LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 6 із 18

101. Наступність у змісті трудового навчання в школі та професійної підготовки в ПТУ швейного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.Ю. Пінаєва; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Досліджено проблеми наступності у змісті трудового навчання в загальноосвітній середній школі та професійної підготовки учнів ПТУ швейного профілю. Опрацьовано концептуальні засади реалізації наступності у навчанні обслуговуючої праці учнів у загальноосвітній школі та у підготовці фахівців зі швейної справи у профтехучилищах. Визначено сутність, структуру та критерії виявлення наступності за конкретних умов навчального процесу. Теоретично обгрунтовано модель педагогічної діяльності з реалізації наступних взаємозв'язків у навчальному процесі загальноосвітньої школи та професійно-технічного навчального закладу, визначено особливості наступності під час підготовки фахівців для швейної промисловості. Запропоновано дидактичні матеріали для науково-методичного забезпечення процесу трудового та професійного навчання, методичні рекомендації для викладачів і майстрів виробничого навчання ПТУ, вчителів обслуговуючої праці загальноосвітніх шкіл. Проаналізовано діяльність інших навчальних закладів, спрямовану на ефективне втілення у навчальний процес теорії та практики наступності як скоординованої системи навчальних дій учителя, викладача училища.

102. Наукові засади проектування швейних машин з регульованою посадкою матеріалу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.10 Ю.Ю. Щербань; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 34 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням проектування швейних машин, що забезпечують регульований зсув прошарків матеріалу. Розроблено нові конструкції рушіїв матеріалу, що створюють адаптивний вплив транспортуючих робочих органів на матеріал. На підставі досліджень процесу транспортування матеріалу створено нові конструктивні уніфіковані ряди механізмів. Розроблено основи проектування швейних машин нового покоління, які забезпечують високу якість та ефективність опрацювання матеріалів. Проектування нових матеріалів грунтується на математичному моделюванні та теорії оптимізаційного синтезу. Застосування нових робочих органів і механізмів дозволяє підвищити якість виробів.

103. Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 П.В. Топольницький; Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 36 с. рис. — укp.

За результатами експериментальних і аналітичних досліджень установлено оптимізовані геометричні параметри різального інструмента та розроблено метод його автоматизованого проектування, вибрано найбільш придатну для використання високошвидкісну систему транспортування блоків та пристрій для зміни напрямку їх переміщення на основі однобічних зубчастих пасів. Розроблено теоретичні засади процесу транспортування блоків, розкрито явища, що виникають у процесі транспортування блоків під час їх обрізування. Виявлено можливість застосування багатолезевого інструмента для обрізування переду "англійскої" брошури. Визначено технічні можливості способу обрізування блоків інструментом, лезо якого коливається з ультразвуковою частотою.

104. Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 Н.П. Супрун; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Визначено властивості пакетів бар'єрного одягу, основною функцією якого є захист технологічного середовища та продукту, що виробляється, від забруднень (продуктів життєдіяльності організму людини), які потрапляють у чисте середовище з підодягового простору. Визначено принципи науково обгрунтованого компонування спеціалізованих за своїми функціями матеріалів в пакети бар'єрного одягу, що забезпечує необхідне сполучення захисних властивостей і характеристик, які зумовлюють достатню комфортність за умов експлуатації виробу. З використанням розробленої моделі одержано основні визначальні співвідношення, які описують взаємозв'язки між процесами фільтрації сухого та вологого повітря за ізотермічних і неізотермічних умов та складом пакетів матеріалів даного одягу. Розроблено системний підхід до побудови динамічної моделі вологопровідності для таких пакетів, з використанням якого проведено розрахунки для порівняння властивостей різних пакетів і визначення їх перспективності для подальшого практичного застосування. Обгрунтовано вибір пакетів матеріалів, які забезпечують оптимальне сполучення бар'єрної функції за умов комфортності під час експлуатації бар'єрного одягу. Розроблено рекомендації щодо складу декількох найбільш перспективних пакетів. Досліжено вплив накопичення вологи у матеріалах пакету на гігієнічні властивості. Запропоновано методи визначення комфортності даного одягу. Класифіковано фактори, які впливають на комфортність його застосування. Запропоновано принципи конференціювання матеріалів в пакети бар'єрного одягу для чистих приміщень.

105. Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.10 Г.Б. Параска; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 33 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності роботи в'язальних машин шляхом розробки більш ефективних пристроїв стабілізації натягу ниток основи. Наведено основні напрямки вдосконалення існуючих і розробки нових пристроїв. Розроблено наукові основи та інженерні методи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи, що забезпечують підвищення ефективності роботи в'язальних машин. Запропоновано нові конструкції пристроїв стабілізації натягу ниток основи.

106. Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.06 І.В. Панасюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Вперше створено науково обгрунтовані теоретичні засади проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових барабанах. На підставі математичного моделювання динаміки руху та властивостей робочого середовища у барабанах з різними видами планетарного руху встановлено функціональні взаємозв'язки параметрів робочого середовища з технологічними та конструктивними характеристиками устаткування. Розроблено математичну модель взаємодії оброблюваної деталі з частинками наповнювача різної форми, наведено рекомендації щодо їх технологічного використання. Створено аналітичні методи розрахунку об'єму матеріалу, що видаляється, тривалості обробки під час видалення ливників, шліфування та полірування. Запропоновано алгоритми проектування технологічних процесів обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових установках, розроблено відповідні програми для ПЕОМ. Визначено технологічні режими обробки та технічні завдання для проектування планетарно-відцентрових установок.

107. Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.05 А.Г. Данилкович; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 40 с. — укp.

Розроблено наукові основи ресурсоенергоощадних, екологічно безпечних технологій цілеспрямованого формування структури шкіри та хутра на базі встановлених механізмів і закономірностей дубильно-оздоблювальних процесів: деагломераційного дублення, наповнювання, жирування та фарбування. Кількісний аналіз структури колагену, що включає розрахунок відстаней між його карбоксильними групами в мікрофібрилах з урахуванням розміру диядерних гідроксосульфатохромових комплексів, дозволив встановити двостадійний механізм аніонно-катіонного дублення голини. Процес дублення колагену з попередньою обробкою етаноламінами аліфатичних і нафтенових кислот, дигліколевими ефірами суміші даних кислот інтенсифіковано завдяки їх пенетруючій здатності, зростанню рухомості елементів структури колагену та зменшенню на першій стадії дублення реакційної здатності хромових комплексів. Внаслідок проведеного комплексу теоретичних та експериментальних досліджень з використанням фізико-хімічних і математичних методів розроблено науково обгрунтовані ресурсоенергоощадні технології, аніонно-катіонного дублення голини підвищених товщин і подвоєної голини без використання пікельної обробки, рідинного оздоблювання шкіряного напівфабрикату, аніонно-катіонного дублення-жирування овчини хутрової та шкурок кроля маловідходного й одноетапного варіантів обробки. Впровадження розроблених технологій у виробництво дало загальний фактичний прибуток, отриманий, в основному, внаслідок економії сировини, хімічних реагентів і підвищення сортності готової продукції, що становить 4 млн 250 тис. гривень, запобігло екологічному збитку та склало на 1 млн дм2 шкір для верху взуття - 740 тис. гривень, для хутрових шкур - 1,6 млн гривень. Крім того, інтенсифікація технологічних процесів у 2 - 3 рази дала змогу зменшити затрати енергії на 50 - 70 % у порівняні з традиційною технологією.

108. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.05 О.А. Андреєва; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 45 с. — укp.

