LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 2 із 394

21. Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 К.М. Лихота; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Уперше розроблено методику підготовки кореневого каналу адгезивними системами для штифтового протезування зубів з використанням композитних матеріалів і волоконних структур. Вивчено склад мікрофлори кореневого каналу, що є наявним під час ендодонтичної підготовки та герметизації його адгезивними системами. Визначено ефективність з'єднання "fiber"-вкладки з тканинами зуба. Упроваджено до практики методику виготовлення штифтів і штифтових конструкцій з використанням вітчизняних матеріалів - адгезивних і композиційних систем і волоконних структур. Здійснено порівняльну оцінку сталевих і волоконних конструкцій для протезування зубів штифтами і штифтовими конструкціями. Вивчено поводження штифтових конструкцій у ротовій порожнині за жувального навантаження. Розглянуто питання стосовно показань для застосування металево-куксових вкладок з одночасним зниженням кількості ускладнень.

22. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом: діагностика та хірургічне лікування

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.05 М.О. Гук; АМН України. Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему вдосконалення діагностування та хірургічного лікування аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом на підставі результатів хірургічного лікування 92-х таких хворих, які знаходились на лікуванні в ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України" з 1996 р. до 2006 р. і були оперовані. Проаналізовано 99 історій хвороб, з яких 45 - жінок, 47 - чоловіків. Їх середній вік становив 43,7 років. Запропоновано термін "аденома гіпофіза з інсультоподібним перебігом". Обгрунтовано критерії виділення окремої клінічної групи таких випадків аденом гіпофіза. Виявлено, що проблеми неадекватної діагностики цієї патології в Україні призводять до несвоєчасного хірургічного лікування та незадовільності його результатів. Розглянуто відмінності перебігу захворювання, неврологічної симптоматики, ендокринних проявів, інструментальної, лабораторної та диференціальної діагностики аденом гіпофіза з інсультоподібним перебігом. Вивчено особливості оперативних втручань, інтраопераційних змін, гістоструктури таких аденом. Показано важливість оцінювання та корекції гіпопітуітаризму. Обгрунтовано неохідність оперативних втручань у ранні строки від початку захворювння танссфеноїдальним доступом. З використанням результатів дослідження визначено шляхи покращання діагностування та хірургічного лікування аденом гіпофіза в Україні.

23. Аеробна і анаеробна (лактатна) продуктивність організму чоловіків першого зрілого віку

Т.Б. Сєрорез Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 137-140. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Вивчено вікову динаміку аеробної й aнаеробної (лактатної) продуктивності організму чоловіків 22 - 24 років. Встановлено, що рівень аеробної продуктивності в середньому в 24 роки знижується до межі "безпечного" та вимагає корекції.

24. Акантолітична пузирчатка: імуно-гемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний синдром в патогенезі проградієнтного перебігу

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.20 О.О. Притуло; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с. рис. — укp.

Наведено результати комплексного клінічного, імунологічного, біохімічного аналізу 125-ти хворих на акантолітичну пузирчатку (АП). На підставі вивчення перерозподілу рецепторів лектинів та взаємодії антитіл до антигенів епідермісу запропоновано високоінформативні методи ранньої диференційної діагностики АП. Описано формування акантолітичних клітин Тцанка шляхом апоптозу кератиноцитів. Установлено, що тяжкий проградієнтний перебіг АП корелює з високим рівнем аутоантитіл до одно- та двониткової ДНК (анти-ss-ДНК IgG і анти-ds-ДНК IgG), низьким рівнем антитіл класу IgM до ліпополісахариду кишкової палички (анти-ЛПС-IgM) та високим рівнем IgA, а також вираженим дисбалансом системи протеолізу, гемостазу, що супроводжувалось синдромом ендогенної інтоксикації. Виявлені порушення формують хибне патогенетичне коло у даної категорії хворих, створюють умови для важкого безперервно рецидивуючого перебігу захворювання та зниження ефективності традиційних схем лікування. Під час вивчення фенотипу Т-хелперів установлено можливість індивідуального підбору доз ГКС. З урахуванням виявлених патогенетичних механізмів проградієнтного перебігу дерматозу запропоновано комплексні індивідуалізовані методи терапії з використанням пара(аміометил)бензойної кислоти, свіжомороженої плазми, селективної гемоімуносорбції на ДНК-сорбентах, курантілу (дипірідамолу), які дають змогу одержати високу клінічну ефективность та ранню реабілітацію хворих.

