LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Математика. Механіка

Всього — 1141 Сторінка 6 із 58

101. Взаємодія циліндричної оболонки і сферичного тіла в стисливій рідині

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 В.В. Дзюба; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенко. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено ефективний підхід до розв'язання задач про взаємодію сферичного та циліндричного (жорсткого або тонкої пружної оболонки) тіл у стисливій рідині. Розглянуто внутрішню вісесиметричну (циліндрична оболонка, заповнена акустичним середовищем, яка містить сферичне тіло, що коливається на її вісі) та зовнішню (взаємодія циліндричного та сферичного тіл у безмежному акустичному просторі) задачі. Визначено гідродинамічні характеристики рідини та характеристики деформування оболонки. З використанням порівняльного аналізу виявлено характерні механічні ефекти.

102. Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.Є. Волянська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Розроблено методичну систему вивчення алгебри і початків аналізу в середніх професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту, уточнено поняття професійної спрямованості і розглянуті шляхи її реалізації при вивченні курсу алгебри і початків аналізу, а також здійснено структурування змісту навчального матеріалу, як при повторенні курсу математики основної школи, так і при вивченні теоретичного матеріалу курсу алгебри і початків аналізу. З'ясовані психолого-педагогічні передумови процесу навчання, які є необхідною умовою реалізації рівневої і профільної диференціації, розглянуті нові технології, активні методи і форми навчання. Теоретично і експериментально обгрунтована методика (мета, зміст, методи, організаційні форми, прийоми і засоби) забезпечує ефективне вивчення навчального матеріалу.

103. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 В.В. Савицький; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено ефективний метод визначення залишкових напружень у вузлах та елементах конструкцій на базі використання електронної спекл-інтерферометрії. Створено алгоритми визначення залишкових напружень за даними вимірювань переміщень методом електронної спекл-інтерферометрії на ділянці висвердленого отвору. Розроблено компактний прилад для визначення залишкових напружень у вузлах та елементах конструкцій за лабораторних і промислових умов. Запропоновано завадостійкі алгоритми опрацювання спекл-картин, що забезпечують однозначність визначення залишкових напружень і виключають вплив оператора на результат вимірювань. З метою підвищення точності визначення напружень проведено математичне моделювання. Запропоновано новий підхід щодо визначення нормальної компоненти тензора напружень під час дослідження напруженого стану методом отворів. Наведено експериментальну оцінку точності вимірювання переміщень та визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії. Досліджено особливості розподілу залишкових напружень в елементах і вузлах конструкцій.

104. Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур'є

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Л.С. Рожок; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено ефективний підхід до розв'язання класу задач про напружений стан некругових порожнистих неоднорідних циліндрів під дією поверхневого навантаження на бокових поверхнях за певних умов на торцях, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, який базується на сумісному використанні відокремлення змінних, дискретних рядів Фур'є та чисельного методу дискретної ортогоналізації. На основі даного підходу проведено розрахунки задач про напружений стан некругових (еліптичних і гофрованих у поперечному перерізі) порожнистих циліндрів за певних умов на торцях залежно від форми поперечного перерізу, виду прикладеного навантаження з урахуванням неоднорідності за товщиною.

105. Визначення напруженого стану неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до інтегральних рівнянь

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Б.М. Калиняк; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. — Львів, 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено методики та програмне забезпечення для визначення напруженого стану в одно- та багатошарових неоднорідних і термочутливих у кожному шарі циліндричних тілах, а також для встановлення нестаціонарних одновимірних температурних полів у неоднорідних або термочутливих циліндричних тілах під час асимптотичних теплових режимів. Досліджено напружений стан у неоднорідному порожнистому циліндрі, викликаний внутрішнім тиском. Розглянуто розподіл температурних полів, напружень і термонапружень в одно- та багатошарових порожнистих циліндричних тілах з урахуванням залежностей у кожному шарі фізико-механічних характеристик матеріалів від радіальної координати і температури.

106. Визначення підмноговидів за заданим грасмановим образом

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.04 В.О. Горькавий; НАН України, Харківський фізико- технічний ін-т низьких температур. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

107. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 О.В. Максимович; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано алгоритми дослідження пружної рівноваги обмежених і нескіченних анізотропних пластинок, послаблених системами отворів та криволінійних тріщин. Алгоритми створено на підставі сумісного застосування методів інтегральних рівнянь, теорії функцій комплексної змінної (ТФКЗ) і розв'язків типу Гріна. Розв'язування інтегральних рівнянь проведено за допомогою методу механічних квадратур. Розроблені алгоритми можуть бути використані безпосередньо для дослідження пружної рівноваги багатозв'язних пластинок з тріщинами, які мають форму з'єднаних півплощин; площин з еліптичним отвором та прямолінійною тріщиною. З використанням побудованого алгоритму створено методику розрахунку статичних криволінійних траєкторій поширення тріщин та запропоновано підхід до знаходження отворів оптимальної форми, біля яких концентрація напружень є мінімальною. Досліджено вплив анізотропії на розподіл напружень біля тріщин в обмежених, нескінченних, кусково-однорідних пластинках. За результатами виконаних рохрахунків та їх аналізу зроблено висновки, які можуть бути використані під час проектування, виготовлення та експлуатації композитних елементів конструкцій.

108. Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Т.Я. Соляр; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі використання перетворення Лапласа, уточненої формули А.П.Пруднікова для його обернення, методу межових інтегральних рівнянь розроблено методику розрахунку нестаціонарних температурних полів та зумовлених ними напружень у пластинках з отворами та тріщинами та встановлено її ефективність для визначення нестаціонарних тривимірних температур у тілах і динамічних напружень біля криволінійних тріщин у разі поздовжнього зсуву. Показано можливості використання нової методики розв'язання крайових задач нестаціонарної теплопровідності для дослідження багатозв'язкових пластинок з тепловіддачею. Запропоновано новий спосіб розрахунку нестаціонарних температурних полів у пластинках з криволінійними тріщинами. Визначено та досліджено квазістатичні напруження у пластинках з отворами та криволінійними тріщинами, що виникають за нестаціонарних нагрівів. Проілюстровано ефективність уточненої формули обернення Лапласа для дослідження динамічних задач теорії пружності. З цією метою розроблено методику визначення напружено-деформованого стану у тілах з криволінійними тріщинами у разі їх поздовжнього зсуву швидкозмінними або ударними навантаженнями, яка грунтується на перетворенні Лапласа та методі межових інтегральних рівнянь для розв'язання рівнянь Гельмгольца. Встановлено ефективність запропонованої методики для визначення нестаціонарних тривимірних температурних полів в обмежних або нескінченних тілах з порожнинами.

109. Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Б.М. Ляшенко, Є.О. Ящук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 1999. — N 3. — С. 85-88. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Створено відповідний пакет прикладних програм і розроблено методику його використання в навчальному процесі.

110. Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 О.А. Звьоздочкіна; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено методику розв'язання задач про стаціонарний та нестаціонарний розподіл тепла у багатов'язному напівскінченному тілі з квадратним отвором та кубічною порожниною під дією заданих змішаних умов, про гладкий контакт з півплощиною, півпростором та багатозв'язним тілом за умов механічного та температурного навантажень. Методику побудовано на базі синтезу методу крайових елементів та аналітичних розв'язків для півплощини та напівпростору. Виведено інтегральні представлення для розглянутих областей та обчислено температуру, контактні напруження та напруження в заданій області, в кутових зонах отвору та порожнини. Досліджено напружено-деформівний стан напівскінченого тіла під дією штампа та температури.

111. Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Т.О. Філімонова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — укp.

Одержано систему рівнянь термопружного згину ортотропних пластин з урахуванням гіпотез ітераційної теорії. Побудовано фундаментальний розв'язок рівнянь терморужного згину даних пластин за цією теорією. Наведено вирази для згинальних і крутого моментів. Досліджено вплив теплофізичних параметрів і ортотропії матеріалу на термопружний стан ортотропних пластин, які описуються ітераційною теорією за зосереджених і локальних температурних впливів. Оцінено поправку, внесену ітераційною теорією, у порівнянні з класичною теорією цих пластин.

112. Використання case-study як педагогічна умова забезпечення наступності навчання математики

Г.Б. Гордійчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 13. — С. 41-44. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто основні принципи і завдання case-технології; з'ясовано мету створення "портфеля" учня, вимоги вчителя (викладача) до оформлення і оцінювання "портфеля" учня.

113. Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.05 Т.О. Яковенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Знайдено оцінки розподілу норми Люксембурга даних процесів. Введено поняття з узагальненого дробового броунівського руху. Встановлено, яким функціональним просторам Орлича належать узагальнений і класичний дробовий броунівський рух і знайдено оцінки розподілу норм Люксембурга даних процесів у відповідних просторах Орлича. Знайдено умови належності траєкторій випадкових процесів з просторів Орлича випадкових величин просторам Соболєва - Орлича у разі компактної та некомпактної параметричної множини в R.

114. Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями в R

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.05 О.Л. Шпілінська; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2007. — 22 с. — укp.

