LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 10 із 71

181. Диференціація властивостей частин виливка модифікуванням чавуну в ливарній формі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.04 М.А. Фесенко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с. — укp.

Встановлено оптимальні склади зарядів реакційних камер для диференційованого графітизувального, карбідостабілізувального та сфероїдизувального модифікування чавуну в ливарній формі. Досліджено особливості нових перспективних конструктивно-технологічних варіантів виготовлення двошарових і двобічних виливків із зносостійкого білого й ударостійкого високоміцного або сірого чавунів диференційованим модифікуванням вихідного сірого або білого чавунів у ливарній формі. Встановлено функціональні залежності основних показників якості двошарових і двобічних чавунних виливків від технологічних параметрів процесу модифікування рідкого металу в реакційних камерах ливникової системи ливарної форми.

182. Дифузійна конкуренція фаз і взаємна дифузія в металічних порошках та мультишарах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Г.В. Луценко; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено нові методи прогнозування та засоби впливу на швидкість гомогенізації порошкових композитів у разі взаємної дифузії та на фазовий склад у випадку реакційної дифузії. Досліджено початкові стадії реакційної дифузії у тонких плівках і мультишарах. Відзначено, що кінетика дифузійної гомогенізації на початковій стадії спікання порошкових систем і систем порошок - пластина описано в рамках моделі розділеної пари, яка, окрім середньої дисперсності, враховує відношення середніх розмірів порошинок різних сортів і різнофракційність порошків. Уточнено критерій пригнічення та росту фаз під час твердофазних реакцій у порошкових сумішах. Вперше встановлено критерій вибору режиму (місця появи проміжних фаз на вільних поверхнях порошинок), який визначено відношенням дифузійної проникності фаз і відношенням середніх розмірів порошинок. Виявлено, що першу стадію двостадійного росту проміжної фази під час твердофазової реакції у мультишарах і тонких плівках, яка характеризується ефективним показником Аврамі в інтервалі 1 - 2, описано в межах наступних моделей: стохастична модель латерального розростання, де випадковими є початковий розподіл центрів зародкоутворення та процес розростання; детерміністична модель розростання острівків шляхом дифузії на рухомій міжфазній границі. Удосконалено модель "кисневого насосу" для взаємної дифузії у тонких плівках з окисненням дифузанта на поверхні. Вперше запропоновано узагальнення моделі Фішера на випадок дифузії на межах зерен з розтіканням по поверхні та одночасним ростом плівки.

183. Діагностика міцності нероз'ємних елементів конструкцій методом акустичної емісії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 І.І. Ковтун; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1998. — 17 с. — укp.

Містяться експериментальні дослідження акусто-емісійних властивостей різнорідних матеріалів, деталей і нероз'ємних елементів конструкцій, що застосовуються в машинобудуванні й інших галузях техніки, у результаті яких розроблено засоби та методики неруйнівного діагностування: міцності склопластикових заготовок, які використовуються для виготовлення насосних штанг; міцності та герметичності корпусів мікрозборок НВЧ в процесі виробництва і в процесі експлуатації, коли корпуси, встановлені на борту літака, піддаються перепадам внутрішнього тиску за пульсуючим циклом; міцності нероз'ємних з'єднань різноманітних композиційних матеріалів на прикладі конструкції компаундованих керамічних конденсаторів К15-5, які працюють в умовах термоциклювання; зміни міцності металу після обробки за технологією водневого окрихчення та твердосплавних ріжучих пластин після обробки за технологією іонного азотування.

184. Діоксидцирконієві неформовані вогнетриви для футерівки індукційних печей виробництва прецизійних сплавів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Т.В. Пискун; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Створено металонепроникну структуру діоксидцирконієвої набивної футерівки, призначену для плавлення в індукційних печах аморфних сплавів. Установлено залежність підвищення міцності алюмінату стронцію від уведення солей стронцію під час його синтезу. Визначено вплив термператури випалу цирконатів кальцію та стронцію на ступінь їх гідратації та властивості в'яжучих. Досліджено механізм взаємодії діоксидцирконієвої футерівки з аморфними сплавами та встановлено механізм її спрацьовування. Розроблено нові складові набивних діоксидцирконієвих мас для монолітної футерівки.

