LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 10 із 394

181. Біохімічні механізми підвищеної чутливості тромбоцитів до дії тромбіну при інсулінзалежному цукровому діабеті

Автореф. дис...канд. біол. наук03.00.04 Т.Р. Махневич; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Використано ряд сучасних методів біохімії та молекулярної клітинної біології з метою з'ясування причин підвищеної чутливості тромбоцитів до дії природного агоністу - тромбіну внаслідок інсулінзалежного цукрового діабету (ІЗЦД). Виявлено інтенсифікацію процесів фосфорилювання сигнальних білків, зміни у функціонуванні протеїнкінази c-Src, регуляторної субодиниці PI З'-кінази, після стимуляції тромбоцитів тромбіном внаслідок ІЗЦД у людей, що свідчить про активацію внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, які регулюють адгезивні властивості та агрегацію кров'яних пластинок. Досліджено зростання інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у тромбоцитах, ізольованих із крові щурів із експериментальним стрептозотоциновим діабетом та хворих на ІЗЦД, що відбувається на фоні зниження активності ферментів антиоксидантного захисту. Доведено, що введення нікотинаміду сприяло зниженню ступеня та швидкості тромбін-індукованої агрегації, інтенсивності процесів ПОЛ та нормалізації активності ферментів антиоксидантного захисту у тромбоцитах хворих на ІЗЦД та щурів із експериментальним стрептозотоциновим діабетом. Встановлено доцільність використання нікотинаміду в комплексній терапії з метою попередження розвитку судинних ускладнень у разі цукрового діабету.

182. Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну

Автореф. дис... д-ра біол. наук14.01.32 В.М. Кравченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 36 с. — укp.

Вивчено біохімічні механізми метаболічних порушень в обміні білків, вуглеводів, ліпідів, стану вільно-радикального окиснення ліпідів і обміну тиреоїдних гормонів за патологічних станів, взаємопов'язаних з гіперфункцією щитовидної залози (ЩЗ) в експериментальних тварин. З'ясовано механізми коригувального впливу на зазначені процеси вперше синтезованих похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну у порівнянні з мерказолілом. Здійснено комп'ютерне прогнозування антитиреоїдної активності у сполук з класу 2-оксо-4-гідроксихіноліну та встановлено, що значний специфічний ефект досягається за рахунок поєднання у хімічній структурі сполук двох гетеросистем - 2-оксо-4-гідроксихінолінової та бензімідазольної. За умов модельних патологій гіпертиреозу (тиротропінової, тироксинової, холодової) та досліджень на ЩЗ хворих на тиропатології доведено високу антитиреоїдну ефективність похідного 1H-2-оксо-3-(бензімідазол-2-іл)-4-гідроксиноліну з умовною назвою "Тетракон". Досліджено біохімічні механізми тиреостатичної дії тетракону, взаємопов'язані з блокуванням утворення тироїдних гормонів і гальмуванням елімінації їх з тканини ЩЗ. Установлено екстратиреоїдальні ефекти коригувального впливу тетракону на метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, а також процеси тканинного дихання й енергоутворення та спряжену з зазначеним протекторну дію на функціональний стан печінки у гіпертиреоїдних тварин. На етапі вивчення механізмів антиоксидантної дії доведено, що тетракон гальмує інтенсивність реакцій перекисного окиснення ліпідів та відновлює активність антиоксидних ферментів. Відсутність у тетракону побічного струмоподібного ефекту підтверджено відновленням морфоструктури ЩЗ у тварин з гіпертиреозом. Для похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну як перспективних тиреостатиків визначено переваги перед відомим лікарським засобом "Мерказоліл".

183. Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами триметазидином і мексидолом

