LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 6 із 394

101. Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі (експериментальне дослідження)

Автореф. дис... канд. біол. наук14.03.05 Т.А. Карацуба; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено антиметастатичну дію нових протипухлинних препаратів: хлофідену, бротеофіну, мебіфону та визначено, що за їх використання гальмується приживлення, ріст та метастазування експериментальних пухлин. Установлено, що хлофіден має високу антиметастатичну дію за умов ад'ювантної та неоад'ювантної терапії. Виявлено, що виражена антиметастатична дія притаманна бротеофіну тільки в режимі неоад'ювантної терапії. Показано доцільність створення комплексу хлофідену, бреофіну та адріабластину, що дало змогу знизити дози інгредієнтів у 1,5 - 2 рази, одержати високий протипухлинний ефект, але антиметастатична дія за цього є слабкішою, ніж у монопрепаратів. Уперше виявлено здатність адреналіну гідротартрату та верапамілу підсилювати процеси метастазування, знімати антиметастатичну дію хлофілдену.

102. Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.26 О.В. Іванкова; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". — К., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення ефективності антимікобактеріальної хіміотерапії хворих на хронічний туберкульоз легень. Проведено рандомізоване дослідження хворих, які виділяли чутливі, монорезистентні, полірезистентні та мультирезистентні мікобактерії туберкульозу (МБТ). Вивчено частоту та профіль медикаментозної резистентності МБТ. Відзначено, ща у хворих дана резистентність до протитуберкульозних препаратів першого ряду становить 79,7 % до етіонаміду, канаміцину та фторхінолонів - відповідно у 26,4, 30,8 та 25,1 % хворих, що значно обмежує їх використання в режимах хіміотерапії та є підставою до удосконалення зазначених режимів з включенням циклосерину, клартитроміцину, капреоміцину та фторхінолону. Доведено, що вдосконалені режими антимікобактеріальної терапії підвищили на 20,8 % ефективність лікування туберкульозу за показником припинення бактеріовиділення та на 22,4 % зменшили частоту побічних реакцій від фторхінолонів.

103. Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію

Автореф. дис... канд. мед. наук03.00.07 Л.К. Сорокоумова; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Проведено мікробіологічне дослідження нових антисептичних препаратів: "Декаметоксин", "Офтадек", "Ціделон", "Норфлоксацин", "Аурісан", "Отосан", "Ріносепт". Експериментально обгрунтовано доцільність їх застосування у поєднанні з гентаміцином. Наведено результати вивчення чутливості бактерій до антибіотиків,а також швидкості формування резистентності госпітальних ізолятів стафілококу та ешерихій до лікарських антисептичних препаратів. Визначено вплив концентрацій водневих іонів і різного мікробного навантаження на властивості лікарських антимікробних препаратів. Експериментально встановлено вплив антисептичних препаратів на адгезивну здатність стафілококів, а також на гістологічну структуру тканин органа зору, печінки, серця, нирок тварин. Показано перспективність застосування декаметоксину, офтадеку, ціделону, норфлоксацину, аурісану, отосану, ріносепту для лікування та профілактики гнійно-запальних захворювань.

104. Антимікробна дія та перспективи застосування в медицині нових четвертинних фосфонієвих сполук

Автореф. дис... канд. мед. наук03.00.07 А.В. Малішевська; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 27 с. — укp.

Проведено скринінг і досліджено перспективні протимікробні речовини серед групи четвертинних фосфонієвих сполук, обгрунтовано доцільність створення на їх основі нових хіміотерапевтичних засобів різнобічної дії. Визначено рівні протимікробної активності та спектр впливу 217-ти нових сполук щодо тест-культур музейних і клітинних штамів мікроорганізмів. За допомогою логіко-структурного аналізу встановлено закономірності зв'язку хімічної структури від протимікробної активності та визначено основні напрямки цілеспрямованого синтезу в ряду четвертинних фосфонієвих солей. У дослідах in vitro з'ясовано швидкість формування стійкості клінічних антибіотикорезистентних штамів золотистих стафілококів до фосфонієвих сполук, вплив pH живильного середовища та вмісту сироватки крові на антимікробну активність досліджених сполук. Вивчено гостру токсичність, кумулятивні ефекти та місцеву подразнювальну дію гетероциклічних фосфонієвих сполук. З використанням двох експериментальних моделей стафілококових інфекцій з'ясовано хіміотерапевтичну ефективність найбільш перспективних сполук.

