LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Математика. Механіка

Всього — 1141 Сторінка 7 із 58

121. Віковські *-алгебри та їх зображення

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.06 Д.П. Проскурін; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню алгебраїчних властивостей та зображень Віковських *-алгебр. Доведена необхідна і достатня умова існування однорідних Віковських ідеалів довільної степені. Посилена теорема Божейка та Шпайхера про додатність Фоківського скалярного добутку. В виродженому випадку надано опис ядра Фоківського скалярного добутку. Побудовано клас Віковських алгебр з некосовим оператором коефіцієнтів, що мають квадратичний Віковський ідеал та класифіковано незвідні зображення алгебр цього класу обмеженими операторами. Вивчено зображення Віковських аналогів деформацій класичних комутаційних та антикомутаційних співвідношень.

122. Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружними тілами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Ю.В. Троценко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено математичну модель динамічної взаємодії кругової циліндричної оболонки з приєднаним до одного і її торців абсолютно твердого тіла, що має дві взаємно перпендикулярні площини симетрії, та запропоновано наближений метод побудови розв'язків відповідних спектральних задач з параметром у рівняннях і межових умовах, які описують вільні поздовжні та поперечні коливання даної системи. У припущенні, що поперечні перерізи оболонки лишаються плоскими та перпендикулярними до її осі, сформульовано спрощену постановку задачі, яка дозволяє знайти її точні розв'язки. Наведено детальний аналіз частот і форм власних коливань, а також встановлено межі застосування спрощеної моделі системи. Запропоновано варіаційний метод побудови наближених розв'язків задач про вільні осесиметричні та неосесиметричні коливання циліндричної оболонки, до торців якої жорстко приєднані дві пружні балки. На базі методу початкових параметрів Коші наведено розв'язок даної задачі у спрощеній її постановці, коли циліндрична вставка замінена еквівалентною балкою з постійними пружно-масовими характеристиками. У межах строгої та спрощеної постановок задач проведено дослідження поведінки частот і форм власних поздовжніх і поперечних коливань пружної системи залежно від товщини, довжини та місця розташування оболонки у системі. Показано, що для ряду випадків врахування оболонкових ефектів циліндричної вставки призводить до істотної різниці у частотах і формах коливань у порівнянні зі спрощеною постановкою задачі.

123. Вінерів процес на площині з напівпрозорими мембранами на двох прямих, які перетинаються

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.05 О.В. Арясова; НАН України. Ін-т математики. — К., 2000. — 15 с. — укp.

Аналітичні та ймовірнісні методи використано для побудови узагальненого дифузійного процесу на площині з одиночною матрицею дифузії та вектором переносу з delta-функціями, зосередженими на двох прямих, які перетинаються. З використанням аналітичного методу можна одержати інтегральне рівняння типу Вольтерра, для якого метод послідовних наближень набуває нетрадиційного вигляду. Ймовірнісним методом шуканий процес конструюється у вигляді косого добутку двох випадкових процесів: модуля та фази. Доведено, що напівгрупа операторів, яка відповідає побудованому процесу, є розв'язком деякої параболічної крайової задачі (задачі спряження).

124. Вінцеві голоморфи напівгруп

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.06 А.І. Закусило; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Наведено визначення нових понять "тріада напівгруп", "категорія згорток напівгрупових тріад". Побудовано напівгрупову конструкцію - двобічний напівпрямий добуток як універсальний об'єкт категорії згорток напігрупових тріад. Показано, що вінцеві голоморфи є двобічними напівпрямими добутками. Описано будову напівгруп ендоморфізмів квазірегулярних рісівських напівгруп матричного типу. Цей результат узагальнює та доповнює результат В.М. Усенка про будову напівгруп ендоморфізмів цілком 0-простих напівгруп. Описано будову оболонок зсувів квазірегулярних рісівських напівгруп матричного типу. Цей результат узагальнює та доповнює результат Петрича про оболонки зсувів регулярних напівгруп Ріса матричного типу.

125. Власні вектори квазілінійних операторів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.01.01 Я.М. Димарський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 36 с. — укp.

