LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 11 із 394

201. Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 Н.В. Мозгова; Ін-т стоматології АМН України. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності лікування та збільшення тривалості періоду стабілізації генералізованого пародонтиту у пацієнтів з різним соматичним станом (здорових осіб і хворих з серцево-судинною патологією), функціональним станом регіонарного й системного кровообігу (без порушень, з порушеннями регіонарного та зі сполученими регіонарними та системними порушеннями). Показано, що в структурі патології органів порожнини рота у хворих з серцево-судинними захворюваннями найбільш розповсюдженим є генералізований пародонтит (76,8 %), що в 1,2 рази більше у порівнянні з групою соматично здорових осіб. Розроблено диференційований метод вазокоригувальної терапії для комплексного лікування генералізованого пародонтиту залежно від соматичного статусу та функціонального стану регіонарного та системного кровообігу. Встановлено, що запропоновані методи сприяють скороченню термінів лікування в середньому на 2 доби та клініко-рентгенологічній стабілізації процесу у 85,4 % хворих, що на 15 % вище у порівнянні з відповідним показником у хворих, яких лікували традиційним способом.

202. Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу і при нефрогенно обумовленій артеріальній гіпертензії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.02 Н.М. Горобець; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Наведено результати дослідження ролі ендотеліальної дисфункції (ЕДФ) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) та хронічні хвороби нирок (ХХН). Виявлено зниження рівня NO, найбільш виражене у хворих на ГХ, а підвищення ендотеліну-1 (ЕТ-1) більш суттєве у разі ХХН. Визначено, що зміни вазорегулювальних факторів ендотелію тісно асоціюються зі змінами добового профілю артеріального тиску. Установлено, що розвиток ЕДФ впливає певним чином на ступінь і вираженість гіпертрофії лівого шлуночка, супроводжується суттєвими змінами ендотелію судин нирок і проявляється збільшенням вираженості мікроальбумінурії.

203. Вакцинопрофілактика краснухи та удосконалення епідеміологічного нагляду

Автореф. дис... канд. мед. наук14.02.02 О.О. Попова; АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Проведено детальний аналіз захворюваності на краснуху в різні роки в різних вікових групах. Визначено найбільш вразливі до хвороби вікові групи дітей та професійні категорії дорослого населення, а також стратегічні напрямки вакцинопрофілактики краснухи. Доведено необхідність щеплення для дівчат віком 15 - 16 років з детальним вивченням анамнезу щодо захворювання на краснуху. Вперше в Україні встановлено безпечність та імунологічну ефективність вакцинації проти краснухи серед різних вікових груп населення з використанням моновакцин і комбінованої вакцини проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Запропоновано заходи щодо удосконалення епідеміологічного нагляду за хворими на краснуху та з випадками вродженої краснухи за рахунок збільшення параметрів статистичної звітності та забезпечення проведення лабораторної диференціальної діагностики випадків вродженої краснухи, організації серологічного обстеження у разі необхідності вагітних жінок з метою запобігання виникненню випадків вродженої краснухи.

204. Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.04 С.М. Горбунова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 18 с. — укp.

Визначено ключові особливості парадигми валеологічного мислення: цілісний підхід до здоров'я людини, що об'єднує медичний, соціальний, психологічний, екологічний та духовний аспекти, гармонія людини і природи та розгляд людини як частини Космосу, єдність розуму душі та тіла людини, а також єдність холістичного та індивідуального підходів. Досліджено закономірність переходу медико-біологічного поняття "здоров'я" у філософську категорію, а також з'ясовано онтологічний, аксіологічний та гносеологічний аспекти категорії "здоров'я".

