LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 5 із 18

81. Меблярська практика фахових деревообробних шкіл Прикарпаття 1920 - 30-х років: формотворчі принципи і декорування виробів

М.В. Дяків Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 19-26. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Висвітлено передумови відродження меблярства на Прикарпатті, впровадження в ремесло мистецького смаку, індивідуального підходу до створення виробу, професійне конструювання, налаштованість на історичні стилі. Всі ці фактори стали обов'язковою нормою і вимогою фахового підходу деревообробних шкіл, які визначали подальший розвиток народного, професійного меблярства та сприяли розвитку художнього ремесла.

82. Мета, завдання і техніка виконання начерків та зарисовок

Л. Шилімова-Ганзенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 84-89. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Зазначено, що зарисовки й начерки людини дають можливість зробити зрозумілим і назавжди закріпити в свідомості органічний зв'язок зовнішньої форми людської фігури, що є необхідним знанням для майбутнього фахівця модельєра-дизайнера.

83. Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 С.Ф. Гавенко; Укр. акад. друкарства. — Л., 2002. — 36 с. рис. — укp.

Удосконалено технологію виготовлення книг шляхом створення нових способів незшивного клейового скріплення (НКС), а також методів і засобів її нормалізації через теоретичні та практичні дослідження процесів утворення клейових з'єднань у корінцях книжкових блоків. Досліджено вплив фізико-механічних і технологічних властивостей клейових з'єднань різної природи на міцність видань НКС та їх довговічність. Розкрито особливості механізму взаємодії клеїв і паперів залежно від вибраної технології склеювання корінців блоків на сучасних машинах НКС з клейовими апаратами валкового типу. Доведено доцільність фізичної та хімічної модифікації клеїв та їх вплив на підвищення експлуатаційних показників видань - міцність, довговічність і кут розкривання блоків. Визначено можливість виготовлення видань прогнозованої міцності та довговічності, а розроблена модель і робоча діаграма технології склеювання дозволяють керувати процесом скріплення корінців книжкових блоків. Встановлено закономірності змін напружено-деформованого стану книги в процесі виготовлення та експлуатації. Розроблено теоретичну концепцію створення методів і засобів оцінювання експлуатаційних показників книжкових видань на інформаційно-технологічній основі, системному та функціонально-структурному підході з використанням статистичних методів контролю, що стало передумовою розробки експертно-комп'ютерної системи оцінювання якості видань.

84. Методика викладання академічного живопису у підготовці дизайнерів одягу (на прикладі кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету)

Т.А. Куліш Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 56-62. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

На прикладах натурних постановок висвітлено методику викладання академічного живопису ЧДТУ для дизайнерів одягу.

85. Методика навчання учнів 5 - 9 класів основ конструювання швейних виробів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Т.М. Васенок; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Висвітлено сучасні тенденції розвитку освітніх методик, стан проблеми навчання учнів 5 - 9 класів основ конструювання швейних виробів. Розроблено методику навчання учнів конструюванню швейних виробів, орієнтованую на особистість школяра, яка передбачає запровадження індивідуалізації навчання на етапі сприймання учнями нового матеріалу, застосування різнорівневого змісту навчального матеріалу, фронтально-індивідуальної форми навчання, розширених індивідуальних інструкційних карт. Використання методики диференційного навчання учнів дозволяє організувати навчальний процес одночасно на різних рівнях складності. Експериментально доведено ефективність застосування розробленої методики навчання за умов типової структури уроку трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України різних типів.

86. Методичні основи модульного проектування дизайну форми одягу

А.Л. Славінська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 65-73. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено методику реалізації етапу розробки креслень конструкції промислового зразка. Як структурні компоненти креслення деталі використано конструктивні модулі та запропоновано моделі модульного модифікування вихідної конструкції базової форми одягу методами комбінаторики.

87. Методологія класифікації костюму як знакової системи

Є.В. Вдовиченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 206-209. — укp.

Описано дослідження костюму як знакової системи і усталення семантики моди в формалізованій мові знаків, що дозволяє нам поєднати деякі важливі негативні результати з відповідними позитивними результатами.

