LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 5 із 71

81. Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі триангулювання зображень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 Р.Б. Вельган; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2007. — 22 с. — укp.

З метою створення методичного забезпечення автоматизованих систем оптичного контролювання напрацьовано алгоритмічні та технічні рішення та синтезовано нову процедуру вимірювання для уможливлювання сканування 3D-координат поверхонь плоскої деталі з двох боків, а також розроблено нові ефективні алгоритми опрацювання одержаних наборів даних для визначення просторового розподілу товщини. В результаті сканування поверхонь деталі створюється цифрове відображення об'єкта дискретними наборами точок його лицьової та зворотньої поверхонь, для одержання якого структуру системи доповнено комп'ютерокерованим обертальним столом. За допомогою розробленого обчислювального алгоритму для кожної точки однієї поверхні здійснюється пошук найближчого елементу на змодельованій сіткою трикутників протилежній поверхні і на нього опускається перпендикуляр. Застосування запропонованого способу дає змогу визначати локальну товщину та її поверхневий розподіл у критичних ділянках деталі. Створено макет системи, одержано експериментальні дані й оцінено роботу розроблених агоритмів.

82. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 А.В. Марченко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Удосконалено засоби вимірювальної техніки неруйнівного контролю на базі використання електромагнітно-акустичного (ЕМА) принципу збудження та прийому пружних коливань. Розглянуто основні акустичні методи та пристрої для визначення товщини виробів. Показано доцільність пошуку нових способів обробки вимірювальних сигналів для визначення товщини виробів ЕМА методом. Запропоновано новий спосіб обробки вимірювальних сигналів, заснований на спектральній обробці автокореляційної функції (АКФ). Одержано аналітичні вирази та проведено порівняльний аналіз відношення сигнал/шум у разі використання взаємокореляційної функції (ВКФ) та АКФ, а також за їх спектральної обробки. Показано високу ефективність способу спектральної обробки АКФ на малих товщинах. Одержано співвідношення для оцінки ефективного діапазону вимірювань товщини способом спектральної обробки АКФ. Проаналізовано складові сумарної похибки під час вимірювання товщини лун-імпульсним методом. Наведено апріорну оцінку похибки вимірювання товщини та швидкості поширення ультразвукових коливань у разі використання способу спектральної обробки АКФ. Обгрунтовано можливість побудови високоточних акустичних засобів вимірювальної техніки, заснованих на спектральній обробці АКФ. Експериментально підтверджено достовірність результатів наукового дослідження.

83. Виплавка напівпродукту в дугових електропечах з використанням металізованої сировини, що відновлена в сводовій камері

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 А.П. Тіщенко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади технології виплавки вуглецевого напівпродукту на базі застосування процесу відновлення залізовмісних матеріалів у звідній камері дугової сталеплавильної печі за рахунок використання теплового та хімічного потенціалів пічних газів, які відходять, та їх подальшого плавлення у ванні печі. Обгрунтовано доцільність застосування газодинамічного розподільника для забезпечення оптимальних газодинамічних характеристик у звідній камері. Для формування оптимального балансу нагріву та відновлення в дуговій сталеплавильній печі розроблено спеціальну звідну камеру з обертовою тареллю, а також газодинамічний розподільник для формування спрямованого потоку пічних газів, що відходять, і газовідвідний патрубок з похилою газопроникною решіткою. За допомогою методів математичного та фізичного моделювання визначено оптимальні щодо відновлення котунів поля швидкостей газового потоку в звідній камері. Зазначено, що запропонована технологія дозволяє використовувати в процесі переробки відходи металургійного виробництва (окалину, шлами), знизити вміст домішок кольорових металів у виплавленій сталі та зменшити ступніть забруднення навколишнього середовища. Встановлено, що у разі застосування фізичного тепла газів, що відходять, для нагріву та відновлення суттєво підвищується енергетична ефективність дугової сталеплавильної печі. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати для реконструкції дугових сталеплавильних печей.