25. Аквафитнесс как средство повышения физической активности беременных женщин

Й.Я. Григонене, В. Скирене, В. Кайрявичене Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 11. — С. 28-30. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Фізичні вправи, що виконуються у воді, зменшують частоту серцевих скорочень у вагітних, їх артеріальний тиск не перевищує норми.

26. Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.21 А.А. Гамрецький; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 19 с. — укp.

Враховуючи результати обстеження та лікування пацієнтів з переломами довгих кісток з'ясовано, що після перенесених післяопераційних ускладнень регенераторні властивості кісткової тканини значно знижуються, що призводить до розвитку хибних суглобів. На основі експериментальних досліджень встановлено, що використання ембріональної кісткової тканини сприяє більш активному перебігу репаративного остеогенезу, формуванню та перебудові сформованого регенерату. Розроблено методику прогнозування на базі теорії непарних множин, що дозволяє з високою вірогідністю передбачити розвиток уповільненої консолідації довгих кісток та хибних суглобів на основі анамнестичних та об'єктивних даних, одержаних під час обстеження хворого. Клінічно доведено, що застосування ембріональної кісткової тканини є ефективним методом стимуляції репаративного остеогенезу за ускладнених переломів довгих кісток.

27. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 А.М. Сільвейстр; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено методичну систему, яка активізує пізнавальну діяльність учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера. Розглянуто технічний та методичний аспекти застосування ЕОМ для вивчення нового навчального матеріалу в загальноосвітній школі (ЗОШ). Апробовано методичну систему педагогічних програмних засобів і розробок, що реалізуються на базі ЕОМ під час вивчення нового матеріалу з фізики з розділу "Електродинаміка" в ЗОШ. Запропоновані методичні розробки стимулюють підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів.

28. Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 В.І. Летік; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена вивченню ролі гуморальних порушень судинного ендотелію при гострому інфаркті міокарду (ІМ) в залежності від клінічного перебігу. Зроблено оцінку клінічної ефективності їх корекції інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ). За допомогою факторного та системного аналізу розроблено різноманітні прогностичні моделі для оцінки особливостей перебігу гострого ІМ та побудовано загальний алгоритм індивідуалізованої терапії хворих на гострий ІМ. Доведено, що ендотеліальна дисфункція є одним з факторів розвитку гострого ІМ. У залежності від об'єму усередку ураження відмічається різниця в домінуванні вазоконстрікторних і вазоділятуючих факторів судинного ендотелію: при трансмуральному ІМ - вазоділятаторів, при дрібновогневому ІМ - вазоконстрікторів. Встановлено, що додаткове призначення інгібіторів АПФ викликає значну перебудову функціональної системи організму, яка виражається в зниженні міжсистемної та підвищенні внутрішньосистемної інтеграції ендотеліальних факторів, що свідчить про зменшення функціональної напруги системи і формування якісно нової функціональної системи, володіючої більш значними компенсаторними властивостями. Найбільш ефективним методом лікування ІМ є сумісне застосування системної тромболітичної терапії та призначення інгібіторів АПФ з першої доби лікування. Комбінація інгібіторів АПФ та бета-блокаторів без тромболітичної терапії є недостатньо ефективною як при ускладненому, так і при неускладненому перебігу ІМ.

29. Активність нейропептиду Y і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці лікування

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Р.В. Паштіані; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Вивчено активність нейропептиду Y та добового профілю артеріального тиску у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Досліджено рівень нейропептиду Y у крові цих хворих залежно від особливостей добового профілю артеріального тиску (АТ) та проведеного антигіпертензивного лікування. Виявлено більш високі рівні нейропептиду Y у хворих з порушеним добовим профілем АТ, що доводить вплив даного показника на формування структури добового ритму АТ. Установлено, що проведення антигіпертензивної терапії з використанням антагоністів рецепторів ангіотензину II і діуретиків сприяє нормалізації АТ, що супроводжується зниженням активності нейропептиду Y.

30. Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 С.С. Чернадчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено активність ферментів протеолітичної системи, які приймають участь у розвитку новоутворень в органах жіночої репродуктивної системи. Встановлено вікові зміни активності ферментів протеолітичної системи органів репродуктивної системи досліджуваних жінок, а також виявлено збільшення активності ключових ферментів: карбоксипептидаз А та В і металопротеїнази-2 за розвитком та прогресією пухлинної тканини гормоночутливого органа та тіла матки, що пов'язано з індукцією їх біосинтезу як класичними естрогенами, так і некласичними фенолстероїдами, які є важливими регуляторами біосинтезу. Показано різноманітну роль протолітичних ферментів за умов розвитку доброякісного та злоякісного процесів, що може бути використано в прогностичних та диференціальних цілях у випадку розвитку онкопроцесу.

31. Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка

Автореф. дис... канд. мед. наук03.00.04 О.М. Бакурова; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Досліджено особливості обміну нуклеотидів та вуглеводів у випадку виразкової хвороби та раку шлунка. Встановлено вікові особливості активності маркерних ферментів як в нормі, так і за досліджуваних патологічних станів. Показано, що пацієнтів з виразковою хворобою та супутнім розвитком предракових змін активність ферментів глікозу й обміну нуклеотидів наближається до їх активності у хворих на рак шлунка, що дозволяє віднести їх до групи півищеного онкологічного ризику, особливо після 40-ка років. Виявлено порушення метаболізму еритроцитів, які можуть сприяти розвитку їх морфофункціональних змін. Запропоновано ферментативні тести щодо формування груп підвищеного онкоризику та для прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби.

32. Активність ферментів трансмембранного транспорту та вплив на них регідратаційної терапії у хворих на холеру

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.13 Л.М. Скрипник; АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2001. — 18 с.мал. — укp.

Вивчено патогенез порушень трансмембранного транспорту в хворих на холеру Ель-Тор. Обстежено 90 хворих на холеру з I, II, III ступенями зневоднення.

33. Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.В. Фоміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Виявлено, що в процесі онтогенезу у щурів у тканинах внутрішніх органів виникають умови для зміни ефективності функціонування ферментів, які каталізують окисно-відновні шляхи утилізації карбонільних сполук метаболізму, за умов іммобілізаційного стресу. Вони зумовлюють виникнення "напруги" під час відновлення альдегідів в альдегідредуктазній реакції в печінці 1,5-місячних тварин, а також гальмування перетворень альдегідів в окисних і відновних реакціях у печінці та скелетному м'язі старих щурів. Вікове зниження швидкості утилізації ендогенних альдегідів у досліджених тканинах визначає зниження їх стійкості до вільнорадикального ушкодження. У зв'язку з цим важливу роль у підвищенні резистентності організму до дії ушкоджувальних факторів стресу відіграє спрямована регуляція утилізації ендогенних альдегідів.

34. Активність ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензина ІІ-хімази в динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Є.М. Гольдрін; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено компоненти ренін-ангіотензинової системи (РАС), клінічно та патогенетично вагомих показників у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Визначено нові ефективні методи оцінки активності ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ)-незалежних шляхів утворення ангіотензину ІІ (АІІ), виявлено критерії ефективності та раціональні схеми застосування антигіпертезивних препаратів на ГХ з урахуванням рівня активності ферменту АПФ-незалежних шляхів утворення ангіотензину ІІ - хімази. Доведено, що терапія інгібітором АПФ у поєднанні з beta-блокатором - небілетом, поліпшує трофіку ендотелію, яка створює передумову до синтезування alpha-l-інгібітора ротеіназа та участі даного інгібітора у пригніченні надмірної активності хімази. Встановлено, що комбінована терапія антагоністами рецепторів АІІ у сполученні з інгібіторами АПФ поряд з позитивним гіпотензивним ефектом пригнічує активність тканинної (фермент - хімаза) і циркулюючої (АПФ) РАС шляхом селективної блокади рецепторів АІІ та інгібування АПФ.

35. Алгоритм діагностики та лікування прогресуючої трубної вагітності

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 Л.І. Мартинова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Вирішено проблему удосконалення діагностики, лікування, профілактики позаматкової вагітності у жінок фертильного віку. Виділено фактори ризику настання даної патології та запропоновано метод прогнозування розвитку захворювання. Одержано дані про закономірність гормонального профілю та наведено ультразвукові діагностичні критерії для прогресуючої трубної вагітності (ПТВ), а також алгоритм обстеження хворих із підозрою на ектопічну вагітність. Розроблено медикаментозне лікування ПТВ, шляхом трансвагінального сальпінгоцентезу з використанням індивідуальної дози метотрексату, що сприяє збереженню репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку. Визначено критерії відбору пацієнток для консервативного лікування.

