LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 3 із 71

41. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Віталій Григорович Хоменко; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

42. Багаторівневий взаємозв'язок деформаційних властивостей та параметрів структури алюмінію, нікелю та деяких жароміцних сталей

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Т.В. Турчак; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Вперше експериментально досліджено статистичний розподіл розмірів зерен первинної рекристалізації на поверхні та в об'ємі деформованих вальцюванням монокристалів алюмінію. Показано, що довжину та ширину зерен динамічної та статичної рекристалізації можна описати однією залежністю. Вперше математично оброблено результати механічних випробувань ряду жароміцних сталей. Встановлено статистичні залежності відношення довготривалої міцності до короткочасної, аналогічні статистичному розподілу розмірів рекристалізованих зерен. Проведено співставлення середнього розміру комірок за даними ТЕМ і розмірів ОКР, визначених рентгенівським методом у прокатному нікелю. Показано, що в обох випадках розміри елементів субструктури збільшуються зі зростанням деформації, що пов'язано з релаксацією внутрішніх напруг. Виявлено, що у разі використання різних способів механічного навантаження і різних матеріалів існує масштабна інваріантність кількісних параметрів структури та механічних властивостей жароміцних сталей. Підтверджено можливість контролювання механічних властивостей жароміцних сталей за допомогою релаксаційного структуроутворення. Показано вплив зварювання вибухом на структуроутворення в нікелі. З'ясовано, що наявність скейлінгу розмірів субструктурних параметрів свідчить про вагому роль релаксаційних процесів у формуванні структури. Теоретично обгрунтовано наявність скейлінгу структурних параметрів і знайдено математичні ознаки статистичних кривих розподілення для всіх досліджених випадків.

43. Багаточастинкові деформаційні ефекти у сплавах заміщення з атомним розмірним неспівпадінням

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.І. Щигло; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Розроблено ітераційну процедуру топологічного уточнення, яка дозволяє послідовно конструювати Фур'є-компоненти потенціалу міжатомної взаємодії у сплаві на основі даних першопринципних розрахунків повних енергій упорядкованих структур для сплаву з заданим складом. Деформаційні ефекти, обумовлені атомним розмірним неспівпадінням параметризовано у термінах узагальнених багаточастинкових сил Канзакі. Показано, що парні та непарні сили Канзакі швидко зменшуються за абсолютною величиною зі зростанням міжатомної відстані, зокрема абсолютна величина непарних сил суттєво менше парних. Показано можливість використання запропонованих методів для дослідження не лише сплавів, але й інших кристалів (наприклад, напівпровідників, магнетиків і низьковимірних систем).

44. Безборні титанові емалі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Н.О. Мінакова; Укр. держ. хім.-техн. ун-т. — Д., 2006. — 22 с. — укp.

Розроблено склади нових безборних титанових емалевих покриттів для захисту від корозії виробів з тонколистової сталі, зокрема, господарчо-побутового та санітарно-технічного призначення. Обгрунтовано наукові засади синтезу запропонованих безборних титанових емалевих покриттів. Досліджено області їх склоутворення та кристалізаційну здатність. Розглянуто структурні умови, що спричиняють кристалізацію титанвмісних стекол. Встановлено необхідність внесення в структурну сітку скла титанатних угруповань зі зв'язком Ti - O - Ti.

45. Безелектролізна електроерозійна вирізна обробка у водопровідній воді при використанні генераторів уніполярних імпульсів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 О.А. Тригуб; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення якості та точності електроерозійної вирізної обробки (ЕЕВО) у водопровідній воді з використанням генераторів уніполярних імпульсів. Визначено закономірності утворення корозійних ушкоджень заготовок у процесі ЕЕВО та обгрунтовано вибір електрохімічного захисту для їх запобігання. Побудовано математичну модель та проведено розрахунки розподілу концентрацій реагуючих речовин поблизу заготовки в процесі обробки. Наведено рекомендації щодо технічного забезпечення катодного захисту, схем встановлення та вибору матеріалу додаткового електрода в робочій ванні верстата.

