LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Література універсального змісту

Всього — 185 Сторінка 1 із 10

2. Бібліографічний покажчик опублікованих робіт Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

НАН України, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського . — К.: Академперіодика, 2002 — укp.

3. Бібліографія праць співробітників інституту 1991 — 2001 рр.

НАН України. Інститут політ. і етнонац. досліджень. — К., 2002. — 144 с — укp.

4. В.І.Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського

Бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] . — К., 2003. — 260 с — укp.

До науково-бібліографічного видання увійшли праці вченого, листування, опубліковані у 1888-2002 рр., література про його життя та діяльність, відомості про його рукописну спадщину, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Книгу адресовано фахівцям різних галузей знання, широкому колу читачів, які цікавляться питаннями історії науки і культури.

5. Диалектическая взаимосвязь естественных и социально-гуманитарных наук (философско-социологический аспект)

В.С. Филонич Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 40-41. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто діалектику взаємозв'язку, взаємозалежності, взаємопроникнення природничих і соціально-гуманітарних наук, зокрема, інтеграцію природничих наук і наук про людину. Охарактеризовано процес проникнення природничих наук в соціально-гуманітарні.

6. Развитие концепций экодизайна в контексте общих проблем экологии

О.А. Орлова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 12. — С. 68-72. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто сучасний дизайн, орієнтований на екологічні цінності, який усвідомлює свою морально-етичну відповідальність перед суспільством та вважає за необхідне відродити комунікативні властивості промислового продукту шляхом глибокого вивчення семантики продукту. Метою екологічної проблематики є впровадження в суспільну свідомість нових споживчих цінностей, що базуються на розумній достатності у традиційному способі життя.

7. Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 І.О. Снегірьов; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Досліджено роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні тенденцій суспільного розвитку в ретроспективному та перспективному аспектах. Обгрунтовано необхідність формування нової методології дослідження суспільства у синергетичному контексті внаслідок недостатньої ефективності традиційних підходів (формаційного) щодо адекватного пояснення переходу на якісно інший рівень соціуму за умов нестабільного існування. Відзначено перспективність і плідність дослідження соціальних систем у контексті еволюційно-синергетичної парадигми, методологічний і теоретичний потенціал якої дозволяє більш глибоко та всебічно осмислити цілісність і складність такого феномена як сучасне суспільство, а також діалектичну єдність рівноважних і нерівнозначних процесів історичного розвитку. З'ясовано значення флуктуацій, у ролі яких за умов нестабільності у соціумі виступає особистість. Визначено причини досить високої імовірності впливу особистісного фактора на макросоціальні процеси в епоху суспільних змін. Обгрунтовано положення про визначальний вплив на еволюцію соціальної системи двох протилежних тенденцій - ентропії та негентропії, що формують біфуркаційну та еволюційну траєкторії розвитку соціуму. Експліковано особливості самоорганізації в соціальній системі на сучасному етапі. Встановлено, що чим більша диференціація (вище рівень неоднорідності внутрішнього середовища системи) моделі світу, тим вище антиентропійний потенціал системи як суб'єкта керування, а як наслідок - ефективніший процес управління соціумом. Доведено, що культура є наймогутнішим антиентропійним механізмом суспільства.

8. "А нумо знову віршувать"

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

9. А.О.Козачковському

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

10. "Барвінок цвів і зеленів..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

11. Бенкет у Лисянці

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

12. "Блаженний муж на лукаву..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

13. "Боже, спаси, суди мене..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

14. Борозна життя

Оповідь Іван Романович Пугач. — Т.Підручники і посібники, 2004. — 16 с. — укp.

15. "Бували войни й військові свари..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

16. "Було, роблю що, чи гуляю..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

17. В казематі

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

18. "В неволі, в самоті немає..."

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

19. Варнак

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар

20. Великий льох (Містерія)

Т.Г. Шевченко. — Б.м. — укp.

Кобзар