Описано структуру множини нормованих власних векторів квазілінійних операторів, зокрема, топологічні властивості многовиду самоспряжених операторів, у яких певні власні значення мають певну кратність, а також многовиду пар (оператор, власний вектор). Введено поняття компактного квазілінійного самоспряженого цілком неперервного зображення квазілінійних операторів. На квазілінійні оператори поширено поняття номера та кратності власного значення та виділено клас типових зображень, що породжують оператори з простими власними значеннями. В термінах індексу перетину многовидів надано гомотопічну класифікацію типових зображень і опис структури множини нормованих власних векторів, що відповідають операторам з цих класів. Запропоновано застосування одержаної класифікації для дослідження малих власних векторів (функцій), нормованих власних векторів і гілок власних векторів.

126. Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.02 Ю.В. Намлєєва; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2002. — 15 с. — укp.

Розглянуто питання поведінки власних значень та власних функцій задачі Діріхле для лінійних рівнянь другого та високого порядків і нелінійного рівняння другого порядку в послідовності перфорованих областей з неперіодичною структурою. Вивчено характер збіжності власних функцій задачі Діріхле для лінійного рівняння другого порядку в послідовності областей з дрібнозернистою межею до відповідних власних функцій граничної задачі. Досліджено збіжність власних значень і власних функцій задачі Діріхле для лінійного рівняння високого порядку в послідовності перфорованих областей загальної структури до відповідних власних значень і власних функцій усередненої задачі з мірою. Висвітлено проблему усереднення задачі Діріхле на власні значення для нелінійних рівнянь другого порядку в послідовності областей з дрібнозернистою межею.

127. Властивості аналітичних у півплощині та мероморфних у кругових кільцях функцій

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.01 А.Я. Христіянин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

До наукового обігу введено аналоги характеристичних функцій Неванлінни та Сімідзу - Альфорса для мероморфних у плоских кругових кільцях функцій, досліджено їх властивості. Доведено аналоги першої та другої основних теорем, а також теореми Картана та інших класичних результатів теорії розподілу значень Неванлінни для функцій, мероморфних у кільцях.

128. Властивості банахових просторів та операторів, що пов'язані з геометрією зрізок

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.01 Євген Володимирович Івахно; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

129. Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгоритми їх розв'язання

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.02 Л.М. Колєчкіна; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено властивості задач евклідової комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями на переставних множинах. Розвинуто метод комбінаторного відсікання та вперше побудовано алгоритми розв'язування таких задач. Зроблено перехід від задачі з дробово-лінійною функцією цілі до задачі з лінійною функцією цілі. Для останньої сформульовано та доведено властивості області допустимих розв'язків задачі, опукла оболонка якої є багатогранником: теорема про грані багатогранника, критерій вершини, критерій суміжності граней. Встановлено незвідну систему лінійних обмежень цього багатогранника. Алгоритми, побудовані за методом комбінаторного відсікання, програмно реалізовано на ПЕОМ. Проаналізовано алгоритми за результатами числових експериментів. Побудовано моделі прикладних задач з дробово-лінійною цільовою функцією на переставних множинах.

130. Властивості одного класу функціоналів

Л.П. Таргонський, О.І. Ільчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 217-221. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Встановлено специфічні особливості одного класу функціоналів. Поширено теореми Вейєрштраса, Больцано - Коші на досліджуваний клас функціоналів.

131. Властивості розв'язків -параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.02 Т.М. Балабушенко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 16 с. — укp.

132. Властивості розв'язків вироджених диференціальних рівнянь вищих порядків з обмеженнями на резольвенту поліноміального жмутка операторів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.01 О.Л. Півень; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто задачу Коші для диференціального рівняння вищого порядку з лінійними замкненими операторними коефіцієнтами, що діють у комплексних банахових просторах. Описано підпростір розв'язків задачі Коші під час степеневих обмежень на зростання резольвенти поліноміального характеристичного жмутка рівняння у правій півплощині. Розкрито зв'язок між різними типами часткової та повнократної коректності, їх ознаки для явних та вироджених рівнянь у термінах обмежень на резольвенту характеристичного жмутка. Проаналізовано умови коректності у термінах обмежень на операторні коефіцієнти рівняння у випадку гільбертового простору. Вивчено ознаки повноти і базисності елементарних розв'язків неявного рівняння порядку n у класах усіх розв'язків та нормальних розв'язків з обмеженнями на показник експоненціального зростання. Сформульовано обмеження в термінах поведінки резольвенти в усій комплексній площині та деякій лівій півплощині.

133. Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами

Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук01.01.05 Б.В. Довгай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp.

134. Властивості розв'язків рівнянь марковського відновлення

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.05 Н.В. Бугрій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Досліджено асимптотичну поведінку розв'язків рівнянь марковського відновлення на нескінченності. Досліджено питання про існування межових розподілів для сім'ї функціоналів від напівмарковсього процесу та для часових середніх випадкових еволюцій, побудованих за процесом переносу та напівмарковським процесом. Всі результати одержано для напівмарковських процесів, середній час перебування яких у кожному фіксованому стані є нескінченним.

135. Властивості розв'язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.01.02 М.Ф. Городній; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 32 с. — укp.

Запропоновано новий метод переходу до еквівалентних детермінованих рівнянь у банахових просторах випадкових елементів.

136. Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.05 Г.М. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто швидкість збіжності апроксимацій за схемами Ейлера та Мільштейна для напівлінійних рівнянь еволюційного типу з необмеженим оператором та рівнянь Іто - Вольтерра у гільбертовому просторі. Одержано результати про збіжність скінченновимірних апроксимацій розв'язків стохастичного диференціального рівняння (СДР) у гільбертовому просторі. Визначено швидкість збіжності апроксимацій розв'язків СДР з необмеженим зсувом розв'язками рівнянь з обмеженими коефіцієнтами. Доведено існування приблизних розв'язків СДР з упередженням. Побудовано апроксимації квазілінійних СДР з упередженням, визначено швидкість їх збіжності, а також отримано нові апроксимаційні формули для напівгруп.

137. Властивості рухів у випадку Ейлера для узагальнених рівнянь Ейлера- Пуасона

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.01 Н.М. Чинкуляк; НАН України, Інститут прикладної математики і механіки. — Донецьк, 1998. — 16 с. — укp.

138. Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа

О.Н. Зайцев Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2005. — Вип. 8. — С. 13-16. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Наведено результати досліджень процесу прецесії вихрового ядра в закрученому потоці за наявності зони зворотних потоків; одержано теоретичні залежності, виконано візуалізацію процесу.

139. Внесок стародавніх філософів у формування еколого-валеологічних понять

Ю.Д. Бойчук, С.К. Зіоменко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 16-19. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано еколого-валеологічні погляди філософів античності та середньовіччя на проблему здоров'я людини. Мислителі Середньовіччя зробили спробу на основі аналізу основних поглядів на здоров'я людини періоду античності здійснити більш повне і глибоке його тлумачення. Розвивалося вчення про градації стану здоров'я. Було також вказано на необхідність збереження здоров'я, а не тільки лікування хворих. Провідною концепцією було визначення здоров'я як ідеального функціонування органів.

140. Вплив контакту берегів тріщин на граничний стан оболонок та пластин на пружній основі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 М.В. Маковійчук; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Досліджено вплив контакту берегів тріщин на напружено-деформований стан (НДС) та межову рівновагу оболонок і пластин на пружній основі. Контакт берегів тріщин змодельовано на базі теорії Кірхгофа у рамках двовимірних теорій пластин і пологих оболонок. Сформульовано нові задачі про сумісний згин з розтягом (стиском) пологої оболонки з тріщиною вздовж лінії кривини з урахуванням можливої взаємодії берегів на частині розрізу. Одержано систему сингулярних інтегральних рівнянь щодо невідомих функцій стрибка переміщень і кута повороту нормалі. Розвинуто асимптотичні та числові методики знаходження розв'язків мішаних задач у параметровій формі. Розв'язано задачі про змикання берегів тріщин під час згину пластини та сферичної оболонки на пружній основі. Досліджено взаємодію колінеарних тріщин у зігнутих пластинах і оболонках з урахуванням контакту берегів. З використанням одержаних розв'язків побудовано залежності коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів у вершинах тріщин, руйнівного навантаження та контактного зусилля вздовж розрізів від параметрів взаємного розташування дефектів, жорсткості основи та кривини оболонок. З використанням енергетичного критерію крихкого руйнування побудовано діаграми межової рівноваги оболонок і пластин для довільного співвідношення навантажень розтягу та згину. Виявлено, що за певних свіввідношень комбінованого навантаження врахування контакту берегів тріщини зменшує несучу здатність пластин на пружній основі та пологих оболонок.