Кравець; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено режими і технології пропарювання букових пиломатеріалів. Отримано фізико-математичні моделі, за якими визначають характеристику температурного поля в матеріалі. Ідентифіковано залежності зміни температури в центрі сортименту від заданих вихідних величин, а також тривалість операцій процесу теплової обробки пиломатеріалів. Запропоновано методику розрахунку обладнання для пропарювання. Розроблено режими і технологію пропарювання з метою теплової стерилізації букових матеріалів та зміни їх кольорової насиченості.

58. Ідентифікація напружено-деформованого стану деревини із змінним вологовмістом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 Б.П. Поберейко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено вирішенню науково-технічної задачі визначення та контролю напружено-деформівного стану пиломатеріалів із змінним вологовмістом з врахуванням в'язкопружних властивостей деревини. На основі рівнянь Вольтерра - Больцмана і законів усадки капілярно-пористих тіл синтезовано фізико-математичну модель деформування пиломатеріалів під дією змінних за їх товщиною і часом вологісних полів. Розроблено інженерну методику розрахунку вологісних, залишкових і повних напружень у висушуваній деревині, залежно від її в'язкопружних характеристик і параметрів навколишнього середовища. Запропоновано новий спосіб неруйнівного контролю поточного напружено-деформівного стану висушуваної деревини за різницею локального і середнього вологовмістів матеріалу.

59. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.В. Марущак; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано коцнептуальні засади інтеграції знань з матеріалознавства швейного виробництва та експериментально перевірено її вплив на рівень професійної підготовки фахівців у галузі виготовлення швейних виробів. Здійснено аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, а також дисертаційних робіт з проблеми впровадження дидактичної інтеграції до навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, з'ясовано його об'єктивні передумови, розглянуто різноманітні підходи до визначення поняття "інтеграція". Розроблено дидактичну модель навчального предмета "Матеріалознавство швейного виробництва", а також модель інтеграції знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва, що відображає педагогічні умови, необхідні для її впровадження та реалізації у навчальному процесі. Запропоновано методику формування в учнів цілісної системи знань про властивості швейних тканин і матеріалів на інтеграційній основі, що передбачає єдність і взаємозумовленість інтеграції змістового (змісту природничо-наукових дисциплін і матеріалознавства швейного виробництва) та процесуального (форм, методів і засобів) компонентів знань.

60. Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.О. Семенченко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено нові способи інтенсифікації процесів фарбування та друкування текстильних матеріалів, які можуть забезпечити підвищення ступеня фіксації барвника на волокні та якості забарвлених тканин, зниження витрат на процес опорядження тканин, підвищення екологічної чистоти технології. Базуючись на електронній теорії фарбування, здійснено вибір способу інтенсифікації даних процесів. За положеннями електронної теорії фарбування електронні процеси, що відбуваються на поверхні текстильного матеріалу, відіграють значну роль і визначають кінцевий результат, а тому, впливаючи на ці процеси, можна керуватись процесом надання тканинам забарвлення. Вивчено вплив домішок слабких відновників за невеликих концентрацій (1 г/л), зокрема, тіосечовини та глюкози, на процеси фарбування прямими та на процеси фарбування і друкування кубовими барвниками. Показано, що рекомендації щодо використання тіосечовини як інтенсифікатора процесу фарбування прямими фарбниками можуть бути надані лише для окремих марок прямих барвників внаслідок здатності тіосечовини утворювати з деякими барвниками сполуки включення. Показано, що ефективність впливу слабких відновників на сорбцію прямих барвників підвищується зі збільшенням вмісту іонів металу на поверхні волокна, що доводить доцільність використання теорії фарбування. Показано, що домішки тіосечовини забезпечують стабільне підвищення сорбції кубових барвників на тканинах, незалежно від марки барвника та способу його застосування. Підвищення ступеня фіксації кубових барвників, колорирування якими проводилося за присутності 1 г/л або 1 г/кг тіосечовини, складає у середньому 20 %. Надано рекомендації щодо застосування слабких відновників у разі колорирування прямими та кубовими барвниками за умов даного виробництва. Розраховано економічний і екологічний ефекти.