84. Виробництво виливків з ЧКГ методом модифікування у формі за моделями, що газифікуються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.04 О.А. Чайковський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню процесу сфероїдизуючого модифікування чавуну у ливарній формі при литті по моделям, що газифікуються. Проведено дослідження кінетики взаємодії сфероїдизуючого модифікатора з рідким чавуном у реакційній камері ливарної форми. Розкрито механізм цієї взаємодії, визначено основні напрямки руху металу та просування фронту ефективної взаємодії в залежності від конструкції ливникової системи, температури заливання чавуну, масової швидкості заливання та фракційного складу модифікатора. Досліджено кінетику та встановлено закономірності розчинення сфероїдизуючого модифікатора в потоці рідкого чавуну. Вивчено вплив та визначено оптимальні параметри технологічних факторів, які забезпечують максимально можливу та рівномірну сфероїдизацію графіту в чавуні під час заливання форми. На основі даних досліджень розроблено технологію сфероїдизуючого модифікування в ливарній формі при литті по моделям, що газифікуються.

85. Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 М.В. Комаров; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів", Ін-т монокристалів. — Х., 2002. — 16 с.рис. — укp.

Розроблено спосіб зниження шаруватої неоднорідності легуючої домішки телуру в монокристалах InSb, вирощених методом Чохральського. Рішення даної задачі здійснено за допомогою впливу ультразвуку на розплав у процесі витягування монокристала. Частота ультразвуку встановилась від 0,6 до 5,0 МГц. З'ясовано, що ультразвуковий вплив призводить до зниження шаруватості телуру, обумовленої ефектом "грані". Запропоновано механізм впливу ультразвуку на шаруватість у даній області кристала завдяки утворенню стоячої звукової хвилі у розплаві. Дослідження конвекції у модельній рідині показало, що в її обсязі між хвилеводом і диском формується стояча звукова хвиля. Доведено, що частки концентруються у полі стоячої хвилі у площинах, відстань між якими відповідає половині довжини ультразвукової хвилі у воді.

86. Вирощування полікристалічних кальцій-фосфатних покриттів на поверхнях титану і сапфіру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.С. Крижановська; Інститут монокристалів НАН України. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено біосумісні полікристалічні кальцій-фосфатні покриття з контрольованими властивостями для застосування під час виготовлення косних імплантів. Розглянуто питання кристалізації фосфатів кальцію з водних розчинів за умов постійного складу на поверхні титану і сапфіру. Вивчено вплив ростових умов (температури, перенасичення, величини pH і ростового періоду) на фазовий склад і структурні характеристики кальцій-фосфатних покриттів складу: гідроксиапатит, гідроксиапатит / октакальцій фосфат, гідроксиапатит /октакальцій фосфат / дікальцій фосфат дигідрат. Розглянуто механізми зародкоутворення і росту покриттів на основі класичної теорії кристалізації Арреніуса. Проаналізовано вплив швидкості росту покриттів залежно від способу модифікації поверхні підкладки. Відзначено, що початковим етапом формування кальцій-фосфатних покриттів з водних розчинів є аморфний фосфат кальцію. Розроблено методи створення шарів, що модифікують інертну поверхню сапфіру, на основі боросилікатних біостекол, діоксиду кремнію і трикальцій фосфату, які забезпечують спрямоване зародкоутворення та ріст кальцій-фосфатних покриттів.

87. Високоефективний привід для ультразвукової віброударної обробки металів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.03 А.В. Мовчанюк; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Детально розглянуто процес роботи ультразвукового віброударного приводу. Завдяки експериментальним дослідженням уточнено фізичну модель процесу віброударної обробки. Створено математичну модель роботи віброударної частини приводу, а також математичну модель ультразвукового генератора механічних коливань на базі п'єзоелектричного перетворювача. Розроблено методику розрахунку ультразвукових перетворювачів на базі п'єзокераміки для використання в ультразвукових апаратних засобах підвищеної потужності. Наведено результати числового моделювання межі існування віброударного режиму резонансного приводу. Розроблено принципи побудови електричних систем керування ультразвуковими перетворювачами за умов змінного навантаження. Базуючись на результатах здійснених наукових досліджень, з використанням запропонованих методик проектування розроблено вібраційний резонансний привід високої ефективності, який реалізує техології ультразвукової віброударної обробки металів і зварних з'єднань.

88. Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі індуктивно-ємнісних перетворювачів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.03.06 О.Є. Коротинський; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2007. — 35 с. — укp.