105. Антимікробні розсмоктувальні полімерні матеріали в плановій та ургентній абдомінальній хірургії

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.03 В.Б. Гощинський; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Вивчені фізико-механічні властивості нового антибактеріального шовного розсмоктувального матеріалу. Апробація антимікробних полімерних розсмоктувальних матеріалів (ниток та плівок ЕСБАГ, ЕСБАДХ) в плановій та ургентній абдомінальній хірургії проведена на 545 хворих різного віку та статі. Антимікробні розсмоктувальні полімерні матеріали використані при чистих, умовно-чистих та бактеріально забруднених оперативних втручаннях. Контрольною групою були 310 хворих, яким були виконані аналогічні оперативні втручання, але з використанням нерозсмоктувального шовного матеріалу. Аналіз даних експериментальних досліджень показав, що антимікробний розсмоктувальний матеріал за своїми фізико-механічними властивостями відповідає вимогам, які ставляться до розсмоктувального шовного матеріалу, мають мінімальні капілярні властивості, відсутній ефект "гноту", мають антибактеріальну дію на основні збудники хірургічної інфекції. При формуванні кишкових анастомозів антибактеріальними розсмоктувальними нитками, міцність останніх збільшується в 1,5 рази. Завдяки антибактеріальному розсмоктувальному шовному матеріалу регенеративні процеси в зоні анастомозів випереджають такі ж самі, в анастомозах, сформованих капроновою ниткою та розсмоктувальною ниткою Капромед, і наближаються до асептичного. Розсмоктування ниток наступає на 210 добу після операції. Порівняльний аналіз післяопераційних ускладнень в основній та контрольній групі показав, що завдяки використанню антибактеріальних полімерних розсмоктувальних матеріалів вдалось зменшити кількість гнійнозапальних ускладнень в 4,7 рази.

106. Антимікробні, біологічні властивості препаратів, що містять чотирьохвалентний азот, хінолоній і ментол

автореф. дис... канд. мед. наук03.00.07 П.М. Липко; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати мікробіологічного, фізико-хімічного фармакологічного дослідження синтетичних антимікробних препаратів чотирьохвалентного азоту, що містять ментол (5 сполук), хіноліній (3 сполуки). У дослідах використано 234 музейних і щойновиділених клінічних штамів мікроорганізмів. Визначено чутливість антибіотикорезистентних штамів золотистого стафілококу до нових антисептичних препаратів. Досліджено вплив несприятливих факторів (вмісту білка, різного pH середовища, мікробного навантаження) на антимікробні властивості нових лікарських антисептичних препаратів. Визначено вплив антимікробних препаратів на адгезивну здатність мікроорганізмів. Доведено їх роль як чинника, що обумовлює розвиток інфекційного процесу. Виявлено однакову ефективність природного л-ментолу та синтетичного рацемату ментолу, що здешевить собівартість виробництва синтетичних протимікробних препаратів з вмістом ментолу. Встановлено хіміотерапевтичну ефективність антисептичних препаратів для лікування гнійних ран в експериментальних тварин. Доведено доцільність застосування препаратів, що містять чотирьохвалентний азот і ментол для лікування гострих гнійних маститів.

107. Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження сім'яників при хронічному надходженні прооксидантів (експериментальне дослідження)

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.05 Н.В. Шиш; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2008. — 20 с. — укp.