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.32 К.Ю. Дмитрієва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Установлено, що опікове ураження шкіри зумовлює пригнічення активності ксенобіотик-метастабілізувальних ферментів у печінці щурів, максимум якого виявлено на першому тижні, подальшу нормалізацію установлено протягом місяця. Найбільшою мірою гальмуються активності цитохромів P4502E1, 2C і 3A, а також ферментів кон'югації, меншою - цитохромів P4501 A2, 2D і арілестерази. На рівні організму це має прояв у сповільненні елімінації модельних препаратів "Амідопірин" і "Ацетанілід", лікарських засобів "Диклофенак натрію" та "Напроксен", зростанні їх анальгетичної дії. Ці зміни корелюють з підвищенням рівня малонового діальдегіду, дієнових кон'югатів, карбонільних груп білків, нітратів і нітритів, фактора некрозу пухлин- й інтерлейкіну-6, активності ксантиноксидази й оксидази D-амінокислот і падінням активності супероксидисмутази та каталази і асоціюється з ультраструктурними та біохімічними змінами у печінці (деструкцією мембран ендоплазматичного ретикулуму та мітохондрій, посилення солюбілізації компонентів мікросомальних мембран). Триметазидин переважає мексидол за мембранопротекторною дією та за здатністю захищати систему біотрансформації ксенобіотиків від опікового ураження.

184. Біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз іонами калію

Автореф. дис... д-ра біол. наук14.01.14 В.М. Пушкарьов; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Досліджено біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу у корі наднирникових залоз певним агоністом - іонами калію. Показано участь калієвих і кальцієвих каналів у регуляції біосинтезу альдостерону калієм. Досліджено роль білкового синтезу у залежній від іонів калію регуляції стероїдогенезу. Доведено стимуляцію іонами калію циклічного аденозинмонофосфату/протеїнкінази A месенджерної системи. Продемонстровано можливість гальмування стероїдогенезу за умов зниження концентрації калію у середовищі.

185. Біохімічні та біофізичні параметри жовчі при дискінетичних порушеннях та запальних захворюваннях біліарної системи у дітей

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 О.В. Шутова; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Наведено результати прикладного клініко-параклінічного дослідження особливостей фізико-хімічноі стадії холелітіазу в дітей з біліарною патологією. Огрунтовано систему критеріїв (клініко-симптоматичних, морфо-кінетичних і метаболічних) для діагностики фізико-хімічної стадії холелітіазу. Визначено провідну роль порушень фізико-хімічних властивостей жовчі у ранній діагностиці холелітіазу, розроблено систему критеріїв для оцінки ефективності лікування захворювання. Запропоновано методики визначення типу кристалізації жовчі та ранньої діагностики холелітіазу.

186. Біохімічні та структурно-функціональні особливості клітин еритрону та тромбоцитів при інсулінзалежному цукровому діабеті

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 М.В. Зарицька; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Наведено результати досліджень біохімічних процесів, що лежать в основі активації тромбоцитів у разі інсулінзалежного цукрового діабету (ІЗЦД), а саме участі різних ізоформ NO-синтази в утворенні внутрішньоклітинного медіатора - оксиду азоту. Вперше встановлено, що високий рівень продукції оксиду азоту в тромбоцитах внаслідок стрептозотоциновому діабеті забезпечується активацією індуцибельної NO-синтази, значну експресію якої було виявлено імуноцитохімічно з використанням моноклональних антитіл (iNOS II IgG fraction of antiserum, Sigma 7782). Встановлено, що в основі активації тромбоцитів лежать зміни їх ультраструктурної організації та перерозподіл білків цитоскелета. Доведено, що за умов цукрового діабету зміна функціонального стану тромбоцитів узалежнена перерозподілом вмісту фракцій білків цитоскелета кров'яних пластинок. Виявлено зміни вмісту глікозильованого та фетального гемоглобіну в еритроцитах щурів із стрептозотоциновим діабетом та у пацієнтів, хворих на ІЗЦД, що є практично важливим для ранньої діагностики та клінічної оцінки компенсації діабету, відображення динаміки та прогнозу розвитку ускладнень внаслідок цукрового діабету, зокрема, діабетичних ангіопатій.

187. Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.32 П.М. Малиш; Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 37 с. — укp.

Визначено альтераційні та регуляторні системи, сигнальні шляхи упровадження та загибелі консервованих еритроцитів людини. Проаналізовано біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові у процесі зберігання. Встановлено тригери загибелі консервованих еритроцитів, якими є: механічна травма клітин крові під час вилучення з кровообігу донора та переміщення до штучного середовища; вплив інгредієнтів гемоконсерванту, таких як глюкоза у високій концентрації, яка обумовлює розвиток осмотичного стресу та глікозування гемоглобіну; стабілізатори системи згортання, що у реакції з бікарбонатами плазми створюють надмірну кількість вуглекислоти, яка спричиняє витискання кисню зі зв'язку з гемоглобіном, індукцію активних форм кисню та розвиток оксидативного стресу. Вперше виявлено ознаки апоптичних процесів у консервованих еритроцитах, такі як екстерналізація фосфатидилсеріну та фосфатидилетаноламіну на поверхні мембрани, внутрішньоеритроцитарне накопичення катіонів кальцію, зниження об'єму клітини. Вперше встановлено, що у консервованому еритроциті функціонує система захисту від оксидативного впливу активних форм кисню й азоту, що включає високо- та низькомолекулярні речовини. Уточнено наукові уявлення про бажану композицію гемоконсервантів й обгрунтовано перспективи досліджень у галузі розробки антиоксидантних стимулів для консервованих еритроцитів людини.

