LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 3 із 394

41. Алкоголізм подружньої пари: клінічні та соціально-психологічні аспекти

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.17 Є.В. Кришталь; Харк. ін-т удоскон. лікарів. — Х., 1998. — 32 с. — укp.

З позицій системного міждисциплінарного підходу висунуто ідею вивчення алкоголізму як наркологічної проблеми в межах сімейної медицини. Виявлено механізми розвитку і розроблено класифікацію концептуально значущих варіантів сексуальної дисгармонії, патогномонічних типовим ситуаціям алкогольної залежності у чоловіка, дружини чи обох із подружжя. Запропоновано концепцію виникнення при алкоголізмі патологічної сім'ї. Визначено диференційно-діагностичні критерії виявлених варіантів сексуальної дисгармонії і розроблено систему їх психотерапевтичної корекції.

42. Алопластичні та аутологічні реконструкції артерій підколінно-гомілкового сегмента в комплексному лікуванні облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.04 І.М. Гудз; АМН України. Ін-т серцево-судин. хірургії. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Розроблено та вдосконалено методи оперативного та консервативного лікування поширених атеросклеротичних оклюзій нижніх кінцівок, застосування напівзакритих дезоблітерацій. Визначено методику малоінвазивної тромбоендартеректомії з наступною імплантацією внутрішньопросвітних протезів. Досліджено ефективність застосування алопластичного матеріалу в процесі проведення шунтувань дистального сегмента підколінної артерії та гомілкових артерій, розглянуто способи покращання функціонування алошунтів і зниження частоти тромбозів у віддаленому періоді. У разі неможливості реконструктивного втручання запропоновано застосовувати патогенетично обгрунтовані способи впливу на регіонарний кровоплин з використанням оригінальної методики локальної корекції ендотеліальної дисфункції, різновидів гемодилюції та малоінвазивного поперекового хімічного симпатиколізу.

43. Альбуміновий перитонеальний діаліз як компонент комплексного лікування печінкової недостатності

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.30 Т.Я. Шляхта; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі клінічного обстеження та узагальнення безпосередніх результатів дослідження, девіацій біохімічних показників та параметрів центральної гемодинаміки, дихальної системи у разі застосування методики альбумінового перитонеального діалізу та інших еферентних методів у процесі лікування хворих з печінковою недостатністю здійснено спробу систематизувати основі зміни, що відбуваються у метаболізмі, серцево-судинній та дихальній системах з метою вивчення ефективності лікувальних засобів і своєчасного виявлення та запобігання ускладненням. Для лікування хронічної печінкової недостатності розроблено програмну методику замісної терапії, що включає альбуміновий перитонеальний діаліз, ультрафільтрацію, сорбцію асциту з наступною внутрішньовенною реінфузією у комбінації з гіпербаричниою оксигенацією. Для лікуваня фульмінантної печінкової недостатності запропоновано варіанти замісної терапії альбуміновим перитонеальним діалізом з можливим комбінуванням з іншими еферентними методами гемокорекції (гемодіаліз з ультрафільтрацією, застосування дискретного плазмаферезу). Визначено ефективність використання методу альбумінового перитонеального діалізу у лікуванні хворих з хронічною та фульмінантною печінковою недостатністю.

44. Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу та шляхи розширення показань до неї

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.06 В.Ф. Вітковський; Ін-т урології АМН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі узагальнення клінічного матеріалу вперше розроблено перелік розширених показань і протипоказань до виконання екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії (ЕУХЛ) за амбулаторних умов і доведено її високу ефективність. Викладено схему комплексного амбулаторного лікування хворих на сечокам'яну хворобу (СКХ), основним елементом якого є ЕУХЛ, визначено взаємодію лікарів різних спеціальностей на етапах надання медичної допомоги. Доведено доцільність виконання за даних умов відтермінованої ЕУХЛ після встановлення сечовідних стентів і черезшкірної нефростомії у разі ускладненого перебігу СКХ або з профілактичною метою. Обгрунтовано можливість, безпечність і виявлено значний економічний ефект амбулаторного лікування хворих на СКХ методом ЕУХЛ.

45. Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 О.В. Ковальський; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 21 с. рис. — укp.

