LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Математика. Механіка

Всього — 1141 Сторінка 8 із 58

141. Вплив мікроструктури на поодинокі пружні хвилі зі спеціальними профілями в композитних матеріалах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 К.В. Терлецька; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Розв'язано задачу про розповсюдження поодиноких пружних хвиль у композитних матеріалах з початковими профілями у вигляді функцій Уіттекера, Чебишева - Ерміта, вейвлета "мексиканський капелюх", а також описаними іншими дослідниками під час експериментального вивчення співудару алюмінієвих і сталевих стрижнів з плоскими торцями та вибухових навантажень. Побудовано нові наближені аналітичні розв'язки у вигляді поодиноких хвиль та обгрунтовано їх коректність. У процесі розширення класу досліджуваних початкових імпульсів застосовано вейвлет-аналіз. Побудовано графіки, що ілюструють зміну початкового профілю. Виявлено стабільність першої моди, зокрема спостережено, що під час розпаду початкового імпульсу на дві моди еволюція другої відбувається більш активно у порівнянні з першою. Описано нові ефекти для поодиноких хвиль, спричинені існуванням мікроструктури.

142. Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.05 Д.С. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто реологічну поведінку розбавлених суспензій, які проявляють неньютонівські властивості, що обумовлені дисперсійним середовищем або формою завислої частинки. Виявлено, що додавання у нелінійно-пружнов'язку рідину жорстких сферичних частинок за малої концентрації останніх призводить до послаблення неньютонівських властивостей суспензії. Визначено: розбавлена суспензія жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання у ньютонівській рідині під дією електричного поля проявляє наступні неньютонівські властивості: аномалію в'язкості, анізотропію фізичних властивостей, пружнов'язкість, нелінійність на несиметричність тензору напружень. Побудовано реологічні рівняння стану анізотропної рідини другого порядку, на основі яких та за результатами двох попередніх досліджень зроблено якісне припущення щодо підсилення неньютонівських властивостей розбавленої суспензії жорстких еліпсоїдів обертання у нелінійно-пружнов'язкій рідині, що моделюється рідиною другого порядку.

143. Вплив неоднорідності деформації на характер розподілу електродного потенціалу вздовж границі металеве тіло - електроліт

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.02.04 В.Г. Горопацький; НАН України. Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено математичну модель кількісного опису впливу деформації на розподіл електричного та електродного потенціалів на межі плоских поверхонь металевих тіл, а також вздовж колового контура контакту металевого тіла та середовища залежно від величини статичного механічного навантаження. Наведено результати досліджень, виконані на основі запропонованої моделі. Досліджено розподіл електродного потенціалу вздовж поверхні заповненого середовищем кругового дефекту в одновісно розтягнутій металевій пластині. Встановлено залежність зміни електродного потенціалу, спричиненої дією механічних навантажень, від радіуса кругового дефекту та відношення електропровідності середовища до тіла. Одержано аналітичні вирази для визначення концентрації компонентів середовища біля порожнин кругової форми у механічно навантаженому тілі. На підставі досліджень проаналізовано вплив пружних деформацій на корозійне руйнування металу, розраховано корозійну стійкість з метою прогнозування довговічності металевих виробів та елементів конструкцій, що працюють за робочих умов експлуатації.

144. Вплив радіаційного опромінення на пластичну деформацію та повзучість конструкційних матеріалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 М.К. Русинко; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Запропоновано математичну модель, яка описує пластичну деформацію та повзучість за умов радіаційного опромінення та його відсутності (термічна повзучість). Радіаційне опромінення прискорює деформацію повзучості і гальмує пластичну формозміну. Запропоновано узагальнення синтезної теорії пластичності для опису даних процесів. У рамках узагальненої моделі проведено співставлення експериментальних даних і теоретичних значень деформацій радіаційної і термічної повзучості в залежності від часу, температури, рівня напруження та інтенсивності опромінення. На основі узагальненої на випадок повзучості синтезної теорії пластичності досліджено в'язко-пружно-пластичний стан циліндричної оболонки, що перебуває під дією внутрішнього тиску та радіаційного опромінення. Дія опромінення значно впливає на розподіл напружено-деформованого стану у пластичній області оболонки. Оскільки опромінення значно сприяє повзучості, то перерозподіл напружень більший, ніж за умов його відсутності. Результати отриманих аналітичних розрахунків за формулами синтезної теорії пластичності добре узгоджуються з експериментальними.