188. Блокуючий інтрамедулярний метало-полімерний остеосинтез в лікуванні множинних переломів довгих кісток нижніх кінцівок

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.21 М.В. Гасько; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Досліджено питання тактики лікування хворих із множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок із затосуванням блокувального інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу як самостійного методу лікування, так і у поєднанні його з іншими консервативними й оперативними методами лікування. Запропоновано методику динамічного варіанта блокувального інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу з осьовою нестабільністю відламків і реабілітаційного лікування у післяопераційному періоді. Встановлено особливості метаболізму колагену мінерального обміну та лужної фосфатази у хворих з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок. Вперше визначено рентгенологічну динаміку репаративної регенерації кісткової тканини у разі застосування блокувального інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу, виконаного на двох і трьох сегментах, та у поєднанні з іншими методами лікування.

189. Борьба с факторами риска - основа стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (обзор литературы)

И.В. Прихода Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2007. — N 3. — С. 83-92. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Висвітлено нові наукові підходи у превентивній кардіології. Розглянуто види профілактики, надано їх характеристику. Наведено практичні засоби реалізації профілактичного напрямку на поліклінічному етапі надання кардіологічной допомоги.

190. Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обгрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.27 Л.Н. Приступа; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2006. — 33 с. — укp.

Вивчено частоту компонентів метаболічного синдрому у хворих на бронхіальну астму (БА). Розкрито механізми обтяжливого впливу вісцерального ожиріння та метаболічного синдрому на підставі вивчення клітинно-молекулярних механізмів запалення, цитокінової регуляції, апоптозу імунокомпетентних клітин і системи протеолізу на перебіг БА. Патогенетично обгрунтовано доцільність застосування поліоксидонію у хворих з асоціацією БА і метаболічного синдрому та використання симвастатину і розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на БА з вісцеральним ожирінням для профілактики формування повного метаболічного синдрому. Підтверджено позитивний вплив запропонованих методів лікування на зрушення у клітинному імунітеті, системі цитокінів і протеолізу та їх клінічну ефективність.

191. Бронхіальна астма у дітей пубертатного віку: особливості патогенезу, перебігу і лікування

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.27 Л.В. Беш; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей патогенезу, перебігу і лікування бронхіальної астми у дітей пубертатного віку. Визначені причини, що призводять до зміни перебігу цього захворювання в період статевого дозрівання, показані відмінності клініки у хлопчиків і дівчаток, зумовлені особливостями їх гормонального статусу у пубертаті. Запропоновано спосіб індивідуального прогнозування розвитку важкої форми бронхіальної астми у дітей цієї вікової групи. Розроблено програми лікування та навчання в "астма-школі", які дозволяють ефективно контролювати перебіг бронхіальної астми і значно поліпшують якість життя підлітків.

192. Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень (діагностика та лікування)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.26 С.Б. Норейко; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2007. — 28 с. — укp.