185. Діяльність науково-технічної школи професора М.Ф.Семка у контексті розвитку науки про різання матеріалів в Україні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.28.01 Н.І. Жорнік; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано діяльність науково-технічної школи професора М.Ф.Семка та визначено її роль у становленні та розвитку науки про різання матеріалів на Україні. Уперше виконано комплексне дослідження наукової, науково-організаційної, громадської та педагогічної діяльності вченого. Розроблено науково обгрунтовану періодизацію розвитку науки про різання інструментальних матеріалів. Досліджено еволюцію цієї галузі технічних наук в Україні у світовому контексті та діяльність українських вчених К.О.Зворикіна, В.С.Кнаббе, В.Е.Тіра, Н.Й.Рєзнікова, В.М.Бакуля, М.Ф.Семка. Уперше системно досліджено діяльність науково-технічної школи М.Ф.Семка.

186. Дослідження високотемпературних процесів взаємодії азоту з розплавами і розробка способу легування азотом сталей при дугошлаковому переплаві

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.16.07 Ю.М. Помарін; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Теоретично обгрунтований і розроблений спосіб легування сталей і сплавів азотом безпосередньо з газової фази в процесі дугошлакового переплаву. Уперше проведені систематичні дослідження термодинаміки та кінетики поглинання азоту розплавами в широкому діапазоні температур, тиску і концентрацій легуючих компонентів. Уперше теоретично розраховане значення величини парціальної стандартної ентропії азоту, яка дозволила оцінити достовірність отриманих термодинамічних констант і запропонувати рівняння для розрахунку рочинності азоту в будь-якому сплаві на основі заліза. Запропонована математична модель, що описує кінетику поглинання азоту розплавом на різних стадіях переплаву в залежності від основних технологічних параметрів ДШП. Розроблена технологія дугошлакового переплаву сталей, що містять азот і запропоновані рекомендації по вдосконаленню існуючого плавильного обладнання та створенню нових дугошлакових печей для виплавки злитків під надмірним тиском азоту.

187. Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe - Si - B

Автореф. дис... канд. фіз-мат. наук01.04.07 В.Ю. Поварчук; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Проведено експериментальне дослідження впливу електронного та гама-опромінення на структуру та магнітні властивості аморфних і нанокристалічних сплавів системи Fe - Si - B. Показано, що динаміка змін структурного фактора аморфних сплавів даного виду під дією електронного та гама-опромінення якісно однакова. На базі одержаних результатів обгрунтовано два механізми впливу опромінення на структуру аморфних металевих сплавів: радіаційно-стимульовану релаксацію та розупорядкування. Встановлено, що величина та напрям змін висоти першого максимуму структурного фактора, температури Кюрі та кристалізації сплавів Fe - Si - B під дією опромінення істотно залежать від концентрацій кремнію та бору в їх складі. Показано, що відмінність впливу опромінення на ближній порядок і процес кристалізації в аморфних сплавах Fe - Si - B імовірно пов'зана з різними механізмами радіаційно-стимулювальної дифузії атомів кремнію та бору. Встановлено, що в результаті легування сплавів Fe - Si - B нікелем і молібденом відбувається зменшення радіаційної чутливості структурного фактора, температури Кюрі та кристалізації та збільшення чутливості - магнітної проникності. Запропоновано якісну модель впливу легування даними елементами на радіаційно-стимульовані структурні зміни в аморфних сплавах на основні Fe - Si - B. Доведено вплив електронного опромінення за кімнатної температури на подальшу кристалізацію аморфно-кристалічного сплаву на основі Fe - Si - B, яка відбувається за механізмом росту кристалів. Встановлено, що радіаційна чутливість магнітних характеристик нанокристалічних сплавів на основі системи Fe - Si - B - Cu - Nb є нижчою, ніж аморфних. Показано, що зміни магнітних характеристик нанокристалічних сплавів пов'язані зі структурними перетвореннями в аморфній матриці даних матеріалів. Обгрунтовано доцільність застосування радіаційної обробки як методу контрольованої зміни магнітних характеристик аморфних і нанокристалічних сплавів на основі Fe - Si - B.