145. Вплив способу приєднання дискретних ребер на коливання підкріплених кругових циліндричних оболонок

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 О.К. Анкянець; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Розв'язано задачу про власні коливання циліндричної оболонки, підкріпленої дискретно розташованими ребрами жорсткості з урахуванням способу з'єднання ребер з обшивкою, а саме: суцільного жорсткого, суцільного податливого, або дискретного жорсткого з'єднання. Розглянуто малі коливання. Матеріал оболонки та ребер підпорядковується закону Гука. Задачу розв'язано з використанням методу скінченних елементів. Для обшивки та ребер жорсткості побудовано плоский скінченний елемент з шістьма ступенями свободи у вузлі, якому притаманні висока стійкість до зсувного запирання, покращена збіжність та низька чутливість до викривлення скінченно-елементної сітки. Таким чином, у скінченно-елементному поданні оболонка складається з набору пластинок. Ребра розглянуто як пластини. Для забезпечення умов жорсткого з'єднання ребер і обшивки у дискретних точках, або їх суцільного податливого з'єднання, реалізовано скінченний елемент зв'язку, побудований на базі методу штрафних функцій. Показано, що спосіб з'єднання ребер з обшивкою значно впливає на форми власних коливань оболонки. Завдяки використанню розробленої методики виявлено форми коливань, які раніше аналітично не визначалися.

146. Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 С.С. Зуб; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Розв'язано проблему щодо можливості існування стійкості безконтактної статичної рівноваги тіл, які взаємодіють виключно завдяки магнітним силам, вивчено фізичні механізми її здійснення, розроблено математичні моделі електромеханіки. Розглянуто два можливі класи безконтактної статичної рівноваги, а саме: рівновагу, зумовлену мінімумом магнітної потенційної енергії - магнітною потенційною ямою (МПЯ); рівновагу, відому як магнітна левітація. Одержано конструктивні доведення існування МПЯ, наведено декілька конкретних конфігурацій магнітних тіл, у яких проводиться доведення наявності дійсного мінімуму магнітної потенційної енергії. Установлено вплив топології тіл на фізичні механізми досягнення статичної магнітної рівноваги та на деякі його характеристики. Показано, що МПЯ та магнітна левітація можливі за наявності як мінімум двох принципово різних магнітних явищ, а саме: ефекту у діамагнітного відштовхування та феномену МПЯ. У першому випадку левітація можлива виключно у вигляді магнітної подушки, а у другому - як магнітного підвісу.

147. Вузькі оператори та геометрія просторів вимірних функцій

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.01.01 М.М. Попов; НАН України. Ін-т математики. — К., 2006. — 30 с. — укp.

Досліждено геометричні властивості симетричних F-просторів функцій на безатомних просторах з мірами та лінійних неперервних операторів, визначених на цих просторах.

148. Газодинаміка нерівноважних систем "розріджений газ - ядерна мембрана"

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.01 В.Д. Акіньшин; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2002. — 36 с. — укp.

Досліджено фізичні механізми процесів, що відбуваються на межі газ - тверде тіло, встановлено закономірності газодинамічних характеристик і мікроскопічних властивостей у нерівноважних системах "розріджений газ - ядерна мембрана". Розглянуто вплив взаємодії молекул газу з поверхнею твердого тіла на характеристики ізотермічного плину газів у каналах різної форми. Отримано аналітичні вирази для коефіцієнтів газотермічного руху газової суміші будь-якого розрідження в каналах за задовільної частки дифузійного відбиття і неізотермічного плину газу в каналах різної довжини для моделі взаємодії газ-тверде тіло. Проведено числові розрахунки плоского неізотермічного руху однокомпонентного газу за задовільного розрідження та співвідношення довжини каналу до його висоти з урахуванням теплової проникності бічної поверхні. Надано оцінку кінетичним коефіцієнтам руху газів в ультратонких каналах, діаметр яких порівняно з молекулярними розмірами. Проведено аналіз отриманих експериментальних даних та їх порівняння з теоретичними результатами моделювання руху газів у каналах. Виявлено ефекти, пов'язані з обміном енергією та імпульсом між фазами в системі газ - адсорбат - мембрана. Досліджено процеси переносу енергії та імпульсу молекул під час взаємодії газів з поверхнею.

149. Гармонічні коливання багатозв'язних циліндричних тіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гранях

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 А. Абідо; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 15 с. — укp.

