LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 5 із 394

81. Анестезія та інтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.30 С.М. Гриценко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2002. — 35 с. — укp.

Вперше розроблено комплексну програму анастезії та фармакологічного протиішемічного та протиреперфузійного захисту трансплантантів нирки та печінки. Обгрунтовано застосування блокаторів кальцієвих каналів і манітолу, які дозволили істотно зменшити число випадків відстроченої функції ниркових трансплантатів. Встановлено цільовий рівень центрального венозного тиску перед реперфузією ниркового трансплантата, яким визначається об'єм керованої інфузійної терапії кристалоїдами. Вивчено особливості кисневого режиму в ранньому післяопераційному періоді, динаміки змін продуктів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи. Досліджено їх роль залежно від типу початкової функції ниркового трансплантата. Запропоновано анастезію та інтраопераційну інтенсивну терапію за умов ортотропної трансплантації печінки. Наведено методику та тактику керування гемодинамікою вазоактивними препаратами та інфузійно-трансфузійною терапією з застосуванням селсейвера та системи швидкодії інфузії на добезпечінковому, безпечінковому етапах, а також у реперфузійну фазу післябезпечінкового етапу ортотропної трансплантації печінки без веновенозного обходу.

82. Анкілозивний спондиліт (хвороба Бехтерєва) та його комплексне ортопедичне лікування

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.21 Михайло Васильович Полулях; АМН України; Інститут травматології та ортопедії. — К., 2004. — 28 с. — укp.

83. Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними розладами та їх психотерапія

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.16 Ольга Сергіївна Балабуха; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

84. Анксіозні стани в структурі гіпертонічної хвороби та їх психотерапевтична корекція

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.16 І.М. Сарвір; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

З використанням системного підходу одержано дані щодо структури, динаміки та патопсихологічних механізмів формування анксіозних станів у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Вивчено особливості психопатологічних порушень та особистісні особливості даної категорії хворих. Виявлено фактори, що сприяють розвитку анксіозних станів, спричинених ГХ і патопсихологічні механізми взаємного обтяження. На підставі результатів проведеного дослідження розроблено комплексну систему психотерапії, спрямовану на корекцію психоемоційної сфери та нормалізацію соматичного стану хворих. Розроблено показання та патогенетичнй підхід до диференціального застосування різних методів психотерапії для лікування хворих на ГХ з анксіозними станами.

85. Аномалії скорочувальної діяльності матки у роділь та їх корекція з використанням факторів охолодження (клініко-експериментальне дослідження)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.01 В.В. Лазуренко; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 35 с. — укp.

Наведено результати ретроспективного аналізу 8 236 пологів за п'ятирічний період, вивчено 1 815 історій пологів, ускладнених слабкістю та дискоординацією пологової діяльності. Частота зазначених аномалій пологової діяльності склала 22,04 %. Виявлено фактори ризику виникнення порушень скорочувальної діяльності матки (екстрагенітальних, генітальних, акушерських). З використанням клініко-інструментальних, радіоімунологічних, імуноферментних, нейрофізіологічних, радіолігандних, реографічних, гістоморфологічних методів дослідження проведено комплексну оцінку аномалій пологової діяльності у 343-х роділь. З'ясовано основні ланки патогенезу аномалій скорочувальної діяльності матки, що полягають у порушенні функції центральної та вегетативної нервової системи, центральної та маткової гемодинаміки, гормонального гемеостазу, клітинної та гуморальної ланок імунітету, адренорецепторного апарату матки. Клінічно й експериментально обгрунтовано застосування факторів охолодження для корекції та профілактики зазначених аномалій пологової діяльності. Проведено порівняльну оцінку терапевтичної ефективності локальної гіпотермії передньої черевної стінки з традиційними медикаментозними способами лікування порушень скорочувальної функції матки, а також поєднання обох варіантів терапії. Розроблено показання, протипоказання, оптимальні схеми використання локальної гіпотермії передньої черевної стінки для лікування аномалій скорочувальної діяльності матки під час пологів.

86. Аномалія Ебштейна (проблеми діагностики та хірургічного лікування)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.04 В.В. Лазоришинець; Ін-т серцево-судин. хірургії АМН України. — К., 2002. — 31 с. — укp.