На підставі результатів експериментальних досліджень обгрунтовано застосування препаратів антиоксидантної дії alpha-токофорелу ацетату, екстракту ехінацеї рідкого, азупростату) Для профілактики біохімічних, функціональних і морфофункціональних змін у сім'яниках за хронічної дії прооксидантів - ацетату свинцю та клопіраліду. Виялдено, що введення прооксидантів ацетату свинцю за дози 60 мг/кг і клопіраліду - 150 мг/кг призводило до активації прооксидантної та інгібування антиоксидантної систем організму, що спричиниювало розвиток біохімічних, морфологічних і фукціональних порушень у сім'яниках, зниження фертильності самців та з рештою - загибелі потомства. Застосування препаратів антиоксидантів на тлі введення прооксидантів призводило до певних наслідків, а саме: alpha-токоферолу ацетат за дози 10 мг/кг знижував вільнорадикальне перекисне окиснення ліпідів крові та у тканинах сім'яників, але надавав недостатню протекторну дію на якість сперми; введення екстракту ехінацеї за дози 5 мг/кг призводило до підвищення активності системи антиоксидантного захисту тканин сім'яників, але питомо не впливало на кількісні характеристики сперми; азупростат за дози 30 мг/кг призводив до зниження вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у крові та тканинах сім'яників, нормалізації морфологічних змін у них та функціональної готовності сперми та показників ембріо- та фетогенезу в інтактних самок. Азупростат забезпечив найбільш виражений гонапротекторний ефект.

108. Антиоксиданти у комплексному лікуванні негонококових уретритів (хламідійних, уреаплазмових, мікроплазмових, трихомонадних, кандідозних)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.20 В.П. Мариненко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 16 с. — укp.

109. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою (клінічне дослідження)

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.30 Вікторія Іванівна Ієвлева; Донецький національний медичний ун-т. — Донецьк, 2008. — 24 с. — укp.

110. Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів

автореф. дис... канд. фармац. наук14.03.05 О.В. Афанасенко; Нац. фармац. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Вивчено антирадикальні та антиоксидантні властивості природних та синтетичних фенолів і N-вмісних гетероциклів, досліджено їх взаємозв'язок зі структурними й енергетичними параметрами даних молекул. Визначено антирадикальні й антиоксидантні властивості групи одно- та двоядерних фенолів, а також N-вмісних гетероциклів з класів піридинкарбонових кислот, 1,4-дигідропіридинів, природних N-вмісних гетероцилків, а також S-похідних хіназолінів. Встановлено наявність позитивних корелятивних взаємозв'язків між значеннями антиоксидантної активності досліджуваних сполук та енергією активації, константами швидкості утворення та енергією резонансу вільнорадикальних форм відповідних сполук. Серед нових сполук - S-похідних хіназолінів за результатами використання комплексу фармакологічних, біохімічних і квантово-хімічних методів відібрано найбільш потужний антиоксидант - сполуку NC-109, для якої проведено дослідження цитопротекторної дії in vitro на моделі хімічного ураження клітин печінки тетрахлорметаном. Показано високу антиоксидантну активність сполуки NC-109, досліджено її мембраностабілізуючі та геномопротекторні ефекти. З'ясовано, що введення сполуки NC-109 щурам, отруєним тетрахлорметаном, сприяє корекції заряду поверхні мембран ЕР та структури білків. Доведено, що гепатопротекторні ефекти сполуки NC-109 не поступаються стандартному фенольному антиоксиданту іонолу.

111. Антисептична активність, властивості та застосування нових антимікробних препаратів

Автореф. дис... канд. мед. наук03.00.07 В.Г. Палій; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Досліджено антисептичну активність, фізико-хімічні властивості та удосканалено застосування нових препаратів для діагностики, профілактики та лікування гострих хірургічних гнійно-запальних захворювань. В роботі приведено результати всебічного порівняльного вивчення декаметоксину, горостену, декасану, етонію, тіонію, трьох препаратів, що містять ядро хіноліну. Визначено спектр протимікробної дії, знезаражуючих властивостей препаратів. Досліджено вплив різних фізіко-хімічних факторів на протимікробну активність 8 антисептиків. Доведено, що стабільність антимікробної активності декаметоксину, горостену, декасану зберігається у промислових зразках лікарських антисептичних засобів в умовах тривалого зберігання. Досліджено селективні властивості антисептиків декаметоксину, етонію, тіонію. Обгрунтовано застосування селективних поживних середовищ для ізоляції, ідентифікації синьо-гнійної палички. Проведено клінічну оцінку лікарського антисептичного засобу декасану у хворих гострими хірургічними гнійно-запальними захворюваннями. Розроблено і впроваджено в медичну практику в Україні лікарські антисептичні засоби декасан, горостен; трафарет для дослідження мікроорганізмів.

