LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 1 із 394

1. Абдоміно-краніальна травма поєднана з алкогольною інтоксикацією (клініко-епідеміологічна характеристика. Лікувально-діагностична тактика)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 Ф.М. Новіков; АМН України. Ін-т хірургії та трансплантології. — К., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Наведено значний епідеміологічний матеріал поєднаного пошкодження органів черевної порожнини залежно від ступеня алкогольної інтоксикації, вікових ознак, ступеня тяжкості травми, ЦНС, механізму травми, видів травматизму. Розроблено та науково обгрунтовано медичні технології діагностики й лікування на госпітальному етапі хворих даної категорії, спрямовані на удосконалення надання невідкладної медичної допомоги та профілактику післяопераційних ускладнень. Доведено, що впровадження алгоритму застосування діагностично-лікувальних технологій у потерпілих з абдомінокраніальною травмою сприяє зниженню частоти діагностичних помилок з 4,19 до 1,06 %, що дало змогу покращати результати лікування на підставі своєчасного виконання оперативного втручання на органах черевної порожнини та головного мозку.

2. Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.07 І.Г. Чиж; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 35 с. — укp.

Здійснено удосконалення методу рейтресинга, що дозволило вирішити проблему підвищення точності та збільшення обсягу інформації про абераційний стан ока, одержаної в результаті проведення аберометрії його оптичної системи. Здійснено теоретичне узагальнення методу рейтресингу. Розроблено багаторакурсний рейтресинговий аберометр і обгрунтовано принцип його дії. Експериментально апробовано метод багаторакурсної аберометрії ока, використання якого дозволяє виявляти всі типи аберацій. Показано можливості застосування даного засобу для визначення причин появи первинних аберацій реального ока з характерною для нього оптичною системою просторового типу. Експериментально підтверджено підвищення точності аберометрії за рахунок фільтрувальних властивостей подвійної церніковської апроксимації функції хвильової аберації ока. Створено математичний апарат для обчислення стандартних офтальмологічних параметрів вад зору. Розроблено методи оцінки якості зображення та обсягу псевдоакомодації на основі використання компонентів тензора другого гауссового моменту від функції розсіювання точки на сітківці. Обгрунтовано шляхи підвищення точності метода та апаратної точності рейтресингової аберометрії ока. Сформульовано рекомендації щодо коректного позиціонування аберометра відносно ока пацієнта.

3. Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.03 О.В. Лукавецький; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2001. — 31 с. — укp.

Досліджено проблему діагностики й ефективного медикаментозного та хірургічного лікування автоімунного тироїдиту (АТ). Проаналізовано тенденції патоморфозу хірургічних захворювань щитовидної залози, у тому числі АТ, у Прикарпатському ендемічному зобному регіоні. Вивчено особливості гістологічної будови та мікроструктури. Висвітлено маловідомі аспекти патогенезу АТ: імунологічні, гормональні, метаболічні та медіаторні процеси у їх взаємозв'язку. За результатами дослідження сформульовано лікувальну доктрину АТ, у якій обгрунтовано необхідність полікомпонентної медикаментозної терапії. Доведено ефективність малоінвазивного та місцевого лікування. Розроблено диференційовані показання й обсяг хірургічних втручань. Сформульовано принцип і запропоновано критерії моніторингу стану тироїдного залишку в післяопераційному періоді.

4. Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 Н.М. Казицька; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Вперше за допомогою сучасних технологій з використанням автоімунних маркерів та неоптерпину удосконалено методику діагностики автоімунного гепатиту (АГ) та визначено клініко-лабораторні особливості перебігу автоімунного ураження печінки (АУП) у дітей та підлітків. Уточнено діагностичне значення неоптерпину у виявленні АГ як важливого імунологічного показника, який відображає ступінь активації клітинного імунітету, корелює з активністю запального процесу в печінці та свідчить про наявність автоімунної спрямованості характеру її ураження. Вперше визначено високоінформативні критерії загальної та диференційної діагностики АУП у дітей та підлітків. Розроблено математичну модель з бальною системою оцінки на основі визначених інтегральних високоінформативних клініко-лабораторних показників, яка дозволяє констатувати наявність автоімунного характеру ураження печінки у дітей та підлітків з високим (80 - 99,9 %) відсотком точності.