205. Варіабельність артеріального тиску та особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертонічною хворобою

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Н. Абу Шихаб; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України; Ін-т гастроентерології. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено варіабельність артеріального тиску (АТ) й обгрунтовано його взаємозв'язок з ремоделюванням лівого шлуночка, запропоновано засоби фармакологічної корекції даних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу. Встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та нормальною варіабельністю зв'язок з рівнем підвищення АТ відсутній, а за підвищення варіабельності до граничного рівня АТ зростає вночі та у ранковий період. Виявлено, що зростання індексу маси міокарда лівого шлуночка найбільш виразне за граничної варіабельності АТ. Встановлено особливе значення у процесі ремоделювання рівня АТ, часу та площини його підвищення, особливо у ранній ранковий час. Визначено високу кореляційну залежність між індексом маси міокарда та швидкістю раннього підйому систолічного АТ у пацієнтів з концентричним ремоделюванням, індексом маси міокарда лівого шлуночка та швидкістю вранішнього підйому діастолічного АТ за ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка. Встановлено, що у хворих на артеріальну гіпертензію II стадії з нормальною варіабельністю АТ переважає концентричне ремоделювання, у пацієнтів з граничною варіабельністю - концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. У випадку високої варіабельності виявлено переважно ексцентричний і концентричний тип гіпертрофії. Доведено ефективність застосування кандесартана, що сприяє адекватному зниженню варіабельності АТ та зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка.

206. Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Р.А. Бабченко; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 17 с. — укp.

Встановлено, що у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією виникає вегетативна дисфункція, яка характеризується вираженою стресорною напругою вегетативної регуляції з превалюванням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи та значним зниженням парасимпатичної активності. Доведено, що ступінь вегетативної дисфункції вище у ранній період захворювання та тісно корелює з локалізацією Q-інфаркту міокарда та величиною фракції викиду лівого шлуночка. Встановлено, що незважаючи на те, що обробка 5-ти-хвилинних ділянок електрокардіограми (ЕКГ) виявляє тіж самі тенденції, що й аналіз 24-х-годинного запису, ці дані не можна поєднувати в межах однієї групи, а у разі порівняння результатів, одержаних під час обробки різних за тривалістю ділянок ЕКГ, необхідно враховувати їх залежність від часу доби, коли було проведено дослідження. Обгрунтовано доцільність використання аналізу варіабельності ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда з артеріальною гіпертензією з метою оцінки ефективності проведеної медикаментозної терапії та її можливої корекції.

207. Варіабельність серцевого ритму і функціонально-метаболічна активність різних органів при експериментальній гемічній гіпоксії та попередньому застосуванні коригуючих середників

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.03 Л.В. Паніна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2007. — 24 с. — укp.

Досліджено механізми впливу нітриту натрію на функціонально-метаболічну активність мітохондрій печінки, серця, мозку та крові, параметри варіабельності серцевого ритму високо- та низькорезистентних до дії гіпоксії щурів за умов попереднього застосування олії амаранту й інтервального гіпоксичного тренування. Встановлено, що нітритна інтоксикація у тварин з різною резистентністю до гіпоксії проявляється різним типом реакцій системи пероксидне окиснення ліпідів - антиоксидантна активність у всіх аналізованих середовищах. У відповідь на дію нітриту натрію у високорезистентних щурів у порівнянні з низькорезистентними виявлено вищий рівень спектральних коливань варіабельності серцевого ритму, пов'язаних із симпатичним модулюючим впливом на кардіоваскулярну систему. У всіх тварин виявлено формування нерегулярного ритму у разі наявності тахікардії. З'ясовано, що попереднє застосування коригуючих засобів у високорезистентних щурів згідно аналізу змін параметрів функціональної активності регуляторних систем організму й вільнорадикального гомеостазу забезпечує високий рівень та ефективність пристосувальних реакцій у всіх досліджуваних органах у порівнянні з введенням нітриту натрію.

208. Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Л.О. Мартим'янова; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Показано можливість використання та розроблено протокол аналізу, визначено стійкість, виділено класи та класифіковано за ними стійкість просторово-часових і спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) за умов фібриляції передсердь (ФП) та синусового ритму. Визначено особливості показників ВСР за умов ФП за базальних умов та функціональної проби з активним ортостазом без та за умов гострої фармакологічної проби з пропранололом, а також їх зв'язок з чинниками віку пацієнтів, форм ФП, ступеня тяжкості серцевої недостатності та насосної функції лівого шлуночка. Встановлено діагностичні та прогностичні критерії ефективності терапії персистуючої та постійної ФП за сукупністю клінічних ознак і параметрів ВСР, та побудовано дискримінантні функції, які дають змогу прогнозувати ефективність терапії ФП.

209. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.30 Олег Миколайович Налісний; Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

210. Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом та септичним шоком

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.30 М.М. Мосенцев; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2008. — 24 с. — укp.

Обгрунтовано та впроваджено до клінічної практики оптимальні варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом і септичним шоком з застосуванням ранньої цілеспрямованої терапії, а також інтенсивної інсулінотерапії та нових засобів, що містять субстрати з інсулінонезалежними механізмами утилізації - "Глікостерил", "Сорбілакт", "Реамберин". Установлено, що метаболічні порушення - гіперметаболізм і гіперкатаболізм - є типовими для хворих на сепсис і супроводжуються гіперглікемією та гіпердинамічним станом кровообігу. Застосування засобів з інсулінонезалежними шляхами утилізації зумовлює обмеження гіперметаболізу та гіпердинамічної реакції кровообігу. Установлено критерії, за якими є можливим визначення наявності метаболічного стресу, мітохондріальної дисфунції та оцінювання їх динаміки під впливом застосованих терапевтичних засобів. На підставі фармакокінетичного аналізу з'ясовано механізми моделювальної дії фруктози, сорбітолу та сукцинату, а також розроблено оптимальні режими для їх застосування.

211. Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок

Автореф. дис... канд. мед. наук19.00.04 О.А. Мєшковська; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

На підставі використання системного підходу з урахуванням соціальних, психологічних, поведінкових, інформаційно-оцінних та фізіологічних чинників регуляції подружніх стосунків проведено дослідження феномену дезадаптації сімейної пари, причиною виникнення якої є позашлюбні зв'язки у жінок. Вперше проведено клінічне, психодіагностичне, клініко-психопатологічне обстеження подружніх пар, у яких дружини мали позашлюбні зв'язки й заразилися венеричними захворюваннями. Визначено роль данних чинників у формуванні подружньої дезадаптації та виникненні позашлюбних зв'язків у жінок. Вперше встановлено мотивацію та наведено характеристику подружніх зрад і розглянуто їх психологічні наслідки для подружжя. Охарактеризовано різні варіанти та клінічні форми подружньої дезадаптації, виявлено роль відмінностей особистості та комунікації подружжя, зокрема деструктивних конфліктів, у їх виникненні. Розроблено систему психодіагностики та запропоновано методи психокорекції порушення подружньої адаптації, що є водночас ефективним способом психопрофілактики позашлюбного зв'язку. Акцентовано увагу на теоретичному значенні системного підходу щодо діагностики та психокорекції дезадаптації подружньої пари, обумовленої позашлюбними зв'язками у дружини.

212. Вдосконалення гігієнічної оцінки промислової хімічної продукції, зварювальних матеріалів і умов праці при їх використанні

Автореф. дис... канд. мед. наук14.02.01 Д.П. Тімошина; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 21 с. рис., табл. — укp.

Виявлено недоліки у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи хімічної продукції зважаючи на вимоги гігієни праці. Установлено, що на організм зварника діє комплекс хімічних і фізичних шкідливих виробничих чинників, концентрації та рівні яких перевищують санітарні норми. Показано, що провідна роль у формуванні умов праці зварників належить хімічному фактору, що дає змогу віднести їх працю до категорії хімічно небезпечних. Установлено статистично значиму залежність ступеня шкідливості умов праці від галузі виробництва та форми власності, а також тісний кореляційний зв'язок між несприятливими умовами праці та показниками стану здоров'я зварників за даними анкетування, а також основними видами професійних захворювань. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено до практики систему заходів, спрямованих на оздоровлення умов праці, профілактику захворюваності, підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду у зварювальному виробництві.

213. Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак передміхурової залози

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.06 С.М. Шамраєв; Ін-т урології АМН України. — К., 2007. — 32 с. — укp.

