LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 19 із 394

361. Використання преформованих фізичних чинників для диференційованого відновного лікування осіб із серцево-судинними розладами, які постраждали від Чорнобильської аварії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 П.М. Писковацький; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Зазначено, що основою серцево-судинних розладів є вегетативна дисфункція, інтенсифікація перекисного окиснення ліпідів, проатерогенні зміни ліпідів плазми, порушення імунної системи. Функціональному стану серцево-судинної системи потерпілих від Чернобильської аварії (ПЧА) притаманно: зниження обсягу виконаної роботи під час велоергометрії, наявність прихованої коронарної недостатності, прискорений розвиток артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця. Визначено, що відновне лікування сприяє нормалізації у патогенетичних ланках серцево-судинних розладів, редукції клінічних проявів, сповільнює темпи розвитку змін серця та судин. Встановлено, що позитивні ефекти лікування зберігаються понад 15 тижнів.

362. Використання прогестерону для лікування хворих на хронічне легеневе серце

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.27 О.О. Ковтушенко; Крим. респ. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2000. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено комплексному (in vitro та in vivo) дослідженню впливу прогестерону на дисбаланс систем гемостазу та імунітету у чоловіків, які страждають на хронічний бронхіт, перебіг якого ускладнено формуванням хронічного легеневого серця. Виявлено залежність впливу прогестерону на системи гемостазу та імунітету від концентрації стероїду, наявності легенево-серцевої недостатності та рівня регуляції крові (кров, тканина бронхів, судинний регіон). Встановлено, що у хворих на хронічне легеневе серце застосування 14-денного курсу ін'єкцій прогестерону сприяє зниженню гіперкоагуляційних зсувів та зменшенню імунного дисбалансу, що супроводжується позитивною клінічною картиною.

363. Використання радонових напівванн в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.33 Г.В. Шандра; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2008. — 21 с. — укp.

Клініко-патогенетично обгрунтувано доцільність застосування радонових напівванн у лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) похилого віку та супровідною патологією (артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, деформуючим остеоартрозом). На підставі вивчення 860-ти історій хвороби виявлено, що 20,0 % хворих на ІХС, які перебували на лікуванні у Знам'янській бальнеологічній лікарні, є особами похилого віку з наявністю супровідної патології у вигляді артеріальної гіпертензії, деформуючого остеоартрозу, цукрового діабету. Одержано нові дані про можливість і доцільність застосування радонотерапії для лікування хворих на ІХС похилого віку. Виявлено позитивний вплив радонових напівванн на клінічний пребіг ІХС у пацієнтів даної категорії, а також функціональний стан електричної активності міокарда, центральної та мозкової гемодинаміки, процеси терморегуляції. Виявлено імовірне зниження підвищеного артеріального тиску у хворих з поєднаною артеріальною гіпертензією, а також поліпшення вуглеводного та ліпідного обміну в осіб з супровідним цукровим діабетом II типу, зменшення проявів запалення та деформуючого остеоартрозу. Доведено, що застосування радонових вод Знам'янського родовища у вигляді напівванн підвищує ефективність лікування хворих на ІХС, зокрема, з наявністю супровідної патології, запобігає ускладненням медикаментозної терапії та прогресуванню захворювань у похилому віці, покращує їх фізичну працездатність та якість життя.

364. Використання сіліконового матеріалу "Сілгап" для обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту постійних зубів

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 В.В. Кузіна; Ін-т стоматології АМН України. — О., 2006. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано двохетапну методику оптимізації консервативного лікування хронічного періодонтиту постійних зубів з використанням нового пломбувального матеріалу "Сілгап", розробленого на кафедрі стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії й імплантології ХДМУ за сприяння співробітників АТ "СТОМА" на базі сіліконових каучуків. Проведено експериментальне вивчення фізико-механічних властивостей нового пломбувального матеріалу, з'ясовано характер його взаємодії з кореневим дентином, визначено біосумісність. На першому етапі для прискорення репаративних процесів у періодонті проведено заповнення кореневих каналів пастою "Calasept" за рекомендаціями фірми-виробника на строк три місяці. На другому етапі для герметичного пломбування кореневого каналу використано матеріал "Сілгап". Під час роботи з пломбувальним матеріалом у клініці встановлено його високі технологічні властивості, що забезпечують легке введення до каналу, довготривалу якісну обтурацію, збереження природного кольору зуба, можливість відновлення коронок зубів після ендодонтичного втручання у найкоротші строки. Рекомендовано використовувати "Сілгап" як ефективний матеріал для пломбування кореневих каналів постійних зубів різних функціональних груп.