46. Безпігментні світлозабарвлені емалеві покриття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Р.І. Кислична; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 25 с. — укp.

Представлено результати експериментальних і теоретичних досліджень щодо розробки та одержання безфтористих безпігментних світлозабарвлених емалевих покриттів з використанням адсорбційних та іонообмінних процесів, які відбуваються на стадії приготування емалевих шлікерів та випалу склопокриттів. Синтезовано склади боросилікатних малотитанових емалей і визначено фізико-хімічні властивості фрит і склопокриттів. Запропоновано раціональні параметри удосконаленої ресурсо- та енергозберігальної технології одержання світлозабарвлених емалевих покриттів. Виявлено залежність оптичних і колірних характеристик покриттів від типу аніонних груп (сульфатів, хлоридів і нітратів) водорозчинних солей металів змінної валентності. Встановлено оптимальну кількість сполук хрому, кобальту, міді та механізм одержання заданого кольору. Доведено можливість використання вогнетривких глинистих матеріалів Положського родовища з недосконалою структурою мінералу кволініту для приготування шлікерів білих і світлозабарвлених емалевих покриттів. За допомогою математичної обробки експериментальних даних визначено зміну оптичних і колірних показників покриттів залежно від кількості та співвідношення забарвлюючих сполук. На підставі результатів промислових випробувань розроблених склоемалевих безпігментних покриттів доведено доцільність їх використання у процесі емалювання виробів господарчо-побутового призначення. Здійснено часткове впровадження удосконаленої технології одержання світлозабарвлених покриттів на Дніпропетровському заводі електро-газового обладнання.

47. Будова й властивості великокутових спеціальних внутріфазних і міжфазних границь у металах і сплавах промислового виробництва

автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 Г.Д. Сухомлин; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2007. — 36 с. — укp.

Одержано відомості про формування структури та властивостей низькоенергетичних спеціальних за концепцією решіток співпадаючих вузлів міжзеренних і міжфазних границь у промислових металах і сплавах. Установлено механізм зародження, еволюцію та роль спеціальних границь у формуванні структури та властивостей зазначених матеріалів під час температурно-деформаційних обробок. Розроблено інноваційні енерго-ощадні технології виробництва труб-оболонок твел зі сплаву Zr1Nb, нафтогазопровідних труб підвищеної корозійної стійкості зі сталі 06Х1-У, гаряче- та холоднодеформованих труб зі сталі 02Х18Н11 з високою стійкістю проти міжкристалітної корозії, листового прокату зі сталі 10Г2ФБ з поліпшеними механічними властивостями. Виготовлено дослідні та промислові партії труб і листового прокату з підвищеною часткою спеціальних границь. На підставі результатів їх дослідження показано суттєве підвищення корозійних і механічних властивостей виробів.

48. Вдосконалена технологія очистки стічних вод гальванічних виробництв

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 А.Б. Єфремов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено технологію реагентної очистки гальванічних стічних вод з допомогою рециркуляції осаду, що дозволяє очистити стічні води від іонів важких металів, зокрема іонів шестивалентного хрому відповідно до чинних норм, зменшити дози використання реагентів і скоротити обсяги осадів, що утворюються. Показано вплив рециркуляції осаду на процес утворення завислого шару осаду, що сприяє інтенсифікації подальшого процесу у тонкому шарі та підвищенню ступеня очистки стічних вод на його залишкову концентрацію. Одержано емпіричні залежності, які дозволяють розрахувати значення залишкової концентрації шестивалентного хрому залежно від кількості циклів і співвідношення сірчанокислого заліза до шестивалентного хрому. Розроблено конструкцію тонкошарового відстійника з рециркуляцією осаду й одержано основні параметри процесу реагентної очистки стічних вод гальванічних виробництв з рециркуляцією осаду та без неї, що зумовлює суть методу покращання властивостей гальванічних осадів і підвищення ефективності очистки даних вод. Запропоновано технологічні схеми для реконструкції існуючих локальних очисних споруд машинобудівних підприємств та для проектування і будівництва нових з застосуванням рециркуляції осаду для очистки гальванічних стічних вод.