Побудовано імовірнісний простір випадкових множин з марковськими подрібненнями з реалізаціями у фіксованому відрізку. Встановлено критерій несепарабельності за Матероном випадкових множин з марковськими подрібненнями. Доведено невипадковість розмірності Хаусдорфа - Безиковича й одержано формулу для клітинної розмірності випадкових реалізацій множин з марковськими подрібненнями.

115. Вищі симетрії та парасуперсиметрії еволюційних рівнянь

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.03 А.Г. Сергєєв; НАН України. Ін-т математики. — К., 2000. — 17 с. — укp.

116. Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по зміні резонансних частот повздовжніх та згинних власних коливань (метод низькочастотної томографії)

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 М.Є. Юрченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Побудовано розв'язки обернених крайових задач про коливання тонкостінних елементів, що містять локальні неоднорідності пружних властивостей. Уперше подано повну (не діагональну) систему рівнянь для визначення коефіцієнтів відрізку ряду Фур'є, за яким наближається шукана неоднорідність на базі ретельного аналізу прямих задач, а також введення союзних до нормальних мод коливань повних ортогональних систем функцій. Запропоновано математичні засади методу низькочастотної томографії. На конкретних прикладах повздовжніх коливань стрижня з неоднорідністю (рівняння другого порядку в частинних похідних) та його згинних коливань, що містять неоднорідність пружних властивостей (рівняння четвертого порядку в частинних похідних), показано ефективність розвинутого методу. Експериментально досліджено повздовжні коливання п'єзокерамічного стрижня з неоднорідністю, яка виникає внаслідок відокремлення діелектричним проміжком частини електродного покриття від робочих електродів.

117. Віднесення поверхонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.В. Фролов; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 15 с. — укp.

Розглянуто питання геометричного конструювання складених оболонок з відсіків поверхонь, віднесених до лінії кривини, за заданими макропараметрами та керування формою відсіків. Проаналізовано шляхи дискретизації серединної поверхні, наведено її геометричні характеристики, обумовлені розрахунком оболонки на міцність та стійкість. Висвітлено особливості оптимізації форми оболонки за критерієм мінімізації площі її серединної поверхні, представлено приклади компонування складених оболонок. Відзначено, що застосування сучасних засобів комп'ютерно-графічних систем для візуалізації отриманих результатів допомагає візуально оцінити естетичні та конструктивно-технологічні якості оболонки.

118. Відновлення імпульсних навантажень, що діють на пружні пластини та напівпростір

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Д.І. Богдан; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Створено методику розв'язання обернених задач механіки деформівного твердого тіла для круглих і прямокутних плит на пружній інтеграційній основі та пружного напівпростору. Розв'язано нові задачі ідентифікації зовнішнього навантаження, що діє на елементи конструкцій, серед яких - задача керування прогином у декількох точках на прямокутній плиті на пружній інерційній основі, а також ідентифікація просторово часового розподілу невідомого навантаження, що діє на круглу плиту. Розглянуто різні види навантаження об'єктів, що досліджуються. Значну увагу приділено питанням розв'язання задач побудови методик з керування нестаціонарними переміщеннями. Вірогідність даних дослідження, підтверджено результатами оцінювання правильності розроблених аналітичних методик на підставі порівняння з даними, одержаними з використанням числових методик. Значну увагу приділено аналізу математичної стійкості розрахункових процедур і числовій збіжності функціональних рядів, що входять до розв'язку прямих і обернених задач.

119. Відображання нелінійних керованих систем на лінійні

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.02 К.В. Скляр; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 17 с. — укp.

Вивчено випадок трикутних систем, що є адаптивними за останньою змінною. На підставі даних результатів щодо відображуваності розглянуто розв'язання деяких задач теорії керування для нелінійних систем.

120. Відображення площини на поверхню та його застосування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.В. Шепелев; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 16 с. — укp.

Розглянуто питання вирішення проблеми відображення площини на криволінійній поверхні. Доведено, що в геометричному аспекті задача є оберненою до задачі відображення криволінійної поверхні на площину, проблема координації на площині графічної інформації у вигляді візерунків, орнаментів, логотипів, надписів та перетворення інформації з метою її відображення на криволінійну поверхню актуальна для прикладного мистецтва та машинобудування у частині автоматизованого гравірування на виробах криволінійної форми. Обгрунтовано розв'язання проблеми на точкових відповідностях між площиною та криволінійною поверхнею, встановлених під час розв'язання прямої задачі. Відзначено, що отримання розв'язків в аналітичній формі, складання програм, які інтерпретують аналітичні моделі, застосування програмного комплексу MAPLE для візуалізації поверхні разом з відображеним на ній графічним об'єктом допомагає візуально оцінити розв'язок, визначити його оптимальні параметри, застосувати комп'ютерні технології на стадіях проектування та реалізації.