88. Механіка процесу обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами з планетарним приводом

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 А.І. Іванко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи покращання якості продукції, збільшення продуктивності та зменшення енергоємності на операціях безупинного обрізування з трьох боків книжково-журнальних блоків та зрізування корінцевих фальців. Розроблено новий спосіб обрізування з використанням дискових ножів з планетарним приводом. Теоретично розраховано та експериментально підтверджено оптимальні параметри приводу дискових ножів та технологічні режими виробничого процесу, які дозволяють досягти високої якості обрізування та зменшення енергосилових витрат. Наведено рекомендації щодо проектування секцій обрізування у складі сучасних потокових ліній та у вигляді операційних машин.

89. Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. (історія, типологія, художні особливості, осередки)

Автореф. дис... канд. мистецтвозн.17.00.06 О.Р. Козакевич; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше проведено комплексне дослідження мистецтва в'язання у Західній Україні кінця XIX - першої третини XX ст. З'ясовано специфіку його становлення та розвитку у контексті соціокультурних, економічних і мистецьких процесів та функціонування фахової освіти. Виявлено й охарактеризовано основні осередки в'язального виробництва, визначено локальні особливості традиційних в'язаних виробів, з'ясовано провідні тенденції моди, які сформували художньо-стильові риси західноукраїнського в'язання. Розроблено типологію в'язаних виробів, що побутували на західноукраїнських землях наприкінці XIX - у першій третині XX ст., здійснено їх художній аналіз. Аргументовано висновок про значення художнього в'язання у Західній Україні як багатогранного мистецького явища.

90. Мода в народній художній тканині (на прикладі виробів кіцманського осередку ткацтва)

Л.І. Цимбала Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 223-225. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Погіршення якостей сировини, втрата техніко-технологічних прийомів виготовлення та декорування кіцманських обгорток, неорганічне їх залучення до традиційного народного костюму Буковини негативно вплинули на художні якості сучасного буковинського народного одягу. Перспективою виходу з такої стиуації є розвиток українського народного мистецтва загалом, що потребує окремого грунтовного дослідження.

91. Моделі та алгоритми оптимізації технологічних режимів опорядження текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Г.Я. Тулученко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання ефективного використання інформаційних технологій для вдосконалення технологічних процесів обробки текстильних матеріалів. Розроблено низку модулів, що входять до складу інформаційної технології оптимізації технологічних процесів опоряджувального виробництва. Кожен модуль містить необхідне математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення. Висвітлено математичні моделі процесів: вибілювання тканин із сумішей льону перекисом водню, фарбування тканин пігментами, фарбування ниток у бобінах. Для оцінки ефективності незминальної обробки тканин запропоновано нову методику. Математичні моделі побудовано за допомогою різних прийомів, у межах емпірико-аналітичного підходу до моделювання названих процесів. Стуктура моделей дозволила розробити алгоритми розв'язання задач оптимізації відповідних технологічних процесів, які використовують у значних обсягах точні математичні методи, що позитивно позначилося на достовірності результатів їх оптимізації. З використанням розроблених моделей та алгоритмів створено три пакети прикладних програм. Пакети передбачили можливості моделювання результатів перебігу процесів за різних умов, заданих технологами.

92. Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Т.В. Нерода; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено інформаційну модель процесу синтезу зображень хімічних виразів, яка враховує поліграфічні атрибути об'єктів видання III - IV рівня складності та забезпечує формалізацію основних етапів проектування автоматизованого редактора хімічних виразів. Створено математичні моделі та методи моделювання екранних координат реперних точок зображень моноциклів довільної конфігурації та насиченості з позиціюванням у циклічних сполуках карбо- та гетероатомів, що враховують співвідношення графічних компонентів зображення хімічних структур, значення кегля шрифту основного тексту видання та у разі підготування друкованої продукції спеціального призначення забезпечують поліграфічне оформлення цих видань з дотриманням національних стандартів України. Удосконалено методи кодування зображень хімічних виразів для комп'ютерно-видавничих систем, які виконують побудову кодової моделі розімкненої структури, що має вигляд списків, а кодової моделі замкненої структури - матриць, елементи яких на відміну від інших описують геометрично-позиційні характеристики окремих фрагментів зображення, що забезпечує збереження зображень таких виразів та їх наступне редагування. Наведено об'єктну модель зображень хімічних виразів, яка зберігає топологію та поліграфічні атрибути окремих компонентів і відношень між ними, що забезпечує автоматичне опрацювання їх редактором цих виразів.