Теоретично й експериментально підтверджено гіпотезу організації внутрішньої просторової структури колагену шляхом повнішого залучення його активних, насамперед пептидних, груп до взаємодії з хімічними матеріалами з утворенням зв'язків певного типу з метою надання необхідних властивостей шкірі. Розроблено теоретичні положення щодо впливу одержаних поліфункціональних сполук на формування структури та показники дерми на різних рівнях морфологічної будови колагену, а саме: на мікрорівні - шляхом утворення термостійких, рухомих зв'язків, зумовлених наявністю окиснених вуглеводнів; на макрорівні - завдяки наповнювальній дії модифікованих похідних колагену або пластифікації сірковмісними сполуками. Відзначено, що це дозволяє формувати структуру та властивості шкіри у сучасних технологіях дублення та оздоблювання, а також у технологіях створення продукції нового асортименту. З урахуванням виведених теоретичних положень розроблено п'ять ресурсоощадних технологій обробки шкір хромового та безхромового методу дублення для верху взуття, які, у порівнянні з діючими технологіями, забезпечують підвищення якості готової продукції за більш раціонального використання сировини та хімічних матеріалів.

109. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.06 М.Є. Скиба; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 44 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади проектування ресурсоощадних технологій для переробки відходів натуральних шкір. Розроблено модель волокнистої структури шкіри, на основі якої визначено теоретичні засади технологій переробки шкіряних відходів. Одержано аналітичні залежності між основними технологічними параметрами операції розволокнення структури та конструктивними параметрами технологічного обладнання. Запропоновано удосконалену модель гідродинамічного розволокнення, на базі якої розроблено метод інтенсифікації гідродинамічного розволокнення шкіряних відходів. Експериментально підтверджено правомірність основних положень теорії технологічних процесів розволокнення волокнистої структури шкір и. На підставі дослідження експлуатаційних властивостей підошов і взуттєвих картонів, виготовлених з домішками шкіряних волокон, підтверджено високі якісні показники одержаних виробів та ефективність запропонованих технологій розволокнення.

110. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 І.І. Регей; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 44 с. — укp.

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження процесів різнопрофільного ножичного різання пакувальних матеріалів. Розроблено енергоощадну технологію виготовлення розгорток картонного паковання, методи та засоби її реалізації. Встановлено переваги способу розділення матеріалу за принципом ножиць, розроблено ефективні технічні рішення засобів його реалізації. Доведено суттєве значення профілювання різальних крайок інструментів для мінімізації навантажень та стабілізації процесу різання засобами прорізування картону. Показано доцільність застосування для всіх засобів різання принципу щільного контакту різальних крайок інструментів, що спрощує процедуру їх налагодження та забезпечує належну якість виготовлення паковання. Експериментально підтверджено прогнозовані раціональні параметри налагоджування інструментів для забезпечення умов вирізування елементів розгорток без зміни фіксованого положення заготовок, виявлено ефект "самозагострення" різальної крайки інструмента із щільним контактом лез, який проявляється в зменшенні технологічного навантаження засобу різання. Розроблено теоретичні засади процесу виготовлення розгорток енергоощадним методом вирізування під час руху картонної стрічки, розглянуто явища, що виникають в процесі реверсування засобів різання. Обгрунтовано рішення задачі оптимального розкроювання картонних аркушів на базі розробленої системи автоматизованого проектування (САПР) розгорток та їх оптимального розташування на заданому форматі. Розроблено САПР вузлів вирізування розгорток з картонних заготовок пластинковими інструментами на базі тривимірного твердотільного моделювання, САПР картонного паковання споживчої тари та встановлення оптимальних параметрів транспортної тари. Розкрито нові функціональні можливості енергоощадного методу виготовлення розгорток картонного паковання прокочуванням по штанцювальних формах засобів створення тиску.

111. Наукові основи та інженерні методи підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.10 Олег Миколайович Хомяк; Державна академія легкої промисловості України. — К., 1999. — 33 с. — укp.

112. Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.05 А.А. Горбачов; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 44 с. — укp.

