LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 4 із 71

61. Вдосконалення технології електронної обробки та якості оптичних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 І.В. Яценко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с. — укp.

Подано результати теоретично-експериментальних досліджень теплофізичних процесів електронної обробки виробів з оптичного скла і кераміки з урахуванням екстремальних зовнішніх умов їх експлуатації. Розроблено математичні моделі для розрахунку характеристик екстремального термовпливу на поверхню виробів з оптичної кераміки за умов їх експлуатації. Наведено результати досліджень поведінки виробів на лабораторно-випробувальному устаткуванні, що моделює умови експлуатації. Розроблено математичні моделі процесів нагрівання, термозміцнення й оплавлення виробів під впливом стрічкового електронного потоку (СЕП). Проведено експериментальні дослідження та запропоновано експериментально-статистичні моделі для оцінки впливу керованих параметрів СЕП, одержаних на електронно-технологічному устаткуванні, на технологічні характеристики процесу обробки. На базі нових математичних й експериментально-статистичних моделей і спеціально розроблених двох пакетів прикладних програм створено методологію для прогнозування небезпечних ділянок на поверхні виробів за умов їх експлуатації. Здійснено практичне впровадження результатів наукового дослідежння на вітчизняних і зарубіжних підприємствах.

62. Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного ковша в кристалізатор високошвидкісної сортової МБЛЗ

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 Є.В. Штепан; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Вперше встановлено, що у разі вдування аргону через стопормоноблок промковша досягається зменшення глибини проникнення струменя металу у ванну кристалізатора в 1,5 - 2 рази., максимальний ефект встановлено за умов витрат аргону на рівні 1,5 - 2 л/хв. Виявлено, що у разі збільшення витрат аргону глибина проникнення струменя зростає, що супроводжується підвищенням ступеня бурління меніска, що спричиняє забруднення сталі неметалічними вкрапленнями. Вперше встановлено, що вихрова воронка, яка формується у промковші за рівня наливу металу 300 - 4000 мм, зберігається у разі подальшого підвищення даного показника до 600 - 700 мм та існує протягом 5 - 8 хв, що сприяє захопленню теплоізоляційної суміші та заростанню внутрішньої порожнини стакана-дозатора. Уточнено уявлення щодо впливу струменя сталі на нерівномірність кристалізації сортової заготовки.

63. Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізації процесів прокатки порошкових матеріалів на металевій підложці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Ю.А. Воробйов; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2001. — 19 с. рис. — укp.

Удосконалено технологічні режими процесу прокатки порошкових матеріалів на металевій підкладці та конструктивні параметри механічного устаткування спеціалізованих прокатних станів. Розроблено детерміновані та імітаційні математичні моделі, що дозволяють розраховувати енергосилові параметри процесів ущільнення та калібрування прокатки порошкового матеріалу на металевій підкладці, а також прогнозувати вплив вихідних параметрів на основні показники якості готової металопродукції. Розроблено комп'ютерну систему розрахунку й автоматизованого проектування, яка дозволяє визначити раціональні режими прокатки порошкового матеріалу на металевій підложці як за умов забезпечення необхідної геометричної точності, рівня та ступеня стабільності щільності порошкового шару, так і у разі нерозшарування композиції.

64. Взаємодія компонентів в системах Er-{Mn,Fe,Co,Ni}-In (фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості сполук)

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 М.В. Дзевенко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

65. Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga}

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Ю.В. Вербовицький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Виявлено існування 9 нових тернарних сполук. Встановлено області гомогенності для сполук змінного складу. Описано кристалічну структуру для всіх тернарних сполук методом порошка та монокристал. Визначено електроопір для 6 синтезованих сполук та для 6 раніше відомих, які характеризуються металічним типом провідності.

66. Взаємодія компонентів у системах U - {Co, Ni, Cu} - In та споріднених до них

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 В.В. Глухий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

За результатами досліджень побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем U - {Co, Ni, Cu} - In за температури 870 К у повному концентраційному інтервалі. У цих та споріднених системах U, Th - {Ni, Cu, Pd} - In, Sn виявлено існування семи нових тернарних сполук (для однієї відомої знайдено ще дві поліморфні модифікації), для восьми - за методами монокристалу та порошку встановлено кристалічну структуру, для однієї - частково. Вивчено залежності магнітної сприйнятливості, питомого електроопору, питомої теплоємності та відносного видовження зразка від температури, намагніченості від напруженості магнітного поля для двох сполук.

