LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 9 із 18

161. Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття

Автореф. дис. канд. техн. наук05.19.06 О.О. Платонова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Досліджено технологічні основи рішення задач комп'ютерного проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів. Розроблено математичну модель та виділено її структурні компоненти задачі проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності деталей та розмірного асортименту. Створено алгоритми вирішення задач проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття. Запропоновано систему класифікації всіх задач раціонального розміщення деталей взуття в схемах розкрою взуттєвих матеріалів. На основі математичної моделі з чітко виділеними структурними компонентами та запропонованих алгоритмів розроблено цільове програмне забезпечення, що дозволить проектувати комбіновані схеми розкрою в автоматизованому режимі. Досліджено найбільш вагомі технологічні фактори, що впливають на використання рулонних матеріалів. Зроблено висновок, що використання програмного забезпечення дозволить підвищити продуктивність праці інженера-технолога взуттєвого виробництва та рівень використання матеріалу, знизити витрати на проектування, удосконалити процес нормування та досліджень.

162. Развитие творческой активности студентов в процессе изучения и создания костюма

Л.С. Мазикина, И.В. Марченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 225-229. — рус.

У своїй творчості студенти орієнтуватись не тільки на народний костюм, але і на народну творчость в цілому, що допоможе їм створити зовсім нові і сучасні образні рішення одягу.

163. Разнообразие гармонических форм в современной практике дизайна и их связь с природными формами

В.П. Мироненко, Д.В. Пряхина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 8. — С. 76-79. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто зв'язок симетричних форм, застосовуваних у сучасній практиці дизайну, з формами природними; показане значення природної як одного з найважливіших джерел натхнення й створення гармонічного костюма в сучасній практиці дизайну от-кутюр.

164. Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного костюма

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Банзрагчийн Сувд; Киев. гос. ун-т технологий и дизайна. — К., 2000. — 20 с. — рус.

Разработана методика конструирования женской одежды с учетом телосложения женщин Монголии с использованием измерительного и расчетно-пропорционального способов. Проанализировано конструктивное устройство различных видов национальной монгольской одежды с целью выявления типичных решений независимых элементов. Представлена морфологическая матрица конструктивно-декоративных решений элементов женской нарядной одежды на основе характерных черт монгольского костюма. Определено влияние физико-механических свойств материала стачиваемых деталей одежды на форму изделия для различных сочетаний срезов. Значительное внимание уделено влиянию форм среза и размера элемента ткани на формообразование конструкции изделия.

165. Регіональні особливості творів плетіння Придніпров'я та Слобожанщини

Т. Зузяк Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 244-254. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.

Розглянуто плетіння на території таких сучасних областей України: Київської, Черкаської, Кіровоградської (без західних і південних районів, які належать історично до Поділля та Херсонщини), Полтавської, Харківської та Сумської. Зазначено, що кустарний промисел плетіння з лози в цьому регіоні розвивався з 1880 р. Особливо інтенсивний розвиток припадає на 1925 - 1927 рр. За два роки чисельність осіб, що займалась плетінням з лози збільшилась на 40 %. Саме з 20-х р. ХХ ст. тут організовуються артілі та фабрики лозових виробів. З ХІХ ст. лозоплетільний промисел з довершеністю технічного виконання, ощадливим використанням матеріалу, естетичною виразністю форми, декору, фактури добре розвинутий у цьому регіоні. Найбільш плетуть корзини з неокореної лози та білого, тонованого й фарбованого прута. Застосовується художнє переплетення лози з рогозою, чим досягається багатий ритмічно-фактурний і тональний ефект. Традиції народного соломоплетіння продовжуються головним чином у виготовленні брилів. Відзначається творами плетеними з лози Корсунь-Шевченківський, Полтава, Кременчук, Гола Пристань. Розглянуто творчість майстрів Г.Кучер, С.Савченко, М.Савицької, Н.Харченко.

166. Реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины

Т.Д. Миронова, В.И. Срибный Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 171-173 — Библиогр. в конце ст.: 4 назв. — рус.