Задачі зведено до систем одновимірних сингулярних інтегральних рівнянь типу Фредгольма, а останні - до систем лінійних алгебричних рівнянь. Наведено розв'язок нових практично важливих задач для товстої пластини з порожниною та скінченного циліндра з поперечним перерізом у формі круга, еліпса та квадрата. Проведено числові дослідження концентрації напружень, за результатами яких виявлено нові закономірності впливу форм поверхонь порожнин товстих пластин і скінченних циліндрів, товщини пластин (довжини циліндрів), коефіцієнта Пуассона їх матеріалів та частоти збудження. Зроблено висновок, що для порожнини з еліптичним перерізом концентрація напружень поблизу кінців більшої півосі значно вища, ніж для порожнини з круговим поперечним перерізом, біля кутової точки порожнини з квадратним поперечним перерізом вона не вища. У випадку скінченного циліндра форма його поверхні суттєво впливає на спектр резонансних частот.характеристики зростають.

150. Генерація поверхневих та внутрішніх хвиль локальними неоднорідностями в рідині

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.05 М.В. Мирончук; НАН УкраЇни. Ін-т гідромеханіки. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Узагальнено нелінійну модель генерації хвиль локальними неоднорідностями у рідині скінченної глибини для випадку багатошарових та намагнічуваної (двовимірний випадок) рідин. Проаналізовано вплив магнітних параметрів на поширення лінійних поверхневих хвиль у магнітній рідині зазначеної глибини без неоднорідності. Отримано розв'язок тривимірної лінійної задачі про генерацію поверхневих хвиль набіганням однорідного потоку на два витоки, що дало змогу дослідити вплив числа Фруда та відстані між витоками на зміну форми вільної поверхні. Значну увагу приділено впливу фізичних параметрів моделі на розповсюдження гармонічних хвиль у тришаровій рідині.

151. Геометричне моделювання багатократних відбиттів світлових і теплових променів в еліптичних областях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.В. Білецький; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розв'язано задачі геометричного моделювання більярдних траєкторій та їх катакаустик в еліптичних областях з метою виявлення характерних і наперед заданих траєкторій. Запропоновано метод унаочнення траєкторій математичних більярдів, складовими якого є нові способи, а саме: визначення функції відбиття, що дозволяє істотно спростити побудови траєкторій, реалізації фазових портретів еліптичних більярдів, реалізації катакаустик N-тих відбиттів більярдних променів, а також їх трасування у силових полях і комбінованих областях. Розроблено алгоритмічну реалізацію наступних ознак, зокрема, циклічності траєкторій, що проходить через задану точку, кількості початкових напрямів руху точки для досягнення заданого положення за умови заданої кількості відбиттів, ступеня "щільності" заповнення еліпса траєкторіями, нібито парадоксу у разі проходження траєкторії через фокуси, що дозволило наочно продемонструвати феномен нестійкості обчислювального процесу. Виявлено зв'язок між кривими - "оптичною" катакаустикою N-тих відбиттів і "механічною" епітпрохоїдною, що дозволило розширити клас ліній, для яких визначаются відбивальні системи.

152. Геометричне моделювання багатокритеріальних задач техніки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.М. Гумен; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 26 с. рис. — укp.

Створено універсальний формалізований метод геометричного моделювання багатопараметричних складних залежностей за умови впливу всіх аргументів одночасно на всі функції, але за різних комбінацій. Розширено клас геометричних моделей, представлений багатовидами складних багатопараметричних залежностей багатьох змінних за умови одночасного впливу всіх аргументів, але за різних комбінацій, запропоновано алгоритми їх конструювання та дослідження. Розроблено узагальнену методику та алгоритм пошуку точок компромісного екстремуму на багатовидах n-вимірного евклідового простору як моделей тих же складних залежностей стосовно розв'язання багатокритеріальних задач компромісної оптимізації за багатьма критеріями оптимізації одночасно. Встановлено та досліджено геометричне трактування параметричних рівнянь кривих ліній, гіперповерхонь та багатовидів взагалі як геометричних моделей складних залежностей багатьох змінних. Запропоновано геометричне представлення (моделі) систем нелінійних рівнянь у вигляді певних багатовидів у обхоплюючому просторі всіх змінних, включаючи параметри, та їх можливе використання як інструменту дослідження відповідних систем нелінійних рівнянь. Одержано рівняння алгебраїчних поверхонь 4-го порядку: двопорожнинного параболічного параболоїда та двопорожнинного гіперболічного параболоїда як окремих випадків багатовидів. Досліджено форму поверхонь та їх характерні перерізи. Виведено рівняння алгебраїчних плоских кривих 4-го порядку як геометричних місць точок у площині, що є узагальненням кривих Персея-Кассіні, зокрема лемніскатів Бернуллі.