67. Взаємодія металу зі шлаком при зварюванні під агломерованими флюсами низьколегованих сталей

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.03.06 В.В. Головко; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Вивчено вплив кисневого потенціалу агломерованих флюсів формування неметалевих включень. Розроблено комп'ютерну програму, яка дозволяє виконувати розрахунки складу і кількості неметалевих включень з урахуванням термодинаміки та кінетики металургійних реакцій, які протікають у шлаковій та металевій фазах, а також технологічних параметрів процесу зварювання. Показано можливості агломерованих флюсів щодо управління структурою і властивостями металу швів. Запропоновано шляхи регулювання парціального тиску кисню і водню над розплавом шлаку, технологію виготовлення низьководневих агломерованих флюсів. Розроблено агломеровані флюси нового покоління для зварювання конструкцій з низьколегованих сталей.

68. Взаємозв'язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd - Fe - B)

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 С.В. Мохун; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2008. — 21 с. — укp.

На підставі результатів дослідження процесу сорбції - десорбції водню запропоновано методику наближеної оцінки коефіцієнту дифузії водню у порошкових гідридотвірних матеріалах, що дозволило вперше визначити D у порошкових сплавах системи Dd - Fe - B.

69. Вибір складу шихти, який забезпечує раціональний розвиток процесів шлакоутворення при виплавці чавуну

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 П.І. Оторвін; Ін-т чор. металургії ім. З.І.Некрасова НАН України. — Д., 2006. — 21 с. — укp.

На базі теорії фізико-хімічного моделювання металургійних розплавів, розробленої Е.В.Приходько, розвинено методику прогнозування властивостей залізорудних матеріалів, складу і властивостей первинних і кінцевих шлаків, моделі розрахунку яких використані в системі "Шлак", що функціонує в системах АСУТП ДП комбінату "Криворіжсталь". На підставі розвиненої методики оцінки впливу показників шихти та дуттьового режиму плавки на процеси міжфазного розподілу елементів між чавуном і шлаком розроблено алгоритми та програми системи "Прогноз". Адаптовані до умов АВТ "Криворіжсталь", вони дозволяють коректувати склад шихти, що забезпечує необхідну якість продуктів плавки. Виконано оцінку використаних промивальних матеріалів і відходів на властивості одержаних розплавів. Обгрунтовано допустимий діапазон їх складу у проплавлюваній шихті. Запропоновано ефективні способи формування шихтових матеріалів ("промивок"), що мають високий ступінь акумуляції ними лужних сполук, з залученням до виробництва вторинних ресурсів. Одержано прогнозні рівняння в'язкості та температури кристалізації беззалізних і залізовмісних шлакових розплавів, що містять луги. Здійснено ранжировку промивальних матеріалів за ступенем їх агресивності до футерування печі у разі попадання на периферію.

70. Вивчення процесів та вдосконалення технології переплавки залізонікелевого брухту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 В.П. Карпов; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми створення технології переробки нікелевмісних відходів в Україні. Сформульовано мету дослідження, яко полягає у вивченні процесів окисного рафінування розплавів на залізонікелевій основі. Визначено закономірності послідовності окиснення елементів, вплив температурного фактора, фазового та хімічного складів окисника на реакції окиснення, закономірності процесів взаємодії вуглецю з киснем у розплавах на основі заліза у процесі твердіння, а також вплив домішок на схильність феронікелю до грануляції. Розроблено методику переплаву нікелевмісних відходів, у тому числі акумуляторного брухту в дуговій сталеплавильній печі.

71. Виготовлення прес-форм з використанням плазмового напилення сплаву Cu - Al - Fe на неметалеві матеріали

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 І.С. М'якота; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки та виготовлення складнопрофільного технологічного оснащення (на прикладі прес-форм для обробки пластмас). Розроблено новий напрямок в технології коркового плазмового напилення, що грунтується на використанні моделей з матеріалів органічного походження. Встановлено, що при застосуванні спеціальної термообробки до мідьалюмозалізних сплавів безпосередньо у процесі напилення забезпечується можливість виготовлення формотворних елементів прес-форм необмеженої товщини з високим рівнем експлуатаційних властивостей. Запропоновано конструктивні і технологічні параметри обладнання і процесів, висока ефективність застосування яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично.

72. Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.14 І.М. Антощак; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Визначено умови, за яких вплив гальванопари "оновлена - запасивована поверхня" на прискорення зростання корозійно-втомних тріщин буде максимальним. Запропоновано модель процесів виділення та надходження водню в метал вершини тріщини.

73. Визначення міцності залізобетонних деталей машин балочного типу з позицій теорії тріщин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 П.В. Павленко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Запропоновано математичну модель армованої балки з системою нормальних крайових тріщин, яка знаходиться під дією згинального моменту. Для опису зчеплення між балкою та арматурою у модель введено спеціальний контактний шар, характеристики якого залежать від матеріалу балки та профілю арматури. Розроблено методику розрахунку на міцність армованих балок з урахуванням пластичних деформацій в околі вершини тріщини та залишкових деформацій, які виникають внаслідок розвантаження матеріалу у разі просування тріщини. Визначено міцність армованої балки з системою тріщин з урахуванням пластичного розпушення бетону в околі вершини тріщини та різного опору даного матеріалу розтягу і стиску.

74. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 О.М. Шумило; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2008. — 21 с. — укp.

Вирішено актуальну проблему визначення характеристик опору втомі деталей машин для забезпечення їх ресурсу на стадії проектування за заданим режимом навантажування та для проведення експертної оцінки їх поломок від втоми. Обгрунтовано доцільність використання індивідуальних характеристик опору втомі деталей, завдяки яким запропоновано трактування лінійної гіпотези підсумовування втомних пошкоджень для визначення їх межового пошкодження. Для виключення впливу нижньої межі пошкоджувальних напружень на точність поділу навантажувального спектра на пошкоджувальну та непошкоджувальну частини та більш повного врахування руйнівних його напружень розроблено метод заміни фактичного багатоступінчастого режиму навантажування еквівалентним йому двоступінчастим. Удосконалено математичну модель кривої втоми. За цього запропоновано використовувати криву втоми нової форми з лівою ділянкою за степеневою функцією та правою - за уніфікованою функцією Вейбулла. Розроблено метод визначення границі витривалості деталі, що оптимально відповідає напрацюванням та умовам їх навантажування на базі кривої втоми форми й еквівалентного двоступінчастого режиму. Для раціонального вибору матеріалу деталей за рівнем їх втомної міцності рекомендовано використовувати рівняння подібності втомного руйнування. Запропоновано метод визначення характеристик опору втомі деталей та їх матеріалу в імовірнісному трактуванні. Проведено комплексну апробацію розробленої методики для різних деталей і зразків з різноманітними характеристиками напружень і деформацій та доведено доцільність її використання.

75. Визначення параметрів динамічної якості токарних верстатів на основі імітаційного стохастичного навантаження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.01 О.М. Кравець; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено методологію оцінки показників динамічної якості верстата з лінійчатим спектром амплітуд розкладу Фур'є радіальної координати контуру обробленої поверхні та зіставлення його з неперервним спектром дисперсій віброприскорень характерних елементів динамічної системи верстата. На підставі розробленої методики створено випробувально - діагностичний комплекс, який здійснює об'єктивну атестацію (експрес-аналіз технічного стану) токарних верстатів за точністю.

76. Визначення термонапруженого стану покрить при високотемпературному напиленні

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 О.П. Гаврись; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 1998. — 19 с. — укp.

В роботі побудовано математичну модель термомеханічних процесів при високотемпературному нанесенні покрить з урахуванням енергії випромінювання, теплового потоку плазмотвірного газу, радіаційно-конвективного теплообміну системи основа-покриття з робочим середовищем, різноманітних способів закріплення зразка. Отримано узагальнені нелінійні граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл з покриттям та систему узагальнених граничних умов термомеханічної взаємодії основи через тонкі покриття. Розроблено чисельно-аналітичну методику розв'язування відповідних нелінійних крайових задач термопружності. Виявлено ряд характерних особливостей формування та поведінки залишкових напружень у покриттях. Сформульовано відповідні рекомендації для керування такими залишковими напруженнями з метою раціоналізації температурних режимів нанесення покрить.