Розглянуто проблеми діагностики та хірургічного лікування різних форм аномалії Ебштейна (АЕ) з використанням ехокардіографії, ангіокардіографії та рентгенографії. Досліджено клінічні, гемодинамічні і морфологічні особливості різних типів АЕ, наведено результати різних методів їх хірургічного лікування (протезування трикуспідального клапана, пластичних операцій на клапані, відновлення конфігурації правого шлуночка). Розроблено алгоритм діагностики та хірургічного лікування АЕ. На підставі вивчення симптоматики захворювання розроблено та впроваджено в клінічну практику комплексну систему діагностики аритмій з використанням електрофізіологічного дослідження, що дозволяє виявити пацієнтів із супутнім синдромом перезбудження та визначити показання до переривання додаткових провідних шляхів на доопераційному етапі. Проведено порівняльний аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування у пацієнтів з АЕ та встановлено переваги пластичних операцій у порівнянні з протезуванням трикуспідального клапана.

87. Антагоністи кальцію в тривалій терапії хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Л.І. Кардашевська; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2001. — 22 с. — укp.

Досліджено ектопічну активність шлуночків та оцінено зміни ектопічної активності міокарда, динаміку артеріального тиску та його циркадний ритм, систолічну та діастолічну функції міокарда, поріг стимуляції серця під впливом тривалої терапії антагоністами кальцію короткої та тривалої дії у хворих на ішемічну хворобу серця (IXC) з імплантованим електрокардіостимулятором (ЕКС). Доведено, що антогоністи кальцію тривалої дії сприяють ефективному лікуванню хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим штучним водієм ритму, перебіг якої ускладнений стабільною стенокардією й артеріальною гіпертензією. Доведено високу ефективність амплодипіну серед антогоністів кальцію (ніфедипіну, верапамілу, амплодипіну). Обгрунтовано раціональне призначення окремих антагоністів кальцію у хворих з імплантованим ЕКС та наявністю серцевої недостатності відповідно до їх впливу на систолічну або діастолічну функції лівого шлуночка. Встановлено можливість підвищення ектопічної активності міокарда через тривале застосування ніфедипіну у хворих на IXC з імплантованим водієм ритму, що обмежує його використання через можливість розвитку фатальних аритмій.

88. Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів при переношуванні

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 В.В. Жулковський; Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Уперше розроблено та впроваджено новий, безпечний для матері та плоду, науково обгрунтований спосіб антенатальної ультразвукової діагностики переношеної вагітності, який передбачає візуалізацію за умов ультразвукового дослідження вторинної кулі закостеніння у плечовій кістці плода. Удосконалено комплекс лікувально-профілактичних заходів у вагітних високого акушерського та перинатального ризику з переношування. Розроблено алгоритм ведення вагітних, визначено оптимальні терміни та способи розродження. Доповнено дані та вперше встановлено взаємозв'язок між ступенем переношеності новонароджених і характером гістоморфологічних змін у плацентах за переношеної вагітності. Уперше вивчено психоемоційний стан вагітних і виявлено підвищення ступеня психоемоційної напруги за умов переношування, розроблено способи його корекції.

89. Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування)

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.01 Н.А. Гайструк; Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2007. — 39 с. — укp.

У вагітних з гіпертензивними розладами виявлено плацентарну недостатність (47,0 % легкої прееклампсії, 55,0 % прееклампсії середнього ступеня тяжкості, 35,0 % хронічної гіпертензії I стадії), яка обумовлює порушення стану плода та новонародженного. Внутрішньоутробну гіпоксію виявлено у 55,5 % випадків у разі легкої прееклампсії, 60,0 % у разі прееклампсії середнього ступеня тяжкості, 45,0 % у разі хронічної гіпертензії I стадії. Встановлено, що антенатальна смертність плода становить 16,7 % у разі прееклампсії середнього ступеня тяжкості, рання неонатальна смертність - 7,7 % у разі лекої прееклампсії. Затримку розвитку плода у разі лекої прееклампсії виявлено у 36,3 %, а у разі прееклампсії середнього ступеня - в 44,8 %, у разі хронічної гіпертензії I ст. - у 28,2 % випадків. На підставі результатів проведеного дослідження встановлено нові ланки патогенезу розвитку порушень плода у вагітних з гіпертензивними розладами. Виявлено дисбаланс стреслімітуючих і стресіндукуючих систем, що вказує на причетність нейрогуморальних порушень у розвитку гіпертензивних розладів. На підставі оцінки стану системи L-аргінін/NO виявлено роль імуноагресії та ендотеліальної дисфункції у розвитку гіпертензії та порушень фетоплацентарного кровотоку. Наведено статистичну оцінку значимості досліджуваних показників, виявлено їх кореляцію з масою плода і сформульовано математичну регресійну модель раннього прогнозування порушень стану плода у вагітних з гіпертензивними розладами, що зменшило показники анте-, інтра- та перинатальної захворюваності та смертності. Запропоновано диференційований лікувально-профілактичний комплекс для вагітних з плацентарною недостатністю. Показано, що його вровадження сприяє зменшенню частоти затримки розвитку плода, плацентарної недостатності, внутрішньоутробної гіпоксії відповідно до , , та забезпечує покращання нейрогуморального стану, метаболічних, окисно-відновних процесів, стабілізує морфологічні та гістохімічні зрушення та відновлює змінену експресію про- та антиапоптозних рецепторів у плацентах жінок з гіпертензивними розладами.

90. Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 І.В. Жердєва; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз і одержано дані про особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого та встановлено фактори ризику розвитку порушень мікробіоценозу пологових шляхів у жінок. Уперше для вагітних з таким мікробіоценозом пологових шляхів розроблено прогностичну таблицю щодо виникнення фетоплацентарної недостатності (ФПН), що дозволило прогнозувати її виникнення у зазначених пацієнток, а також своєчасно здійснювати профілактичні заходи. Розроблено та впроваджено до практики жіночих консультацій медичних закладів патогенетично обгрунтовані діагностичні та лікувально-профілактичні заходи для обстежених вагітних, які базуються на вивченні певних показників імунного та гормонального гомеостазу й активності ферментів з використанням хофітолу, свічок бетадину, віферону й ацилакту, що дозволило покращити перебіг вагітності, пологів, стан плода та новонародженого.

91. Антенатальна та постнатальна профілактика карієсу зубів з застосуванням пектинвмісних речовин

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.22 Г.М. Гаврилів; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с. — укp.

Розроблено рецептуру "Пектодент"-порошку, "Пектодент"-мармеладу для різних вікових груп населення, зокрема, для дітей та жінок у період вагітності та лактації. Доведено, що комплексна протикарієсна дія даних пектинвмісних засобів гігієни порожнини рота ентерального вживання полягає у: високій очищуючій здатності засобів у разі безабразивної дії на емаль тимчасових і постійних зубів; виключенні цукру; антибактеріальній активності, яка проявляється без порушення якісного складу аутофлори порожнини рота; стимуляції салівації; дії пектинів, як коректорів адаптаційних можливостей стану порожнини рота до протикарієсних умов; обмеженні впливів негативних факторів зовнішнього середовища на організм у період інтенсивного розвитку та формування твердих тканин зубів. Установлено, що карієспрофілактична ефективність пектинвмісних гігієнічних засобів "Пектодент" становить від 35 до 100 %.

92. Антиатерогенна дія кріоконсервованої плаценти при експериментальному атеросклерозі

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.35 І.І. Кондаков; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Показано, що введення алогенної кріоконсервованої плаценти (АКП) кроликам з експериментальним атеросклерозом на першому тижні призводить до нормалізації ліпідного обміну, вірогідного підвищення рівня естрадиолу в сироватці крові. На третій тиждень після введення АКП кількість "ліпіднавантажених" лейкоцитів у периферичній крові наближалась до контрольних показників, вірогідно знижувалась площа ураження аорти без стадії атерокальцинозу. Через 6 місяців введення АКП спричинювало неоваскуляризацію міокарда та відновлювало структурно-функціональну цілісність судинного ендотелію аорти.

93. Антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.26 С.О. Черенько; АМН України; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2001. — 32 с. — укp.

94. Антибіотичні властивості мікотоксинів та деякі напрямки їх практичного використання

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Оксана Петрівна Кобзиста; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 20 с. рис. — укp.

95. Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць

Автореф. дис... канд. біол. наук02.00.10 С.І. Романюк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено антигенні властивості дифтерійного токсину (ДТ) та його субодиниць у дітей з різними формами дифтерійної інфекції та після вакцинації, а також імунобіологічної активності ДТ, яка дозволяє йому протидіяти імунній системі. Розроблено імуноферментні методи виявлення ДТ й антитіл проти нього, які можуть бути використано з метою вдосконалення діагностики дифтерії. Створено комп'ютерну програму щодо кількісної оцінки результатів імуноблотингу. Проаналізовано сироватки крові дітей різних діагностичних груп стосовно вмісту ДТ, антитоксичних антитіл та їх специфічності до субодиниць ДТ. Встановлено, що антитіла хворих на дифтерію та носіїв відрізняються за специфічністю до субодиниць А та В ДТ. Запропоновано математичну модель дифтерійної інфекції для розрахунку терапевтичних доз антитоксичної сироватки коня. Вперше встановлено, що ДТ здатен проникати у фагоцити та специфічні до нього В-лімфоцити навіть за відсутності класичного рецептора для ДТ.