49. Вдосконалення автоматизованої електромеханічної системи для віброобробки металевих деталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 О.І. Шеремет; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с.рис. — укp.

Розкрито взаємозв'язок між формою вібродії та ефективністю віброобробки металевих деталей (МД), який дозволяє визначити відношення коефіцієнта динамічності віброобробки до енергії, спожитої в процесі періодичної механічної дії будь-якої форми. Одержано залежності роботи, що виконується електромеханічною системою (ЕМС) під час віброобробки МД, від частотного спектра сигналу вібродії, для визначення енергетично оптимального спектральний складу сигналу віброобробки для деталі, яка має великий набір резонансних частот. На підставі теорії електромеханічних аналогій розроблено математичну модель ЕМС для віброобробки МД, з метою встановлення взаємозв'язку між механічними та електричними параметрами вдосконаленої системи.

50. Вдосконалення безвідхідних енергозберігаючих способів поділу сортового металопрокату та обладнання для одержання заготівок високої якості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 С.Г. Карнаух; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена вдосконаленню безвідхідних способів поділу сортового прокату на мірні заготівки. Досліджено та розроблено перспективні напрямки розвитку технології та обладнання процесів відрізки зсувом і холодної ломки згином: використання динамічного і статико-динамічного навантаження при поділі прокату; вдосконалення механічних способів нанесення концентраторів напружень за один цикл роботи машини; використання утилізованої енергії пружної деформації станини та приводу для виконання корисної роботи нанесення концентраторів напружень; застосування диференційованого затиску прокату, ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена експериментально. Розроблено і впроваджено у виробництво ряд конструкцій штампів для відрізки зсувом прокату з диференційованим затиском і запропоновано систему автоматизованого проектування подібних штампів. Розроблено новий спосіб поділу сортового прокату за схемою "зсув-ломка". Запропоновано нові конструктивні рішення в області вдосконалення безвідхідних способів поділу сортового прокату.

51. Вдосконалення гідравлічного видалення окалини на станах гарячої прокатки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 М.Б. Жуков; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена удосконаленню й розвитку процесів очистки поверхні прокату від окалини. Розроблена теорія процесу, яка базується на термічному впливі води низького натиску. Крім підвищення якості поверхні обгрунтована можливість використання гідроочистки для стабілізації вихідної температури металу. Внаслідок цього знизиться різнотовщинність готової металопродукції.

52. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 О.С. Безчерев; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання розробки нових ефективних пристроїв (способів) для вторинного допалювання CO-вмісних відхідних газів в агрегатах конверторного типу. Розроблено статичну математичну модель конверторної плавки з вторинним допалюванням даних газів, яка допомагає в першому наближенні встановити діапазони оптимальних значень керуючих параметрів процесу допалювання залежно від варіанту підведення дуття, шихтовки плавок та зони організації процесу в агрегаті. Описано комплексну функціонально-детерміновану динамічну математичну модель допалювання газів у порожнині кисневого конвертора з урахуванням макрокінетики плавки. Проведено аналітичні дослідження процесу вторинного допалювання газів та визначено основні закономірності для раціональної організації в конверторах з верхнім та комбінованим дуттям. Висвітлено нові ефективні пристрої (способи) для вторинного допалювання газів у порожнині конверторів.

53. Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Г.В. Порєв; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 19 с. рис. — укp.

Створено математичну модель формування поля яскравості зони розплаву за наявності перевідбиття випромінювання у вакуумній камері, на базі якої розроблено методику оцінки похибки та метод підвищення точності вимірювання температури. На основі експериментально встановлених закономірностей формування поля яскравості у межах фазового переходу з метою підвищення точності вимірювання висоти зони розплаву запропоновано метод виділення контуру зображення. Розроблено методику, пристрій та програмне забезпечення для експериментального дослідження розподілу яскравості поверхні зони розплаву для різних режимів плавки. Одержано функції розподілу яскравості та температури на поверхні зони розплаву. Встановлено, що функція розподілу температури за висотою зони розплаву несиметрична, а збільшення швидкості переміщення зони розплаву призводить до збільшення температурного градієнта на поверхні рідкої фази.