Виявлено особливості показників стандартних методів обстеження, що використовують для діагностики раку та гіперплазії простати, які полягають в оцінці анатомо-функціональних параметрів везико-уретрального сегмента та поточного статусу хворого. Установлено кількісні значення специфічних і неспецифічних для кожної патології ознак і ступінь їх інформативності, притаманних раннім стадіям захворювань. За цими ознаками здійснюється оцінювання параметрів везико-уретрального сегмента та стану хворого. Обраховано індивідуальні прогностичні індекси, за якими визначається належність кожного хворого до певної прогностичної групи та здійснюється вибір методу лікування. Розроблено концепцію та методологію диференційної діагностики раку та гіперплазії передміхурової залози, прогнозування ранніх і віддалених результатів хірургічного лікування хворих на рак передміхурової залози (РПЗ). Сформульовано концепцію корекції показників стану хворого на РПЗ, що забезпечує індивідуалізований підхід до вибору раціональної тактики терапевтичних заходів і методики хірургічного втручання та одержання максимально позитивних найближчих і віддалених результатів. Обгрунтовано та розроблено принцип створення нової технології індивідуалізованого вибору лікувальних модальностей хворих на рак простати, суть якого полягає в оцінці у балах специфічних і неспецифічних критеріїв та виділення груп ризику сприятливих наслідків лікування та створення на цій підставі комп'ютерних систем і баз даних. Виявлено особливості найближчих і віддалених результатів різних модифікацій радикальної простатектомії стосовно травматичності хірургічного втручання та рівня позитивного хірургічного краю, крововтрати та рецидивів, медіани виживання. Розроблено методику комплексного діагностичного обстеження хворих, суть якої полягає у визначенні інформативності та діагностичних коефіцієнтів ознак показників. Науково обгрунтовано технологію радикальної простатектомії, яка передбачає визначення змін гемостазу дорзального венозного комплексу, виділення зовнішнього сфінктеру уретри й апексу простати, накладання швів на сечівник та формування везико-уретрального сегмента.

214. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 Н.Б. Кирич; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1998. — 16 с. — укp.

В дисертації розглядаються актуальні проблеми вдосконалення економічних механізмів та системи взаємозв'язків раціонального природокористування з безпечною життєдіяльністю населення і зміцнення на цій основі стану здоров'я людей.

215. Вдосконалення методів діагностики і лікування корнеосклеральних поранень ока

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.18 Аммар Алі (Мохаммед Саід) Дауд; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Експериментально встановлено, що місцеве застосування 1 % флуренізидової мазі у комплексному лікуванні проникаючого корнеосклерального поранення сприяє прискоренню епітелізації, швидкій ліквідації запальної реакції та формуванню менш інтенсивного рубця рогівки. Запропоновано новий об'єктивний метод визначення площі неоваскуляризації рогівки, який дозволяє контролювати загоєння рани та визначити ступінь ефективності лікування. Розроблено новий інструмент "канюля-шпатель", застосування якого під час первинної мікрохірургічної обробки проникаючих корнеосклеральних поранень попереджає защемлення райдужки у рані. Уперше клінічно доведено, що розвиток проліферативного процесу у порожнині ока починається вже на 3 - 4-ту добу після проникаючого корнеосклерального поранення ускладненого гемофтальмом, що виявляється під час ультразвукового В-сканування в динаміці.

216. Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.17 О.В. Мельникова; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Запропоновано метод ідентифікації пізніх потенціалів шлуночків і підхід до аналізу тонкої структури електрокардіограм на базі вейвлет-технологій, що дозволяє виявляти пізні потенціали шлуночків кожного кардіоциклу без усереднення. Удосконалено метод компресії електрокардіосигналів, базуючись на вейвлет-технології, що дозволяє підвищити ступінь компресії кардіосигналу без втрат даних. Адаптовано метод фільтрації електрокардіосигналів шляхом введення елементів адаптації до методу вейвлет-фільтрації, що забезпечує збереження низькоамплітудних складових електрокардіограм. Розвинуто метод електрокардіографії високого підсилення в частині визначення пізніх потенціалів шлуночків шляхом формування нових рішень на базі вейвлет-технологій.