Проведено тривалий комп'ютерний моніторинг стану здоров'я дітей першого року життя в межах дитячої територіальної поліклініки м.Червонограда, з використанням різноманітної медико-соціальної інформації, зібраної в базах даних авоматизованої інформаційної системи. Вивчено вплив комплексної дії факторів ризику на здоров'я даних дітей з застосуванням сучасних інформаційних технологій. Адаптовано та впроваджено до роботи дитячої поліклініки принцип формування дітей групи ризику першого року життя на підставі математичного моделювання та прогнозування індивідуальної величини ймовірного ризику розвитку захворювань. Удосконалено підходи до диспансерного спостереження за дітьми першого року життя з урахуванням величини інтегрального фактору ризику. Науково обгрунтовано призначення профілактично-оздоровчого комплексу для використання за умов дитячої поліклініки в дітей першого року життя.

46. Аміодарон та його комбінація з мілдронатом в експериментальній і клінічній фармакотерапії дилятаційної кардіоміопатії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 О.Г. Скоробогатько; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 15 с. — укp.

Запропоновано нову модель дилятаційної кардіоміопатії (ДКМП), яка індукується введенням карміноміцину щурам; продемонстровано її тотожність з відомими моделями та патоморфологічними змінами внаслідок ДКМП у людини. Встановлено, що використання аміодарону в експерименті та за клінічних умов, призводить до покращання метаболізму міокарда, показників його біоелектричної активності та морфологічної картини. Це відбувається на тлі оптимізації стану системи аденілових нуклеотидів еритроцитів периферичної крові. Виявлено, що модулюючий ефект аміодарону щодо відповідних показників, які вивчалися у людини, значно потенціюється додаванням мілдронату. Зроблено висновок щодо доцільності комбінованого використання зазначених препаратів у комплексній терапії ДКМП.

47. Амплітудно-часові і топографічні характеристики викликаних потенціалів кори головного мозку школярів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 А.І. Поручинський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

48. Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави сої

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.05 О.М. Шаталова; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено фармакологічне дослідження гідрофільного екстракту трави сої (ГЕТС). Експериментально встановлено його виразну анаболічну дію у здорових тварин та у тварин з експериментальним відтворенням різних порушень білкового обміну. Доведено виразку антиоксидантну та гепатозахисну дію гідрофільного екстракту трави сої на моделі гострого тетрахлорметанового ураження печінки. З використанням моделі доксорубіцинового ураження серцевого м'яза встановлено кардіопротекторні властивості ГЕТС. Виявлено, що складовими механізму анаболічної дії ГЕТС є стимуляція синтезу нуклеїнових кислот. Доведено відсутність побічного андрогенного ефекту під впливом ГЕТС.

49. Аналгоседація та раннє нутритивне забезпечення, як методи інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.30 І.Р. Малиш; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 36 с. — укp.

Розроблено підходи щодо проведення інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою з метою покращання результатів їх лікування. Наведено результати аналізу перебігу посттравматичного періоду, а також ефективності проведеної терапії у 270-ти постраждалих з тяжкою політравмою. У разі розвитку синдрому поліорганної недостатності (СПОН) виявлено постійно високі рівні у плазмі прозапальних цитокінів на фоні прогресуючого зростання протизапальних медіаторів, виснаженні спонтанної та індукованої продукції імуноцитами прозапальних цитокінів. У разі розвитку СПОН у постраждалих виявлено лімфопенію, зниження рівня T-лімфоцитів, а саме: T-хелперів, стабільно низькі рівні B-лімфоцитів, зниження у крові рівнів основних класів імуноглобулінів, значне пригнічення регуляторного впливу цитокінів на вираженість клітинної та гуморальної імунної відповіді. Проведення аналгоседації на тлі раннього етерального та парентерального живлення у досліджених постраждалих лімітує збільшення у плазмі рівня прозапальних цитокінів, сприяє збереженню балансу прозапальних і протизапальних цитокінів, а також спонтанної секреції імуноцитами прозапальних цитокінів, запобігає порушенню активації імуноцитів і виснаженню цитокінпродукувальних функцій імунних клітин, сприяє підтримці збалансованої цитокінової відповіді за умов антигенної стимуляції. Використання аналгоседації, а також нутритивного забезпечення дозволяє знизити частоту розвитку СПОН (3 70 до 32,8 %) і летальність (з 50 до 30 %).

50. Анализ методики Накатани и её модификаций

М.А. Иродов, Н.П. Иродова Інформ. та негентроп. терапія. — 1999. — N Спец. вип. — С. 40-41. — рус.