5. Автоматизована оцінка стану тіл хребців

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.17 В.В. Усик; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 17 с. рис. — укp.

Уперше запропоновано критерії для кількісної оцінки ступеня зміни форми тіл хребців, а також алгоритм, що дозволяє перетворювати координатну інформацію про контур тіл хребця у функціональну залежність, до якої можна застосовувати методи цифрового аналізу. Розроблено новий двосторонній підхід до створення моделі тіл хребця: структурної моделі хребця, яка дає змогу дослідити зміну геометричних параметрів його тіл та аналітичної моделі для опису їх контурів. Розроблено структуру автоматизованої системи обробки рентгенограм поперекового відділу хребта, запропоновано технічну реалізацію комплексу, а також створено багаторівневе програмне забезпечення. Наведена система дозволяє здійснювати введення координатної інформації з рентгенограм поперекового відділу хребта, одержувати кількісні характеристики, необхідні фахівцеві для постановки діагнозу згідно з існуючими методиками, дослідити форму тіл хребців, одержати вектор ознак їх структурної моделі та апроксимувати графік розгортки контуру певного тіла хребця (аналітичну модель цього тіла).

6. Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 К.В. Меркулова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Уперше розроблено структуру автоматизованої системи визначення життєздатності клітин і підтримки прийняття рішень щодо стану культивованих фібробластів. Для першої стадії розвитку культури запропоновано метод оцінки життєздатності клітин, який передбачає застосування ентропійного еквівалента. Розвинуто метод побудови класифікаційних векторів зображень моношарів фібробластів, що грунтується на обчисленні логарифмічно-полярних вейвлет-сигнатур. Наведено метод класифікації зображень моношарів фібробластів. На базі розроблених методів і алгоритмів реалізовано програмне забезпечення автоматизованої системи визначення життєздатності клітин на прикладі культивованих фібробластів, яка дозволяє збільшити оперативність і підвищити точність прийняття рішення про життєздатність клітин.

7. Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Т.В. Ляшенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 24 с. — укp.

Проаналізовано сучасний стан проблеми розробки автоматизованих систем підтримки прийняття рішень у медицині, розглянуто основні методи під час розробки систем у рамках рішення задач діагностування. Доведено, що існуючі методи не вирішують задачу діагностування у випадку захворювань з багаторівневою структурою діагнозів. Запропоновано перспективну методику прийняття рішень за умов неповної інформації. Викладено теоретичні положення методики та розроблених математичних моделей процесу діагностики і призначення лікарських засобів. Наведено визначення класичної множини, що допомагає задавати множину діагнозів відповідно до множини симптомів, а також визначення еталонного вектора ознак і вирішальної комбінації ознак як основне в моделі процесу ідентифікації діагнозу. Розглянуто задачу ідентифікації діагнозу, початкову вирішальну комбінацію ознак і умови погодженості класифікації діагнозів із системою еталонних векторів ознак. На основі результатів математичної моделі діагностики розроблено математичну модель призначення лікарських засобів залежно від поставленого діагнозу і соціального статусу хворого, алгоритми процесу діагностики та призначення лікарських засобів. Описано структуру системи підтримки прийняття лікарських рішень для діагностики, лікування і моніторингу хворих тиреотоксичним серцем, її основні модулі та задачі їх функціонування.

8. Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет І типу: фактори ризику, перебіг, діагностика і лікування

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.14 С.М. Ткач; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України". — К., 2008. — 39 с. — укp.

У хворих на цукровий діабет (ЦД) I типу вивчено закономірності розвитку уражень автономної нервової системи та їх взаємозв'язок з порушеннями моторно-евакуаторної функції шлунка, різними формами дискінезії позапечінкових жовчних шляхів і змінами уродинаміки. З'ясовано характер взаємозв'язку змін соматичного й автономного відділів нервової системи. На підставі результатів спектрального та статистичного аналізу варіабельності серцевого ритму охарактеризовано стадії діабетичної автономної нейропатії (ДКАН). Визначено ранні ознаки діабетичної шлунково-кишкової автономної нейропатії (ДШКАН) і діабетичної цистопатії (ДЦ), фактори ризику виникнення діабетичної атономної нейропатії та маркери підвищеного ризику розвитку остеоартропатії Шарко. Показано властивість унітолу щодо позитивного впливу на поліоловий шлях обміну глюкози за рахунок підвищення активності сорбітолдегідрогенази, що запобігає надмірному накопиченню сорбітолу у нервах.