217. Вдосконалення методів лікування хворих з вторинним полікістозом яєчників шляхом корекції міжгормональних відношень андрогенів та глюкокортикоїдів

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 О.В. Пак; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Вивчено характер міжгормональних співвідношень андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з вторинним полікістозом яєчників (ПКЯ). Вивчення даних співвідношень дозволило чітко й обгрунтовано оцінити частоту гіперандрогенії у хворих з ПКЯ та визначити її характер (яєчниковий, наднирковий). Науково обгрунтовано і впроваджено у практику лікувальні заходи для корекції яєчникової та надниркової форми гіперандрогенії у жінок з вторинним ПКЯ. Запропоновано методику негормональної стимуляції продукції андрогенів - естрогенів за умов вираженого дизкортицизму.

218. Вдосконалення терапевтичної і ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 В.Ю. Головкіна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Вперше на території міста обласного підпорядкування (Стаханов на Луганщині) вивчено розповсюдженість повної втрати коронки зубів у населення, проаналізовано стан ортопедичної допомоги таким хворим і якість протезування штифтовими конструкціями. Визначено динаміку мікротвердості кореневого дентину зубів після ендонтичного лікування залежно від терміну його проведення. Встановлено, що методи препарування кореневого дентину (ручними інструментами або вібраційною звуковою системою) вірогідно не змінюють показники його мікротвердості. Вперше визначено показники електроопору різних ділянок кореневого дентину за різних видів ендодонтичної обробки й електроопору кореневих пломбувальних матеріалів. Розроблено прилад і спосіб підготовки кореня зуба до кріплення штифтової конструкції, який грунтується на постійному вимірі електроопору кореневого дентину. Вперше встановлено, що застосування підготовки кореня зуба з виміром електроопору кореневого дентину сприяє підвищенню ефективності протезування хворих з повним дефектом коронки зубів штифтовими конструкціями.

219. Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.03 С.С. Ксенофонтов; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 40 с. — укp.

Досліджено питання вдосконалення діагностики, тактики та методики хірургічного лікування пацієнтів з високими опіковими та протяжними доброякісними рубцевими стриктурами стравоходу та глотково-стравохідного переходу. Проведено лікування 85-ти хворих з використанням розроблених діагностичних способів, передопераційної підготовки, яким виконано субтотальну (58-ми пацієнтам) і тотальну (27-ми пацієнтам) колоезофагопластики. Вивчено виникаючі причинно-наслідкові зв'язки та морфофункціонально зв'язані стани в асоційованій системі природний - штучний стравохід, їх безпосередній вплив на розвиток післяопераційних ускладнень і невдач, функціонально-реабілітаційні показники езофагопластики. Розроблено діагностичні й оперативно-тактичні алгоритми курації хворих. Визначено прогностично значущі фактори щодо одержання певних результатів реконструктивно-пластичних операцій. Післяопераційна летальність становила 5,88 %. Розглянуто результати лікування, одержані внаслідок спостережень хворих протягом 5-ти та 15-ти років після проведення операції відповідно у 59-ти (69,5 %) пацієнтів.

220. Вегетативна адаптація серцево-судинної системи у дітей, які мешкають у великому промисловому регіоні і вражені гострими респіраторними інфекціями

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 Д.І. Масюта; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Вивчено стан здоров'я дітей великого промислового регіону. Встановлено, що проживання у великому промисловому регіоні з несприятливою екологічною ситуацією навіть у здорових дітей призводить до порушення адаптаційних можливостей системи кровообігу і вегетативної адаптації. Під час гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) особливо ускладнених форм порушення адаптації посилюються. Це погіршує перебіг захворювання і порушує процеси реконвалесценції. Вивчено ефективність комплексної терапії ускладнених форм ГРВІ з включенням адаптогену женьшеня, який коригує вегетативну дисфункцію.