93. Модельер или дизайнер?

Н.А. Глухих Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 133-136. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Зазначено, що у повсякденному житті зазвичай ототожнюються поняття художник по костюмах, модельєр, дизайнер, але усі вони мають різний функціональний сенс. Проаналізовано відмінності та детально розглянуто їх суть.

94. Моделювання процесів в теплонасосній установці для сушіння деревини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Є.П. Ганжа; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено математичні моделі, необхідні для аналізу тепло- та масообмінних процесів у теплонасосній установці для сушіння деревини. Проведено експериментальні дослідження впливу вологи на конвективний теплообмін під час течії вологого повітря у ребристо-трубному теплообміннику з насадними пластинчатими ребрами. Для розрахунку конвективного теплообміну з урахуванням вологовипадання запропоновано поправковий коефіцієнт, який дозволяє урахувати комплекс явищ, що виникають під час випадіння вологи на поверхні теплообміну. Розроблено методику проектування теплонасосної установки для сушіння деревини, придатність якої підтверджено результатами чисельного моделювання, а також результатами попередніх випробувань дослідно-промислового зразка. Запропоновано оптимальні закони керування процесом сушіння, які дозволяють знизити енергоспоживання теплонасосної установки у порівнянні з традиційним регулюванням на 22 %.

95. Моделювання транслятора структур даних електромеханічних схем друкарських машин

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 О.В. Овсяк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено математичну модель транслятора символьних даних, спроектованих у комп'ютерно-інтегрованій системі АCCЕL EDA електромеханічних схем друкарських машин, у структури даних спеціалізованої підсистеми моделювання, яка включає встановлення зв'язків схеми, типів, параметрів, імен виводів компонентів і формування структур даних, а також спрощує введення та забезпечує автоматичне виявлення припущених під час введення вхідних даних помилок проектування схем. Синтез і мінімізація структури транслятора за кількістю термів проведено засобами теорії секвенційних алгоритмів, а дослідження його математичної моделі - методом математичної індукції.

96. Модифікування поліуретанових загусток на основі побудови моделі зсувної течії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 М.І. Костиря; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2000. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням створення ресурсоенергоощадних технологій опоряджувального виробництва текстильної промисловості. Наведено результати комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних із застосуванням поліуретанових гелів як загусток друкарських пігментних сумішей та їх модифікацією на основі побудови моделі зсувної течії з метою підвищення псевдопластичних властивостей. Виявлено ефект зсувного загущення поліуретанових загусток друкарських сумішей, а також запропоновано модель змінної структури гелю. Розроблено математичну модель зсувного загущення поліуретанових гелів. Запропоновано технологічні та результативні способи модифікацій реологічних властивостей загусток у процесі їх приготування. Визначено оптимальні режими виготовлення загусток та апробовано ефективну систему розчинників загусника, яка забезпечує зменшення вмісту органічних розчинників у готовій загустці у 2,2 рази. Встановлено, що використання модифікованої поліуретанової загустки у пігментних композиціях на основі поліуретанових зв'язуючих забезпечує покращання їх псевдо-пластичних властивостей, досягнення високих показників міцності та якості забарвлення текстильних матеріалів.

97. Молекулярні взаємодії, структура і властивості полімерних сумішей-плівкоутворювачів для оздоблення натуральних та створення синтетичних шкір

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.05 Л.Д. Масленнікова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 38 с. рис. — укp.

Досліджено молекулярні взаємодії у ліофобно-ліофільних полімерних сумішах внаслідок деформаційних ефектів електронних хмар з енергетичним перерозподілом, що призводить до нового структуроутворення з упровадженням сформованих полімолекулярних структур у структуру вихідних полімерів. Для одержання перспективних технічних рішень, конкурентоспроможних та екологічно чистих матеріалів встановлено механізми взаємодії, що базуються на ефектах деформації електронних хмар у ненасичених, аніонних, складноефірних, бензолвінільних, гідроксиловмісних полімерах з застосуванням структурних, релаксаційних і фізико-механічних методів. На підставі досліджень експериментально підтверджено правильність головних теоретичних положень та одержано нові дані про структурні, реологічні, діелектричні, теплофізичні та фізико-механічні властивості новостворених синтетичних шкір, плівкоутворювачів щодо оздоблення натуральних шкір та шкірної тканини хутра. Створено плівкоутворювачі на основі таких полімерних сумішей: поліізопрен-полівінілацетат, поліізопренсилікатний поліаніоніт натрію (іоногенний у водному середовищі), поліефірмалеїнатуретанові іоногенні композиції та полімерцелюлозні матеріали різних співвідношень компонентів. Доведено, що відсутність органічних розчинників під час одержання композиційних полімерних матеріалів забезпечує екологічність виробництва та експлуатації.