188. Дослідження довговічності і вдосконалення методики проектування багатоопорних шарикопідшипникових систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Е.В. Прошкін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено питання оцінки довговічності статично невизначених шарикопідшипникових вузлів. Запропоновано методику розрахунку робочого ресурсу вказаних опорних систем з урахуванням пружних деформацій підшипників і радіальних зазорів, що безперервно змінюються в процесі експлуатації. Розроблено математичну модель. Проведено експериментально-теоретичні дослідження, на базі яких виявлено, що початкові значення максимальних навантажень на підшипники знижуються в середньому на 20 - 30 % в період експлуатації вузла, а дійсний ресурс опорної системи в 1,6 - 1,95 рази перевищив ресурс, який визначається без урахування зміни реакції в опорах. Наведено рекомендації щодо вдосконалення опорних систем допоміжного технологічного обладнання сталеканатного виробництва.

189. Дослідження і вдосконалення теплової роботи рекуперативних нагрівальних колодязів з верхнім опалюванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Л.М. Троценко; НАН України. Ін-т газу. — К., 2002. — 20 с.рис. — укp.

Розглянуто проблему підвищення ефективності роботи нагрівальних колодязів з верхнім опалюванням і покращання якості нагріву зливків. Встановлено, що найбільш істотне підвищення питомої продуктивності даних колодязів забезпечується організацією двостороннього симетричного нагріву металу. Наведено результати комплексного дослідження нагрівання зливків у нагрівальному колодязі з використанням додаткової зони опалення. Представлено порівняльну характеристику температурного поля робочого простору типового та реконструйованого колодязів і розподіл температур у тілі дослідного зливка. Розроблено раціональні режими нагріву зливків у нагрівальних колодязях за умов нестабільної роботи прокатного стану. Наведено розрахункову залежність теплового стану зливків наприкінці попередньої витримки їх у колодязях залежно від її тривалості.

190. Дослідження і розробка високотемпературних композиційних матеріалів для тонкостінних оболонок

Автореф. дис.... канд. техн. наук05.02.01 В.С. Вініченко; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 21 с. — укp.

Розглянуто питання створення волокнистих і волокнисто-шаруватих високотемпературних композиційних матеріалів, доцільності використання економнолегованого нікелевого сплаву та шаруватої ніобієво-титанової композиції як матриць, зміцнених вольфрамо-ренієвими волокнами, для виготовлення деталей ракетних двигунів. Встановлено, що за температур, які циклічно змінюються протягом декількох годин, доцільно використовувати менш сумісний з вольфрамо-ренієвими та більш міцний за підвищених температур сплав ЕК64, ніж термодинамічно більш сумісний з зазначеними волокнами, і менш міцний за підвищених температур сплав ВЖ98. Доведено, що в шаруватій ніобієво-титановій матриці найбільш ймовірною причиною знеміцнення вольфрамо-ренієвих волокон за умов термічної дії є дифузія вуглецю із матеріалу волокон до титанового прошарку. Розроблено рекомендації щодо усунення даного дефекту, визначено технологічні режими одержання композиційних матеріалів, які використано на підприємствах для виготовлення насадків радіаційного охолодження.

191. Дослідження і розробка технології виробництва конвертерної сталі з керуванням окисленістю металу і шлаку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 Л.Ф. Литвінов; Ін-т чор. металургії ім. З.І.Некрасова НАН УкраЇни. — Д., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено технологію виробництва та застосування конверторного флюсу, що являє собою вапно в облямівці феритів кальцію. Виведено рівняння для визначення вмісту марганцю у кінці продувки, яке враховує окисненість шлаків, вміст Si у чавуні, температуру сталі. Встановлено, що для кожного вмісту вуглецю в сталі існує строго визначена концентрація алюмінію, за якої міцнісні властивості максимальні.

192. Дослідження і розробка устаткування для віброгідравлічної очистки деталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Ю.В. Савицький; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1999. — 18 с. — укp.

Розглянуті питання розрахунку та проектування робочого органа устаткування для віброгідравлічної очистки. Розроблено аналітичну модель, яка дає зв'язок між параметрами робочого органа та режимами процесу очистки. Досліджено процес взаємодії пульсуючого газорідинного потоку з поверхнею, що очищується. Теоретично та експериментально визначено вплив режимів роботи робочого органа на процес очистки. На інженерному рівні розроблена методика розрахунку та проектування робочого органа устаткування для віброгідравлічної очистки, на основі даної методики розроблено ескізний проект типової конструкції устаткування для очистки.

