LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 8 із 394

141. Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 С.С. Дмитренко; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено ефективність аутолейкоцитарну перфузію ліків за умов комплексного хірургічного лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи (СДС). Визначено низьку обізнаність хворих на цукровий діабет (ЦД) щодо цієї патології, а також вплив на формування СДС взаємообтяжуючих показників ризику, а саме: наявності гіпертензії, ожиріння, ретинопатії та протеїнурії на тлі не компенсованого ЦД - гіперглікемії. Показано, що СДС супроводжується значними гемодинамічними змінами та зростанням показників ендогенної інтоксикації. Установлено, що СДС поглиблює ендогенну інтоксикацію та взаємообтяжує ЦД, призводить до значних гемодинамічних порушень, виявлених доплерометричними дослідженнями. З'ясовано, що використання у комплексі лікування СДС аутолейкоцитарної перфузії ліків сприяє покращенню загального стану пацієнта, прискоренню компенсації ЦД, зменшенню рівня ендогенної інтоксикації. Відзначено, що аутолейкоцитарна перфузія ліків дозволяє скоротити тривалість лікування, здійснює клінічний ефект і може бути рекомендована для міждисциплінарного застосування. Визначено, що дана стратегія дозволила скоротити кількість ампутацій у 1,4 разів. Зроблено висновок, що для підвищення ефективності комплексного лікування й усунення ендогенної інтоксикації у пацієнтів з СДС у процесі лікування необхідно використовувати даларгін, який здійснює анаболічний ефект і моделює опіатергічні процеси протеосинтезу у пацієнтів з СДС.

142. Афективні розлади хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика)

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.16 І.М. Стрельнікова; АМН України. Ін-т неврології, психіатрії і наркології. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено клініко-психопатологічну характеристику непсихотичних афективних розладів у хворих на епілепсію у міжприступний період та розроблено принципи їх профілактики та реабілітації хворих на підставі даних комплексних обстежень 107-ми осіб обох статей віком 18 - 45 років з встановленим діагнозом епілепсія, у яких в інтеріктальному періоді було виявлено афективні розлади. Установлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних і клініко-психопатологічних факторів, які провокують розвиток афективних порушень у зазначених хворих. Залежно від етіопатогенетичних факторів виділено варіанти афективних розладів у хворих на епілепсію: нозогенні, психогенні, спричинені прийомом протиепілептичних препаратів. Установлено, що в обстежених хворих наявні депресивні розлади, афективні реакції, дисфорії й обсесивно-фобічні порушення. За цього депресивні розлади містять тужливі, адинамічні, іпохондричні, тривожні компоненти та депресії з деперсоналізаційними порушеннями. Розроблено патогенетично обгрунтовану комплексну систему психотерапевтичної допомоги за афективних розладів у хворих на епілепсію.

143. Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.17 Х.Т. Ельозі; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено флоуспірометричну апаратуру для діагностики стану вентиляційної функції дихання. Проведено теоретико-експериментальне дослідження функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів змінного перепаду тиску, а також їх статичних і динамічних похибок. На базі аналогової моделі процесу форсованого видиху розроблено метод програмованого контролю функціональних характеристик флоуспірометрів та комп'ютерну програму для його реалізації. Нормовано перспективні медико-технічні вимоги за результатами аналізу стандартизованих вимог до флоуспірометрів, функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів і можливостей їх підвищення. Запропоновано схему вибору раціональних конструктивних реалізацій флоуспірометрів у рамках сформованої багаторівневої системи побудови флоуспірометричної апаратури.

144. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарда

автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.03 Г.В. Охромій; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2008. — 38 с. — укp.

Розроблено науково обгрунтовану багатофакторну систему реабілітації у післяінфарктний період і комплексної профілактики інфаркту міокарда за тяжкістю перебігу патології, медико-біологічними, соціально-гігієнічними, клімато-екологічними факторами з застосуванням нових методів контролю ефективності відновлювального лікування та прогнозування інвалідності, що передбачають врахування психофізіологічного статусу пацієнтів. Науково обгрунтовано новий підхід до контролю ефективності реабілітації у післяінфарктному періоді на підставі оцінки показників зазначеного статусу хворого. Запропоновано нову технологію визначення реабілітаційного потенціалу та прогнозування інвалідності внаслідок гострого інфаркту міокарда за психофізіологічним статусом пацієнта. Розроблено альтернативний метод визначення толерантності до фізичних навантажень для пацієнтів з серцево-судинною патологією за психофізіологічними показниками.