98. Надання тканинам, що містять вовну, м'якого грифу

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 О.О. Венгер; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 24 с. — укp.

Розроблено композиції на основі поверхнево активних речовин (ПАР) для тимчасового пом'якшення тканин з вовни та тканин з суміші вовняних і поліефірних волокон, які є високоефективними щодо якості, одержаної після обробки продукції. Наведено технологію стійкої модифікації грифу зазначених тканин, яка базується на використанні протеолітичних ферментів з відносною специфічністю. Зазначено, що процес адсорбції ПАР відбувається за електростатичним механізмом. Запропоновано композиції, складовими яких є ПАР, різні за іонним характером, що забезпечує хорошу адсорбцію пом'якшувача гідрофільним вовняним волокном та гідрофобним поліефірним. Проведено комплексний аналіз якості оброблених тканин шляхом оцінювання змін їх фізико-механічних характеристик з використанням показників: м'якості або зжатості, жорсткості нитки за умов крутіння, жорсткості під час згинання, коефіцієнта драпіруємості та зміни у часі деформації розтягнення ниток за умов постійного навантаження та після нього. Показано, що застосовані характеристики відображають ефективність пом'якшувачів. Розроблено технологію надання тканинам, що містять вовну, стійкого м'якого грифу з використанням протеолітичних ферментів. Вивчено зміни активності ферментів, зумовлені змінами pH середовища, температури, а також за часом. Установлено умови, за яких досліджені ферменти проявляють максимальну активність до специфічної гідролітичної дії щодо кератину вовни. Виконано економічні розрахунки ефективності використання ферментів як пом'якшувачів.

99. Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 А.М. Шостачук; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано та обгрунтовано вибір одного з показників якості сушіння деревини дуба - сумарної довжини тріщин у поперечному перерізі. Досліджено кінетику появи та розвитку поверхневої тріщини за конвективно-надвисокочастотного сушіння, вплив інтенсивності нагріву та розмірів пиломатеріалів на сумарну довжину тріщин у поперечному перерізі. Виявлено вплив вологості та масштабного фактора на тріщиностійкість деревини та обгрунтовано розташування тріщини під час сушіння. Запропоновано моделі розрахунку внутрішніх напружень залежно від часу сушіння та координати поперечного перерізу для різних ступенів наближення до реальних умов цього процесу. За результатами експериментальних та теоретичних досліджень уточнено технологію високоякісного конвективно-надвисокочастотного сушіння деревини дуба, що враховує розміри пиломатеріалів, інтенсивність нагріву та поточну вологість.

100. Народні прикраси з бісеру Західної України XIX - першої пол. ХХ століття (історія, технологія, типологія, художні особливості)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.06 О.С. Федорчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Здійснено спробу простежити розвиток бісерних оздоб народного одягу українців. З'ясовано територію побутування українських традиційних бісерних оздоб у першій половині XX ст., коли вони стають поширеним атрибутом народного одягу. Вивчено, описано та систематизовано техніки виконання бісерних прикрас, що застосовувалися українськими народними майстрами XIX - XX ст. Уперше до технік виготовлення українських традиційних бісерних оздоб віднесено вишивання. Розвинуто типологію українських прикрас з бісеру. Уперше здійснено комплексний мистецтвознавчий аналіз системи художньої виразності українських традиційних бісерних оздоб. Доведено, що національна специфіка декоративно-образної системи художніх творів з бісеру проявлялася головною мірою через орнаментику. Розглянуто композиційні особливості українських народних художніх виробів, описано найпоширеніші мотиви орнаментів та види орнаментальних композицій бісерних творів.