36. Алергічні дерматози у робочих машинобудівного виробництва (клініко-експериментальне дослідження)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.20 С.Г. Лобашов; Укр. НДІ дерматології та венерології. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена вивченню захворюваності на алергічні враження шкіри працівників машинобудівних заводів та розробці методів їх лікування та профілактики.Проведено дослідження характеру загальної дерматологічної захворюваності, захворюваності на алергічні дерматози (екзема та алергічний дерматит), визначені основні хімічні алергени виробництва, досліджено в експерименті виразність їх токсичних та алергічних властивостей. Наводяться результати комплексних досліджень у групі працівників, які отримували традиційне лікування, а також в основній групі, де використовували розроблений комплексний метод лікування, в основі якого знаходиться залежний від стану стійкості капілярів шкіри дозований вплив вакуумом з наступним електрофоретичним введенням аскорбінової кислоти. За показниками захворюваності, тривалості періоду непрацездатності, тривалості одного випадку захворювання, результатами клінічно-лабораторних досліджень стану імунологічної системи організму робочих, функціональних показників шкіри (pH, опір електричному струмові, пороги температурної та больової чутливості) доведена висока ефективність розробленого комплексного методу лікування алергічних дерматозів.

37. Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.29 А.В. Ковпак; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Визначено причини масових спалахів алергічних захворювань у м.Комсомольську на Полтавщині. Проведено анкетування 5 тис. жителів міста, а також поглиблене алергологічне обстеження - близько тисячі. Проаналізовано контингент хворих з діагнозом "токсико-алергійний альвеоліт", які одержували клінічне лікування. Установлено, що сукупність хворих з бронхообструктивним синдромом у місті складають особи з бронхіально астмою (БА), хронічними обструктивними захворюваннями легень, алергічним і неалергічним ринітом, а не екзогенним альвеолітом, як вважалося раніше. Відзначено, що головною проблемою для жителів міста є алергічний риніт, зважаючи на його значну поширеність, відзначено наявність більше, ніж у половини цих хворих прихованого бронхоспазму. З'ясовано часту трансформацію риніту у БА. Доведено, що безпосередньою причиною виникнення респіраторних алергічних захворювань у місті є пилкові, побутові, грибкові і, меншою мірою, інші місцеві алергени (водорості, виробнича сфера). Зауважено, що завдяки розробці та запровадженню лікувально-профілактичного комплексу, що містить специфічну імунотерапію й аерозольну фармакотерапію, певні соціальні та санаторні заходи вже через рік було попереджено масові спалахи алергічних захворювань у місті.

38. Алергія до тарганів у хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.29 Антон Павлович Гришило; Державна установа "Національний ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". — К., 2008. — 20 с. — укp.

39. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.01 В.І. Пономаренко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням обгрунтування гігієнічних вимог до санаторної аліментарної реабілітації хворих, що перенесли інфаркт міокарда. В роботі приведені нові науково обгрунтовані результати та здійснені нові розробки в області нутріціології при інфаркті міокарда, що базуються на функціонально-гомеостатичній концепції. Розглянуті методологічні передумови до регламентування харчування контрольного контингента, обгрунтовано рівні споживання енергії та нутрієнтів з адаптацією до їх значень діючого продуктового набору. Отримали розвиток вимоги до режиму дієтотерапії, структури раціонів, що консолідовано в універсальному орієнтовному семиденному меню. Приведена парадигма потенціювання медичної ефективності аліментарної програми за допомогою біологічно активних добавок.

40. Аліментарні чинники ризику виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок

Автореф. дис... канд. мед. наук14.02.01 О.В. Кузьмінська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Проаналізовано вплив аліментарних чинників на виникнення і розвиток залізодефіцитних станів у молодих жінок і запропоновано засоби їх аліментарної профілактики. З'ясовано, що найпотужніший позитивний вплив на показники червоної крові та обміну заліза справляють: м'ясо, ковбаса, печінка, риба, фрукти і ягоди. Негативно впливають на основні показники дефіциту заліза: чай, кава, молоко, яйця. Статистично значимого впливу овочів, хлібобулочних та круп'яних виробів на показники забезпечення організму жінок залізом не виявлено. Розроблено математичні моделі між параметрами аліментарного чинника та рівнем залізодефіциту, що дозволяє прогнозувати значення показників червоної крові у разі споживання певних продуктів харчування, нутрієнтів - за змішаного харчового раціону. Встановлено, що оптимальна величина загального заліза за змішаного раціону харчування молодих жінок повинна знаходитись на рівні 20 мг за добу, у тому числі кількість гемового заліза - 3,35 мг. Науково обгрунтовано продуктовий набір та раціон харчування для молодих жінок з метою первинної та вторинної профілактики залізодефіцитних станів (ЗДС) аліментарного походження. Доведено позитивний вплив біологічно активної добавки "Есеншіал Айрон" на показники червоної крові у молодих жінок, що дозволяє використовувати її як добавку в первинній та вторинній профілактиці аліментарно обумовлених ЗДС у молодих жінок.