LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 12 із 71

221. Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 А.С. Романів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено склади багатокомпонентних силікатних розчинів на основі тетраетоксисилану і калієво-літієвого рідкого скла. Встановлено оптимальний режим термообробки склопокриття з метою одержання склокристалічного покриття. Запропоновано технологічну схему одержання склокристалічного покриття з силікатного розчину, доведено його ефективність й економічну доцільність.

222. Електроімпульсний метод знешкоджування стічних вод, які містять хром, в системах оборотного водопостачання (стосовно підприємств машинобудівного комплексу)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.М. Глупак; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Проведено експериментальні дослідження стосовно інтенсифікації очищення стічних вод від хрому методом електроімпульсної обробки та доведено високу ефективність даного процесу. Запропоновано доповнення до класифікації методів електрообробки. Досліджено механізм отримання активованих коагулянтів під впливом електричних імпульсів. Визначено значення енерготехнологічних параметрів електроімпульсної обробки (ємності розрядного конденсатора, частоти імпульсу, температури і pH води). Розроблено технічні рішення для інтенсифікації очищення стічних вод, які містять хром, методом електроімпульсної обробки.

223. Електромагнітні ефекти та масоперенесення в металах за умов ударного навантаження

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 В.П. Бевз; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто процеси масоперенесення й електромагнітні явища в металах за умов ударних навантажень. Досліження проведено на технічно чистих металах (Fe, Ni, Cu) та сталях (сталь 3, 12X18H10T) з використанням методу радіоактивних ізотопів. Розроблено методику виявлення електромагнітних сигналів під час імпульсного ударного навантаження. Встановлено, що величина ефекту для різних металів становить 10 - 0,5 мВ. Досліджено вплив ступеня, швидкості деформації та температури навантаження на ефект виникнення електричного імпульсу струму в металах. Встановлено, що зі збільшенням ступеня деформації металу відбувається зменшення значення електричного ефекту для всього спектра використаних металів і сплавів. Запропоновано модель виникнення електричного потенціалу в металах та описано механізм прискореного масоперенесення за умов швидкісної деформації. Для струму, який виникає, виведено залежність від швидкості деформації як квадратичну функцію. Зроблено висновок, що електромагнітні ефекти та процес масоперенесення у металах за умов ударного навантаження відбуваються одночасно та можуть мати єдину природу механізму утворення.

224. Електрометалургійна технологія виробництва плавлених флюсів з використанням вторинних матеріалів, що містять фтор

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 Дмитро Дмитрович Міщенко; Національна металургійна академія України. — Д., 2003. — 16 с. — укp.

225. Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 Тетяна Вікторівна Лук'яненко; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005. — 17 с. — укp.

226. Електроосадження функціональних покрить сплавами нікелю з простих та комплексних електролітів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Т.В. Школьнікова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше досліджено та запропоновано для практичного використання сульфаматно-тіосульфатний електроліт катодного осадження покриття нікель - срібло.

227. Електроосадження хрому з розчинів Cr (III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 Т.Є. Бутиріна; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Вивчено процес електроосадження хрому з форміатних й оксалатних розчинів на основі солей Cr (III). Для встановлення кінетичних закономірностей і механізму розряду комплексних іонів хрому (III), а також для визначення характеру впливу водорозчинних синтетичних полімерів на фізико-хімічні процеси, що відбуваються під час хромування, та для вивчення властивостей хромових осадів здійснено комплекс досліджень, що грунтуються на застосуванні стаціонарної та інверсійної вольтамперометрії, гравіметрії, волюмометрії, оптичних, колориметричних, рентгенографічних та інших методів. Розроблено кінетичну модель ступінчастого розряду іонів Cr (III). Установлено флокувальну дію водорозчинних полімерів на золь Cr(OH)3, який утворюється у приелектродному шарі. Показано можливість одержання якісних товстошарових осадів з форміатного електроліту за присутності полімерної домішки. Показано, що ці покриття мають цінні властивості.

228. Електроосадження цинку із розбавлених слабокислих електролітів імпульсним струмом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.Г. Шейкіна; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці і впровадженню нових технологічних процесів електроосадження цинку із низькоконцентрованих, зокрема, слабокислих, електролітів. Вивчена кінетика катодних процесів електроосадження металу із розбавлених електролітів при сумісному використанні поверхнево-активних речовин типу "ДХТІ" та імпульсного поляризуючого струму. Встановлені закономірності впливу параметрів поляризуючого струму різних форм на основні технологічні показники процесу осадження одношарових (масивних) цинкових покриттів. Одержано із одного електроліта і електролізера та досліджено багатошарові мікрошарові цинкові осади.