Досліджено промислове виробництво нових енергоефективних зварювальних джерел, а також мобільні зварювально-технологічні комплекси. Описано резонансні процеси у зварювальних індуктивно-ємнісних перетворювачах (ЗІЄП) за різних ступенів розладу контурів. Відзначено, що залежно від способу зварювання обирається відповідний ступінь розладу, який забезпечує стабільність горіння дуги, а також інші зварювально-технологічні властивості, зокрема, формування, розбризкування, дефектоутворення. Доведено, що найбільш важливий метод підвищення потужності ЗІЄП - перехід до модульного принципу їх побудови. Розроблено методи когерентного аналізу взаємодії зварювальних струмів включених модулів, а також розглянуто способи регулювання потужності під час дугового зварювання. Досліджено нові двоконтурні схеми резонансних джерел, процес зварювання на змінному струмі у разі використання електродів з основним покриттям.

89. Високотемпературна повзучість титанових сплавів з різною мікроструктурою

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 В.І. Бондарчук; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 1999. — 17 с. — укp.

90. Високотемпературний тепломасообмін при протіканні хімічних реакцій та фазових перетворень на поверхні вольфраму та його оксидів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 Т.В. Гризунова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17 с. — укp.

За результатами експериментальних досліджень і фізико-математичного моделювання уперше встановлено закономірності впливу випаровування вольфрамових дротиків, що нагріваються електричним струмом. Доведено суттєвий вплив випаровування на критичні параметри загасання та умови виродження критичних режимів в області великих діаметрів зразків. Установлено появу максимуму на залежності товщини оксидного шару від шару окиснення вольфрамового зразка. Виявлено, що знехтування у теоретичних моделях тепловтратами випромінюванням до стінок реакційного устрою призводить до появи такого інтервалу діаметрів провідника, для якого є неможливим здійснення критичних режимів загасання. Для діаметрів провідника нижче та вище цього інтервалу існують критичні переходи з високотемпературного режиму окиснення на низькотемпературний у разі зниження сили струму. Розроблено фізико-математичну модель високотемпературного окиснення та тепломасообміну металевих частинок у газі з урахуванням стефанівської течії на їх поверхні, з використанням якої встановлено суттєвий вплив стефанівської течії на період індукції, час і температуру горіння вольфрамових часток, критичні діаметри та товщини оксидної плівки, які характеризують їх запалення та загасання у нагрітому газі. Створено та застосовано методику вимірювання температурного поля за допомогою комп'ютерної обробки цифрового зображення нагрітих до свічення рухомих і нерухомих об'єктів дослідження. Експриментально визначено критичні значення сили струму, за яких одержуються високотемпературні стани вольфрамових провідників різних геометричних розмірів. Доведено значне зростання критичних значень сили струму зі збільшенням діаметра провідника. Установлено вплив просторової орієнтації фольфрамового дротика відносно напряму природної конвекції та вимушеного потоку на критичні параметри запалення та час переходу до високотемпературного стану. Доведено, що за присутності вимушеного потоку поздовжнє розташування дротика значно покращує умови переходу до високотемпературного стану, а саме, зменшується час переходу та критичні значення сили струму.

91. Високотемпературні структурно-фазові перетворення в нестехіометричних, розупорядкованих фазах втілення, надтвердих та інтерметалічних сполуках

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 М.В. Карпець; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 39 с. — укp.

За допомогою методу високотемпературної in-situ дифрактометрії досліджено фазові перетворення за високих температур у моно- та полікристалічних зразках різних класів сполук. Вивчено звичайні нестехіометричні карбідні та оксидні фази втілення з вакансіями в металоїдній та металічній підгратці та нанокристалічні порошки; надтверді фази нітриду бору, спечені в ударних хвилях; гідридоутворюючі сплави; інтерметаліди з квазікристалічною складовою. В інтервалі температур 293 - 1 273 К досліджено фазові перетворення за участю квазікристалічної фази у водорозпилених порошках <$Eroman {Al sub 63 Cu sub 25 Fe sub 12 }, легованих Se, Cr та сукупністю елементів TiCrSi. Встановлено, що наявність квазікристалів у зразках системи Al - Fe - Cr обумовлює утворення в них метастабільної фази . Вивчено вплив структурного стану на водень-сорбційні властивості апроксимантної фази W(NiZrNi) та сплавів типу .

92. Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 М.В. Цеховський; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 23 с. — укp.