365. Використання сучасних методів реабілітації при шийному остеохондрозі

Т. Рідковець, Н. Красна Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 46-49. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Наведено сучасні відомості про застосування засобів фізичної реабілітації у осіб з шийним остеохондрозом. Узагальнення літературних джерел свідчить про те, що правильно підібране комплексне застосування методів фізичної реабілітації у разі шийного остеохондрозу дасть можливість створити передумови для більш ефективного відновлення і запобігання появі ускладнень за даної патології.

366. Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації (експериментально-клінічне дослідження)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 Світлана Леонідівна Старікова; Інститут стоматології АМН України. — О., 2003. — 20 с. — укp.

367. Використання тезіграфічного методу дослідження для диференційної діагностики і прогнозу перебігу псоріазу

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.20 О.А. Баранова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 18 с. — укp.

У процесі мікроскопічного дослідження тезіграм сироватки крові хворих на псоріаз було встановлено, що вони мають суттєві морфоструктурні особливості, які в сукупності з клінічними даними дозволяють встановити діагноз псоріазу та його стадії. Результати дослідження вмісту цинку, міді, магнію, алюмінію, заліза, титану молібдену, хрому, кальцію та калію у сироватці крові дозволяють стверджувати, що в організмі хворого на псоріаз має місце явний дисбаланс біоелементів, який відіграє певну роль у патогенезі захворювання і впливає на формування тезіграфічного малюнку за умов даного дерматозу.

368. Використання триметазидину у хворих на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 І.І. Гончарова; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Визначено переваги та обгрунтовано доцільність поєднаного застосування триметазидину та атенололу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) після перенесеного інфаркту міокарда, а також за наявності цукрового діабету II типу з метою підвищення антиішемічної ефективності даної терапії. Вперше проведено аналіз впливу триметазидину на діастолічну функцію міокарда залежно від вихідного типу її дисфункції. Продемонстровано можливість зменшення ступеня діастолічної дисфункції міокарда за типом "сповільненої релаксації" у разі застосування триметазидину. Встановлено взаємозв'язок між антиішемічною дією препарату та його позитивним впливом на процеси діастолічного розслаблення міокарда лівого шлуночка. Виявлено позитивний антиремоделюючий ефект комбінації триметазидину та атенололу, який характеризується зменшенням об'єму лівого шлуночка. Досліджено вплив триметазидину на вазодилатуючі властивості ендотелію артерій. Встановлено покращання ендотелійзалежної вазодилатації у разі застосування триметазидину та його комбінації з атенололом. Виявлено, що через місяць після припинення вживання триметазидину зникає його антиішемічний ефект та позитивний вплив на процеси розслаблення міокарда лівого шлуночка.

369. Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на жовчнокам'яну хворобу

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 Н.В. Черкова; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

На підставі вивчення ультраструктурних і гістоморфологічних змін клітинної будови печінки експериментально доведено, що використання ультразвукового впливу (УЗВ) за холецистектомії сприяє щадливому розтину та коагуляції тканин, стимуляції репаративних процесів, забезпечує стійкий гемо- та холестаз, що дозволяє запобігти коагуляційних некрозів у зоні оперативного втручання, які виникають за електрокоагуляційного впливу (ЕКВ). Вперше проведено експериментально-клінічне дослідження стану перекисного окиснення ліпідів у результаті дії монополярного електроду та ультразвуку на тканину печінки. У разі використання ЕКВ виявлено більш виражену запальну реакцію у тканині печінки та сироватці крові у порівнянні з УЗВ на тканинному та органному рівнях. Показано ефективність і безпечність застосування ультразвукового впливу для дисекції й коагуляції тканини за лапароскопічної холецистектомії у осіб з різними формами жовчокам'яної хвороби (ЖКХ), що сприяє зниженню інтра- та післяопераційних ускладнень. Проведено порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування хворих на ЖКХ, оперованих лапароскопічним шляхом з застосуванням електрокоагуляційного та ультразвукового гемостазу.