153. Геометричне моделювання базисів гексагональних скінченних елементів

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.В. Моісеєнко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Вперше за допомогою геометричного моделювання побудовано базисні функції для трикутного скінченного елемента 4-го порядку інтерполяції. Створено нові моделі гексагональних елементів, в яких на відміну від існуючих вдалося зменшити ваговий дисбаланс й осциляції на межі, а також задовольнити умови гармонічності. Запропоновано й апробовано комплекс критеріїв якості побудованих функцій форми. Для базисних функцій гексагона до наукового обігу введено поняття квазігармонічної функції. Вперше встановлено імовірнісний критерій гармонічності базисних функцій гексагона. Побудовано скінченно-різницевий аналог рівняння Лапласа за допомогою спеціальних поліномів у формі Лагранжа.

154. Геометричне моделювання квазіеліпсоїдів з неточковими фокусами, що спираються на задані просторові лінії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.Л. Сітабдієва; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Розв'язано задачу геометричного моделювання відбивальних поверхонь з властивостями, аналогічними фокальним властивостям еліпсоїда обертання, яке передбачає складання та розв'язання диференціального рівняння спеціального виду, що дозволило визначити профіль відбивальної поверхні в її осьовому перерізі. Запропоновано методи складання звичайного диференціального рівняння, розв'язком якого має бути крива на площині, що узагальнює фокальні властивості еліпса, та складено алгоритм його розв'язання. Розроблено метод складання диференціального рівняння у частинах похідних, розв'язком якого має бути відбивальна поверхня квазіеліпсоїда з точковими фокусами, яка проходить через задану криву. Складено алгоритм розв'язання цього диференціального рівняння, розв'язком якого має бути відбивальна поверхня квазіеліпсоїда у просторі, а також алгоритм розв'язання диференціального рівняння у частинних похідних шляхом зведення його до системи звичайних диференціальних рівнянь, розв'язком якого має бути сім'я кривих у просторі, що визначають каркас відбивальної поверхні квазіеліпсоїда.

155. Геометричне моделювання поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.С. Сидоренко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено метод побудови геометричних моделей поверхонь поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами. Метод дозволяє керувати у часі динамічними об'єктами з нечіткими параметрами шляхом наочного відстеження траєкторії руху "точки" миттєвих станів системи на поверхні поведінки цієї системи, здійснювати у середовищі пакету Maple за допомогою R-функцій аналітичний опис базових функцій належності, складати набори нечітких правил та виконувати за допомогою R-функцій аналітичні описи результатів їх виконання, складати алгоритми нечіткого висновку та формувати аналітичні описи областей можливих розв'язків задачі, будувати поверхні поведінки, графіки перехідних процесів на зображення фазових портретів систем керування об'єктами з нечіткими параметрами. З використанням запропонованого методу розроблено спосіб керування у часі динамічними об'єктами з нечіткими параметрами шляхом відстеження траєкторії руху "точки" миттєвих станів системи за поверхнею поведінки. Розроблено конкретні приклади керування, зокрема, кондиціонером, для підтримки заданої температури в ємності хімічного устаткування, системою "кран - вантаж на баржі - платформа", з метою мінімізації часу розвантаження з обмеженням на амплітуду розгойдування вантажу, оберненим маятником, вісь якого закріплена на рухомому візку, з метою забезпечення рівноваги маятника шляхом переміщення візка.

156. Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.М. Малкіна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням побудови геометричних моделей за допомогою спеціальної системи ортонормованих поліномів. Пропонується новий спосіб побудови апроксимуючих кривих ліній і поверхонь на основі геометричної моделі у вигляді ряду Фур'є за особливим ортонормованим базисом, який дозволяє апроксимувати криві лінії і поверхні з особливостями при дотриманні різноманітних критеріїв наближення. На базі запропонованого способу розроблений новий підхід до моделювання процесів на основі їх диференціальних характеристик, що дозволяє вирішувати задачу Дирихле. Розроблений спеціальний обчислювальний алгоритм, що дозволяє знизити обчислювальну похибку.

