LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 7 із 18

121. Обгрунтування параметрів фільтрувального циклона для очищення аспіраційного повітря від деревного пилу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 А.В. Ляшеник; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2005. — 17 с. — укp.

Досліджено процеси очищення аспіраційного повітря в циклонах і обгрунтовано необхідність заміни суцільної металевої зовнішньої стінки на фільтрувальну. Побудовано математичну модель та здійснено числовий аналіз руху частинки пилу в циклоні у точній і наближеній постановці. Установлено межі застосування спрощеної моделі. Експериментально досліджено гідравлічний опір, ефективність очищення потоку повітря від пилу, розподілу тангенціальної складової швидкості потоку повітря та статичного тиску у сепараційній зоні циклона з металевою та фільтрувальною стінками. Розроблено конструкції фільтрувального циклона, двоступеневої газоочисної установки на базі фільтрувальних циклонів й аспіраційно-повітроочищувальної системи з автономними вентиляторами.

122. Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 В.І. Полоз; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано показники надійності та розроблено структури ремонтних циклів верстатів для подрібнення деревини. Обгрунтовано критерії та цільову функцію оптимізації періодичності проведення ремонтних заходів. Установлено, що тривалість ремонтного циклу не впливає на тривалість міжремонтних періодів. Одержано аналітичні формули для визначення напрацювань на відмову деталей верстатів. Досліджено безвідмовність і ремонтопридатність обладнання головного конвейєра заводу стружкових плит. Одержано рівняння регресії у вигляді полінома третього степеня для визначення параметра потоку відмов, як функції від часу оперативної роботи. Установлено, що імовірність відновлення обладнання має розподіл Вейбулла - Гнідека. Зміна середнього часу відновлення протягом міжоглядового періоду описується рівнянням регресії у вигляді полінома другого степеня. Запропоновано імітаційну модель для моделювання роботи верстатів. Розроблено раціональні структури ремонтного циклу для рубальної машини, стружкових верстатів і дробарок.

123. Обгрунтування технології та розробка пристроїв знезаражування вовни з використанням електромагнітних і пружних коливань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.16 І.Й. Гордійчук; Харк. держ. техн. ун-т сільськ. госп-ва. — Х., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Визначено параметри впливу електромагнітного випромінювання та пружних коливань на мікроорганізми вовни, що викликають їх знищення. Розроблено математичну модель розподілу електромагнітного поля надвисокочастотного (НВЧ) діапазону в камері з перемінним перетином для знезаражування вовни та встановлено його основні конструктивні параметри. Обгрунтовано математичну модель розподілу ультразвуку в пристрої для знезаражування вовни. Запропоновано нові технологічні прийоми знезаражування вовни та водяних розчинів у пристроях з електромагнітним НВЧ випромінюванням і пружними коливаннями.

124. Обивочные ткани в дизайне мебели

Н.Г. Бардакова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 8-21. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

The classification of soft furnishings in furniture design is considered.

125. Одержання крученої пряжі скороченим засобом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 В.О. Горохов; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 16 с. — укp.

В дисертації наводяться результати теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з розробкою ефективних умов одержання крученоподібної пряжі скороченим засобом. Технологічний процес одержання дослідної крученої нитки з двох рівниць дасть можливість розширення асортименту простих і фасонних кручених ниток за рахунок використання рівниць з даними видами волокон, волокон різноманітної довжини і товщини. Теоретичним аналізом і проведеними дослідженнями встановлено, що одним з основних резервів збільшення продуктивності кільцепрядильних машин є застосування на цих машинах нового засобу прядіння і крутіння.

126. Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 А.І. Шустикевич; Укр. акад. друкарства. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Вивчено умови стабілізації роботи ротаційного друкарського апарата шляхом створення попереднього натягу між циліндрами. Виконано теоретичні дослідження пружної взаємодії ланок друкарського преса ротаційної машини високого і плоского способів друку. Сформульовано вимоги щодо жорсткості друкарського преса і точності виготовлення опорних кілець циліндрів. Запропоновано методику розрахунку попередніх коливань циліндрів ротаційної друкарської машини. Розглянуто стабілізуючу роль попереднього натягу. Наведено результати експериментальних досліджень поперечних коливань ротаційної пари. Розроблено практичні рекомендації для конструкторів друкарських машин.

127. Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Ю.В. Березовський; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 21 с. рис. — укp.

Проаналізовано вплив концентрації консерванта, вологості, тривалості зберігання на якість трести. На основі результатів експерименту виведено математичну модель зберігання лляної трести підвищеної вологості у випадку застосування сечовини. Розроблено та науково обгрунтовано удосконалену технологію зрошення та внесення консервантів на стебла льону. Запропоновано екологічно чисту технологію обробки трести потоком повітря, яка забезпечує збереження якості лляної сировини. Експериментально відпрацьовано та рекомендовано для виробництва оптимальні параметри процесу зберігання трести.

128. Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.М. Соболь; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено розв'язанню задачі оптимізаційного розміщення викрійок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини, що має важливе значення для підвищення ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів у підготовчо-розкрійному виробництві легкої промисловості. Досліджено, класифіковано та формалізовано технологічні вимоги задач, характерних для швейного та меблевого виробництва. Розроблено загальну математичну модель і досліджено її особливості. Отримано геометричну інтерпретацію області допустимих розв'язків задачі. Запропоновано метод розв'язання задачі й отримано теоретичні оцінки його складності. Розроблено проблемно-орієнтовані моделі задач оптимізації розміщення викрійок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини. Розв'язано практичні задачі розкрою промислових матеріалів, характерні для швейного і меблевого виробництв, наведено рекомендації щодо впровадження отриманих результатів.

129. Оптимізація технологічного процесу розстилу соломи луб'яних культур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 О.М. Вербицький; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень питань стосовно процесу первинної обробки льону та конопель, які вирощувались за грунтово-кліматичних умов Полісся та південного регіону України. Проаналізовано вплив зовнішніх факторів процесу розстилу на кінцеву якість волокон льону та конопель. Виявлено, що стосовно формування фізико-механічних властивостей волокна визначальними є вологість, термін розстилу, кількість хімічних композиційних препаратів, а також температура. Експериментально установлено, що можна одержати тресту найбільш високої якості за вологості соломи 30 % та концентрації хімічних композиційних препаратів 0,5 % для льону та 0,7 % - конопель. На підставі одержаних математичних моделей, які описують залежність фізико-механічних характеристик луб'яних волокон від параметрів режиму приготування трести шляхом розстилу. Розроблено рекомендації щодо прогнозування та створено алгоритм керування технологічним процесом розстилу соломи на стелищі. Відзначено, що завдяки впровадженню оптимальної технології розстилу за виробничих умов покращується якість трести, що дає змогу одержати економічний ефект 62,25 грн. на 1 т трести конопель та 60 грн. на 1 т трести льону.

130. Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.01 В.П. Дідич; Укр. акад. друкарства. — Л., 1998. — 32 с. — укp.

Дисертацію присвячено проблемі створення теорії розрахунку фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв (ФРВП) рулонних друкарських машин (РДМ) і розробці на цій основі методик проектування механізмів та вузлів ФРВП. Виведено необхідні аналітичні та емпіричні залежності для головних вузлів тягнучо-перфорувальної та циліндрової груп, фальцювального апарата другого поздовжнього згину і приймально-вивідного пристрою. Оцінка рівня напружень в матеріалах оброблюваних напівфабрикатів здійснена за значеннями максимальних прискорень найбільш навантажених ділянок аркушів та зошитів і порівнюванню їх критичними. Знайдено нові шляхи мінімізації цих прискорень в циліндровій групі ФРВП клапанного типу. Розроблено нові пристрої для стабілізації викладування зошитів на вивідний транспортер і виведення їх із РДМ. За розробленою методикою спроектовано ФРВП. Частина проміжкових результатів знайшли промислове впровадження в нових і експлуатованих машинах.

131. Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

Автореф.дис... д-ра техн. наук05.19.04 С.М. Березненко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 44 с. — укp.

Наведено результати теоретичного обгрунтування взаємозв'язків різних типів анізотропії текстильних матеріалів. Розглянуто умови досягнення трансверсально-ізотропного стану пакетів, які визначено із застосуванням методів тензорних перетворень, принципів суперпозиції та розробленого методу Q-функцій. Вирішено завдання вібраційного формування деталей одягу в межах методу гідродинамічних аналогій. Теоретично обгрунтовано процеси формування складних криволінійних поверхонь пакетів текстильних матеріалів з застосуванням методів статичного і динамічного впливу на тонку і грубу структуру текстильних матеріалів. За результатами досліджень експериментально підтверджено правильність основних теоретичних рішень і отримано нові дані про фізико-механічні і реологічні властивості моношарів текстильних матеріалів та пакетів на їх основі, які визначено сучасними статичними і динамічними методами випробувань. Проаналізовано основні технологічні параметри процесів вібраційного формування деталей одягу під час дії на них поперечного електромагнітного поля (частота, амплітуда, магнітна індукція, кут зсуву фаз) та умови забезпечення необхідної конфігурації полів в'язкої пружності, метастабільного стану пакетів залежно від напрямів деформаційних навантажень. Отримані дані є основою створення нового енергозаощаджувального обладнання для волого-теплової обробки швейних виробів та методологічною базою цілеспрямованого добору в пакети матеріалів з необхідними в'язкопружними характеристиками.

132. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній україні. Використання національних мотивів

Л.В. Закалюжна Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 10. — С. 13-19. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Проаналізовано розвиток графічної форми торгової марки в сучасній Україні. Охарактеризовано роль національних мотивів у створенні торгових марок.

133. Особенности дизайна текстиля Черкащины второй половины ХХ столетия

И.А. Яковец Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 10. — С. 123-129. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто особливості розвитку дизайну текстильних матеріалів Черкаського регіону 1970 - 2000 рр. Основну увагу приділено засобам художньої виразності: рисунку, кольору, фактурі текстильного полотна.

134. Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 Я.В. Редько; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Одержано рівняння, що описують ізотерму абсорбції барвника волокнистим матеріалом, аналогічні за формою рівнянням Ленгмюра та БЕТ. Визначено умови окиснювального фарбування аніліном за умов сорбції аніліну волокном "як дисперсного барвника". Показано можливість досягнення першого порогу перколяції й електропроводності поліамідного та поліакрилонітрильного волокнистих матеріалів шляхом окиснювального фарбування аніліном за даних умов. Обгрунтовано використання гетерокоагуляційного механізму фарбування шляхом синтезу жорстколанцюгового поліаніліну у процесі зазначеного фарбування. Запропоновано технологію фарбування поліамідного волокнистого матеріалу з використанням механізму гетерокоагуляції поліаніліну. Показано вплив типу поверхнево-активних речовин на процес гетерокоагуляції поліаніліну колоїдного ступеня дисперсності на поліамідному волокнистому матеріалі. Одержано електропровідний текстильний матеріал за методами поверхневого фарбувння у процесі опорядження.

135. Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 І.А. Гриценюк; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Розкрито суть професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії "Кравець" за умов динамічного розвитку сучасних підприємств швейної галузі. Теоретично обгрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) швейного профілю. Визначено критерії та показники, за якими визначається ефективність педагогічних умов організації даного навчання. Здійснено відбір та структурування змісту виробничого навчання учнів з зазначеної професії. Обгрунтовано й експериментально перевірено ефективність інтерактивних форм і методів такого навчання, його комплексне навчально-методичне забезпечення. Розроблено та впроваджено до практики діяльності ПННЗ швейного профілю методику рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання. Наведено методичні рекомендації "Організація виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю".

136. Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.03 О.І. Саєнко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено вирішенню найважливіших наукових проблем, спрямованих на обгрунтування і розробку ефективного методу підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням з використанням електроімпульсної технології отримання високих тисків на основі електрогідравлічного ефекту при іскровому розряді у водних розчинах антипіренів.

137. Підвищення вогнезахисту елементів будівельних дерев'яних конструкцій імпульсним просоченням антипіренами

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 М.О. Бруєв; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення ефективності вогнезахисту елементів будівельних дерев'яних конструкцій шляхом глибокого просочення антипіренами за рахунок дії надпотужних імпульсів тиску. Встановлено, що імпульси тиску формують у деревині поверхневий шар, поровий простір якого має високу щільність заповнення антипіреном, що забезпечує досягнення деревиною групи "важко горючі" за значень глибини просочення на 30 % менших, ніж за відомими методами. Розроблено та створено експериментальну установку, в якій здійснюється розвиток лінійного каналу розряду, внаслідок чого в камері просочення виникає квазірівномірний імпульсний тиск з амплітудою біля 60 МПа. Проведено вогневі випробування зразків елементів дерев'яних конструкцій, просочених імпульсним методом. Здійснено практичну реалізацію виконаних розробок.

138. Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 П.Ф. Борисов; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення ефективності вогнезахисту деревини. Розроблено новий метод поверхневого просочування деревини. Встановлено, що з точки зору вогнезахисту полімерний антисептик є синергістом щодо антипірену. Доведено, що внаслідок послідовної поверхневої обробки антипіреном і полімерним антисептиком підвищується ефективність вогнебіозахисту деревини: оброблена даним способом деревина належить до групи важкогорючих матеріалів. Виготовлено нормативні документи на промислове виробництво та практичне застосування комбінованого просочувального складу.

139. Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 С.В. Жартовський; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення ефективності вогнезахисту фанери завдяки застосуванню просочувальних засобів. Теоретично встановлено й експериментально доведено умови вогнезахисту фанери. З'ясовано взаємозв'язок процесів піролізу та горіння фанери з фізико-хімічними властивостями просочувального засобу з антипірен, полімерного антисептика, гідрофобізатора (флегматизуванням, інгібуванням та ізолюванням теплопередачі), що призводить до перетворення легкозаймистого матеріалу на важкогорючий. Визначено оптимальне співвідношення складу суміші для вогнезахисту й експериментально підтверджено, що залежно від кількості компонентів просочувальної суміші у фанері займисті вироби з фанери мають показники пожежної небезпеки, а саме: є важкогорючі та важкозаймисті, які не поширюють полум'я поверхнею, з помірною димотвірною здатністю, а за токсичністю продуктів горіння - помірно небезпечними, що дозволяє застосовувати будівельні конструкції з вогнезахищеної фанери на об'єктах різного призначення.

140. Підвищення ефективності застосування пресового обладнання в легкій промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 О.С. Поліщук; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення ефективності застосування пресового обладнання в легкій промисловості. Досліджено процес вирубування деталей взуття за умов великої швидкості переміщення робочого органу (1 - 4 м/с) та його вплив на технологічне зусилля та чистоту торцевої поверхні. Використано електромагнітний привід у пресовому обладнанні в процесі виконання технологічних операцій вирубування та перфорації деталей взуття. Висвітлено теоретичні засади та розроблено інженерний метод проектування пресового обладнання, яке забезпечує зменшення енерговитрат.