54. Вдосконалення методів розрахунку і проектування процесу гвинтової екструзії

автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 О.В. Прокоф'єва; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено метод розрахунку та проектування процесу гвинтової екструзії (ГЕ) на підставі дослідження напружено-деформованого стану заготовки та дослідження моделі формування структури та властивостей металів у процесі даної обробки. За умов ГЕ виявлено активні ділянки поверхні контакту заготовки з матрицею. Виявлено, що перетікання металу у межах поперечного перерізу заготовки може бути описано перетворенням простого зсуву з одночасним поворотом, пропорційним куту зсуву. На даній основі удосконалено експериментально-розрахунковий метод, що став придатним для проектування ГЕ. Розроблено модель процесів формування структури та властивостей матеріалу за ГЕ. Удосконалено метод проектування процесу шляхом застосування об'єктно-орієнтованого підходу та розроблено 4 проектні операції. Результати наукового дослідження використано у процесі розробки технологічної схеми виготовлення титанового дроту з застосуванням ГЕ та для обгрунтування зменшення висоти гвинтової ділянки матриць для обробки вторинних алюмінієвих сплавів.

55. Вдосконалення методу і засобів лазерного мас-спектрометричного контролю складу тугоплавких матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Т.І. Бутенко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено метод підвищення точності контролю елементного складу тугоплавких матеріалів з використанням способу динамічної фотореєстрації мас-спектрів у лазерному мас-аналізаторі у разі картографування поверхні композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук, який містить лазерну масспектрометрію, рентгеноспектральний мікроаналіз, рентгеноструктурний аналіз, інтерференційну мікроскопію. Обгрунтовано, що процес утворення плазми за лазерної дії на тугоплавкі матерали найбільш адекватно описується теорією розвиненого випаровування.

56. Вдосконалення параметрів та математичне моделювання віброакустичних характеристик верстатів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.01 Джаалук Алі; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз процесів у динамічній системі верстата. Виявлено основні віброактивні системи приводу головного руху. Розроблено методологію удосконалення віброакустичних характеристик верстата, що базується на використанні сучасних інформаційних технологій аналізу стохастичних процесів. Обгрунтовано принципово нову методику математичного моделювання віброакустичних процесів у динамічній системі верстата, яка полягає у комплексному застосуванні двох різнорідних математичних моделей: емпіричної та теоретичної. Експериментально визначені спектри описано нелінійною залежністю, яка включає взаємозв'язаний масив коефіцієнтів, що визначаються за спеціальною методикою та є основою для побудови емпіричної математичної моделі верстата. Встановлено основні джерела вібраційних збурень. Запропоновано вдосконалену конструкцію приводу токарного верстата та комплекс рекомендацій щодо зниження віброакустичної активності.

57. Вдосконалення режимів алітування для забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 О.І. Шимко; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено технологію порошкового алітування листової низьковуглецевої сталі. Розроблено ресурсоощадну технологію виробництва оснащення для хіміко-термічної обробки (ХТО) з високою експуатаційною довговічністю. Розроблено принципи вибору матеріалу листових заготівок з низьковуглецевої сталі, які підлягають алітуванню, з урахуванням забезпечення в них високої жаростійкості та мінімальної деформації. Ці властивості досягаються за однакової глибини шару з обох боків за товщиною листа, за цього основний метал між алітованими шарами повинен придбати після алітування евтектоїдну структуру. З застосуванням математичного планування експерименту досліджено вплив режиму алітування та параметрів термоциклювання, що імітує роботу оснащення ХТО, на структурно-фазові зміни в алітованому шарі.