Розроблено наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки. Винайдено нові технічні рішення перетворення дерми на шкіру. Теоретично виведено й експериментально доведено функціональні залежності виходу шкір за площею від їх фізико-механічних показників і дзета-потенціалу. Встановлено, що об'єм, який займає дубитель внаслідок вказаної взаємодії, за формою наближається до куба, грані якого співмірні з відстанню між триплетами колагену. Визначено, що в утвореному під час дублення термостійкому зв'язку кожен атом металу має здатність взаємодіяти з бічними аміно- та карбоксильними, а також з пептидними групами основного ланцюга. Розглянуто явище солюбілізації вуглеводнів у шкірі, як фактор, що визначає об'єм неупорядкованої зони структури колагену дерми та щільність упакування триспіральних спіралей в упорядкованій зоні. Уточнено уявлення та знайдено характеристики граничної поверхні між упорядкованою та неупрядкованою зонами структури колагену. На підставі термодинамічного опису виплавлення похідних колагену, як процесу перетворення вільноз'єднаного високомолекулярного ланцюга колагену на його низькомолекулярні похідні, знайдено залежності показників, що характеризують якість готового продукту. Розроблено методологію створення технологій шкір та похідних колагену. Зроблено висновок, що термодинамічні основи дозволяють створювати ресурсоощадні технології з запланованими властивостями готової продукції.

113. Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.18.03 М.І. Валько; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 36 с. рис. — укp.

За результатами досліджень фізико-хімічного складу стебла льону та лляного волокна розроблено наукові засади технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна. Експерементально доведено функціональні залежності найважливіших фізико-механічних показників якості трести від умов проведення процесу розтилання лляної соломи. Доведено, що первинне формування прядильних властивостей лляного волокна відбувається на стадії приготування трести. На підставі аналізу плющення стебел трести як багатошарової конструкції, визначено характеристики фізико-механічних параметрів процесу плющення та встановлено оптимальні варіанти руйнування деревної частини стебел з метою збереження цілісності волокон. Розроблено технологію одержання високоякісних модифікованих лляних волокон, придатних для застосування в прядінні разом з іншими натуральними і хімічними волокнами.

114. Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.04 А.Л. Славінська; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 44 с. рис. — укp.

Удосконалено процеси модульного проектування одягу з прогнозованими топологічними властивостями розгорток поверхні. Теоретично обгрунтовано взаємозв'язки різних типів графічної інформації та умови досягнення неперервності відображень поверхонь, які визначено за допомогою методів гомеоморфних перетворень та принципів еквівалентності. Запропоновано метод модульного синтезу. Сформовано антропометричну базу даних у межах застосованого методу пропорційних аналогій. Теоретично обгрунтовано процеси синтезу складних криволінійних поверхонь деталей одягу з застосуванням методів модульного генерування та модифікування. Експериментально підтверджено правильність основних теоретичних рішень та одержано нові дані щодо аналітичних співвідношень еквівалентності топологічних просторів розгорток деталей одягу, які визначено за допомогою сучасних математичних та інструментальних методів досліджень графічних моделей поверхонь манекена та одягу (геометричного модуля, матричної конструкції, конструктивного модуля, модельної конструкції) та умови забезпечення необхідних структурно-морфологічних властивостей конструктивного прототипу залежно від проектної ситуації. Зазначено, що одержані дані є основою для створення методики модифікування конструкцій одягу на модульному рівні та методологічною базою цілеспрямованого добору конструкутивних модулів у модельну конструкцію виробу з необхідною антропометричною та психологічною відповідністю одягу споживачу.

115. Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.07 І.М. Озарків; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2006. — 35 с. — укp.