112. Антистресова активність блокаторів ренін-ангіотензинової системи

Автореф. дис... канд. фармац. наук14.03.05 Г.О. Сирова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 23 с. — укp.

Здійснено експериментальне вивчення впливу інгібіторів ренін-ангітензинової системи за умов гострого емоційного стресу (конфлікту аферентних подразнень) на функціональні та структурні параметри лабораторних тварин. Показано, що одноразове внутрішньошлункове введення каптоприлу (5 мг/кг), еналаприлу (5 мг/кг), лозартану (5 мг/кг) на другий день моделювання емоційного стресу за 1 - 2 год. до закінчення стресування забезпечує виражений антистресовий ефект стосовно центральної нервової системи, серцево-судинної системи, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, вегетативної регуляції та окиснювального метаболізму. Обгрунтовано можливість застосування досліджених препаратів у разі захворювань серцево-судинної системи стресового генезу. Визначено, що за умов комбінованого призначення вивчених препаратів і застосуванням антигіпертензивних засобів: центрально діючого клофеліну, бета-адреноблокатору анаприліну, блокатору кальцієвих каналів верапамілом і міотропним спазмолітиком дибазолом - можна не тільки потенціювати антигіпертензивний ефект, але одержати захист від їх загальнотоксичної дії.

113. Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці (клінічне дослідження)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.30 В.О. Науменко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Обгрунтовано, досліджено та впроваджено у практику амбулаторної анестезіології новий метод антистресорного захисту пацієнток, основою якого є індивідуалізація складу премедикації у разі виконання короткочасних гінекологічних операцій під наркозом малими дозами кетаміну. Класифіковано рівні напруженості стресорних реакцій організму в процесі оперативного втручання, встановлено характеристики та показники для оцінювання напруженості стресорних реакцій. Запропоновано інтегральний індекс напруженості стресорних реакцій - ІНСР. Досліджено розроблені комбінації компонентів премедикації: сибазону, сибазону з кетановом, сибазону зі стадолом, дормікуму, дормікуму зі стадолом для різних початкових рівнів стресу пацієнток. Особливу увагу приділено вивченню запропонованого варіанта премидикації з застосуванням анальгетика - кетанова, що суттєво підвищило антистресорну активність премедикації. Наведено практичні рекомендації щодо складу премедикації для різних рівнів стресу з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки.

114. Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття

Автореф. дис... канд. мед. наук03.00.15 З.Р. Кочерга; Укр. наук. гігієн. центр. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Розроблена методологія програми генетичного моніторингу популяцій людини при мутагенному забрудненні довкілля, яка передбачає одночасне дослідження популяцій генетико-епідеміологічними (оцінка частоти та динаміки природжених вад розвитку, спадкових хвороб і репродуктивних втрат в усій популяції, дослідження демографічної ситуації) та експериментально-генетичними методами (багатофакторний, кореляційний та дискримінантний аналіз дерматогліфічних показників, дослідження функціонального стану генотипу та цитогенетичне обстеження дітей різних регіонів). Доведено наявність негативних генетичних змін в популяціях населення екологічно несприятливих територій. Встановлена перевага мимовільних викиднів на ранніх термінах гестації, зниження народжуваності, зростання перинатальної смертності, природжених вад розвитку і спадкових захворювань у новонароджених та перинатально-померлих дітей. Методом математичного, факторного і кореляційного аналізу вивчені найбільш інформативні дерматогліфічні характеристики взаємозв'язки 64 дерматогліфічних показників дітей різних регіонів Прикарпаття. Проведене цитологічне дослідження ядер букальних епітеліоцитів 565 дітей 6 вікових груп різніх екологічних зон. Встановлені вікові і статеві особливості цитологічних показників (індексів хроматизації, гетеропікнотичної Х-хромосоми, нуклеолярного індексу та морфологічно змінених ядер). Ступінь вираженості змін останніх залежить від умов навколишнього середовища. Розроблений інтегральний показник пошкодження спадкового апарату дітей цих регіонів на основі кореляційного аналізу між дерматогліфічними, цитологічними та цитогенетичними характеристиками.

115. Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 Е.В. Беляєв; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 с. — укp.

