LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 2 із 71

21. Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування сталей

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Т.В. Селівончик; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2007. — 20 с. — укp.

Створено теоретико-експериментальні засади оцінювання воднево-корозійного руйнування конструкційних сталей, які працюють під впливом відповідного середовища з одночасною дією механічного навантаження. Досліджено процеси зародження та розвитку мікро- та макротріщин у конструкційних сталях під дією зазначених фізико-хімічних чинників і пружні динамічні поля, які за цього виникають у твердому тілі. Для ефективного виявлення цих процесів розроблено науково обгрунтовані підходи щодо акустико-емісійного діагностування тріщиноподібних дефектів на засадах механіки руйнування та з використанням акустико-емісійної моделі оцінки виникнення та докритичного розвитку корозійно-водневих тріщин у металічних тілах. Створена модель передбачає врахування фізико-хімічних процесів, що відбуваються у металі (зокрема у вершині тріщин) під час електролітичного переносу водню та наводнення з газової фази, а також домінувальної дії механізму водневого окрихчення. Показано, що ранні стадії зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів корозійно-водневого походження супроводжуються дискретними сигналами акустичної емісії, за допомогою яких є можливим визначення механізмів водневого чи корозійного розтріскування сталей, ступінь їх об'ємної пошкодженості.

22. Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 Ю.Г. Безимянний; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 47 с. рис. — укp.

Досліджено актуальну науково-технічну проблему виявлення кореляцій між вимірюваними акустичними величинами та параметрами мезоструктури реальних багатофазних матеріалів. Розроблено методи контролю та прогнозування їх властивостей. Вивчено закономірності формування акустичних полів у твердих тілах з багаторівневою ієрархічною структурою. Розроблено наукові засади керування інформативністю відображення в цих полях властивостей, структури та дефектності матеріалу. Запропоновано методологію синтезування акустичних методів контролю з підвищеною чутливістю вимірюваного параметра до конкретної властивості матеріалу. Обгрунтовано нетрадиційні діагностичні параметри акустичного поля. Установлено кореляційні залежності між його параметрами та характеристиками мезоструктури різних порошкових і композиційних матеріалів. Розроблено оригінальні методи та методики вимірювання й апаратуру, що дозволяють одержувати якісно нову або раніше недоступну інформацію про матеріали та вироби у процесі їх розробки, виробництва й експлуатації.

23. "Аль-Джамаа Аль-Исламия": от экстремизма к парламентаризму?

А.В. Мартынкин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 64-75 — Библиогр. в конце ст.: с. 73-75 (74 назв.) — рус.

история отдельных стран, 20 в., деятельность исламских организаций, 20 в., "Ассоциация Братьев-мусульман", терроризм, история исламских организаций, терракты, военный конфликт

24. "Аль-Джамаа аль-исламия": от экстремизма к парламентаризму?

А.В. Мартынкин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N21. — С. 103-114 — Библиогр. в конце ст. — рус.

исламские движения, боевые организации, терроризм, Египет, экстремизм, парламентаризм исламский, Библиогр.: 74 назв.

25. Анализ влияния механического демпфирования на степень устойчивости электромеханической системы в приводах металлургических машин

И.Н. Задорожняя Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 103-106. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

На основании анализа закономерностей электромеханического взаимодействия двухмассовых систем для достижения высокого демпфирования и минимума колебательности электромеханических систем главных приводов прокатных станов предложено применять обобщенные показатели, учитывающие параметры электрической и механической подсистем и обеспечивающие оптимальное значение степени устойчивости электромеханической системы.

26. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.27.06 О.В. Вашерук; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2006. — 19 с. — укp.

Визначено теплові умови ростової системи, що дозволяють вирощувати бездефектні монокристали кремнію діаметром 200 мм, для реалізації яких розроблено тепловий вузол з відповідною науково обгрунтованою геометрією. Проаналізовано механізм формування теплових умов у ростовій установці вирощування монокристалів кремнію методом Чохральського. Визначено вплив теплових умов на щільність мікродефектів і нерівномірність розподілу кисню у монокристалах кремнію. Розроблено модель, що пов'язує теплові умови з мікродефектами та киснем у монокристалі кремнію. На базі даної моделі проведено параметричні дослідження та одержано нові результати, що визначають закономірності впливу теплових екранів та властивостей конструкційних матеріалів на розподіл кисню та щільність мікродефектів у монокристалі кремнію.