9. Агрегаційні та морфофункціональні властивості тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в динаміці лікування антиагрегантами та статинами

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 В.В. Рябуха; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто диференційований підхід до призначення антиагрегантів у хворих зі стабільною і прогресуючою стенокардією напруги з урахуванням індивідуальної чутливості пацієнтів. Запропоновано експрес-метод визначення чутливості до ацетилсаліцилової кислоти (АСК) та критерії ефективності антитромбоцитарної терапії. Показано доцільність комбінованої антитромбоцитарної терапії у хворих з прогресуючою стенокардією напруги протягом більше трьох місяців та протягом 30-ти діб у хворих з важким перебігом стабільної стенокардії напруги з метою відновлення якісного складу тромбоцитів та зменшення їх функціональної активності. Зазначено, що дисліпідемія призводить до значних порушень морфофункціональних та агрегаційних властивостей тромбоцитів, що сприяє підвищенню активності тромбоцитарного гемостазу. Встановлено, що порушення ліпідного обміну істотно впливають на ефективність антиагрегантної терапії за рахунок зменшення чутливості до АСК, а додаткове призначення симвастатину сприяє зростанню чутливості до АСК.

10. Адаптационные механизмы функциональных нагрузок при нефроптозе

С.И. Терещук, О.И. Михайлова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 15. — С. 45-50. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розглянуто проблему лікування опущення нирок немедикаментозним методом - лікувальною гімнастикою, яка використовується на ранніх стадіях захворювання. Досліджено основні механізми впливу фізичних вправ - нейрогуморальну регуляцію, тонізуюче, трофічне, формування компенсацій. Відзначено позитивний ефект від проведеної ЛФК з використанням синергічно діючих механізмів.

11. Адаптаційні можливості лейкону при комбінованому впливі на організм високої зовнішньої температури та газоподібного формальдегіду

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.03 А.В. Івасенко; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Встановлено, що загальна кількість лейкоцитів, відносний і абсолютний вміст гранулоцитів в периферійній крові, поглинальна активність гранулоцитів і вміст в них мієлопероксидази знижені до 21-ї доби включно. Лейкоцити, що циркулюють в периферійній крові, бідні гранулами, вміст лужної фосфатази в них знижений, запаси глікогену і ліпідів вичерпані, осмотична резистентність знижена. Комбінована дія газоподібного формальдегіду та високої зовнішньої температури впливає на структуру гранулоцитів. Відзначається поява гранулоцитів з вакуолизованою цитоплазмою і порушенням цілісності клітинної мембрани, а також зморщених клітин з ущільненою осміофільною цитоплазмою, ядерно-цитоплазматичне співвідношення в яких зсунуте в бік збільшення площі поверхні ядра. Токсичний вплив газоподібного формальдегіду на гранулоцити периферійної крові і кісткового мозку посилюється в умовах високої зовнішньої температури. Адаптаційні можливості лейкону при цьому значно знижуються.

12. Адаптаційні можливості організму при виразковій хворобі та хронічному гастродуоденіті, поєднаних з хронічним холециститом та хронічним панкреатитом

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.02 Е.В. Зигало; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

У процесі дослідження виявлено нові патогенетичні особливості розвитку поєднаної гастроентерологічної патології. Вперше сформульовано типи адаптивних реакцій, які утворюють з відомими параметрами вегетативної нервової системи цілісну, взаємопов'язану систему процесів пристосувальної спрямованості, за допомогою яких визначено провідні адаптаційні механізми за різних варіантів сполученої патології. Підтверджено фізіологічну значущість типу вихідного тонусу у вегетативній нервовій системі для оцінки ролі нервової та гуморальної ланок регуляторних механізмів у перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та хронічного гастродуоденіту, сполучених з хронічним холециститом і хронічним панкреатитом. Доведено, що відсутність регулювання функціональною пробою у третини хворих вказує на порушення рефлекторної захисної регуляції та може бути негативною прогностичною ознакою перебігу різних варіантів поєднаної патології органів травлення. Встановлено, що традиційна оцінка вегетативного забезпечення діяльності малоінформативна для визначення вегетативних зрушень та обгрунтування терапевтичної стратегії. Зроблено висновок, що питання про доцільність певної медикаментозної корекції захворювання необхідно вирішувати, зважаючи на загальні адаптаційні реакції організму.

13. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку в періоді ремісії рецидивуючого бронхіту та бронхіальної астми

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 Л.І. Вакуленко; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

У дітей з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою в періоді ремісії захворювання виявлена висока частота порушень серцево-судинної системи. Дана характеристика клініко-функціонального стану серцево-судинної системи в спокої та при навантажувальних пробах. Розроблено клініко-інструментальні критерії та диференційно-діагностичні таблиці для визначення рівнів адаптаційних можливостей серцево-судинної системи в дітей з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою. Запропонований вдосконалений комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику формування серцево-судинних порушень та вивчена їх ефективність на тлі базисної терапії основного захворювання у даного контингенту хворих.

14. Адаптаційні реакції, їх значення у клініці внутрішніх хвороб

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.02 О.М. Радченко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Доведено цілісність й універсальність загального адаптаційного синдрому, який складається з певної послідовності адаптаційних реакцій на різних рівнях реактивності, забезпечує гомеостаз і життєдіяльність організму людини та тварин, в яких достатньо розвинені нервова, ендокринна, імунна системи (ссавці). Відзначено, що адаптаційні реакції розвиваються як відповідь організму на сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Експериментально доведено, що імунокомпетентні органи змінюються за різних адаптаційних реакцій. Уперше вивчено вплив нестероїдних протизапальних, сульфаніламідного та пірамідинового препаратів на розвиток реакцій. Установлено, що ці препарати у здорових тварин частіше, ніж інші медикаменти викликають адаптаційні реакції несприятливих типів, відповідно яким змінюються показники функції зовнішнього дихання, гемодинаміки, запалення, параметри гемостазу, діяльності нервової, ендокринної та імунної систем, ліпідного обміну. Виявлено та описано сезонні та добові ритми загальних адаптаційних реакцій. Установлено, що частота їх утворення залежить від віку та наявної патології. Обгрунтовано існування окремого типу загальної неспецифічної адаптаційної реакції - реакції неповноцінної адаптації, яка є фоном для будь-якої патології та має відмінні від інших реакцій характеристики нервової, ендокринної, імунної систем, параметри гемостазу та запалення. Уперше з'ясовано прогностичне значення сприятливого чи несприятливого типів адаптаційних реакцій для перебігу хвороб внутрішніх органів. Виявлено, що сприятливими є реакції спокійної та підвищеної активації, а несприятливими - стрес, переактивація та неповноцінна адаптація. Визначено критерії повної, часткової та неповноцінної ремісії з урахуванням типу адаптаційної реакції. Обгрунтовано можливість використання адаптаційних реакцій для медичного прогнозування.

15. Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із кардіологічною патологією

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.03 В.М. Корнацький; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Висвітлено проблеми адаптації системи первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню на моделі хворих кардіологічного профілю за сучасних умов в Україні. Встановлено, що зі зміною суспільно-політичних і соціально-економічних умов демографічної ситуації та рівня здоров'я населення України протягом 1975 - 2000 рр. настали негативні динаміка: народжуваність зменшилась на 51,6 %, смертність зросла на 53 %, середня тривалість життя скоротилась на 2 роки і стала меншою від країн Євросоюзу в середньому на 10 років. Виявлено негативний вплив на стан здоров'я і середню тривалість життя хвороб системи кровообігу, смертність від яких у 2000 р. склала 60,9 % в структурі всіх хвороб. Науково обгрунтовано та розроблено механізми адаптаційних технологій перебудови системи організації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню України на моделі хворих кардіологічного профілю. Проаналізовано ефективність впровадження запропонованих імітаційних моделей адаптаційних технологій.

16. Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі

Автореф. дис... д-ра біол. наук14.02.01 І.С. Бездольна; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 36 с. рис. — укp.

Визначено структурно-функціональні основи формування адаптаційно-пристосувальної діяльності у процесі впливу електромагнітних полів (ЕМП) частотою 24МГц, 14МГц, 4 МГц, 50 Гц

17. Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 А.В. Костенко; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". — К., 2008. — 22 с. — укp.