ЖКХ представляет собой крупную отрасль, являющаяся одновременно важнейшим элементом как социальной, так и экономической среды. Специфическая особенность ЖКХ заключается в совпадении места производства и потребления производимых услуг отрасли. Значение этой особенности состоит в том, что высокий уровень локализации производства и потребления жилищно-коммунальных услуг предопределяет необходимость управления этой отраслью на местном уровне с учетом конкретной специфики населенного пункта: численности населения, территории города, природно-климатических условий, архитектурно-градостроительных особенностей, социальной структуры и др.. Кроме того, ЖКХ - это сложная система, характеризующаяся наличием множества подотраслей, отличающихся своими функциями, фондоемкостью и трудоемкостью производства услуг, уровнем монополизации различной адаптивной способностью к включению в развитие рыночных отношений.

167. Рецепція вітчизняного гобелена 1960-х - 2000 -х рр. в процесі текстильної метаморфози

О.Я. Ямборко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 9. — С. 132-142. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Висвітлено процес розвитку українського гобелена в проекції внутрішньожанрових змін художнього текстилю другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Дискурс текстильної метаморфози розглянуто у контексті трьох практик - індивідуальної творчості художника, мистецької освіти та презентації в експозиціях, де остання є комплексним показником, що характеризує рівень сформованості окремого напрямку в креативному діапазоні жанру.

168. Різьблені церковні лави в інтер'єрах храмів у Галичині ХІХ - початку ХХ століть

Р. Одрехівський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 9. — С. 30-33. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Досліджено два основні напрямки розвитку різьбленого декору церковних лав у інтер'єрах церков у Галичині у ХІХ - першій половині ХХ ст. Висвітлено проблему ансамблевості різьбленого декору предметів облаштування в інтер'єрі церкви.

169. Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогнезахисту матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.22 М.П. Романчук; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2004. — 25 с. рис. — укp.

Вивчено стан суднобудівного виробництва за нових умов господарювання та обгрунтовано необхідність реструктуризації підприємств з виділенням непрофільних виробництв і організації в одному з них центру вогнезахисту пальних матеріалів. Розроблено організаційну модель раціонального суднобудівного підприємства, яка дозволяє знизити невиробничі витрати. Здійснено аналіз пальних матеріалів, що застосовуються під час побудови та ремонту суден і для виробничих потреб на заводах, а також розглянуто національні та міжнародні вимоги до вогнезахисту матеріалів. Запропоновано новий підхід до вогнебіоатмосферозахисту деревини та вогнезахищеності палубних мастичних покривів. Розроблено математичну модель вогнебіоатмосферозахисту деревини запропонованим препаратом бінарної дії на базі екологічно безпечної української сировини та нові технології вогнезахисту матеріалів. Наведено наукові та економічно обгрунтовані рекомендації для організації спеціалізованого центру вогнезахисту матеріалів, що працює за новими технологіями з урахуванням чинних міжнародних вимог.

170. Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості

автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.10 В.П. Місяць; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 36 с. — укp.

Науково обгрунтовно теоретичні засади й уніфіковані підходи щодо проектування обладнання для переробки відходів термопластичних і гумових матеріалів шляхом подрібнення з метою їх подальшого використання для виготовлення виробів легкої промисловості. Розроблено узагальнену систему класифікації обладнання для механічного подрібнення відходів полімерних матеріалів, що охоплює усі можливі структурні схеми потоків матеріалу, відображає кінетику перетворення його дисперсного складу, дозволяє здійснювати синтез механічних пристроїв для подрібнення матеріалів і визначати їх енергетичну ефективність. Розроблено узагальнену математичну модель процесу механічного подрібнення полімерних матеріалів для аналітичного опису обладання. Створено аналітичні моделі для кількісного й якісного відображення процесу руйнування крихких, пластичних і високоеластичних полімерних матеріалів під час подрібнення. Запропоновано математичні моделі руйнування елементів матеріалів скінчених розмірів з крихкими, високоеластичними та пластичними властивостями під час різання між двома ножами та в об'ємно-напруженому стані, які можна використовувати для математичного відображення процесу їх подрібнення. Розроблено аналітичні моделі, що відображають кінетику та динаміку процесів подрібнення відходів полімерних матеріалів у роторних дробарках та екструдерах залежно від їх конструктивних і технологічних параметрів з урахуванням фізико-механічних властивостей. Створено алгоритми та програми для розрахунку раціональних конструктивних і технологічних параметрів роторних дробарок та екструдерів для подрібнення полімерів. Встановлено вимоги й обгрунтовано підходи щодо вибору ефективного способу подрібнення та структурних схем обладнання для його реалізації. Запропоновано методи розрахунку конструктивних і технологічних параметрів обладнання для подрібнення полімерних матеріалів, що забезпечують його максимальну ефективність. Із використанням результатів наукового дослідження створено технологічне обладнання для подрібнення відходів полімерних матеріалів. Здійснено практичне впровадження розроблених математичних моделей, програм та алгоритмів.

171. Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах

автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.04 І.Т. Ребезнюк; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2008. — 35 с. — укp.

Розвинуто перспективний напрям розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах. Запропоновано методологію забезпечення високопродуктивного розпилювання деревини стрічковою пилкою. Розроблена методологія заснована на встановленні енергосилових закономірностей процесу залежно від орієнтування інструмента відносно волокон анізотропного деревинного матеріалу та динамічних явищ в еквівалентній пружній системі горизонтального стрічкопилкового верстата. Розроблено наукові основи й обгрунтовано рекомендації щодо раціонального загострення та розведення зубців стрічкової пилки як вихідної умови раціональної взаємодії інструмента та деревини. Результати дослідження доцільно використовувати для проектування й експлуатації горизонтальних стрічковопилкових верстатів і устаткування для підготовки зубчастого вінця стрічкових пилок до роботи, у процесах наукових досліджень і у навчальному процесі.

172. Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.03 В.Г. Здоренко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 36 с. рис. — укp.

Розв'язано актуальну науково-прикладну задачу для підприємств легкої промисловості - стабілізації та контролю натягу пружної системи заправки в'язальних машин і ткацьких верстатів. Розроблено математичну модель, що дозволяє оцінити вплив конструктивних параметрів технологічного устаткування на стабілізацію натягу пружної системи заправки. Визначено умови, виконання яких дозволяє забезпечити дану стабілізацію. Запропоновано пристрої контролю натягу нитки та тканини (полотна). Проведено експериментальні дослідження та показано можливість застосування розроблених пристроїв для технологічного контролю. Визначено умови працездатності нитконатягувачів і компенсаторів натягу у разі взаємодії з неоднорідними за діаметром нитками. Створено нові конструкції компенсаторів і нитконатягувачів, що забезпечують стабілізацію результативного натягу неоднорідних ниток. Показано, що основною причиною появи дефектів готового полотна є неузгодженість роботи пристроїв подачі основи та відводу полотна. Розроблено математичні моделі основов'язальної машини за умов пуску та зупинки. Визначено шляхи забезпечення узгодженості у разі неусталених режимів роботи. Розроблено пристрої подачі нитки та відтяжки полотна даної машини, застосування яких дозволяє знизити дефекти полотна за цих режимів.

173. Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

автореф. дис... д-ра техн. наук05.18.19 В.Б. Сис; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 47 с. — укp.

Встановлено, що існуючу технологію ріддиної обробки ниток у пакуваннях розроблено на базі принципу масової обробки пакувань, що призводить до перевитрат енергетичних ресурсів, вартість яких у світі безупинно зростає. Удосконалено наукові засади та створено принципово нову технологію рідинної обробки ниток у пакуваннях, що відповідає сучасним світовим вимогам гнучкості, економічності й екологічної безпеки. Розглянуто етап, що лімітує процес рідинної обробки - стан проникання часток барвника у ділянки контактних площадок перетинання витків. Складено математичні співвідношення та побудовано комп'ютерну модель, що відтворює безперервну просторову криву траєкторії навівання нитки в обсязі всього тіла пакування з урахуваням міжвиткової взаємодії, а також відтворює зміну структури пакування у полі відцентрових сил. Експериментально вивчено деформований стан нитки в контактній площадці. Встановлено, що у полі відцентрових сил відбувається істотне розущільнення тіла пакування (до 28 %) і зменшення, аж до повної відсутності, деформованого стану нитки в контактних площадках. Розроблено принципово нову технологію й установку зі зменшеними у п'ять разів питомою витратою енергії й часом обробки та виключенням непродуктивних втрат енергії.

174. Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.04 М.В. Колосніченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 37 с. рис., табл. — укp.

Розроблено науково обгрунтовані підходи щодо створення термозахисного спеціального одягу (ТЗСО) із заданими експлуатаційними властивостями, що забезпечує вирішення важливої соціальної проблеми - зниження виробничого травматизму і загибелі осіб, що працюють за умов високої температури та агресивного навколишнього середовища. Запропоновано методи формування раціональної структури асортименту ТЗСО, які дали можливість встановити закономірності його проектування на основі розкриття механізму кількісних і якісних показників у системі "навколишнє середовище - ТЗСО - людина". Одержано основні визначальні співвідношення, що описують взаємозв'язки між процесами нестаціонарного теплоперенесення крізь багатошаровий комплект одягу до тіла людини, конструктивно-технологічними параметрами та експлуатаційними властивостями ТЗСО з пасивним і активним теплозахистами. На основі експериментальних досліджень встановлено взаємозв'язки теплового стану людини з конструктивно-технологічними параметрами виготовлення одягу та розроблено методичні підходи щодо визначення припустимої тривалості роботи в ТЗСО за допомогою методів математичного моделювання процесів. Розроблено технічні рішення та рекомендації щодо практичної реалізації технологічного процесу створення нових видів ТЗСО із заданими властивостями та методів випробування асортиментного різновиду за умов функціонування реальних виробництв та під час робіт із запобігання та ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф.

175. Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення

автореф. дис... д-ра техн. наук05.18.01 Т.О. Кузьміна; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 43 с. — укp.

Проведено комплексні дослідження зміни морфологічної структури, фізико-механічних властивостей і хімічного складу лляного волокна у процесі цілеспрямованої модифікації, що починається з одержання трести та продовжується під час переробки відходів, одержаних внаслідок процедури тіпання. Розвинуто наукові засади теорії та технології одержання модифікованих волокон функціонального призначення. Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено закономірності зміни властивостей волокна залежно від умов проведення процесу розстилу лляної соломи під дією композиційних хімічних препаратів на основі фосфату карбаміду та поверхнево-активних речовин. Установлено, що під дією композиційних хімічних препаратів відбувається підвищення ступеня розволокнення, зменшення вмісту інкрустуючих речовин у тіпаному льоноволокні та скорочення терміну розстилання лляної соломи. Розроблено науково обгрунтовану технологію одержання модифікованих волокон функціонального призначення, яка передбачає використання запропонованого фізико-хіміко-механічного способу модифікації лляного волокна на базі емульсування композиційними хімічними препаратами та диференціації процесу чесання. На підставі теоретичних положень фізико-хімії дисперсних систем і поверхневих явищ у полімерних системах, структури та динаміки міроемульсій установлено механізм дії композиційних хімічних препаратів під час модифікації лляного волокна за фізико-хіміко-механічного способу. Запропоновано новий метод визначення геометричних властивостей модифікованого лляного волокна, що базується на сучасних методах обробки цифрового зображення волокон у програмному середовищі MATLAB. На підставі установлених закономірностей визначено критерії якості модифікованих лляних волокон, зумовлені їх морфологічною будовою та геометричними властивостями, за якими визначають функціональне призначення цих волокон, а саме: технічне, текстильне для змішування з вовною та бавовною, санітарно-гігієнічне та для виробництва целюлози і паперу.

176. Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 В.В. Стаценко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено автоматизований відцентровий змішувач безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості. З метою дослідження впливу параметрів змішувача на процес змішування та якість суміші розроблено математичні моделі кінематики та динаміки руху її частинок всередині змішувача. На підставі результатів аналітичного дослідження створено конструкцію змішувача безперервної дії для підвищення його продуктивності та згладжувальної здатності. Розроблено новий спосіб визначення параметрів суміші, який дозволяє корегувати відхилення відсоткового складу суміші від заданого значення під час роботи змішувача безперервної дії. Запропоновано систему керування режимом роботи відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування, що дозволяє зменшити відхилення відсоткового складу суміші від заданого значення. Проведено експериментальні дослідження згладжувальної здатності та постійної часу змішувача, а також впливу параметрів системи керування на відхилення відсоткового складу суміші та потужності, що споживається змішувачем. Експериментально підтверджено достовірність розроблених математичних моделей. Запропоновано й апробовано інженерний метод проектування автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування.

177. Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Г.Т. Бубенщикова; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Вперше зроблено комплексну оцінку змін на усіх рівнях організації структури волокон (молекулярному, надмолекулярному та мікрорівні), що відбуваються під час хімічного чищення вовняних ниток органічними розчинниками. Доведено, що головним процесом, який призводить до зниження міцності вовняних ниток після обробок у знежирювальних машинах, є процес термоокиснювальної деструкції макромолекул кератину у середовищі органічних розчинників під час операції сушіння. Встановлено залежності між змінами фізико-механічних властивостей та структури вовняних матеріалів під дією тепло- і масообмінних процесів хімічного чищення. Вперше визначено головні механізми деструкції вовняних волокон у середовищі органічних розчинників за підвищенних температур. Обгрунтовано механізми та розроблено методи дифузної стабілізації виробів для запобігання деструктивним процесам під час хімічного чищення та подальшої експлуатації.

178. Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 Л.В. Пелик; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Подана комплексна оцінка якості фільтрувальних тканин різного волокнистого складу для цукрової промисловості. Досліджено вплив волокнистого складу та будови тканин на процес їх зношування, а також роль основних характеристик фільтрувальних тканин у формуванні їх фільтрувальної спроможності і зносостійкості. Для оцінки показників цих властивостей застосовані сучасні інструментальні методи і результати досліджень перспективних зразків фільтрувальних тканин у виробничих умовах. Виявлено основні чинники зношування фільтрувальних тканин в процесі використання їх в якості прокладок. Розроблено лабораторний метод моделювання процесу зношування текстильних прокладок, суть якого полягає у дослідженні впливу теплової обробки тканин під час кип'ятіння у цукровому сиропі і витримування в атмосфері гарячого повітря. Створено новий асортимент фільтрувальних тканин, який відповідає технічним вимогам. Рекомендації автора дозволяють отримати значний економічний ефект за рахунок більш раціонального використання сировинних ресурсів, значного підвищення рівня якості та термінів використання фільтрувальних прокладок.

179. Розробка асортименту і товарознавча оцінка трикотажних полотен для спортивного одягу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.08 Н.Д. Креденець; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано результати досліджень властивостей трикотажних полотен футерних переплетень, вироблених з текстурованих поліефірних ниток, поліефірних ниток і бавовняної пряжі, а також з текстурованих поліамідних ниток і бавовняної пряжі. Встановлено математичну залежність усадки трикотажу нових заправок внаслідок багаторазового прання та потенційну усадку. Доведено доцільність використання початкової зони розтягування трикотажних полотен з текстурованих синтетичних ниток для оцінки їх формостійкості.

180. Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.Л. Ткачук; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень застосування водорозчинного кремнійорганічного препарату вітчизняного виробницва ГКР-11К у процесах оздоблення текстильних матеріалів з целюлозних волокон. Показано багатофункціональність метилсиліконату калію та можливість його застосування для фарбування даних матеріалів як інтенсифікатора, а також у процесі заключного оздоблення для надання гідрофобних і протизабруднювальних властивостей. Показано, що застосування препарату ГКР-11К як інтенсифікатора фарбування сірчистими барвниками сприяє підвищенню інтенсивності забарвлення. Установлено, що використання препарату дозволяє одержати на бавовняній тканині гідрофобний ефект з високими показниками водотривкості, а у композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками підвищується водовідштовхування та знижується водопоглинання. За результатами інфрачервоних спектроскопічних досліджень запропоновано механізм взаємодії метилсиліконату калію з целюлозою індивідуально, за присутності каталізатора та у композиції з реакційно здатними кремнійорганічними сполуками.