Рассматриваются методические приёмы, касающиеся выбора параметров тока, техники измерений и обработки результатов, приводящие к повышению достоверности и информационной значимости показателей, измеренных по методике Накатани и её модификациям.

51. Анализ некоторых инструментальных методик пунктурной диагностики

М.А. Иродов Інформ. та негентроп. терапія. — 1999. — N Спец. вип. — С. 13-22. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Проведён анализ инструментальных методов пунктурной диагностики, описаны основные принципы получения и оценки результатов.

52. Аналіз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при розвитку експериментальної лімфоми

Автореф. дис... канд. біол. наук14.01.07 О.Л. Сєвко; НАН України. Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Розкрито нові аспекти взаємодії дендритних клітин (ДК) та пухлини, досліджено вплив її локалізації на дозрівання та функціональні властивості ДК. Вперше на моделі лімфоми EL-4 виявлено, що залежно від характеру росту пухлини, зумовленого різними шляхами введення пухлинних клітин, ДК, виділених з селезінки (СДК), кістково-мозкових клітин-попередників (КМДК), мають різний імунофенотип та функціональну активність. Встановлено, що КМДК, які контактували з пухлинними антигенами, введені тваринам з лімфомою EL-4, відновлюють дозрівання КМДК реципієнтів та пригнічують в них розвиток лімфоми. Зазначено, що дана стимуляція імунної відповіді, зумовлена активованими КМДК, залежить від способу їх введення і більш виражена за внутрішньовенозного введення.

53. Аналіз впливу препарату "Гліпек" на функціональний стан центральної нервової системи

М.С. Гончаренко, І.Г. Мартиненко, О.О. Коновалова, А.А. Січкар Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 11. — С. 21-25. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Розглянуто вплив препарату "Гліпек" на ЦНС дітей молодшого шкільного віку та щурів. Реакції щурів оцінювались під час проведення тесту "Відкрите поле". Показано підвищення інтенсивності дослідницької діяльності у щурів, що відображає оптимізації функціонального стану ЦНС. Вплив препарату на ЦНС у дітей виявлявся у зменшенні латентних періодів зорово- та слухо-моторних реакцій.

54. Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом у поєднанні з преднізолоном і гідроксихлорохіном

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.12 Т.І. Зеніна; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2005. — 27 с. — укp.

Уперше шляхом лонгітудінального моніторингу та кореляційного аналізу показників клінічної симптоматики ревматоїдного артриту (РА) з урахуванням можливих побічних проявів обраних базисних засобів доведено доцільність застосування комбінованої базисної терапії метотрексатом у субоптимальній дозі (7,5 мг/тиждень) та преднізолоном у низькій дозі (10 мг/дбу) та гідроксихлорохіном у мінімальній дозі (200 мг/добу) у хворих на суглобову форму РА з несприятливим перебігом (активністю запального процесу II - III ступеня, II - III рентгенологічною стадією, порушенням функціональної здатності суглобів II - III ступеня, незалежно від серологічного варіанта та характеру прогресування). Визначено високу ефективність та певною мірою прийнятну безпеку лікування, а також суттєву перевагу над стандартною монотерапією метотрексатом у середній терапевтичній дозі (10 мг/тиждень). З використанням одержаних даних розроблено комплексну програму комбінованої базисної терапії (дозовий режим, оптимальні терміни призначення та відміни складових терапії, шляхи прогнозування можливих ускладнень протягом 24-х місяців лікування).

55. Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.13; 14.03.09 А. Радохонська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Досліджено морфологічні, цефалометричні та біомеханічні особливості будови тіла хлопчиків і дівчаток Польщі протягом 15-річного циклу. Встановлено, що основні антропометричні показники зазнають закономірних змін у ході онтогенетичного розвитку. Збільшення маси тіла і зросту людини та зміна основних цефалометричних показників у постнатальний період відбувається за експоненційним законом, що проявляється в нерівномірності зміни цих показників у різні часові відрізки. Виявлено суттєвий вплив змін у соціально-економічному становищі на розвиток базових антропометричних показників. На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що розвиток людини визначає цілий комплекс біологічних і соціальних факторів, наслідки впливу яких суттєво змінюють загальнобіологічний розвиток людини.

56. Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму

Автореф. дис... канд. фармац. наук15.00.02 А.С. Коржова; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Розроблено спектрофотометричні методики кількісного визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу або є солями слабких органічних килот за реакцією з 1,3-диметилалоксаном, 4-нітро-, 4-бром- та 3-нітропохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму, які у фармацевтичному аналізі використано вперше. Визначено оптимальні умови та аналітичні характеристики їх реакцій з лікарськими речовинами, вивчено склад і хімічну будову одержаних сполук, а також можливості застосування даних реагентів як детекторів під час хроматографічного аналізу фармацевтичних препаратів у субстанції та в лікарських формах.

57. Аналіз моніторингу пікової швидкості видиху у хворих на бронхіальну астму

І. Григус Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 1. — С. 67-70. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Зазначено, що пікфлоуметрія - ефективний метод моніторування стану хворих на бронхіальну астму за діагностики та реабілітації. Описано аналіз моніторингу пікової швидкості видиху, що є одним з найбільш доступних та інформативних методів.

58. Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії

Автореф. дис. канд. біол. наук03.00.22 Н.В. Ольхович; НАН України. Ін-т молекулярної біології і генетики. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Досліджено молекулярно-генетичні та біохімічні особливості метахроматичної лейкодистрофії (МЛД). Створено базу даних мутацій у гені арилсульфатази А (АСА) та розроблено стратегію молекулярно-генетичного дослідження спектра мутацій, що обумовлюють розвиток МЛД у хворих в Україні. Встановлено, що сумарна чатота цих мутацій серед пацієнтів в Україні менша за середньоєвропейську та складає 20 %. У результаті секвенування послідовності гена АСА трьох пацієнтів ідентифіковано три нові місенс-мутації і одну місенс-мутацію, яку раніше було описано у іспанського пацієнта з пізньою інфантильною формою МЛД. Визначено частоту розповсюдженості алеля псевдодефіциту арилсульфатази А серед населення України. Проведено аналіз біохімічного методу діагностики МЛД, на основі чого визначено чинники, що впливають на результат визначення активності АСА і стандартизовано умови проведення аналізу з метою запобігання діагностичних помилок. Запропоновано нову модифікацію методу визначення активності АСА, що дозволить диференціювати дійсний дефіцит, псевдодефіцит АСА та встановлювати гетерозиготне носійство. Визначено рівні нормальної активності АСА для населення України. Вперше розроблено алгоритм обстеження осіб у разі підозри на наявність або обтяженість МЛД.

59. Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України

Автореф. дмс... канд. біол. наук. 03.00.15 Г.В. Макух; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Встановлено частоти та спектр найпоширеніших мутацій гена ТРБМ серед хворих на муковісцидоз, які мешкають на Заході України: delF508 (екзон 10) - 47,6 %, W1282X (екзон 20) - 3,2 %; G542X (екзон 11) - 2,4 %; N1303K (екзон 21) - 2,4 %; CFTRdele2,3(21kb) - 1,6 %. Вперше на підставі аналізів обстежених хворих ідентифіковано мутацію 272del11 (екзон 14а). Показано, що наявність у генотипі мажорної мутації delF508, особливо у гомозиготному стані, асоціюється з важкими клінічними проявами захворювання та вищим ступенем летальності, на відміну від пацієнтів з іншими генотипами. За результатами досліджень встановлено значний генетичний та клінічний поліморфізм випадків муковісцидозу, доведено необхідність проведення молекулярно-генетичного аналізу щодо знайдення гена ТРБМ у разі діагностування цього захворювання.

60. Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук03.00.04 А.В. Мисник; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Розроблено та реалізовано оригінальну алгоритмічну штучну нейронну мережу з додаванням нейронів і процедуру її навчання, яка дозволяє вирішити проблему вибору кількості окремих нейронів та прихованих шарів, а також містить новий тип нейронів. Запропоновано метод початкової градієнтної ініціалізації для модельної нейронної мережі Кохонена та нові способи експертної діагностики за допомогою штучних нейронних мереж. Вперше досліджено зв'язок текстурних характеристик ультразвукових зображень щитовидної залози та томографічних зображень головного мозку людини з різними класами захворювань за допомогою методів нейронних мереж та одержано оцінки їх діагностичної ефективності для класифікації виявлених патологій. Обгрунтовано доцільність застосування методів нейронних мереж для аналізу та розпізнавання відмінностей в опромінених і нормальних спектрах ДНК, а також вивчення та класифікації порушень серцевої системи за електрокардіограмами. Створено метод сегментації ультразвукових і магніторезонансних зображень з використанням штучних самоорганізуючих мереж.