LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 8 із 18

141. Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 А.В. Полоз; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто науково-технічну проблему підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів, що дозволяє значно зменшити витрати теплової енергії та одержати високоякісні матеріали для виготовлення виробів з деревини. На підставі аналізу теоретичних положень конвективного сушіння та проведених експериментальних досліджень, знайдено величини коефіцієнтів сушіння, вологопровідності та вологовіддачі, що дає можливість уточнення теоретичних рівнянь визначення тривалості сушіння деревини для атмосферного та наступного камерного способу. Уточнено методику визначення вологообмінних коефіцієнтів з експериментальних кривих сушіння та кривих швидкості сушіння. Розроблено рекомендації щодо створення науково обгрунтованої перманентної (наскрізної) технології комбінованого атмосферно-камерного сушіння пиломатеріалів м'яких хвойних порід на прикладі осини.

142. Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.06 Юрій Романович Дадак; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2008. — 18 с. — укp.

143. Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних волокон

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Т.А. Попович; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с. — укp.

Досліджено питання підвищення стійкості пігментних забарвлень до мокрого тертя й екологічної чистоти технології та надрукованої продукції за умов зниження витрат на друкування, що дає змогу розширити асортимент тканин, які можуть колоруватися пігментами. Задача щодо підвищення стійкості забарвлень до фізико-механічних дій вирішено завдяки використанню як зв'язувального промотованих акрилових сополімерів, тобто полімерів, що містять у макромолекулі групи - промотори адгезії. Застосування зв'язувальних на основі промотованих полімерів забезпечує підвищення міцності полімерних плівок і адгезійного комплексу "полімерна плівка - текстильний матеріал", створює кращі умови для реакцій "зшивання", більшою мірою сприяє використанню зшивальних препаратів і зменшенню кількості формальдегіду. На основі промотованого зв'язувального розроблено хімічний склад для друкування текстильних матеріалів пігментами, відмінність якого полягає у тому, що компонентами друкарського складу є різні за групами активності предконденсати термореактивних смол (ПТРС). Це забезпечує формування композиційної полімерної плівки сітчастої структури, для чого поряд зі зшиванням макромолекул створено умови для додаткового смолоутворення. Для забезпечення "роботи" предконденсатів термореактивних смол у двох напрямках визначено ефективну систему каталізаторів. Застосування комплексу прийомів дозволило підвищити ефективність пігментної технології, зокрема одержати забарвлення, що відрізняється високою стійкістю. Запропоновано також малокомпонентний пігментний склад, який не містить ПТРС, а саме: склад на основі самозшивального полімеру, який забезпечує одержання екологічно чистої надрукованої продукції.

144. Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 І.О. Самойленко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто шляхи підвищення ефективності використання пігментної технології у процесі фарбування текстильних матеріалів, яка майже не використовується через невирішені проблеми, серед яких основні - недостатня стійкість пофарбувань і неможливість одержання інтенсивно пофарбованих тканин, висока енергоємність зазаначеного процесу. Визначені шляхи підвищення ефективності технології передбачають інтенсифікацію процесу фарбування на стадіях просочування тканин пігментним фарбувальним складом і термічної обробки, застосування раціональних схем підготовки текстильних матеріалів відповідно до типу зв'язуючого пігментного складу.

145. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.М. Григоренко; Ун-т цив. захисту України. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено епоксидні композиції з властивостями зниженої горючості та димотвірної здатності для підвищення ефективності протипожежного захисту деревини. Установлено, що для захисту деревини найбільш ефективним є використання вогнезахисного покриття на основі епоксидних олігомерів, наповнених амофосом, активованою базальною лускою й оксидами металів перехідної валентності. Визначено математичні залежності зміни горючості та димотвірної здатності епоксиполімерів від складу композицій. Установлено, що найефективнішою домішкою для зниження димоутворення серед оксидів металів є CuO. На підставі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано декілька можливих механізмів зниження димоутворення епоксиполімерами за допомогою оксиду міді (II). Одержано епоксиполімер зі зниженою горючістю та димоутворенням (ЕКПДГ) та проведено випробування його пожежної небезпеки. Розроблено технологічну інструкцію та технічні умови виготовлення та застосування даного епоксиполімеру.

146. Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 К.І. Соколенко; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Запропоновано нове рішення актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності пожежної безпеки об'єктів шляхом впровадження важкогорючих матеріалів, які не поширюють полум'я поверхнею, мають помірні димотвірні якості, а за токсичністю продуктів горіння є помірно небезпечними. Експериментально встановлено зменшення кількості горючих газів у сумішах летких продуктів термодеструкції вогнезахищених зразків деревини. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінено дію теплового потоку на деревину за наявності вогнезахисних речовин. Виявлено й експериментально досліджено ефект сповільнення висолювання антипіренів з деревини внаслідок дії полімерної плівки антисептика та зменшення поглинання води завдяки дії гідрофобізувальної суміші.

147. Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 С.В. Зубик; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено процес шліфування пелюстковим абразивним інструментом деревини дуба й обгрунтовано оптимальні умови його реалізації. Проаналізовано взаємодію жорсткості інструмента, його деформації, швидкості різання та сили притискання до оброблюваної поверхні та сформульовано аналітичний вираз для визначення взаємоз'язку даних чинників. Побудовано математичну модель визначення жорсткості інструмента й обгрунтовано її оптимальну величину, що забезпечує рівномірні зусилля притискання в процесі шліфування деталей криволінійного профілю. Обгрунтовано вираз для визначення максимальної кількості пелюсток в інструменті, укомплектованому щітками та розроблено його конструкцію. Проведено експериментальні дослідження впливу зернистості, кількості пелюсток, режимних параметрів на шорсткість обробленої поверхні, глибину шліфування та спрацювання пелюсток. Встановлено оптимальні значення змінних факторів, які забезпечують собівартість у 2 - 3 рази нижчу у порівнянні з ручним шліфуванням.

148. Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 Г.І. Павленко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Наведено основні напрямки удосконалення існуючих і одержання нових конструкцій систем гальмування круглов'язальних машин. Розроблено теоретичні основи та інженерні методи проектування надійної швидкодіючої системи гальмування, що забезпечує підвищення ефективності полотна та зниження непродуктивних витрат часу роботи машини. Запропоновано нові конструкції систем гальмування. Основні технічні розробки перевірено на виробництві з метою оцінки їх працездатності та ефективності роботи.

149. Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічних вод

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Г.С. Олійник; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Уперше показано інтенсифікувальний вплив на процес фарбування бавовняних тканин сірчистими барвниками води, що очищається з використанням удосконаленого розподільчого пристрою та за умов поєднання процесів коагуляції та флотації. Установлено, що застосування очищеної стічної води у співвідношенні 1 : 1 з технічною сприяє оптимізації pH робочого фарбувального розчину у разі фарбування сірчистими барвниками. Знайдено оптимальне співвідношення сумарної площі отворів до загальної площі розподільчого пристрою флотатора, що забезпечує ефективну очистку води від барвників та інших зважених речовин.

150. Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 О.А. Крюкова; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено спосіб поліпшення якості рекуперованих дубителів із хромовмісних відходів шкіряного виробництва. Коливальною й електронною спектроскопією досліджено вплив хімічної природи маскувальних додатків на властивості дубильних композицій. Вивчено природу взаємодії з колагеном маскувальних додатків із поліфункціональними властивостями триетаноламіна та сечовини. Запропоновано технологію дублення з високим ступенем відпрацювання сполук хрому. Визначено вплив поліфункціональних додатків на хімічний склад і фізико-механічні властивості готових шкір.