370. Використання ультразвукового скальпеля при виконанні операцій на шлунку (експериментально-клінічне дослідження)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 М.С. Томін; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено проблему зниження ризику неспроможності швів гастроентероанастомозу та кукси дванадцятипалої кишки за умов виконання операцій на шлунку за допомогою ультразвукового скальпеля (УЗС). За результатами морфологічного дослідження показано мінімальну пошкоджувальну дію УЗС на шлункову стінку та відсутність негативного впливу на процеси репаративної регенерації. Використання УЗС характеризується повним гемостазом на лінії розтину, всі шари шлункової стінки та пересіченої тонкої кишки фіксуються каогуляційною плівкою на одному рівні, тобто має місце біологічне зварювання тканин. Розроблено методику застосування УЗС під час формування гастроентероанастомозів, що скорочує тривалість операції, знижує ризик кровотечі з зони анастомозу та неспроможності швів анастомозу. Хірургічні втручання, виконані з використанням УЗС, характеризуються зниженням кількості неспроможності анастомозів на 4,6. Показано, що використання УЗС у шлунковій хірургії дозволяє зменшити терміни лікування та поліпшити за рахунок зниження кількості ускладнень якість життя хворих у післяопераційному періоді.

371. Використання фібронектинзамісної терапії для корекції імуноендокринного дисбалансу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.27 С.П. Кушнір; Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2002. — 20 с. — укp.

Вивчено особливості регіонарної регуляції рівня та функціональної активності фібронектинів (ФН) та доведено розвиток системно-регіонарної (органів судинного басейну воротної вени, печінки) дискретності вмісту ФН у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Надано комплексну оцінку особливостей функціональної інтеграції ФН, тироїдних гормонів, факторів тимусу та клітинного імунітету у разі прогресування ХОБ; виявлено наявність ендокринного (гормони щитовидної залози) дисбалансу у хворих на ХОБ III ступеня тяжкості. Досліджено патогенетичну суть формування системної ендотоксемії у разі ХОБ за рахунок розшифрування рівня дисрегуляції вмісту ендотоксину (ЕТ) та циркулюючих комплексів ФН - ЕТ (печінка). Доведено здатність ФН модулювати тироксин- і тималінзалежну функціональну активність лімфоцитів і знижувати системну ендотоксемію у хворих на ХОБ. Надано наукове обгрунтування доцільності використання гепаринізованої одногрупної свіжозамороженої плазми як ФН-замісної терапії та модулятора імуноендокринної системи в хворих на ХОБ III ступеня тяжкості у фазі загострення.

372. Використання фізичних та хірургічних методів в лікуванні вазомоторного риніту

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.19 М.І. Нікулін; Київ. НДІ отоларінгології ім. О.С.Коломійченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