157. Геометричне моделювання полів у нормальних конічних та нормальних тороїдальних координатах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Д.В. Неснов; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с. рис. — укp.

Визначено диференціальні характеристики скалярних і векторних полів складної структури з використанням положень теорії поля у загальних криволінійних координатах, що дає змогу складати геометричні моделі фізичних процесів. Розв'язано наукову задачу застосування засобів комп'ютерної графіки для вивчення скалярних полів шляхом візуалізації їх поверхонь рівня. Визначено чинники, що викликають порушення гладкості диференціальних характеристик полів. Сформульовано умови спрощення диференціальних рівнянь у частинних похідних теорії поля, що полягають у такому виборі спеціальної системи віднесення поля, в якому б її координатні поверхні збігались з поверхнями рівня. На підставі результатів теоретичних досліджень розроблено спосіб розрахунку розподілу температури у конічній та тороїдальній стінках.

158. Геометричне моделювання розв'язків рівняння Дуффінга при розробці механічних систем із проклацуванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Є.М. Грінченко; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2007. — 18 с. — укp.

Запропоновано новий спосіб розв'язання задачі геометричного моделювання та унаочнення у часі розв'язків рівняння Дуффінга як математичного апарату дослідження процесу проклацування конструкцій типу ферми Мезеса. Розроблено метод розрахунку механічних систем з перескоками на прикладі конструкцій типу ферми Мезеса. Удосконалено спосіб побудови на площині розв'язків рівняння Дуффінга суміщених з полем ізоклін, методи дослідження розв'язків рівняння Дуффінга залежно від початкових умов і в околі точки нестійкої рівноваги та визначення періодичних орбіт аттрактора Дуффінга. Розроблено різновиди анімації зображень формоутворення аттрактора Дуффінга. Запропоновано методику моделювання механічних систем з проклацуванням, що дозволить вивчати цілий клас механізмів коливальної дії шляхом візуалізації фазових портретів диференціального рівняння Дуффінга. Здійснено апробацію практичних розробок під час проектування системи захисту від вібрацій в механізмах поліграфічних машин та для віброізоляції кабіни керування. Теоретичні розробки впроваджено у навчальний процес Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

159. Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання на множині точок площини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Д.В. Кукуруза; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Запропоновано новий метод розв'язання оберненої задачі променевого теплообміну, який полягає у визначенні геометричної форми тепловипромінювальної поверхні, здатної забезпечити певний закон розподілу тепла за множиною точок координатної площини. Метод базується на запропонованому способі визначення геометричної форми "еквілокальної" поверхні як обвідної сім'ї конусів. Здійснено опис RP-проекцій поверхонь другого порядку та комбінованих поверхонь, до складу яких входять поверхні торів. Комбіновані поверхні випромінювання тепла розглянуто з метою пошуку таких їх комбінацій, які спроможні забезпечити рівномірний розподіл значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання (ККВ) на координатній площині. Розроблено спосіб визначення форми випромінювальної поверхні на базі формоутворення "еквілокальної" поверхні як обвідної сім'ї конусів, здатної забезпечити заданий закон розподілу локальних ККВ за точками площини.

160. Геометричне моделювання скалярних і векторних полів на базі узагальнено-тривекторного числення

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 В.М. Малкіна; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 36 с. — укp.

Уперше запропоновано та досліджено спеціальну параметризацію нових геометричних об'єктів з використанням введеного поняття "узагальнений тривектор" і на базі побудови системи спеціальних операцій над цими об'єктами, що є основою узагальнено-тривекторного числення. На базі узагальнено-тривекторного числення розроблено засади аналізу узагальнено-тривекторних функцій. Створено загальний метод геометричного моделювання векторних і скалярних полів з заданими позиційними та лінійними диференціальними властивостями на базі узагальнено-тривекторних апроксимуючих поліномів. З використанням загального методу моделювання векторних і скалярних полів розроблено методи побудови геометричних моделей у вигляді О-тривекторних поліномів для таких задач, а саме, методи розв'язання задач про деформацію пружного тіла у переміщеннях за довільно крайових умов та прогин пластини за різних способів закріплення країв та довільного способу розділення навантаження, а також задачі теплопровідності стаціонарної та нестаціонарної за різних видів крайових умов.