27. Аналіз і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 І.В. Драч; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 23 с. — укp.

Сформульовано нову постановку задачі дослідження процесу автоматичного балансування рідиною роторів з вертикальною віссю обертання, що відрізняється від існуючих урахуванням гідромеханічних властивостей рідини та демпфування системи. Удосконалено методику розв'язання даної задачі на підставі системного підходу щодо вивчення роботи рідинного автобалансувального пристрою (АБП). З урахуванням одержаних результатів розроблено рекомендації щодо використання АБП з рідинними робочими тілами. Вперше встановлено аналітичну залежність ефективності автоматичного балансування від параметрів системи ротор - АБП - рідина, з використанням якої розроблено науково-методичний апарат розрахунку АБП з рідинними робочими тілами. Запропоновано нове технічне рішення щодо підвищення ефективності балансування за рахунок зменшення впливу сили ваги баластної рідини, наведено його теоретичний опис. Створено конструкцію АБП з параболічними боковими стінками. Удосконалено методи та засоби вивчення швидкоплинних динамічних процесів руху робочих тіл у камері АБП, зокрема, запропоновано використовувати високошвидкісну відеозйомку та динамічну фотозйомку камерою, що обертається, з наступним уповільненим переглядом і розкадровкою цифрових записів, що надає можливість послідовно порівнювати динаміку поведінки системи та рідини в АБП, наочно спостерігати за поведінкою рідини та перевірити достовірність теоретичного обгрунтування роботи рідинного АБП.

28. Аналіз параметрів зони плавки за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 В.А. Порєв; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 1999. — 33 с. — укp.

29. Аналіз та синтез компонувань установчо-затискних пристосувань багатопозиційних агрегатованих технологічних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.08 А.В. Фадєєв; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розвинуто типізацію й уніфікацію компонувальних схем установчо-затискних пристосувань (УЗП), базуючись на встановленому необхідному і достатньому набору класифікаційних ознак. Розроблено моделі компонувань УЗП багатопозиційних агрегатованих технологічних систем механообробки (АТСМ). Визначено мінімальний об'єм зони транспортування заготівлі, що залежить від конструктивних і технологічних параметрів об'єкту та процесу обробки, структури та параметрів УЗП. Удосконалено спрямований вибір структури та параметрів елементів УЗП АТСМ, що компонуються, під час проектування з обгрунтуванням необхідних у кожному конкретному випадку перепроектування АТСМ методів і способів переналагодження або перекомпонування УЗП у разі зміни об'єктів виробництва. За умов синтезу просторових компонувань ЦЗП АТСМ та їх оптимізації за критерієм компактності використано апарат афінних перетворень.

30. Аналітична та експериментальна оцінка впливу складу структури і рельєфу поверхонь тертя на функціональні особливості зносостійких Cr-чавунів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 А.В. Шостак; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 1999. — 21 с. — укp.

В дисертації представлені наукові основи теорії і практики тривимірної растрово-електронномікроскопічної стереофрактографії. Вони грунтуються на комп'ютерній фотограмметричній обробці стереозображень, побудові та стереолого-стереометричній оцінках цифрових моделей фрактографічних поверхонь. Теоретично і практично обгрунтовані принципи фрактальності в механіці руйнування. Експериментальними дослідженнями і математичним моделюванням визначено оптимальний хімсклад виготовлених лопаток дробометальних апаратів.

31. Анодна обробка олов'яних покриттів в лужних електролітах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Олена Анатоліївна Бєляновська; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

32. Анодні процеси на золоті в галогенідно-сульфатних розчинах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.Л. Смірнова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 18 с. рис. — укp.

Наведено результати дослідження процесів, які мають місце на золоті за відсутності та в контакті з міддю та нікелем. Розроблено ефективну технологію електрохімічного рафінування, вилуження золота, переробки дорогоцінного металу з вторинної сировини.

33. Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.03 Г.Г. Тульський; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 36 с. — укp.

Встановлено, що малозношуваний анод з покриттям не поступається оксидному рутенієво-титановому аноду за каталітичною активністю та селективністю в концентрованих хлоридних розчинах (більше , а в розчинних - перевищує. Запропоновано ресурсо- та енергоощадні технологічні параметри електрохімічного синтезу , регенерації розчину іодату натрію (VII) з застосуванням малозношуваних анодів з покриттям та електрохімічного синтезу розчинів NaClO з застосуванням малозношуваних анодів з покриттям.