Вивчено антропометричні, соматотипологічні та дерматологічні ознаки схильності до ураження карієсом практично здорових міських юнаків і дівчат Поділля. За результатами досліджень з'ясовано наявність особливостей антропометричних, соматотипологічних показників і компонентів маси тіла у практично здорових юнаків і дівчат за різних рівнів інтенсивності карієсу. Показано особливості та статеві розбіжності кореляційних зв'язків антропометричних, соматотипологічних показників і компонентів маси тіла з інтенсивністю пошкодження зубів карієсом у даних юнаків. Установлено характерні ознаки кореляційних взаємозв'язків дерматогліфічних показників з інтенсивністю пошкодження у них зубів карієсом, а також розбіжності залежно від статі, інтенсивності та напрямку зв'язків. За результатами дослідження встановлено антропогенні аспекти можливості пошкодження зубів карієсом.

116. Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля

Автореф. дис... канд. біол. наук14.03.01 Л.С. Гудзевич; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2007. — 20 с. — укp.

Установлено нормативні вікові, статеві та конституційні особливості показників зовнішнього дихання у здорових міських підлітків Подільського регіону України. Виявлено виражені статеві відмінності більшості кореляційних зв'язків спірометричних показників з антропометричними та соматологічними показниками у практично здорових міських підлітків. З урахуванням особливостей антропометричних і соматотипологічних показників, з використанням методу покрокової регресії побудовано моделі нормативних параметрів показників зовнішнього дихання у міських підлітків різної статі.

117. Антропотехнічний підхід у фізичному вихованні школярів

В. Ришковський Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 2-3. — С. 95-97. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Зазначено, що цілеспрямоване використання процесів фізичної підготовки і психосоматичного розвитку в професійній діяльності передбачає перегляд і переробку існуючих базових понять. Запропоновано в межах антропотехнічного підходу реалізувати перехід від предметної до дисциплінарної та поліпредметної співорганізації знань і використовуваних засобів.

118. Антропофизиологический подход в биоритмологическом обеспечении здоровья. Сообщение 2. Диагностическая информативность электрометрии кожи для хронодесма

Г.С. Белкания, В.Г. Ткачук, Л.Г. Пухальска, А.П. Корольчук, А.С. Багрий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 5. — С. 85-102. — Библиогр.: 35 назв. — рус.

У здорових людей з використанням системної електрометрії шкіри дистальних зон кінцівок (за Накатаном) проведено дослідження вікової, сезонної і добової динаміки єлектропровідності шкіри (ЕШ). Висока біоритмологічна інформативність ЕШ розглядається як терморегуляційний компонент стану організму. Показано методичну можливість використання електрометрії шкіри (по ЕШ) для визначення індивідуального сезонного, менструального (у жінок) і добового хронодесма життєдіяльності. Описано діагностичну інформативність також інтегрального параметру балансування основних систем і органів, отриманого за допомогою елекутрометріі шкіри.

119. Антрумектомія з ваготомією в лікуванні гострокровоточивих гастродуоденальних виразок

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 М.В. Щербина; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено проблему покращання результатів хірургічного лікування гострокровоточивих гастродуоденальних виразок (ГКГДВ) шляхом оптимізації виконання антрумектомії з ваготомією (АЕ

120. Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.09 Є.О. Руденко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Проаналізовано результати діагностики та лікування 99-ти дітей з обструкцією дихальних шляхів різного походження віком від 2-х тижнів до 14-ти років. На підставі даних комплексного обстеження вивчено механізми обструкції, а також патогенез дихальних розладів у разі аплазії однієї легені. Систематизовано патогенетичні чинники та клінічні ознаки синдрому нестабільної трахеї. Патогенетично обгрунтовано показання до операції та вибір методу втручання за умов обструкції крупних дихальних шляхів різного походження. Прооперовано 77 пацієнтів з використанням зазначених втручань. Розроблено нові способи лігаментної аортопексії за допомогою двох армованих перикардіальних клаптів, трахеопластики клаптем аутоперикарду, комбінації аортопексії та трахеопластики. Запропоновано застосування транслокації куполу діафрагми для корекції дихальних розладів у випадку аплазії легені. Відзначено, що використання розроблених і впроваджених методів корекції обструкції дихальних шляхів з урахуванням патогенетичних чинників дозволило одержати позитивний результат у 96,1 % оперованих пацієнтів.