Установлено, що найбільш важливою особливістю туберкульозу легенів є збільшення частоти дифузних, переважно катаральних, форм ендобронхіту специфічної етіології. Гістоморфологічно доведено, що туберкульозний процес у бронхах є вагомим компонентом патоморфологічних змін за умов туберкульозу легенів. Надано нову інтерпретацію рентгенологічної картини туберкульозу легенів з урахуванням взаємозалежності туберкульозного процесу в легенях та стану бронхіальної прохідності. Доведено, що результати функціональних проб з бронходилататорами можуть бути використані для прогнозування реабілітаційних можливостей систематичного курсу патогенетичної терапії бронхообструктивного синдрому (БОС). Доведено, що бронхіальна прохідність та мукоциліарний кліренс (МЦК) перебувають у певному функціональному взаємозв'язку, забезпечуючи саногенетичну дренажну функцію бронхів. У хворих на туберкульоз легенів виявлено приховану форму мукоциліарної недостатності та десинхронізацію цих функцій, яка частковою мірою коригується завдяки призначенню бронходилататорів з лікувальною метою. Установлено, що БОС на тлі активних форм туберкульозу виникає та має прояв у гострій формі на початку захворювання. БОС характеризується у більшості випадків генералізованою обструкцією з перевагою порушень прохідності у дрібних і середніх бронхах. Доведено, що використання розробленої методики патогенетичної терапії туберкульозу легенів за умов застосування кортикостероїдів та бронходилатуючих препаратів забезпечує одержання оптимального результату лікування цієї хвороби, ускладненої БОС.

193. Будова атеосклеротично зміненої аорти при аневризмі її черевної частини та синдромі Леріша

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.09 Т.О. Дубович; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Вперше проведено порівняльний аналіз будови стінки аорти та vasa vasorum аорти у випадку неускладненого атеросклерозу, аневризму черевної частини аорти (АЧЧА) та синдрому Леріша (СЛ). Вперше доведено, що у разі АЧЧА та СЛ відбуваються виражені типові дистрофічні зміни в усіх відділах стінки аорти, незалежно від наявності атеросклеротичних бляшок. Встановлено, що у випадку АЧЧА неоангіогенез супроводжується глибоким проникненням капілярів у середню оболонку стінки аорти, утворенням характерних щілинних і синусоїдних мікросудин; спостерігається утворення кіст у результаті деградації гладком'язових клітин та еластичних волокон. Досліджено, що у випадку переважають атрофічні зміни у середній оболонці, а у разі СЛ - потовщення внутрішньої оболонки стінки аорти у результаті розвитку м'язово-еластичної гіперплазії. Вперше з'ясовано, що в основі морфогенезу АЧЧА та СЛ лежать обумовлені хронічною гіпоксією відмінні від атеросклерозу різні за своїми проявами та локалізацією дистрофічні процеси.

194. Вагатомія в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в осіб, які раніше перенесли ушивання перфорації виразок

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 Мафізур Рахман Міах Мд.; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2000. — 23 с. — укp.

Досліджено оперативно-технічні можливості і клінічну доцільність застосування ваготомії в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у хворих, які раніше перенесли операцію ушивання перфорації виразок. Статистика включає 555 спостережень хворих віком від 16 до 78 років, з них чоловіків - 533 (96,73%), жінок - 18 (3,3%). Цей контингент прооперованих було розділено на 2 групи: 250 хворих, для яких в якості основного лікувального чинника було використано різні варіанти ваготомії в "чистому виді" або в поєднанні з дренуючими, чи дуоденопластичними доповненнями - основна група, і 301 хворий, прооперований з використанням резекційних методів - група порівняння. Усі зіставлені оперативно-технічні та клініко-фізіологічні показники в основній групі виявилися переважними, тому операцію ваготомії можна розглядати як метод вибору, особливо за умов спеціалізованих стаціонарів хірургічної гастроентерології.

195. Вагінози та вагініти у вагітних (фактори ризику, патогенез, діагностика й профілактика гестаційних ускладнень)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.01 С.С. Луб'яна; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 2001. — 37 с. — укp.

Визначено диференційно-діагностичні ознаки вагінозу й вагінітів різноманітної етіології. Установлено клініко-епідеміологічні особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового та неонатального періодів у жінок із вагінозами та вагінітами з визначенням їх етіологічної ролі у структурі акушерських та перинатальних ускладнень. Досліджено морфоендокринний та мікроелементний гомеостази системи мати - плацента - плід у разі вагінального інфікування. Виявлено клініко-імунологічні паралелі та регуляторну роль прозапальних цитокінів у розвитку загрози переривання вагітності, недоношування: передчасного виливання навколоплідної рідини, плацентарної недостатності, гестозу, затримки внутрішньоутробного розвитку. Встановлено фактори ризику виникнення вагіноз-вагінітів у вагітних і окремої патогенетичної ланки розвитку гестаційних ускладнень за даної патології. Обгрунтовано принципи комплексної етіотропної та патогенетичної терапії вагінозів та вагінітів у вагітних. Розроблено та впроваджено комплексну програму, що включає методи скринінг-діагностики, лікувально-профілактичні заходи на різноманітних етапах надання акушерсько-гінекологічної допомоги, яка дозволила знизити частоту передчасного переривання вагітності у 3,5 рази, перинатальних втрат - у 5,2 рази та зменшити частоту післяпологових ускладнень утричі.

196. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.01 К.Г. Апресова; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". — К., 2008. — 32 с. — укp.

На підставі даних комплексного обстеження 253-х вагітних з гіпотонією (128-ми - з хронічною, 83-х - гестаційною формою артеріальної гіпотензії і 42-х - з нейроциркуляторною астенією за гіпотонічним типом) одержано нові дані про особливості патогенезу артеріальної гіпотензії у вагітних і стан основних систем, що впливають на судинний тонус і формування процесів адаптації: гіпофізарно-наднирникової, симпато-адреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової, серотонінергічної, а також простациклін-тромбоксанової систем. Досліджено ендотеліальні фактори та встановлено наявність ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпотензією, ознаки якої виявляються за 7 - 8 тижнів до клінічних проявів плацентарної недостатності за даними ультразвукового дослідження та допплерометрії. Проаналізовано якість життя, особливості психологічного стану, толерантності до фізичних навантажень таких вагітних, на підставі якого розроблено принципи психопрофілактики та фізичної реабілітації. Показано доцільність застосування методу добового моніторування артеріального тиску у аспекті діагностики з ранніх термінів гестації, що дозволяє своєчасно застосувати лікувально-профілактичні заходи. Зроблено комплексну оцінку стану фетоплацентарного комплексу у разі артеріальної гіпотензії у вагітних. Визначено особливості матково-плацентарно-плодової гемодинаміки, що свідчить про наявність значних порушень у кровообігу плода, зниження показників біофізичного стану плода, порушення гормональної функції (зниження рівня стероїдних гормонів). Створено систему організаційних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на корекцію виявлених нейрогуморальних і гормональних зрушень, покращання якості життя та психоемоційного стану (підвищення толерантності до фізичного навантаження). Використання створеної системи дозволяє знизити частоту ускладнень у стані матері та плода у разі артеріальної гіпотензії.

197. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 Н.В. Заніна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2008. — 18 с. — укp.

У порівняльному аспекті вивчено перебіг гестаційного періоду, а також перинатальні результати розродження в жінок за різних форм гіперпролактинемії. Показано, що форма гіперпролактинемії впливає на частоту мимовільного переривання вагітності у ранні терміни, а в подальшому генез гіперпролактинемії не має значення стосовно ускладнення вагітності, пологів і стану новонароджених. Виявлено, що у вагітних з синдромом гіперпролактинемії розвивається хронічна плацентарна недостатність, яка первинно має прояв у активації, а потім - зниженні функції плаценти. На підставі даних динамічного обстеження хворих за допомогою магнітно-резонансної томографії головного мозку до та після розродження показано відсутність прогресування мікропролактиноми під час гестації та у післяпологовому періоді.

198. Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 Ірина Анатоліївна Поліщук; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.

199. Вагітність і пологи у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 І.В. Іщенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Щупика. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Вперше вивчено особливості акушерської та перинатальної патології у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами (ПК). Вивчено функціональний стан фетаплацентарного комплексу, вегетативної нервової системи та психологічного статусу, а також встановлено взаємозв'язок між ними. Це дозволило розширити наявні дані про патогенез фетоплацентарної недостатності та специфічного впливу відеодисплейних терміналів на розвиток даного ускладнення. Науково обгрунтовано необхідність використання комплексу медико-соціальних заходів щодо зниження частоти акушерської та перинатальної патології у жінок, які працюють з ПК.

200. Вагітність та пологи у жінок з перинатальними втратами в анамнезі

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 Л.Г. Бородавко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Вивчено особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі на підставі клініко-лабораторних та функціональних методів дослідження. Висвітлено роль вегетативної нервової системи в розвитку акушерських і перинатальних ускладнень у жінок даної групи. Встановлено основні "материнські" та "батьківські" фактори ризику. Розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо зниження частоти перинатальної патології на підставі результатів реабілітаційних заходів на етапі планування сім'ї та лікувально-профілактичних - у жіночій консультації та акушерському стаціонарі.