34. Анодні процеси на сплавах магнію з цинком і свинцем в хімічних джерелах струму і пристроях протикорозійного захисту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Ю.І. Коваленко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Досліджено анодну поведінку магнієвого сплаву з домішкою свинцю (МС), який завдяки унікальним електрохімічним властивостям дозволить суттєво удосконалити анодні характеристики існуючих електронних матеріалів. Визначено електрохімічні параметри електродів на основі запропонованого магнієвого сплаву, модифікованого свинцем, і встановлено можливість його використання як анодного матеріалу в хімічних джерелах струму та пристроях протикорозійного захисту. На підставі дослідження анодної поведінки магнієвих сплавів у розчинах хлориду та сульфату натрію та комплексного вивчення диференц-ефекту встановлено, що новий магнієвий сплав з свинцем більш рівномірно розчиняється, має меншу швидкість розчинення у порівнянні з існуючими магнієвими сплавами. Досліджено особливості анодної поведінки сплавів магнію в хлоридно-сульфатно-нітратних розчинах, вплив інгібіторів на анодне розчинення сплаву МС у хлоридному розчині та анодну поведінку сплавів магнію у хлоридамонійних розчинах. Запропоновано хімічне джерело струму мангано-магнієвої системи наливного типу для роботи за стаціонарних умов аналогічної існуючим мангано-цинковим елементам, електричні характеристики якого у 1,2 - 1,3 рази вищі за розрядною напругою і коефіцієнтом використання у порівнянні з елементами МЦ-системи. На підставі результатів випробувань властивостей магнієвих сплавів доведено безумовну перевагу сплаву МС у хлоридних, сульфатних розчинах і воді промислового та побутового призначення у порівнянні з магнієвими сплавами, які використовують.

35. Атомна будова розплавів чотирикомпонентної системи Bi-Ga-Sn-Ge

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 В.О. Коробов; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 1998. — 23 с. — укp.

Методом дифракції рентгенівського випромінювання досліджена структура чотирикомпонентних розплавів системи Bi-Ga-Sn-Ge при температурах 960 та 1125 pi C. При інтерпретації даних дифракційного експерименту використовувалася модель мікронеоднорідної будови, що дозволяє отримувати кількісну інформацію про розподіл різносортних атомів по мікрообсягам. Розроблений математичний апарат цієї моделі для розплавів з довільною кількістю компонентів. Встановлено, що структура рідких сплавів системи Bi-Ga-Sn-Ge всієї області концентрацій (концентраційний тетраедр) є мікронеоднорідною. Визначені концентраційні області (тригранні піраміди), в кожної з яких розплави містять атомні мікроугруповання чотирьох типів. В усіх концентраційних областях мікроугруповання - одно - та двокомпонентні. Склад двокомпонентних мікроугруповань такий же, як у розплавах бінарних систем Bi-Ga та Bi-Sn.

36. Багатокритеріальна оптимізація зубчатих циліндричних передач Новікова

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Ю.В. Грибанова; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 24 с. — укp.

Застосування зубчатих передач Новікова замість аналогічних евольвентних передач покращує експлуатаційні характеристики редукторів. Широке впровадження прогресивного зачеплення стримується невирішеністю проблем, серед яких - проблеми оптимальності початкового контура та оптимальної точності виготовлення. Роботу присвячено заповненню прогалин у вирішенні згаданих оптимізаційних проблем. Критерії оптимізації - якісні показники, прийняті з метою оцінки несучої здібності, ресурсу, третя, зносу, ККД, умов утворення масляного клину і сприйнятливості передач до похибок виготовлення та монтажу. Побудовано математичну модель багатокритеріальної оптимізації циліндричних передач Новікова. Синтезовано нові початкові контури, що забезпечують передачам менші на 20 - 25% напруження у корені зуба та в 2 - 3 рази меншу сприйнятливість до похибок за відомі початкові контури. Досліджено сприйнятливість передач Новікова до похибок, розроблено методики розрахунку і розраховано оптимальні допуски на точність виготовлення коліс, передач та черв'ячних фрез із новими початковими контурами.

37. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу "дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа"

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 Я.С. Паранчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 40 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи вирішення науково-технічної проблеми оптимізації режмів електросталеплавлення в дугових сталеплавильних печах трифазного струму з метою підвищення електроенергетичної й електротехнологічної ефективності процесу сталеплавлення та забезпечення електромагнітної сумісності режимів печі та електромережі. Розроблено ієрархічну структуру координатно-параметричного керування та багатоконтурні локальні підсистеми швидкодійного регулювання режимних координат електротехнологічного комплексу. Створено нові та удосконалено існуючі методики синтезу оптимального керування режимами на основі узагальненого функціонала мети керування, що комплексно враховує багатофакторність часткових критеріїв оптимальності режимів дугової печі й електромережі. Розроблено математичні та цифрові моделі повної системи живлення та багатоконтурних систем регулювання режимних координат комплексу, а також універсальні аналітичні методики для дослідження ефективності запропонованих рішень. На підставі вивчення результатів комп'ютерного стимулювання та експериментального дослідження режимів на діючих печах, встановлено, що їх впровадження сприяє підвищенню продуктивності печі та зниженню питомих витрат електроенергії, а також підвищенню динамічної точності стабілізації струмів та потужності дуг, реактивної потужності печі та зниженню дози флікеру напруги електромережі, а також поліпшенню інших показників комплексу.

38. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.02 Б.І. Кіндрацький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 36 с. рис., табл. — укp.

Запропоновано концепцію, розроблено методи та алгоритми багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій (МБК) за умов визначеності та невизначеності ситуації. Зазначено, що дані теоретичні розробки базуються на принципі формування множини альтернативних парето-оптимальних (у межах своєї структури) варіантів МБК з подальшим вибором кращого з них за інтегральним критерієм якості та критерієм економічної доцільності на базі відображення множини альтернативних варіантів на множину реальних критеріїв якості. Побудовано відповідні оптимізаційні математичні моделі, розроблено методику та здійснено за умов визначеності ситуації багатокритеріальний структурно-параметричний синтез металоконструкції модуля лінійного переміщення та кулачкової запобіжної муфти, а за умов невизначеності ситуації - письмоприводу з інерційним навантаженням.

39. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 О.В. Башта; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено ймовірнісну модель багатоосередкової пошкоджуваності, яка базується на експериментально виявлених закономірностях множинного руйнування та описує процес об'єднання розсіяних поверхневих мікротріщин (МТ) з метою прогнозування межового стану конструкцій за критерієм формування тріщин межової довжини за рахунок об'єднання розсіяних МТ. На підставі експериментально виявлених закономірностей множинного руйнування сплаву Д16АТ розроблено методологію проведення числового моделювання багатоосередкової пошкоджуваності матеріалів і математичну модель, яка описує процес ушкодження матеріалу системою поверхневих МТ. Розроблена методика комп'ютерного моделювання багатоосередкової пошкоджуваності може бути використана для імітаційного моделювання множинного руйнування конструкційних матеріалів без проведення трудомістких натурних експериментальних досліджень. Межовий стан конструкції досягається за рахунок об'єднання МТ, які утворюють спочатку невеликі фрактали, що збільшуються з кожним етапом наробітку, а згодом лавиноподібно ростуть, поглинаючи МТ та фрактали, які попадають в зони їх впливу. Установлено, що для надійного прогнозування межового стану необхідно обмежитися часом в 70 % від загальної тривалості процесу накопичення пошкоджень до руйнування.

40. Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.02 П.Л. Носко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 36 с. — укp.

Викладено розв'язання науково-технічної проблеми створення машин і механізмів із заданими технічними характеристиками шляхом розробки методу багатопараметричного скіченно-елементного синтезу машинобудівних конструкцій при статичному та вібраційному їх навантаженні. Наведено висновок основних рівнянь скінченно-елементного синтезу в пружно-лінійній постановці, а також методики пошуку раціональних параметрів стрижневих, пластинчастих, комбінованих та осесиметричних конструкцій у детермінованій і стохастичній постановках за умови забезпечення необхідної їх міцності, жорсткості, стійкості, власних частот і форм коливань, мінімальної маси. На прикладах розрахункових та експериментальних досліджень реальних об'єктів розглянуто питання модифікації деталей і вузлів машин і механізмів з урахуванням особливостей їх структури, характеру навантаження та деформування.