151. Предметно-діяльнісна модель графізму в сфері одягу

Є.В. Вдовиченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 3-8. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Висвітлено проблему графізму у сфері моделювання одягу. Показано, що графізм як предмет даного дослідження - категорія, що моделює знаково-предметну, семантичну, проектно-евристичну, культурно-генетичну та інші відношення у системі зображення у сфері одягу.

152. Престоли в інтер'єрах церков у Галичині в ХІХ - першій половині ХХ століть

Р.В. Одрехівський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 8. — С. 77-81. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто питання дослідження основних напрямків розвитку та аналізу кола сюжетів різьбярського декору престолів у інтер'єрах церков у Галичині. Визначено перспективи та доцільність подальшого опрацювання цього питання.

153. Принтерная печать в дизайне текстильных материалов

И.А. Яковец, Н.Г. Романенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 230-237. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто та проаналізовано можливості застосування прямого принтерного друку в процесах художнього колорування текстильних матеріалів.

154. Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки

О.В. Ганоцька Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 33-41. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто стандартні та ексклюзивні способи виготовлення етикетки, визначено критерії, характеристики та сфери застосування ексклюзивних етикеток на сучасному етапі.

155. Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 В.П. Чурашов; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 18 с. — укp.

Запропоновано принцип створення композиційних мікрокристалів (МК) типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка". Визначено умови, за яких на ядра нарощується тонка світлочутлива оболонка зі збереженням високих сенситометричних параметрів галогенідів срібла. Речовини ядер, які є рентгенолюмінофорами, можна використовавати для створення систем, в яких підсилювальний екран і свілочутлива фаза об'єднані у межах гетерофазного МК. Специфіка проявлення тонкої оболонки зменшує кількість срібла в матеріалі без втрати інформаційної ємності. Одержані матеріали не поступаються за дефектоскопічною та радіографічною чутливостями кращим безекранним вітчизняним і закордонним матеріалам, що містять значно більшу кількість срібла. Розроблено фотоматеріали з гетерофазними нанокристалами та метод їх обробки, який дозволяє частину несрібного ядра використати для запису фазової складової оптичної інформації та одержувати глибокі тривимірні проникні голограми з високими рівнями кутової селективності та дифракційної ефективності.

156. Проблеми української текстильної термінології (в'язання, мереживо)

О. Козакевич Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 42-48. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.

Розкрито проблеми української текстильної термінології, зокрема в'язання (трикотажу) та мережива. Зазначено, що загальні словники, енциклопедії, довідники лише частково містять терміни, що стосуються текстильної галузі. Спеціалізованого видання з наукової текстильної термінології, а також розділу, в який би входили систематизовані терміни з в'язання та мережива (алфавітний порядок, техніки виконання, етнографічні терміни, класифікація тощо) не існує. Звернуто увагу на перспективу створення термінологічного українського текстильного словника.

157. Проблеми якості питної води у Запорізькій області

І.А. Донець Культура народов Причерноморья. — 2006. — №96. — С. 7-8 — Библиогр. в конце ст. 2 назв. — укp.

Питьевое водоснабжение остается острой проблемой в Запорожской области, как в количественном, так и в качественном отношении. Несмотря на то, что в области эксплуатируются 600 хозяйственно-питьевых водопроводов, дефицит питьевой воды, особенно в южных районах, не позволяет обеспечить физиологические и бытовые потребности населения. Проблемы с питьевой водой в области связаны и с большим содержанием химических и бактериологических веществ, содержанием солей в подземных источниках водоснабжения и с плохим состоянием водопроводов.Питне водопостачання залишається самою гострою проблемою Запорізької області як у кількісному, так і у якісному відношенні. Незважаючи на те, що в області експлуатується 600 господарсько-питних водопроводів, дефіцит питної води, особливо у південних районах, не дозволяє забезпечити фізіологічну та побутову потребу населення. Проблеми з питною водою в області також пов'язані з великим вмістом хімічних та бактеріологічних речовин, солей у підземних джерелах водопостачання і з поганим станом водопроводів.The drinking water indoor plumbing is remaining one of the important problems in Zaporozhye region, as well, as in a quality, as in a quantity meaning. In spite of that fact that more than 6 hundred drinking water indoor plumbings are exploring in a region the deficit of drinking water does not allow to ensure the physiological and everyday needs of the population (especially in the south regions). The drinking water problems in a region are connected with a great content of chemical and bacteriological substances, salts in the underground sources of water and with the poor condition of the indoor plumbing.