193. Дослідження критичних та закритичних властивостей металевого церію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 М.Г. Снегірьов; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Одержано загальні вирази для адіабатичних та ізодинамічних величин моделей як функції других похідних від термодинамічних потенціалів в аналітичному вигляді, рівняння стану та лінії фазової рівноваги. На підставі одержаних даних та їх аналізу проведено вдосконалення моделей, для чого було обчислено рівняння стану, лінії фазової рівноваги та весь комплекс термодинамічних характеристик системи. Показано, що моделі мають перший тип критичної поведінки. Врахування енергії коливань кристалічної гратки дозволяє привести до відповідності поведінку адіабатичних величин моделей з вимогами стійкості системи у критичній точці. Порівняно поведінку характеристик стійкості вдосконалених і вихідних моделей у критичній і закритичній області між собою та з відомими експериментальними даними, відзначено покращання поведінки адіабатичних і зв'язаних з ними величин у закритій області. Проведено дослідження закритичної області зниженої стійкості системи, обчислено флуктуації основних термодинамічних величин, знайдено лінії екстремумів флуктуацій. На підставі енергії Гіббса моделей Рейнфорда - Едвардса й Аптекаря - Понятовського для твердого церію та використання розвинення в ряд за змінними стану для енергії Гіббса рідкого церію визначено рівняння лінії плавлення. На базі експериментальних даних встановлено значення експериментально невідомих величин - теплоти плавлення церію та об'ємної стисловості рідкого церію.

194. Дослідження макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 І.А. Клименко; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено методики виявлення та функціональної ідентифікації макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CZT, що широко використовуються як матеріали для лазерної техніки та детекторів радіаційного випромінювання. Показано, що фунціональна ідентифікація макроскопічних ростових дефектів можлива в межах розгляду їх як джерел внутрішніх механічних і електричних полів. Проведено експериментальні дослідження низькочастотних діелектричних відгуків кристалів ZnSe і CZT на тестові впливи електричних полів, фотозбудження та термічного впливу. Представлено діелектричні відгуки у вигляді графічних образів (діаграм на фазовій площині), що дозволило визначити характеристичні ознаки макроскопічних ростових дефектів та функціонально ідентифікувати їх як витоки чи стоки внутрішнього електричного поля. Показано можливість використання методики функціональної ідентифікації макроскопічних ростових дефектів для контролю технологічної обробки кристалів, а також розроблено новий спосіб акустичної обробки кристалів ZnSe і CZT.

195. Дослідження модульованих дуг і розробка високоресурсного плазмотрона для обробки порошкових матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 Оде Халіль Д. Абу Дарвіш; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 17 с. — укp.

Рзв'язано конкретну наукову задачу, пов'язану з розробкою високоресурсного плазмотрона з метою обробки порошкових матеріалів і пошуку методів підвищення його працездатності та ефективності. Створено однокамерний лінійний плазмотрон з газовихревою стабілізацією дуги потужністю до 50 кВт, що містить порожнисті мідні електроди, всередині яких виконано поперечні (гвинтові) канавки, які сприяють розщепленню катодної та анодної дільниць дуг і розподілу струму за довжиною розрядного каналу. Доведно, що така конструкція дозволила збільшити ресурс роботи у порівнянні з відомими розробками напилювальних плазмотронів більш, ніж удвічі. Ресурс роботи плазмотрона й ефективність обробки порошкових матеріалів можуть бути значно підвищені за рахунок впливу на позитивний стовп дуги зовнішніх електричних збурень.

196. Дослідження можливостей зниження втрат свинцю і міді зі шлаками

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 В.М. Косенко; Запоріз. держ. інженер. акад. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено механізм і послідовність утворення сульфідних і оксидних фаз у шлаках. Розроблено структурно-мінералогічні критерії оцінювання розчинних і механічних втрат важких кольорових металів за допомогою мікроскопії. Виявлено, що склад сульфідних виділень у шлаках залежить від складу штейну та ступеня відновлення шлаку. Теоретично обгрунтовано та розроблено новий метод визначення вмісту розчинених свинцю, міді та сірки у промислових шлаках. Теоретично обгрунтовано можливість використання цинкового концентрату як сульфідизатора. Запропоновано новий спосіб збіднення шлаків у електропечах. Відзначено, що застосування сульфіду цинку допомагає запобігти виникненню залізистої настилі у печі, знижує вихід штейну, збільшує вилучення свинцю, міді та цинку. Проведено регресійний аналіз хімічного складу проб промислових шлаків заводу "Укрцинк", а також експериментальні плавки. Запропоновано оптимальний склад шлаку шахтної свинцевої плавки. Шлаки такого складу з мінімальним вмістом свинцю рекомендовано застосовувати для потреб будівельної промисловості.