77. Визначення трибологічних характеристик інструментів із покриттям та їх практичне застосування

Автореф. дис. канд... техн. наук05.03.01 В.В. Милько; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Наведено результати досліджень щодо створення аналітичної моделі теоретичного розрахунку процесу різання інструментами зі зносостійкими покриттями з визначенням параметрів пластичної деформації, контактних напружень, температур та теплових потоків на передній і задній поверхнях інструменту. Розроблено методику врахування впливу адгезійних властивостей контактуючих матеріалів на розміри пластичної зони на передній поверхні інструменту. Запропоновано експрес-метод визначення сил та коефіцієнта тертя на задній поверхні інструменту. Досліджено вплив покриттів та мастильно-охолоджувальних речовин у процесі зношування інструменту. Наведено методику практичного використання моделі визначення режимів різання для циклічного відновлення зносостійких фрагментованих структур у контактному поверхневому шарі інструментів зі зносостійкими покриттями.

78. Визначення фактичних механічних характеристик сталей у конструкціях, що експлуатуються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 А.П. Іванов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено методику визначення міцнісних характеристик сталі з застосуванням методу "зрізування різьби". Досліджено механізм руйнації витка різьби під час визначення міцності сталі. Проведено порівняльні випробування різноманітних сталей методом "зрізування різьби" і стандартним методом. Отримано перехідні рівняння регресії переходу від одного виду випробування до іншого (стандартного). Досліджено вплив напруженого стану в елементах конструкцій на результат міцності сталі в працюючих конструкціях. Наведено результати випробувань міцності сталі в різноманітних конструкціях промислових будівель. Визначено умови застосування методу "зрізування різьби" під час випробування різноманітних конструкцій.

79. Використання воднево-кисневого полум'я для напилення покриттів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 Ю.С. Попіль; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проаналізовано кінетичні та теплові характеристики продуктів горіння суміші, яка виробляється електролізно-водяним генератором для нанесення покриття газополум'яним способом. Досліджено газодинамічні та теплові характеристики струменя продуктів горіння чистої воднево-кисневої суміші, а також з домішками парів вуглеводних сполук. Визначено межі переходу від ламінарного до турбулентного характеру течії продуктів горіння суміші, яка виробляється електролізно-водними генераторами залежно від домішок у суміш парів вуглеводневих сполук. Вивчено розподіл температури та швидкості течії струменя продуктів горіння за довжиною факелу полум'я у разі різних характерів течії та складів продуктів горіння. Визначено умови одержання покриттів з матеріалів з різною температурою плавлення за умов газополум'яного плавлення з використанням воднево-кисневого полум'я, одержаного під час спалення суміші, що виробляється електролізно-водяними генераторами. Наведено технологічні параметри процесу за умов газополуменевого нанесення покриття з використанням воднево-кисневого полум'я.

80. Використання спекл-методу вимірювання просторової конфігурації для метрологічного забезпечення виробництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 О.О. Прийомко; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Харк. НДІ метрології. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Розроблено та досліджено метод метрологічного забезпечення виробництва виробів, які мають складну просторову конфігурацію, з використанням оптичного спекл-ефекту. Проведено порівняльний аналіз сучасних методів і засобів вимірювання конфігурації. Представлено теоретичне та експериментальне обгрунтування розробленого спекл-методу, за яким первинною вимірювальною інформацією під час вимірювання конфігурації є координати точок падіння променя лазера на поверхню та параметри дотичної площини до цієї поверхні у точці освітлення. З метою одержання цієї інформації розроблено метод дифракційного аналізу спекл-картини, який використовує закони дифракційної, геометричної оптики та методи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Розроблено пристрої вимірювання конфігурації. Наведено результати експериментальних вимірювань. Доведено ефективність використання спекл-методу у пристроях вимірювання, які працюють за виробничих умов. Проаналізовано похибки спекл-методу. Оцінено результати впливу оточуючого середовища на точність вимірювання конфігурації.