158. Проблемы организации питьевого водоснабжения Большой Феодосии

Е.А. Позаченюк, Л.М. Соцкова, Е.Н. Несторова Культура народов Причерноморья. — 2006. — №93. — С. 82-86 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Анализируется состояние важнейшей системы жизнеобеспечения населения Большой Феодосии - организация коммунально-бытового водоснабжения. Приводится краткая характеристика источников водоснабжения и факторов формирования качества питьевых вод, а также освещаются проблемы пространственно-временной организации водоснабжения и предложения по альтернативным источникам водоснабжения.Аналізується стан найважливішої системи життєзабезпечення населення Великої Феодосії - організація комунально-побутового водопостачання. Приводиться коротка характеристика джерел водопостачання і чинників формування якості питних вод, а також освітлюються проблеми просторово-часової організації водопостачання і пропозиції за альтернативними джерелами водопостачання.The state of the major system of life-support of population of Large Feodosya is analysed is organization of kommunal'no-bytovogo water-supply. It is brought short description over of sources of water-supply and factors of forming of quality of drinking-waters, and also is lighted the problems of spatio-temporal organization of water-supply and suggestion on the alternative sources of water-supply.

159. Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкових плит

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.07 Р.О. Козак; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання прогнозування міцності деревинностружкових плит (ДСП) та оптимізації технологічних факторів їх виготовлення. Розроблено математичні моделі міцності ДСП на статичний згин, міжстружкової пористості та коефіцієнта ущільнення стружки. Проаналізовано зміну щільності деревинних частинок під впливом вологості, яка має місце у технологічному процесі даного виробництва. Проведено дослідження міцності деревинних частинок на статичний згин, величини спресування деревини та здійснено експериментальну перевірку адекватності моделі міцності ДСП із заданими міцнісними показниками. Розраховано оптимальні режимні параметри для стандартних товщин плит за умов різних щільностей деревинної сировини з отриманням максимального прибутку від їх реалізації та забезпеченням міцнісних показників згідно з стандартами України.

160. Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 О.А. Вуштей; Київс. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Висвітлено питання автоматизації проектування технічної підготовки виробництва рукавичкових виробів. Проаналізовано дослідження з програмованого проектування виробів у легкій промисловості, що дозволило виявити загальні принципи побудови САПР, послідовність та шляхи вирішення кола завдань, що тільки частково враховано та використано у рукавичковому виробництві. Доведено, що питання системного дослідження та розробки методу автоматизованого проектування технічної підготовки не цілком вирішено. З метою правильного обліку фізико-механічних властивостей шкір проведено експерименти щодо технологічних процесів зволоження та перетягування. Розраховано коефіцієнти нерівномірності К та визначено коригувальні коефіцієнти тягучості рукавичкових шкір. Коригувальні коефіцієнти введено в програму проектування рукавичок, що дає можливість на етапі конструювання враховувати властивості конкретних партій шкір. На основі переходу на нові автоматизовані методи проектування рукавичок встановлено імплікаторний зв'язок між конструктивними та технологічними контурами деталей рукавичок. Розроблено математичну модель та алгоритми процесу проектування виробів. Складено програму для побудови деталей рукавички на ЕОМ. Проаналізовано систему технічної підготовки виробництва, в яку входить, крім конструкторської, підсистема технологічної підготовки. Досліджено та виділено ознаки конструкції виробу. Створено математичну модель процесу виробництва та укрупнений алгоритм вибору раціонального технологічного процесу.