197. Дослідження напружено-деформованого стану евольвентних зубців прямозубих колес з регулюючою жорсткістю зачеплення на стадії проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 В.О. Бережний; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 22 с. — укp.

Удосконалено методику розрахунку напружено-деформованого стану зубців модифікованих прямозубих передач, яка враховує вплив параметрів модифікації на характеристики зубців, і дозволяє на стадії проектування відкоректувати основні параметри зачеплення, які можуть вплинути на довговічність роботи зубчастої передачі. Розроблено алгоритм і пакет прикладних програм з можливістю подальшого їх вдосконалення та застосування до розрахунку модифікованих зубців других типів передач. Вперше одержано графічні та табличні залежності характеристик прямозубих колес від параметрів вісьмох видів модифікацій зубців: скрізних і не скрізних циліндричних, з канавками на торцях колеса, поверхонь вершин зубців, з проточкою уздовж вершини зубця. Вперше наведено рекомендації щодо вибору раціональних параметрів модифікацій зубців і виділено найбільш ефективні види модифікацій.

198. Дослідження напружено-деформованого стану металу у штампах зі складним рухом ножів і удосконалювання технології відрізки П-подібних профілів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 О.І. Сердюк; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 19 с. рис., табл. — укp.

Удосконалено технологію безвідходного розділення в штампах з метою підвищення геометричної точності та якості поверхні розділення у разі відрізання П-подібних профілів. На підставі виконаного аналізу механічних схем розділення та виконаної класифікації рухів рухомого ножа стосовно фасонних профілів визначено фактори, які мають вплив на геометричну точність та якість поверхні розділення. Показано, що для якісного різання профілів, які мають складну форму поперечного перерізу, потрібний складний рух рухомого ножа. Зазначено, що розроблені технологічні та конструктивні рішення під час відрізання профілів П-подібного перерізу можуть бути використаними для розробки технології різання в штампах профілів складної геометричної форми, у тому числі гнутих профілів, сортових, листових, гофрованих і спеціального призначення, які мають різну форму поперечного перерізу.

199. Дослідження напруженого стану і вдосконалення конструкцій роторів швидкісних канатозвиваючих машин

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Г.П. Григорьянц; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 18 с. — укp.

На основі методу кінцевих елементів і методу суперелементів створено математичну модель і спеціалізовані програмні засоби, які дозволяють проводити чисельний і візуальний аналізи напружено-деформівного стану просторових осесіметричних елементів типу роторів, що входять до складу швидкісних канатозвиваючих машин. Розроблено методику проектування об'єктів, що розглядаються. Проведено розрахунок різних варіантів конструкцій роторів. Застосування створеної методики проектування роторів дозволило значно зменшити масу їх конструкцій при забезпеченні умов міцності і технологічності. Розроблено конструкції роторів, що дозволяють за рахунок збільшення швидкості обертання у 2-3 рази підвищити продуктивність канатозвиваючого обладнання.

200. Дослідження пластичного деформування часток і розробка раціональних технологічних параметрів газодинамічного напилення металевих порошків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 О.М. Головко; Держ. металург. акад. України. — Д., 1998. — 16 с. — укp.

Проведено математичне моделювання процесу пластичного деформування часток при ударі об основу в умовах газодинамічного напилення з урахуванням впливу деформаційного розігріву та реологічних властивостей металу при високих швидкостях деформації. Визначені залежності температури на контакті частка-основа, часу деформування та формозмінення часток при ударі від розмірів і властивостей матеріалу часток, початкової швидкості та температури часток. Розроблено загальну математичну модель, алгоритм і програму розрахунку технологічних параметрів процесу газодинамічного напилення. Отримані експериментальні дані про вплив режимів нанесення покриття на міцність зцеплення, пористість покрить і продуктивність процесу. Результати досліджень використані при проектуванні технології та дослідного зразка устаткування для нанесення захисних покрить на зовнішню поверхню труб.