LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 11 із 71

201. Дослідження процесів міжфазної взаємодії та розробка оптимальної технології плавки сплавів на основі цирконію та алюмінію, що аморфізуються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.04 А.А. Безпалий; НАН України. Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено міжфазну взаємодію розплавів на основі цирконію та алюмінію з вогнетривкими матеріалами. Розроблено технологію плавки сплавів та їх одержання за ливарними методами в аморфному стані. Установлено, що збільшення температури та часу витримки призводить до покращання змочування і зростання роботи адгезії для всіх вивчених систем. Визначено, що найбільш стійкими до розплаву на основі цирконію матеріалами є плавлений оксид ітрію (до температури 1 383 К) і кварцове скло (до 1 293 К), а до розплаву на основі алюмінію - оксид алюмінію та кварцове скло (до 1523 К). Одержано температурні залежності їх рідкоплинності. Розроблено технологію плавки одержання цих сплавів у аморфному стані за ливарними методами. Створено установки для одержання аморфних заготовок з використанням методів вакуумного всмоктування та стопорної заливки. Установлено, що збільшення температури від 683 К до 729 К і витримка (протягом 20 хв) призводять до утворення в аморфній матриці нанокристалічної фази, що є причиною збільшення міцності та твердості зразків.

202. Дослідження процесу локальної деформації безперервновилитої затотовки і разробка технологічних основ його реалізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 О.П. Кисельов; Ін-т чорн. металургії НАН України. — Д., 2001. — 19 с.рис. — укp.

Висвітлено питання підвищення економічної ефективності процесу виробництва та переробки сортових безперервновилитих заготовок. Принцип процесу полягає у деформуванні обсеженої (локальної) ділянки безперервновилитої заготовки в місцях майбутнього різання на відповідні довжини. Деформація має забезпечити ущільнення осьової пористості в зоні різання - це захистить від окиснення поверхні пір атмосферним киснем. Внаслідок локальної деформації зменшується площа перерізу заготовки. У випадку виконання процесу на стадії часткової кристалізації заготовки додатково з'являється можливість одержання заготовок з підвищеною тепломісткістю. Для вивчення формозміни у процесі локальної деформації виконано комплекс досліджень, що включає розробку математичної моделі процесу, дослідження з її допомогою напруженого і деформованого стану. Уточнення результатів математичного моделювання виконано методом фізичного моделювання. Як матеріал моделі використано свинець. Дослідно-промислову реалізацію здійснено на спеціально спроектованій і виготовленій установці. Деформуванню було піддано сталеві зразки на стадії часткової та повної кристалізації. Визначено технологічні основи процесу, розроблено перспективні технологічні схеми реалізації, сформульовано рекомендації з конструктивного виконання устаткування для локальної деформації безперервновилитої заготовки в потоці МБВЗ.

203. Дослідження системи автоматичного керування переміщенням електродів дугової печі зі спостерігачем

Я.Ю. Марущак, А.П. Кушнір Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 124-125. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Синтезовано спостерігач для системи модального регулювання переміщенням електродів відносно дії збурення на довжину дуги з усуненням нулів передавальної функції модифікованим кореневим методом. Досліджено характеристики такої системи керування під час запалювання дуги та дії випадкових збурень.

204. Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолегованої високоміцної сталі для різних умов експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 А.М. Бриков; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 18 с. — укp.

Уперше для досліджуваної високоміцної сталі ДИ75-Ш побудовано ізотермічну діаграму перетворення аустеніту. Визначено критичні точки для стандартних умов і визначено її прогартовуваність. Установлено залежності між значеннями критичних точок сталі ДИ74-Ш і швидкістю нагрівання, а також вплив на цю величину попередньої термічної обробки. Установлено, що абразивна зносостійкість загартованої сталі залежить від ступеня тетрагональності гратки мартенситу, а низьке відпускання призводить до зниження зносостійкості тільки у тому випадку, коли відбувється зменшення тетрагональності мартенситу. Показано, що у разі вмісту вуглецю у мартенситі менше, ніж 0,2 %, низьке відпускання не призводить до зниження зносостійкості сталі. інших механічних властивостей.