Розроблено науково-технічні засади діагностики та прогнозування тепломасообмінних процесів зі змінними потенціалами тепломасопересення. На базі синтезу основних законів незворотних процесів запропоновано прикладні методи досліджень тепломасообмінних характеристик процесів конвективно-радіаційного сушіння деревини та плоских деревинних листових матеріалів. Вперше обгрунтовано наукові положення, висновки та наведено рекомендації, а також розроблено засади спектральної оптичної діагностики тепломасообмінних процесів. Виконано аналіз і синтез математичної моделі світлорозсіювального матеріалу та проведено моделювання стану поляризації випромінювання на базі матриць перетворення з метою подальшого використання під час розробки неруйнівних методів і пристроїв щодо контролю напружено-деформівного стану деревини. Описано узагальнений критеріальний метод розрахунку часу сушіння тонких пиломатеріалів і плоских листових матеріалів. Запропоновано інженерні методи розрахунку основних елементів і розроблено конструкції сонячних сушильних камер. Підібрано склади солей-кристалогідратів з метою розв'язання проблеми використання нетрадиційних екологічно чистих джерел теплової енергії щодо сушіння пиломатеріалів. Створено методику розрахунку кінетичних параметрів променевого теплообміну, температури поверхні матеріалу та ступеня чорноти в процесі комбінованого сушіння. Розроблено та науково обгрунтовано рекомендації щодо прогнозування тепломасообмінних процесів, вдосконалення технології, а також обладнання щодо сушіння.

116. Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом

автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.06 Орест Антонович Кійко; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2008. — 36 с. — укp.

117. Національні джерела в дизайні сучасного одягу (на прикладі студентських проектів)

І.Й. Грицюк Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 215-217. — укp.

Визначальним для майбутньої мистецької освіти повинно бути виховання національно спрямованої творчої особистості. Теперішній пласт української культури має достатній потенціал для органічного входження у світові мистецькі кола.

118. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 І.М. Назар; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 19 с. — укp.

Удосконалено машинну технологію рулонного офсетного друку газет і журналів на підставі аналізу й обгрунтування основних технологічних параметрів (паперу, фарби, швидкості друкування). Текстові відбитки одержано на некрейдованому папері для друкування на рулонних офсетних газетних машинах і крейдованому для друкування на рулонних офсетних книжково-журнальних машинах фарбами NYK за різних швидкостей друкування. З використанням математично-статистичних методів виявлено закономірності взаємовпливу зазначених технологічних параметрів на якість відбитків, одержаних на сучасних рулонних машинах за промислових умов. Установлено зміни оптичних густин на відбитках на некрейдованому та крейдованому папері у разі рулонного офсетного друку газет і журналів за різних швидкостей друкування. Запропоновано причинно-наслідкову діаграму визначення чинників, що впливають на якість рулонного офсетного друку, узагальнену блок-схему формних і друкарських процесів офсетного друкування, узагальнений алгоритм вибору паперу та фарб, технологічну інструкцію "Контроль відбитків газетного журнального виробництва за контрольними картами якості" з використанням розробленого математично-статистичнго методу побудови контрольних карт Шухарта.

119. О способах моделирования выкройки мягкой игрушки

Г.Г. Макухина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 4. — С. 93-96. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглянуто особливості проектування м'якої іграшки за умов сучасного підприємства під час використання систем комп'ютерної графіки.

120. Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 П.А. Пех; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 17 с. — укp.

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження процесів функціонування устаткування рамних деревнопильних ліній з урахуванням впливу на них усієї сукупності випадкових факторів. Вперше виявлено, що їх достовірною математичною моделлю є багатофазова багатоканальна система масового обслуговування з узагальненим ерлангівським вхідним потоком і часом обслуговування. Запропоновано номограми для розрахунку параметрів отриманої моделі. Набули подальшого розвитку алгоритми і програми імітаційного моделювання тривалості виробничих операцій лісопиляння. Удосконалено алгоритми і програми імітаційного моделювання автоматизованих ліній послідовного агрегатування. Вперше розроблено алгоритм та програму імітаційного моделювання рамних деревнопильних ліній, які працюють зі 100%-ою брусовкою. Визначено залежності коефіцієнта використання робочого часу лісопильного потоку від параметрів устаткування і технологічних процесів. Наведено методику розрахунку оптимальних параметрів рамних деревопильних ліній.