229. Електротермомеханічний стан нелінійно деформованих контактуючих тіл

автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.09 М.Г. Крищук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 41 с. — укp.

Запропоновано новий метод визначення нестаціонарного нелінійного електротермомеханічного (ЕТМ) стану сполучених неоднорідних тіл з електропровідними та діелектричними властивостями, які деформуються та можуть рухатись за експлуатаційних навантажень. Розроблено ефективну методику побудови математичних моделей у формі крайової задачі механіки деформованого твердого тіла з урахуванням ЕТМ зв'язності, скінченних переміщень та малих деформацій, фізичної нелінійності та фазових перетворень матеріалів, контактної взаємодії та присутності жорсткісних зв'язків. На єдиній науково-методологічній основі створено нові методи, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку ЕТМ стану сполучених деформованих тіл, орієнтовані на вирішення проблем проектування та створення нової техніки та прогресивних технологій. Одержано нові дані щодо електромеханічної навантаженості та міцності високовольтних ізоляційних конструкцій. Досліджено ЕТМ стан моделей різних за сполученими парами матеріалів високошвидкісної триботехнічної системи "рельсовий прискорювач" за імпульсного навантаження електричним струмом. Встановлено закономірності зміни термомеханічного стану ріжучого інструменту в процесі алмазного точіння виробів з титанових сплавів.

230. Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Т.М. Гричановська; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 23 с. — укp.

Встановлено закономірності розмірних ефектів в електрофізичних властивостях плівкових систем з певним чергуванням нанокристалічних шарів із різною взаємною розчинністю компонентів на основі перехідних металів, зокрема V і Ni, V і Cu, Cu і Cr та Ni і Ti. Встановлено вплив температури та деформації на питомий опір, температурний коефіцієнт опору, коефіцієнт тензочутливості та параметри електроперенесення плівкових зразків. Виявлено вплив ступеня дисперсності кристалів на параметри електроперенесення одношарових зразків і розраховано внесок в питомий опір, температуринй коефціцієнт опору та коефіцієнт тензочутливості об'ємного, поверхневого та зерномежового механізмів розсіювання електронів. Зроблено апробацію теоретичних моделей розмірного ефекту в електропровідності, температурному коефіцієнті опору та коефіцієнті тензочутливості багатошарових полікристалічних плівок. Доведено, що урахування температуриних і деформаційних ефектів у теоретичних моделях підвищує ступінь відповідності експериментальних і розрахункових значень температурного коефіцієнта опору та коефіцієнта тензочутливості, що відкриває можливість прогнозування електрофізичних властивостей плівкових систем і стабільності характеристик приладів з плівковими елементами.

231. Електрохімічна поведінка тугоплавких металів (Pt, Ti, Ta) в низькотемпературних карбамідних розплавах

Автореф. дис. канд. хім. наук02.00.05 С.А. Кочетова; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено механізм електродних процесів у розплавленому індивідуальному карбаміді на інертних електродах. Виявлено різний характер електрохімічної поведінки металів, що пасивуються (Ti та Ta). Визначено вплив ступеня пасивації металів та властивостей пасивної плівки на механізм анодних процесів, склад комплексів, що утворюються, та можливості катодного осадження металевого осаду. Виявлено, що у випадку сильної пасивації металу (танталу) в розплаві утворюються галогенідні комплекси іонів вищого ступеня окислення Ta(V), відновлення яких не відбувається в межах потенціалів катодної поляризації.