Розв'язано науково-прикладну задачу вдосконалення вихрострумового методу, пристроїв та систем для перетворення товщини діелектричних покриттів. Розроблено програмно-апаратні засоби для автоматизації процесу контролю товщини діелектричного покриття, оптимальні плани їх застосування під час досліджень систем, пристроїв і технологічних процесів. Удосконалено вихрострумовий метод перетворення товщини діелектричних покриттів на металевих поверхнях виробів. Описано конструкції пристроїв для перетворення товщини. Отримано поліноміальні математичні моделі вихрострумового перетворювача. Визначено ступінь впливу конструктивних параметрів на основні техніко-економічні показники, раціональні конструктивні параметри перетворювача.

93. Вібрації та автоматичне балансування машин з вертикальною віссю обертання і змінним дисбалансом ротора

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Р.Г. Чоловський; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1999. — 19 с. — укp.

Розглядаються питання зниження вібрацій машин і теорії та практики автоматичного балансування. Складена математична модель машин із вертикальною віссю обертання та в ході її аналізу розроблені вимоги до конструкцій із низькою віброактивністю. Виявлено протиріччя між теорією і практикою автоматичного балансування. Отримані за допомогою комп'ютерної і відеотехніки кадри розташування робочих тіл показали, що робочі тіла врівноважують ротор як за резонансом, так і до резонансу і на резонансі. Запропоновано нове пояснення поведінки рідини в балансирі, яке враховує її гідравлічні властивості. На підставі проведених досліджень для машини "Волга-11" розроблені конструктивні рішення, що знижують її вібрації не менше, ніж у 2,5 рази.

94. Вібраційний модуль на оболонках високого тиску для пресування порошкових матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Д.О. Сомов; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 18 с. рис. — укp.

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження вібраційного модуля на оболонках високого тиску для пресування виробів з порошкових пластичних матеріалів. Розроблено методики проектного розрахунку спеціального вібропресового обладнання та проведення експериментальних досліджень. Визначено закономірності впливу параметрів вібрацій на процес ущільнення і механічні характеристики металевих порошків. Запропоновано автоматизований вимірювальний комплекс для контролю процесів вібраційного ущільнення. Наведено практичні рекомендації щодо вибору оптимальних режимів та схем навантаження під час статичного одностороннього пресування. Експериментально доведено, що застосування просторової форми коливань значно впливає на механічні властивості виробів. Впроваджено методику проектного і конструктивного розрахунку параметрів вібраційних модулів на оболонках високого тиску.

95. Вібролиті корундошпінельні і корундопериклазові тиглі для плавки жароміцних сплавів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 С.В. Чаплянко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання розробки технології вібролитих випалених корундошпінельних і корундопериклазових тиглів, призначених для плавки жароміцних сплавів в індукційних печах за умов швидкого нагріву та охолодження, а також ерозійного впливу сплавів, що виплавляють. Встановлено оптимальну кількість та склад добавки плавленого шпінельного матеріалу, що дозволяє отримувати корундошпінельні тиглі з високими показниками властивостей. Наведено кількість та співвідношення ефективної розріджуючої добавки для ідентифікації вібролиття. Проаналізовано закономірності утворення та відновлення структур, а також коагуляційно-кристалізаційний характер структуроутворення в зернистих корундошпінельних масах у процесі використання диспергуючих глиноземів марки ADS, ADW фірми "Алматіс". Наведено оптимальну кількість та зерновий склад плавленого периклазу, що забезпечує отримання корундопериклазових тиглів з заданим фазовим складом і високими показниками властивостей. Розроблено технологію та впроваджено у виробництво використання вібролитих випалених корундошпінельних і корундопериклазових тиглів.

96. Вібропрес з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного навантаження порошкових заготовок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 І.В. Севост'янов; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1998. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробленню конструкції і науково-обгрунтованої методики проектного розрахунку конструктивних параметрів вібропреса з гідроімпульсним приводом для формоутворення способом багатокомпонентного віброударного навантаження заготовок складнофасонних і великогабаритних виробів із порошкових матеріалів з непластичними частками основи, на базі промислового зразка вібропреса ІВПМ. Для досягнення максимальних щільності і рівнощільності заготовок при задовільній якості поверхні до прес-форми прикладаються періодичні імпульси зовнішніх сил, параметри яких, число джерел, напрямок, і місце прикладання визначаються фізико-механічними і геометричними параметрами заготовок. При формоутворенні заготовок виробів типу "опорний ізолятор" з порошкового матеріалу С2 імпульсами зовнішних сил, що створюються двома виконавчими ланками на модернізованому вібропроцесі ІВПМ, досягнуто збільшення у порівнянні із звичайним способом віброударного пересування середньої щільності заготовок на 7-11, рівнощільності - на 10-14 при задовільній якості їх поверхні.

97. Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943 - 1950 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Л.М. Хойнацька; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Виявлено особливості відбудови машинобудівної індустрії України в ході Великої Вітчизняної війни та після її завершення. Висвітлено питання матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення відбудовного процесу. Розглянуто концептуальні засади відбудови машинобудівної та інших галузей промисловості. Визначено специфіку виробничої діяльності машинобудівних підприємств в окремих економічних районах і великих промислових центрах республіки. Проаналізовано вплив машинобудівної індустрії на розвиток інших галузей промисловості.

98. Відновлення інструменту для гарячого об'ємного штампування електрошлаковим наплавленням некомпактними матеріалами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 О.Г. Кузьменко; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Вивчено металургійні та технологічні особливості електрошлакового наплавлення штампів з застосуванням невитратних графітованих електродів і присаджування в шлакову ванну некомпактних матеріалів, зокрема, стружки сталі 5ХНМ. На підставі розробленої математичної моделі показано, що процеси руху та плавлення різних видів некомпактних матеріалів (стружка, дріб, січка дроту) у шлаковій і металевій ваннах за умов ЕШН НМ мають складний і багатостадійний характер, вирішальну роль грають межі поділу фаз повітря - розплав шляку та розплав шлаку - розплав металу. На цих межах за рахунок сил поверхневого натягу відбувається закріплення частинок НМ, їх нагрівання і, залежно від розмірів і форми, часткове чи повне розплавлення. Розраховано тепловий баланс процесу ЕШН НМ і визначено оптимальну масову швидкість подачі частинок некомпактних матеріалів: 0,3 - 0,7 кг/год на 1 кВт потужності, що підводиться. З використанням результатів досліджень і розробок запропоновано нову технологію відновлення штампів ЕШН НМ, що було використано під час проектування установок для наплавлення та оснащення.

99. Вільні та вимушені коливання неоднорідних в'язкопружних механічних систем

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.09 К. Цабаньска-Плачкевич; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 39 с. рис. — укp.

Подано нове вирішення проблеми розробки ефективного методологічного та математичного апарата дослідження та установлення закономірностей вільних і вимушених коливань неоднорідних механічних систем із пружних несучих елементів у вигляді тросів, балок, валів, пластин та оболонок, що з'єднані в'язкопружним заповнювачем, під дією стаціонарних і рухомих навантажень, зосереджених і розподільних сил. Запропоновано загальний методологічний підхід до розв'язання задач динаміки неоднорідних в'язкопружних механічних систем (НВМС), що створює можливість на основі фундаментальної матриці розв'язків задач динаміки лінійних механічних систем аналізувати за допомогою згорток Коші та Дюамеля перехідні процеси руху механічних систем за різних видів зовнішнього динамічного впливу. Розроблено математичні моделі неоднорідних дисипативних механічних систем із залученням гіпотез Бернуллі - Ейлера, Кірхгофа - Лява, моделі типу Тимошенка та урахування внутрішнього тертя у несучих елементах і в'язкопружного демпфуючого заповнювача на основі моделі Фойхта - Кельвіна. Розглянуто пакет прикладних програм ефективного розрахунку вільних і вимушених коливань НВМС, що дозволяє у процесі інтерактивного режиму на етапі проектування конструктивних елементів швидко та надійно вибирати раціональні коефіцієнти в'язкості, геометричні, фізико-механічні параметри реальних конструктивних елементів інженерних споруд і складних виробів сучасної техніки за різних видів динамічного впливу. Наведено прикладні задачі динаміки НВМС під дією нерухомих і рухомих зосереджених сил і розподілених навантажень.

100. Влияние агрессивных сред на трещиностойкость и долговечность конструкционных сталей

А.А Мешков, А.Ф Дащенко Тр. Одес. политехн. ун-та. — 1999. — Вып. 1(7). — С. 15-18. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проведено аналіз конкурентних можливостей сталей. Зроблено кореляцію між параметрами тріщиностійкості та довговічності сталей.