145. Багатофакторний аналіз показників здоров'я та формування особистості дітей шкільного віку

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.10 В.С. Хільчевська; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему росту та розвитку дітей шкільного віку. Здійснено комплексний міждисциплінарний підхід до оцінки стану здоров'я дитини на підставі вивчення показників захворюваності, фізичного, розумового та психоемоційного розвитку, становлення їх особистості. Розроблено сучасні графічні форми перцентильних вікових стандартів для ряду показників розумової працездатності та психоемоційного статусу. Завдяки комплексному обстеженню виділено віко-статеві групи дітей зі зменшеними адаптаційними можливостями та визначено критичні вікові періоди щодо порушення гармонійності розвитку. Критичним віком для виникнення психоемоційних порушень визначено 13 років у обох статей та 16 років для дівчат внаслідок загострення негативних емоціональних рис; для становлення особистості віковими періодами визначено 10 та 13 років для обох статей, 15 - 16 років для юнаків, через недорозвиненість особистісних якостей і заниженої самооцінки. Основні складові особистості школярів вивчено у взаємозв'язку з біологічними, соціально-побутовими, сімейними факторами, способом їх життя, що дозволило визначити роль соматичного стану та мікросоціального статусу в її формуванні.

146. Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.26 Ж.Е. В'ялих; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено бактеріостатичну активність (БАК) крові у раніше нелікованих хворих на деструктивний туберкульоз легень, що отримували лікування з застосуванням поліхіміотерапії (ПХТ) з 5 - 6-ти протитуберкульозних препаратів у разі щоденного та переважно щоденного їх застосування, тобто за умов прийому за один день 5-ти препаратів на всьому або майже всьому протязі лікування. Установлено, що така інтенсивна ПХТ забезпечує у 100 % осіб високий максимальний рівень (пік) БАК і значні, як правило, рівні БАК протягом усієї доби. За різних режимів ПХТ зіставлено рівень і характер БАК та установлено прямий взаємозв'язок між БАК і динамікою бактеріовиділення та регресії каверн. За цих режимів проведено дослідження БАК за допомогою не тільки стандартного лабораторного штаму, а і виділених від хворих штамів мікобактеріального туберкульозу. Показано, що розроблені високоефективні інтенсивні режими ПХТ вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень із застосуванням за один день 5-ти основних протитуберкульозних препаратів майже на всьому протязі лікування, спроможні суттєво скоротити (до 5-ти міс.) загальні строки хіміотерапії цього контингенту хворих.

147. Бальнеоактивність органічних речовин води "Нафтуся" та підходи до моделювання їх походження

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.33 В.Р. Білас; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню проявів бальнеоактивності окремих груп органічних речовин лікувальної води "Нафтуся" і виясненню їх походження. Виявлено нові ефекти "Нафтусі" in vitro ta in vivo, чим поширено набір тестів для оцінки її бальнеоактивності. Вперше продемонстрована можливість отримувати бальнеоактивні чинники "Нафтусі" методом мікробної біотехнології з різноманітної вуглеводневої сировини (озокериту, нафти, парафіну). Розробки впроваджені в практику Трускавецької гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції та лабораторії експериментальної бальнеології і використовуються для моніторингу бальнеоактивності родовища, оцінки методів очищення води від аллохтонної мікрофлори, ідентифікації вод нововідкритих родовищ та свердловин на предмет приналежності до типу "Нафтуся".

148. Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та охорона

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 О.В. Федунь; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с. — укp.

У дисертації досліджується бальнеоресурсний потенціал Передкарпаття, сучасний рівень його використання та резерви подальшого освоєння. Автором удосконалене гідрогеологічне районування регіону дослідження, проведена класифікація гідрогеологічних районів за ступенем перспективності розвитку санаторно-курортної підгалузі рекреації. Розглядаються проблеми охорони, збереження та раціонального використання ресурсів лікувальних мінеральних вод і пелоїдів (грязей) Передкарпаття, рекомендується їх вирішення в контексті світової програми збалансованого екорозвитку.

149. Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: особливості клінічного перебігу

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.11 В.В. Бугаєнко; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2005. — 48 с. — укp.

Наведено клінічну та функціональну порівняльну характеристику фізичного стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС), у яких переважали епізоди больової ішемії міокарда (БІМ), осіб з безбольовою формою ІХС та хворих на ІХС, у яких переважали епізоди безбольової ішемії міокарда (ББІМ). На підставі результатів обстеження встановлено розбіжності щодо перенесення фізичного навантаження, стану внутрішньосерцевої гемодинаміки, ураження вінцевих артерій (ВА), порушення регіонарної та сегментарної скоротливої функції міокарда лівого шлуночка (ЛШ) серця. Доведено суттєвий вплив на дані показники вікового чинника, кількості уражених ВА, факту перенесення інфаркту міокарда та наявності гіпертонічної хвороби. Встановлено взаємозв'язок між частотою виникнення епізодів ББІМ з кількістю уражених ВА, ступенем їх максимального стенозування, гіперхолестеринемією та функціональним фактором (вазоконстрикцією). З'ясовано особливості розподілу добових ритмів ББІМ та БІМ і відзначено, що у хворих однієї і тієї ж групи без перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) та з перенесеним ІМ вони також відрізняються. Здійснено порівняльну оцінку кумулятивного виживання хворих на ІХС з БІМ та з ББІМ за методом Kaplan - Meier протягом 10-ти років спостереження та встановлено особливості перебігу різних клінічних форм ІХС.