В роботі представлені результати комплексного вивчення загальноклінічних, фізіологічних, гемодинамічних та імунологічних показників у 287 хворих на хронічний вазомоторний риніт. Контрольну групу склали 25 клінічно здорових осіб. Проведена порівняльна оцінка ефективності 4-х методів лікування: кріоаплікаційного, хірургічного, поєднання кріо- і хірургічного та вживання імунокоректора - левамізолу, після кріохіругічного втручання. Усі хворі обстежились до, через тиждень, 1 і18 місяців. Катамнез простежений до 5 років. Розроблений новий одноетапний комплексний метод лікування хворих на хронічний вазомоторний риніт, що поєднує підслизову вазотомію, підслизову кріодеструкцію тканин нижніх носових раковин і їх латеропозиції при вживанні левамізолу в післяопераційному періоді. Вивчені в динаміці фізіологічні функції носа і його гемодинаміка, а також показники клітинного і гуморалного імунітету, які свідчили про їх нормалізацію та значне поліпшення в катамнезі (3-5 років): в 1-й групі 73,7% хворих на нейровегетативну та 67,3% на алергійну форму вазомоторного риніту; 2-й - відповідно - 84,7% і 84,8% ; в 3-й - 90,6% і 89,4% ; у хворих на алергійну форму реніту, які одержували левамізол після хірургічного втручання, ці показники склали 92,8%. Кріохірургічний метод лікування вазомоторного риніту нормалізує фізіологічні функції носа, стабілізує імунологічні процеси в організмі та значно збільшує термін ремісії при цьому захворюванні, ніж кріоаплікаційний та хірургічний.

374. Вимірювання об'єму псевдоакомодації та його клінічне значення при артифакії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.18 М.М. Тутченко; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Здіснено математичні розрахунки глибини фокуса у схематичному оці Гульштранда за умов поєднання різних значень діаметра зіниці та розмірів фігур розсіяння світла, що є характерними для гостроти зору 1,0, 1,5 та 2,0 одиниці. Запропоновано графічну методику дослідження та прилад для вимірювання глибини фокуса й об'єму псевдоакомодації у пацієнтів з артифакією. Установлено обернену залежність глибини фокуса від гостроти зору та діаметра зіниці, на підставі збігу математично розрахованих і клінічно одержаних значень глибини фокуса. Запропоновано уточнену термінологію стосовно псевдоакомодаційної здатності пацієнтів з артифакією. Глибиною фокуса запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої спостерігається найвища гострота зору конкретної особи. Об'ємом псевдоакомодації запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої рівень гостроти зору не нижче 0,7.

375. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: особливості поєднаного перебігу, діагностики та лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.36 Г.В. Шило; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності лікування хворих з Helicobacter pylori- асоційованої виразковою хворобою (ВХ) (HP) дванадцятипалої кишки з супутньою гастроезафегеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Вивчено частоту захворювання за цих умов. Визначено особливості клінічної картини, динаміки антигелікобактерних антитіл класів IgA, IgM, IgG та базального гастрину-17 в пацієнтів з ВХ ДПК залежно від ендоскопічної картини стравоходу та рівнів аутоантитіл до комплексного антигену стравоходу. Визначено основні патогенетичні ланки становлення патологічного шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на HP-асоційовану ВХ ДПК та його трансформування в ГЕРХ. Установлено важливу роль зміни антиген-індукованої реактивності верхніх відділів травного такту. Базуючись на одержаних результатах, запропоновано спосіб лікування пацієнтів з поєднанням ВХ ДПК та ГЕРХ, що дозволяє оптимізувати тривалість лікування таких хворих та підвищити його ефективність.

376. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у осіб молодого віку: особливості перебігу та лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.02 Г.А. Соловйова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 19 с. рис. — укp.

Вивчено питання вдосконалення діагностики та підвищення ефективності лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (ВХДПК) у осіб молодого віку. Встановлено, що клініко-ендоскопічні, морфологічні прояви ВХДПК у різних вікових групах хворих неоднакові. Досліджено клінічний перебіг ВХДПК, ендоскопічну та морфологічну характеристики слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, показники інфікованості Helicobacter pylori, що дозволило оцінити ефективність методів лікування ВХДПК у осіб молодого віку.

377. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, обтяжена дуоденогастральним та гастроезофагеальним рефлюксами: поширеність, особливості клінічної картини і лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.36 Г.І. Ковальчук; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Уперше у мешканців Львівщини вивчено поширенність поєднання дуоденогастрального (ДГР) і гастроезофагеального (ГЕР) рефлюксів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДК). Виявлено підвищення кількості випадків такого поєднання в останні 10 років удвічі. Установлено, що наявність ДГР і ГЕР у хворих на ВХДК не впливає на ефективність ерадикації Hp-інфекції та загоєння дуоденальних виразок за умов використання потрійної антигелікобактерної терапії (АГТ) (блокатора водневої помпи (БВП) і двох антибіотиків) та модифікованої АГТ (БВП, колоїдного вісмуту та/або урсодезоксихолевої кислоти (УДХК)), а також встановлено позитивний ефект підтримувальної терапії протягом 4-х тижнів (омепразолу з ломперидоном або омепразолу з домперидоном і УДХК) на ці показники. На підставі результатів комплексного дослідження хворих на ВХДК у поєднанні з ДГР і ГЕР вивчено особливості клініки, дані ендоскопії та кислотно-лужного стану верхніх відділів травного каналу, інфікованість слизової оболонки шлунка таких хворих Helicobacter pylori, ефективність загоєння ерозивно-виразкових уражень і ерадикації гелікобактерної інфекції за різних режимів лікування. Розроблено пріоритетний оригінальний метод одночасного виявлення ДГР і ГЕР у хворих на ВХДК, який полягає у вимірюванні pH окремо вмісту шлунка і стравоходу за допомогою pH-мікрозонда.

378. Виразкова хвороба шлунка різної локалізації: особливості клінічного перебігу та лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.02 В.В. Москаленко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Встановлено залежність клінічного перебігу виразкової хвороби шлунку (ВХШ) від локалізації виразки. Спостережено в хворих на ВХШ з локалізацією у верхній третині шлунку наявність гіпоацидності, в середній третині - нормоацидності, антральному відділі - гіперацидності. Виявлено значні відмінності антрального гастриту та гастриту тіла шлунка за ВХШ різної локалізації, проведено топічну діагностику H.pylori та вперше встановлено особливості розташування H.pylori в шлунку за виразок різної локалізації. Доведено, що схеми лікування з включенням цитопротективного препарату "Ербісол" є ефективніші, ніж схеми терапії без ербісолу в процесі лікування виразок верхньої та середньої третини шлунку та не мають достовірної ефективності за умов лікування виразок антрального відділу та цибулини дванадцятипалої кишки.

379. Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.01 Д.В. Варивончик; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 35 с. — укp.

Досліджено динаміку та тенденції онкологічної захворюваності населення України у порівнянні з країнами європейського регіону. Визначено демографічні, соціально-економічні, гігієнічні фактори, які впливають на рівень цієї захворюваності. Розроблено прогноз щодо її динаміки на фоні зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у країні. Визначено епідеміологічні закономірності та гігієнічні фактори, які формують захворюваність населення на "професійний рак". Досліджено особливості клінічного перебігу цієї патології. З'ясовано формування канценрогенної небезпеки в основних галузях народного господарства України. Визначено гігієнічні фактори, які зумовлюють ризики виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов, вивчено фактори, які модифікують канцерогенез. Обгрунтовано підходи до використання біологічних маркерів (молекулярно-генетичних та імунологічних) для оцінювання популяційного й індивідуального ризиків виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов. Оцінено ефективність і адекватність до міжнародних вимог і стандартів існуючої в Україні системи профілактики "професійного раку". Визначено основні недоліки та розроблено напрямки щодо вдосконалення первинної, вторинної та третинної профілактики цієї патології. Створено інтегративну систему профілактики "професійного раку" на державному та локальному рівнях.

380. Вихід неврастенії та дисоціативних невротичних розладів (клініко-психопатологічний та соціально-психологічний аспекти)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.16 Р.М. Гнатюк; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Детально досліджено особливості виходу невротичних порушень залежно від особистісних особливостей пацієнтів. Встановлено зв'язок між виходом неврастенії, дисоціативних невротичних порушень і типами перебігу недуги. З'ясовано особливості виходу даних порушень залежно від характеру психотравми та соціально-психологічного статусу пацієнтів. Зазначено, що всі одержані дані систематизовано, розроблено моделі виходу невротичних розладів, а також встановлено критерії прогнозування їх виходу. На підставі одержаних даних про варіанти виходу невротичних порушень розроблено принципи реабілітації пацієнтів.