232. Електрохімічне формування напівпровідних та надпровідних шарів на основі германію з неводних розчинів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.В. Сидоренко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено технологічний процес електрохімічного формування полішарових металевих структур типу Nb/Ge/Al з неводних середовищ за умов контакту розчинів електролітів з атмосферою. Вперше встановлено, що протоновані молекули спиртів і суміші їх з водою розряджаються на катоді за механізмом безбар'єрного розряду. З'ясовано, що межова швидкість катодного процесу зростає на 4-5 порядків за присутності малих домішок сильних електролітів (HCl або KCl). Зроблено висновок про перевжаний розряд протонованих молекул спиртів, які входять до складу електролітів геманування, що й пояснює дуже малі виходи за струмом германію у разі електролізу. Виявлено, що попередня проробка розчину струмом призводить до утворення сесквілбромідів алюмінію, які розряджаються за малих . З'ясовано, що у процесі "старіння" розчинів (за відсутності попередньої проробки) збільшується, що свідчить про перехід структури частинок, які розряджаються (сесквілбромідів алюмінію), до первісних форм (комплексам з переносом заряду), зниження виходу за струмом алюмінію та розшарування розчинів. Обгрунтовано перевагу електрохімічного процесу формування полішарових структур Nb/Ge/Al для одержання надпровідників у порівнянні з іншими способами (металургійним, фізичним).

233. Електрохімічний сенсор для визначення вмісту галогеноводнів у повітряному середовищі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Є.М. Заверач; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено електрохімічний сенсор для визначення вмісту галогеноводнів у повітряному середовищі екологічно небезпечних виробництв. Досліджено електрохімічну поведінку пористого титану та каталітично активних електродів на його основі в кислих хлоридних електролітах. Відзначено, що розроблений діоксидномарганцевий газодифузійний електрод на титановій основі, придатний для використання в сенсорних системах. Даний електрод характеризується стабільними функціями відгуку потенціалу від pH у кислих хлоридних електролітах у безструмовому режимі та катодного струму за постійного потенціалу під впливом галогеноводню, який адсорбується з повітряного середовища. Встановлено, що за умов адсорбційного граничного струму галогеноводню на газодифузійному діоксидномарганцевому електроді в кислому середовищі за постійного потенціалу відбувається зміна механізму електродної реакції, яка супроводжується переходом від рідиннофазового до протонно-електронного твердофазового відновлення діоксиду марганцю. Створено сенсор галогеноводнів гальванічного типу, дія якого базується на відновленні диоксиду марганцю на індикаторному електроді та окисненні нестехіометричного диоксиду марганцю на допоміжному електроді. Встановлено метрологічні характеристики розробленого сенсора. Сенсори галогеноводнів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" використано російськими та іншими зарубіжними приладобудівними фірмами для розробки та виробництва сучасних портативних газоаналізаторів для визначення концентрації хлороводню ("Грант-7") та фтороводородню в повітрі.

234. Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.03 Марина Віталіївна Ведь; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2008. — 40 с. — укp.

235. Електрошлакова технологія у виробництві сучасних прокатних валків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.07 В.Ю. Шевченко; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто метод електрошлакового наплавлення рідким металом (ЕШН РМ) двошарових заготовок валків прокатних станів. Досліджено вплив матеріалів, застосованих для виготовлення прокатних валків, на якість з'єднання металу осі валка та металу робочого шару. Обгрунтовано та розроблено технологію одержання заготовок двошарових валків прокатних станів, з підвищеними експлуатаційними властивостями. Встановлено можливість застосування методу ЕШН РМ практично для будь-яких сполучень матеріалів. Визначено принципи побудови технологічного процесу одержання двошарових заготовок. За результатами експериментальних досліджень розширено уявлення про характер процесу плавлення осі заготовки двошарового валка в стартовий період під час ЕШН РМ і показано числові залежності впливу технологічних параметрів наплавлення на форму та показник проплавлення наплавленої осі.

236. Електрошлаковий процес і технологія наплавлення дискретними матеріалами в струмопідвідному кристалізаторі

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.03.06 Ю.М. Кусков; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2005. — 33 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення ефективності та конкурентоспроможності сучасного прокатного виробництва шляхом використання високопродуктивних технологій, що базуються на електрошлаковому процесі. Створено оригінальну електрошлакову технологію виготовлення нових та відновлювання спрацьованих прокатних валків практично будь-якого хімічного складу з використанням як наплавочного матеріалу дискретної присадки у вигляді дробу та водоохолоджуваного секційного електроду-кристалізатора, що не витрачається. Виконано комплексне дослідження електрошлакового процесу та запропонованої технології, починаючи від етапу формування оптимальної конструкції кристалізатора та оцінки його експлуатаційної довговічності до вивчення фізико-металургійних, теплофізичних, електротехнологічних і магнітних явищ, що відбуваються під час наплавлення. Обгрунтовано методи управління даними явищами з метою одержання якісних біметалічних виробів. Науково обгрунтовано всі етапи виконання технологічного процесу наплавлення за промислових умов та створено банк конструкторсько-технологічних даних для проектування спеціалізованих наплавочних установок та одержання біметалічних валків практично всіх розмірів, які використовуються в прокатному виробництві.