58. Вдосконалення систем керування гідроприводів з LS-регулюванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.03 Л.Г. Козлов; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2000. — 19 с. — укp.

Однією з тенденцій розвитку робочих мобільних машин є перехід на регульовані гідроприводи. Розроблено нові схеми систем керування гідроприводів з LS-регулюванням. Представлено математичні моделі та програму, які дозволяють досліджувати робочі процеси в гідроприводах. Знайдено можливість зменшення величини керуючих перепадів золотників регуляторів, що знижує гідравлічні втрати, за умов забезпечення необхідних статичних і динамічних характеристик. Виконано оптимізацію конструкцій гідророзподільника та регулятора насоса, на базі яких розроблено схему гідросистеми неповноповоротного екскаватора. Гідросистема дозволяє забезпечити роботу екскаватора в регульованих режимах, що створює передумови підвищення його продуктивності, економічності, поліпшення якості виконаних робіт.

59. Вдосконалення структури сплавів для валків дрібносортових прокатних станів з метою підвищення їх експлуатаційної стійкості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 В.В. Горбатенко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Проведено вивчення складу та структури твердих сплавів на умови руйнування робочої поверхні валків швидкісних дрібносортових прокатних станів і здійснено розробку альтернативних сплавів (високовуглецевих хромонікелевих сталей) для їх виготовлення з урахуванням переважаючого механізму зношування. Вперше за умов діючого виробництва досліджено особливості зношення калібрів валків з твердих сплавів передчистової та чистової групи клітей безперервних високошвидкісних дрібносортових прокатних станів. Встановлено, що використання твердих сплавів з великим розміром карбідних часток дозволяє підвищити експлуатаційні показники валків за рахунок зниження ефекту викришування поверхні калібра, більш рівномірної їх виробки. Обгрунтовано припущення, що тверді сплави вивченого складу можуть не бути найкращим матеріалом для виготовлення валків для використання за умов зношення з домінуючим механізмом термічної втоми. Запропоновано під час виготовлення таких валків використовувати теплостійкі високовуглецеві хромонікелеві сталі з більш високою, ніж у твердих сплавів теплопровідністю й стійкістю щодо утворення тріщин розпалу. Встановлено складний характер залежності структури та властивостей сталей від температури нагріву під час гартування та повторного нагрівання. Результати наукового дослідження використано для корегування технології виготовлення твердосплавних дискових прокатних валків, які серійно поставляються НВТ "ДОНІКС" на стани 150 ЗАТ "Макіївський металургійний завод" та ВАТ КГМК "Криворіжсталь". Виготовлено бандажі робочих валків з твердих сплавів та високовуглецевої хромонікелевої сталі, які пройшли успішні дослідно-промислові випробування за умов дрібносортових станів 250 ВАТ КГМК "Криворіжсталь".

60. Вдосконалення технології доменної плавки на підставі контролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 О.М. Тищенко; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с. — укp.

Розвинуто наукові засади контролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів, які оцінюються за допомогою пропускання через шар шихти звукових коливань і визначення коефіцієнта звукопроникності. Установлено найбільш прийнятну частоту звукових коливань для визначення газодинамічних властивостей сипких матеріалів в інтервалах частот 200 - 1 200 Гц. Доведено, що об'єктивно характеризує газопроникність шихтових матеріалів змінювання амплітуди звукових коливань з частотою 200 Гц. Визначено коефіцієнти звукопроникності різних компонентів доменної шихти, а саме: коксу, агломерату, котунів, антрациту й шихтових сумішей різного фракційного складу. Найбільший коефіцієнт звукопроникності k = 2,58 характеризує кокс. Найменший коефіцієнт k = 0,49 має агломерат з вмістом дрібняку 40 %. Установлено функціональний зв'язок між критерієм гідродинамічної подібності Ейлера і безрозмірним коефіцієнтом звукопроникності для умов доменної печі. Здійснено цілеспрямований вибір режимів завантаження доменної печі залежно від коефіцієнта звукопроникності шихтових матеріалів.