У здорових дітей молодшого шкільного віку визначено різний рівень адаптаційних можливостей організму, фізичної працездатності та фізичної підготовки, які певною мірою характеризують стан здоров'я дітей за сучасних умов. Визначено найбільш інформативні показники (супероксиддисмутазу, малоновий діальдегід, індекс використання кисню на вільнорадикальне окиснення, функціональний показник вільнорадикального окиснення), на підставі яких можна визначати особливості перебігу адаптаційних процесів і ефективність метаболічної корекції, спрямованої на нормалізацію рівня вільнорадикального окиснення. Визначено зміни показників прооксидантно-антиоксидантного стану та мітохондріального окиснення в дітей, які характеризують формування певних метаболічних типів, що відображають рівень неспецифічної резистентності, а саме: стабільний, компенсований, субкомпенсований. Доведено, що синглетно-киснева терапія як метод метаболічної корекції з вираженою антиоксидантною та енерготропною дією може ефективно використовуватись як метод для підвищення адаптаційних можливостей організму у дитячому віці у здорових людей з метою оздоровлення та профілактики, а також у комплексному лікуванні певних захворювань як допоміжний засіб, що посилює ефективність основного лікування.

18. Адаптація дітей з перинатальною гіпоксичною поразкою мозку (показники вегетативного гомеостазу, цитоархітектоніки еритроцитів і обміну електролітів крові) і її динаміка після лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.15 О.В. Лоік; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

На підставі проведеного комплексного клініко-неврологічного обстеження, кардіоінтервалографії, атомно-абсорбційної спектрофотометрії, растрової електронної мікроскопії та кореляційного аналізу одержано дані щодо патогенетичних механізмів порушення адаптації на різних рівнях функціонування організму (вегетативна система, еритроцити та електроліти крові) в дітей у відновлювальному періоді перинатального гіпоксичного ураження мозку. Визначено, що блокатор кальцієвих каналів німодипін (німотоп) за умов його застосування компенсує вегетативний гомеостаз, позитивно впливає на обмін кальцію, блокуючи його перехід з сироватки до еритроцитів, а також збільшує кількість активно функціонуючих еритроцитів.

19. Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Н.В. Богдановська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Одержано нові експериментальні дані щодо особливостей вікової динаміки адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи організму дітей, підлітків та юнаків. З'ясовано, що процес формування адаптивних можливостей апарату кровообігу в онтогенезі відбувається нерівномірно та характеризується періодами їх відносної стабілізації, інтенсивного розвитку та вираженого зниження. Виявлено, що періоди істотного погіршення компенсаторно-пристосувальних реакцій організму дітей шкільного віку суттєво залежать від їх статевої належності. Встановлено, що для хлопчиків і хлопців несприятливими періодами істотного погіршення адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи є вікові періоди від 9-ти до 10-ти і від 15-ти до 16-ти років, а у дівчаток і дівчат - від 8-ми до 9-ти, від 11-ти до 12-ти та від 15-ти до 16-ти років відповідно. Експериментально доведено можливість оптимізації компенсаторно-пристосувальних реакцій організму та функціонального стану школярів за допомогою оригінальної програми реабілітаційних заходів аеробної спрямованості.

20. Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.22 О.В. Дєньга; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Досліджено питання використання адаптогенних препаратів рослинного походження, квазіадаптогенних фізичних факторів впливу нетеплової інтенсивності та їх сполучень під час лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Обгрунтовано адаптаційну концепцію, яка базується на сполученні специфічної терапії з приведенням захисно-пристосувальних реакцій в організмі дитини до нормального фізіологічного стану, що характеризується високою неспецифічною резистентністю. Виявлено та досліджено у дітей ряд нових захисно-пристосувальних реакцій та закономірностей, корелюючих зі стоматологічною патологією та зв'язаних з ротовою рідиною, пульпою зубів, тканинами пародонта, твердими тканинами зубів, зарядовим станом клітин букального епітелію. Розроблено та впроваджено в практику дитячої стоматології 9 нових безпечних неінвазивних, електрофізичних, радіотехнічних, спектроколориметричних експрес-методів кількісної діагностики та досліджень.