150. Безбольова ішемія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу: причини виникнення, вплив гіпотензивної терапії

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.11 Абу Намус Монзер Еззат; Кримський держ. медичний ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2000. — 19 с. — укp.

151. Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.01 О.В. Хасаян; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". — К., 2008. — 26 с. — укp.

На підставі результатів опитування 2 000 жінок фертильного віку виявлено, що розповсюдженість неплідності у Буковинському регіоні становить 14,2 %. Рівні первинної (48,6 %) та вторинної (51,4 %) неплідності у даному регіоні суттєво не відрізняються. За результатами статистичної обробки одержаних даних визначено основні чинники ризику розвитку неплідності у подружніх пар, а саме: контакт з токсичними речовинами чоловіка та жінки; ускладнення попередніх вагітностей і пологів; тривалі, болючі та нерегулярні менструації; використання малоефективних методів контрацепії (календарного, перерваного статевого акту); гірсутний синдром; хвороби, що передаються статевим шляхом, особливо хламідіоз. ПРоведено аналіз результатів повного клініко-параклінічного обстеження 150-ти неплідних шлюбних пар. У дослідженій популяції неплідність тільки у жінок виявлено в 63,4 % обстежених пар, тільки у чоловіків - у 5,3 %, у обох партнерів - у 30 %, нез'ясовано причину неплідності у 1,3 %. Установлено, що провідними етіологічними чинниками жіночої неплідності в регіоні є трубно-перитонеальний (54,9 %) й ендокринний (49,3 %), частота яких висока у порівнянні з іншими регіонами. Визначено ефективність різних методів лікування неплідності у жінок регіону, а саме: консервативних - 52,0 %, хірургічних - 38,8 %, допоміжних репродуктивних технологій - 31,3 %. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методів профілактики та лікування неплідності на регіональному рівні.

152. Безпосередні та віддалені результати органозберігаючого лікування раку молочної залози Т<=3cмNO-1МО

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.07 Н.Г. Безрук; Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена органозберігаючому лікуванню раку молочної залози. Вивчені безпосередні та віддалені результати, а також якість життя хворих в залежності від обсягу місцево-регіонарної терапії. З'ясовано, що використання органозберігаючих методик лікування приводить до суттєвого покращання безпосередніх результатів і меншої психотравмуючої дії без погіршення локального контролю, збереженні досить високого рівня виживаємості. Розроблені показання щодо відбору хворих для органозберігаючих операцій та ад'ювантної променевої терапії з урахуванням провідних прогностичних факторів (стан менструальної функції, співвідношення "розмір пухлини / розмір молочної залози", локалізація, гістологічна структура, стан пахвових лімфатичних вузлів). Наведені дані про можливість скорочення обсягу лімфаденектомії при І стадії процесу, а також безпечність відмови від пахвової дисекції у хворих в стійкій менопаузі при клінічно інтактних лімфатичних вузлах.

153. Бета-дефенсин-2 в злоякісно трансформованих клітинах епітеліального походження

Автореф. дис... канд. біол. наук14.01.07 Н.В. Маркєєва; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив рекомбінантного бета-дефенсина-2 людини, на життєздатність та проліферацію злоякісно трансформованих клітин in vitro та особливостей експресії hBD-2 на рівні мРНК та білка в пухлинах шлунка та шийки матки людини. Відзначено, що рекомбінантний hBD-2, який експресований в бактеріальній системі є біологічно активним пептидом, проаналізовано дозо-залежний вплив на життєздатність культивованих злоякісно трансформованих клітин: в концентраціях нижче 0,5 мкМ пептид стимулює, у вищих за 0,5 мкМ - пригнічує їх життєздатність, а також вплив інкубації клітин з бета-дефенсином-2 на морфологічні та адгезивні властивості злоякісно трансформованих клітин ліній А431 та HeLa. Показано, що дія hBD-2 на рівень фосфорилювання рецептора ЕФР у злоякісно трансформованих клітинах концентраційнозалежна. Виявлено експресію бета-дефенсина-2 на рівні мРНК та білка в 65

154. Биомеханическая коррекция нефиксированных нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста

В.А. Кашуба, Е.М. Тышко Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 1. — С. 71-77. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

На основі аналізу спеціальної науково-методичної літератури та власних досліджень розроблено технологію біомеханічної корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей. Наведено алгоритм організації корекційно-профілактичних заходів.