237. Електрошлакові технології з невитратним графітованим електродом в процесах виплавки та рафінування сталей і сплавів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.16.02 Ф.К. Біктагіров; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2007. — 35 с. — укp.

Розроблено нові й удосконалено існуючі технології електрошлакової обробки, рафінування та виплавки сталей і сплавів на основі електрошлакової плавки з невитратним графітованим електродом. Виявлено фізико-хімічні закономірності-розподіли вуглецю у системі графітований електрод - шлак - метал. Показано, що у даній системі за рафінуючою здатністю перевагу слід віддавати шлакам з вмістом фториду кальцію 30 - 40 %. Виявлено теплофізичні особливості формування зливків під час електрошлакового відливання (ЕШВ) і порційного електрошлакового відливання (ПЕШВ). Створено технології виробництва зливків ЕШВ і ПЕШВ масою до 75 тонн. Показано, що дані методи дозволяють істотно поліпшити якість ковальських зливків, призначених для виробництва виробів з поліпшеними службовими характеристиками. Запропоновано технологію електрошлакової виплавки та рафінування (ЕШВР) з некомпактної шихти марганцевомідних сплавів з демфуючими властивостями на рівні кращих зразків для подібного металу, зокрема, за умов використання металургійного марганцю замість електролітичного. Розроблено та реалізовано технологію електрошлакової виплавки з конверторного ванадієвого шлаку ванадійвміщуючих лігатур зі ступенем витягання ванадію 95 - 97 % і високими техніко-економічними показниками.

238. Елементи теорії і розробка технології стабільного процесу прокатування високих штаб з однозонним плином металу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 С.С. Землянова; Нац. металург. акад. України. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Висвітлено актуальні питання стійкості процесу деформації за умов інтенсивних обтиснень, розроблено технології прокатування високих штаб із максимальними кутами захвату. На підставі аналізу контактного тиску запропоновано теоретичне пояснення стійкості процесу прокатування високих штаб із негативним випередженням. На базі аналізу внутрішнього напруженого стану металу розвинуто методику визначення довжини задньої зони позаконтактної деформації, що дозволяє встановити граничні умови деформації високих штаб та максимальні кути контакту в сталому режимі, а також визначити вплив задньої зовнішньої зони на випередження. Доведено, що у разі прокатування високих штаб із значними обтисненнями силові умови на контакті якісно не змінюють напружений стан в осередку деформації та задній зовнішній зоні.

239. Енергетична ефективність процесу фрикційного формоутворення порожнистих деталей форми тіл оберту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.01 Ельхавад Алі Ельфакі Ахмед; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено технологічну енергетику маловідходного технологічного процесу фрикційного формоутворення. Вивчено канали та потужність втрат енергії, витраченої в процесі вільного фрикційного формоутворення циліндричних деталей. Теоретично розроблено математичну модель теплопотоків через тіло тертьового та деформуючого інструменту (ТДІ), розглянутого як основний канал втрат енергії. У моделі передбачено розв'язання поставленої задачі за умов теплообміну на робочій поверхні першого та другого родів. Визначено реальні значення питомої теплогенерації на робочій поверхні, необхідні для розв'язання задачі за умов теплообміну другого роду експериментальним шляхом. На базі дослідження теплових потоків у тілі ТДІ доведено, що по мірі його прогрівання, витрати енергії на внутрішнє споживання знижуються, корисне використання енергії у циклічному технологічному процесі доходить до 95 % від генерованої на робочій поверхні. Одержано експериментально-теоретичний опис процесу зношення робочої поверхні інструменту для умов вільного формоутворення. Знайдено математичні залежності між діаметральними розмірами заготовки та виготовленої деталі. Висвітлено зміни мікроструктури та мікромеханічних властивостей матеріалу інструменту та деталі, виготовленої за умов вільного формоутворення. Проведено порівняння техніко-економічних показників двох конкуруючих технологій: фрикційного формоутворення й обробки металу різанням на прикладі виготовлення втулок восьми типорозмірів.

240. Енергозберігаючі електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів металообробки

В.А. Водічев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 320-321. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто питання енергозбереження під час металообробки шляхом застосування автоматизованих електромеханічних систем.