205. Дослідження структури кристалів з великою густиною планарних дефектів методом повнопрофільного аналізу дифрактограм

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Н.М. Бударіна; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 20 с. рис. — Бібліогр.с. 16-17 — укp.

Досліджено вплив планарних дефектів великої густини на дифракційну картину полікристалів з ГЦК-граткою. За результатами моделювання порошкових дифрактограм встановлено кореляцію між дифракційними ефектами та параметрами дефектної структури ГЦК кристалів, а саме, типом і густиною планарних дефектів. Доведено, що раніш розвинуті методи визначення кількісних характеристик дефектів потребують суттєвого коригування. Розроблено метод повнопрофільного аналізу порошкових дифрактограм у випадку одномірного розвпорядкування ГЦК кристалів планарними дефектами. Визначено параметри мікроструктури (середній розмір кристалів, густина двійникових меж, густина дислокацій) нанокристалічних порошків міді, одержаних механічним подрібненням у кульовому млині планетарного типу. Встановлено кореляцію між параметрами мікроструктури та характеристиками механо-активаційного процесу.

206. Дослідження структуроутворення силумінів, розробка і освоєння технології виробництва зносостійких дизельних поршнів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 Н.С. Романова; Нац. металург. акад. України. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено структуроутворення у вискокремнистих складнолегованих силумінах у ході твердіння за високих швидкостей охолоджування. Розроблено новий гранульований поршневий сплав "Альрезист", який містить кремній (до 40 мас. %) та легуючий комплекс, що складається з Cu та перехідних металів Fe, Ni, Cr, Ti, Zr.

207. Дослідження та розробка економнолегованої феритної жаростійкої сталі для системи вихлопного тракту автомобілів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.В. Нестеров; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 16 с. — укp.

208. Дослідження та розробка технології доменної плавки на комбінованому дутті з використанням технологічних газів металургійних виробництв замість природного

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 В.М. Бузоверя; НАН України. Ін-т чор. металургії ім. З.І.Некрасова. — Д., 2000. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням забезпечення стійкої роботи доменних печей на комбінованому дутті високих параметрів і зменшення витрат умовного палива за умови відсутності або нестабільності забезпечення доменного виробництва України природним газом. Розроблено і запропоновано методику аналізу зміни показників доменного процесу і результатів плавки на основі складів дуття, додаткового палива, колошникового газу, що утворюється, шихтових матеріалів і продуктів плавки. Розроблено технологію доменної плавки на комбінованому дутті високих параметрів з регулюванням рівня теоретичної температури вдуванням колошникового газу, виявлено вплив даного компонента на цілий ряд показників процесу і плавки. Показано, що запропонована технологія плавки, у порівнянні з традиційною, має економічні та організаційні переваги.

209. Дослідження термодинаміки та кінетики розчинення азоту в рідких високореакційних та тугоплавких металах при високих температурах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.07 В.Ю. Орловський; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Вивчено взаємодію азоту з рідкими високореакційними металами та сплавами на їх основі у широкому діапазоні парціальних тисків азоту й в області температур, близьких до температур процесів спеціальної електрометалургії. За допомогою методу плавки металу у зваженому стані досліджено термодинамічні та кінетичні залежності розчинності азоту в рідких ніобії, ванадії, цирконії, титані та в сплавах систем Fe-V і Fe-Nb. Доведено, що розчинність азоту в рідких ванадії та ніобії, а також у сплавах систем Fe-V та Fe-Nb підкоряється закону Сівертса лише за малих концентрацій азоту в металі. З підвищенням вмісту розчиненого газу в металі спостерігається відчутне позитивне відхилення від закону Сівертса. На підставі отриманих результатів розраховано основні термодинамічні величини та виведено узагальнюючі залежності констант рівноваги реакції розчинення азоту в сплавах систем залізо-ніобій за різних температур. За результатами досліджень кінетики розчинення азоту в рідких ванадії, ніобії, цирконії і титані визначено, що стадією реакції, яка лімітує процес у системі "метал-азот", є хіміко-абсорбційна ланка в газовій фазі на поверхні металу.