155. Биомеханическая оценка нормальной и патологической ходьбы по данным регистрации тензодинамометрии

А.Н. Лапутин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 4. — С. 69-73. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Представлено порівняльну характеристику біомеханіки нормальної та патологічної ходьби за даними реєстрації опорних реакцій.

156. Биомеханический видеокомпьютерный анализ пространственного расположения биозвеньев тела человека

В.А. Кашуба Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 22. — С. 42-49. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Розглянуто проблему вимірювання рівня фізичного розвитку людини. Розроблено методику відеокомп'ютерного аналізу геометрії мас тіла людини.

157. Біоактивація ліофілізовани ксенодермо трансплантатів та їх трансплантація хворим з поверхневими опіками

В.І. Нагайчук, В.Г. Макац, В.В. Нагайчук Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 185-187 — Библиогр. в конце ст.: 10 назв. — укp.

Завдяки сучасним методам і принципам лікування, впровадженню у практику нових препаратів для парентерального введення, засобів місцевої дії, тимчасових замінників шкіри, досягнуто позитивного ефекту в лікуванні опікової хвороби

158. Біогальванізація в гострому періоді опікової хвороби

Автореф. дис... канд. мед. наук14.01.03 В.І. Нагайчук; Вінниц. держ. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. — Вінниця, 1998. — 17 с. — укp.

Розглядаються питання терапії опіків, при використанні в комплексному лікуванні методів біогальванізації і біофорезу лікарських препаратів. Наведені результати лікування 360 хворих різного ступеню важкості. Обгрунтовано доцільність застосування біогальванізації і біофорезу лікарських речовин та розроблені методики і схеми їх використання в комплексному лікуванні опіків різного ступеню важкості. Зменшена кількість інфекційних ускладнень на 43,5%. Зменшена летальність хворих з індексом важкості ураження II ст. в 5,6 рази, III ст. в 2,6 рази і IV ст. в 1,9 рази. Скорочені строки лікування потерпілих з опіками середнього ступеню важкості на 24,8%, важкого ступеню на 20,9% і вкрай важкого - на 16,9%.

159. Біоенергетичні зміни при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.15 О.Г. Морозова; Харк. ін-т удоскон. лікарів. — Х., 1998. — 33 с. — укp.

На підставі комплексного експериментального, клінічного, біохімічного та інструментального дослідження доведено, що провідною ланкою патогенезу хронічної мозкової дисциркуляції є енергетичний дефіцит, який виникає внаслідок ішемії, тканинної гіпоксії, зниження активності мітохондріальних ферментів і сполучається з мембранною патологією, змінами в оксидантно-антиоксидантній системі та співвідношенні нейромедіаторних амінокислот. Встановлені взаємозв'язки між типом вегетативної регуляції, біоенергетичними, нейрогуморальними показниками та розвитком варіанту церебральної дисциркуляції. Виявлено адаптивні та дезадаптивні щодо розвитку і прогресування хронічної дисциркуляції варіанти вегетативно-біоенергетичних співвідношень. Доведена можливість прогнозування хронічних порушень мозкового кровообігу. Обгрунтована нейропротекторна роль терапії, спрямованої на покращення біоенергетичного гомеостазу.

160. Біокінетика рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в структурах ока експериментальних тварин у нормі і за лужного опіку

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.05 К.Г. Лобашова; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2005. — 18 с. рис. — укp.

Вивчено кінетику вмісту РФ і ДГ у крові і у волозі передньої камери інтактного ока за внутрішньовенного, внутрішньоартеріального і внутрішньом'язового введення лікарських сполук кролям. Виявлено, що внутрішньоартеріальне введення РФ і ДГ забезпечує більш високий їх рівень у центральній (крові) і однієї з периферичних (волозі камери ока) камер кінетичних схем їх розподілу в організмі. Відзначено збільшення лише екстенсивних параметрів моделей. Досліджено вплив патології - лужного опіку ока кролів - на параметри надходження РФ і ДГ у вологу передньої камери ока за їх внутрішньосудинного та внутрішньом'язового введення. Досліджено у порівнянні процеси фармакокінетики РФ в організмі мишей за цих способів його введення. Запропоновано модифікацію двочасткової моделі, адаптованої до дослідження процесів біокінетики РФ і ДГ в очах експериментальних тварин у нормі та за експериментальної патології її розподілу.