96. Антигіпертензивна ефективність антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду пролонгованої дії у співставленні зі станом клітинної мембрани еритроцитів та NO-системи

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Т.В. Семикопна; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 1999. — 18 с. — укp.

97. Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами молочнокислих бактерій

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Б.Л. Луговий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Встановлено, що пептидні препарати після хронічного введення гіпертензивним тваринам суттєво знижують показники артеріального тиску, покращують показники центральної гемодинаміки та електричної активності серця, зменшують ступінь гіпертрофії частин серця та нормалізують їх просторові характеристики.

98. Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.08 Ю.А. Бісюк; Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження стану антиендотоксинового імунітету у хворих з інфарктом міокарду. Проаналізовано результати обстеження та лікування 120-ти хворих осіб чоловічої статі з первинним інфарктом міокарда із зубцем Q, госпіталізованих у міську лікарню Сімферополя у 2003 - 2006 рр. Антитіла до ліпополісахариду (ЛПС) грамнегативної ентеробактерії Escherichia coli К30 класів A, M, G визначено з використанням методу твердовазного імуноферментного аналізу на першу, сьому та 21-шу добу. Для визначення концентрації ЛПС зв'язуювального білка (LBP) та розчинної форми CD14 рецептора (sCD14) використано тест-системи виробництва "Hucult biotechnology". З'ясовано, що рівні антиендотоксинових антитіл класів M і G у разі множинного порівняння достовірно відрізняються на першу, сьому та 21-шу добу. Доведено, що у хворих з інфарктом міокарда відбувається стимуляція неспецифічних компонентів антиендотоксинового імунітету: збільшення рівнів LBP та sCD14 на першу, сьому, 21-шу добу.Виявлено, що значення С-реактивного білка позитивно корелюють зі значеннями LBP, sCD14 і негативно - з анти-ЕТ-IgM, IgG. У хворих з летальним результатом у найгострішому періоді констатовано найнижчі значення анти-ЕТ-IgM, IgG і високий рівень LBP, sCD14.

99. Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м.Івано-Франківська в сучасних соціально-економічних умовах

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 З.О. Ціхонь; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто вплив соціально-гігієнічних, медико-біологічних та медико-організаційних факторів на тривалість природного вигодовування дітей у Івано-Франківську. Встановлено, що частій захворюваності дітей першого року життя на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) сприяють інфекційні захворювання матері під час вагітності, патологія вагітності та пологів, внутрішньоутробна гіпоксія плода, пізнє прикладання дитини до грудей у пологовому будинку, дефіцитна анемія та раннє штучне вигодовування. Досліджено особливості імунної відповіді системного та локального імунітету на інфекцію, метаболічну здатність нейрофілів (НСТ-тест) у дітей з повторними ГРЗ. Розроблено комплекс лікувально-реабілітаційних заходів для дітей із зниженою антиінфекційною резистентністю із застосуванням імуналу та нуклеїнату натрію. Встановлено позитивний вплив даного комплексу на імунологічні показники, відзначено зниження частоти захворюваності на ГРЗ.

100. Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути - "Апівен"

Автореф. дис... канд. фармац. наук14.03.05 О.В. Должикова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Вперше в Україні вивчено антикоагулянтну дію таблеток на основі бджолиної отрути - "Апівен", призначених для зовнішнього застосування у вигляді водного розчину для примочок. На моделях травматичного набряку стопи щурів та "ватної гранульоми" доведено протизапальний ефект таблеток "Апівен". Розроблено модель експериментального тромбофлебіту периферичних вен у кролів, на прикладі якої встановлено, що "Апівен" перевищує за антикоагулянтною, антиоксидантною, пртизапльню активністю та регулювальним впливом на систему перекисного окиснення ліпідів референс-препарат - гепаринову мазь. Доведено відсутність істотного токсичного впливу таблеток "Апівен" у разі зовнішнього застосування на органи та системи тварин в експерименті за тривалого застосування, а також відсутність алергічних проявів.