210. Дослідження фазових перетворень та закономірностей структуроутворення в сплавах, що деформуються, на основі алюмінію для виробів різноманітного призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 О.В. Швець; Нац. металург. акад. України. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Розглянуто вплив модифікування на структуру, фазовий склад та механічні властивості алюмінієвих, придатних до деформування, сплавів систем Al-Cu-Si-Mg і Al-Mg-Si-Cu у литому стані, після деформування та термічного оброблення. Встановлено, що у модифікованому сплаві послідовність фазових перетворень, що притаманна немодифікованому сплаву, залишається, а змінюються лише їх температурні інтервали, які призводять до зміни фазового складу та кількісного співвідношення інтерметалідних фаз при модифікуванні. На підставі проведених досліджень розроблено та випробувано у промислових умовах технологію модифікування та режими термічного оброблення, що дозволяє поліпшити комплекс механічних та експлуатаційних властивостей виробів із сплавів досліджених систем.

211. Дослідження формування структури жароміцних нікелевих сплавів з різним співвідношенням ніобію та титану з метою підвищення структурної однорідності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 Д.Л. Нонко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено закономірності фазових перетворень під час твердіння жароміцних сплавів, виявлено особливості багатофазного твердіння, встановлено напрямки дифузійних потоків легуючих елементів і закономірності формування внутрішньокристалічної ліквідації. Досліджено залежність показників структурної та хімічної неоднорідності та фазових перетворень у жароміцних матеріалах від термокінетичних параметрів плавки. Розроблено рекомендації щодо зниження ліквідаційної та структурної неоднорідності сплавів за рахунок оптимізації процесу їх металургійного виробництва.

212. Дослідження, розробка та впровадження зносостійких чавунів для мелючих тіл кульових млинів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 М.О. Капустін; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена розробці зносостійкого хромистого чавуну та технології виробництва з нього литих мелючих куль діаметром 80...100мм підвищеної стійкості. Розроблено критерії експлуатаційної стійкості для литих мелючих куль. Вивчено вплив основних легуючих елементів С, Сr та Mn на властивості зносостійкого чавуну, а також Mn, Si, Ni та Ti на структуру та властивості мелючих куль з чавуну ИЧ280Х15. З врахуванням вимог, що пред'являються, та з використанням встановлених залежностей розроблено чавун марки ИЧ280Х15Г4Т для литих мелючих куль діаметром 80...100мм, а також режим їх термічної обробки. Для одержання щільних якісних відливків, підвищення виходу придатного литва, механізації та автоматизації процесу розроблена спеціальна технологія лиття мелючих куль у металевих формах з накладанням на метал, що кристалізується, вібрації та відцентрових сил. Результати роботи пройшли промислове випробування і рекомендовані до впровадження у промисловість України.

213. Дослідження, розробка та впровадження наплавочного матеріалу для умов інтенсивного абразивного зношування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.А. Мітяєв; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 1998. — 16 с. — укp.

214. Дугове зварювання з комбінованими електромагнітними діями

автореф. дис... д-ра техн. наук05.03.06 Р.М. Рижов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 32 с. — укp.

Відтискання за допомогою зовнішніх електромагнітних дій розплаву з головної частини ванни вздовж її донної поверхні спричиняє збільшення до 65 % товщини екрануючого рідкого прошарку під дугою, дослідженим теоретичним моделюванням і експериментально. Індукування у розплаві ванни імпульсної електромагнітної сили, спрямованої до її дна, з частотою, близькою до резонансної, спричиняє коливання всього її об'єму та супроводжується подрібненням структури швів, для електромагнітної сили в об'ємі крапель дозволяє збільшувати частоту їх переносу, зменшувати удвічі їх розміри та на 20 % - втрати металу на розбризкування.відносно площини дзеркала ванни, дуги та крапель електродного металу. Однакова глибина проплавлення за всією шириною шару, що наплавляється, досягається покроковим з частотою переміщенням дуги з регулюванням часу її зупинок у кожній точці робочої зони та забезпечується створенням у дуговому проміжку електромагнітної сили, що діє на дугу, перпендикулярного напрямку наплавлення.

215. Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал-металоїд при термічних та лазерних обробках

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.07 І.В. Юргелевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 17 с. — укp.

216. Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.С. Роїк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Досліджено структури одно- та двокомпонентних металічних розплавів. Запропоновано та реалізовано методику дослідження структури невпорядкованих систем на основі моделей, реконструйованих з експериментальних структурних факторів за допомогою методу оберненого Монте Карло з її подальшим аналізом за методом Вороного - Делоне. З використанням комплексу розроблених програм детально проаналізовано пакування атомів у рідких Fe, Co, Ni, Ag, Cu, Na, K, Ga, Sn та Ge в широкому температурному інтервалі. Установлено, що структура металів, які в кристалічному стані мають щільне пакування атомів, формується на основі некристалічних пакувань слабодеформованих тетраедрів та четвертинок октаедрів (квартоктаедрів), що утворюють кластери нанометрового розміру, які розмежовуються областями з менш щільним пакуванням атомів. Відзначено, що структура рідких Ga, Sn, Ge, які в кристалічному стані характеризуються наявністю ковалентного зв'язку, є мікронеоднорідною, що обумовлено співіснуванням мікрообластей з металічним зв'язком та зв'язком ковалентного типу. Останні обумовлюють наявність побічного максимуму на кривих структурного фактора та більш розсипче пакування атомів в рідких Ga, Sn, Ge. Показано, що енергетика міжатомної взаємодії та фізико-хімічні властивості розплавів визначаються наявністю вкорочених зв'язків ковалентного типу між атомами кремнію, а також між атомами кобальту та кремнію.

217. Електричні та магнітні властивості нових Кондо-граток типу RMnXm (R=Ce,Yb; M=3d-перехідний елемент; X=Al,Ga)

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.13 Богдан Степанович Морохівський; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

218. Електрогідравлічне штампування листових заготовок з титанових сплавів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 О.Ю. Шамарін; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002. — 17 с. — укp.

Теоретично досліджено шляхи підвищення ефективності процесу штампування деталей з титанових сплавів. Проаналізовано силові та швидкісні параметри технологічного устаткування та схем навантаження заготовки. Набула подальшого розвитку методика розрахунку ККД генератора імпульсних струмів електрогідравлічної установки для штампування деталей. Досліджено поводження титанових сплавів за високошвидкісного навантаження. Визначено шляхи інтенсифікації та розроблено технологію електрогідравлічного штампування заготовок з титанових сплавів. Наведено рекомендації щодо розширення області застосування електрогідравлічної обробки металів.

219. Електроерозійне дротяне вирізання в середовищі водних розчинів поверхнево-активних речовин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 Г.Є. Калейніков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с. рис. — укp.

Розглянуто питання підвищення продуктивності та якості електроерозійного дротяного вирізання (ЕДВ) шляхом зміни гідравлічних і теплофізичних умов у міжелектродному проміжку за рахунок використання як робочої рідини водних розчинів поверхнево-активних речовин. Шляхом теоретичних та експериментальних досліджень виявлено закономірності протікання теплофізичних, газо- та гідродинамічних процесів ЕДВ у середовищі водних розчинів поверхнево-активних речовин, установлено рівень їх впливу на продуктивність та якість обробки. Наведено вимоги та науково-обгрунтовані рекомендації щодо типу та колоїдних властивостей водних розчинів даних речовин. Зазначено, що основні результати досліджень дозволили модернізувати технологічні інструкції до електроерозійних вирізних дротяних верстатів СЕЛД-02.

220. Електроерозійне формування непрофільованим дротяним електродом фасонного ріжучого інструменту для високообертової обробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 О.П. Плахотний; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено технології електроерозійного дротяного виготовлення складнопрофільних різальних частин інструменту, яка разом з автоматизованою системою проектування технологічних процесів різання таким інструментом на високих обертах забезпечує підвищення ефективності обробки рельєфних поверхонь. Побудовано математичну модель та проведено розрахунки теплофізичних процесів у зоні різання фасонними фрезами, що дало можливість встановити вплив параметрів електроерозійного виготовлення на допустимі режими різання такими фрезами та прогнозувати їх період стійкості.