LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 6 із 71

101. Водневий чинник у корозійному розтріскуванні зварюваних конструкційних сталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.14 Л.В. Капінос; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Проаналізовано роль водневого чинника у сірководневому корозійному розтріскуванні під напругою (СКРН) низьколегованих роторних і трубних сталей та їх зварних з'єднань (ЗЗ), а також розроблено на даній основі методи підвищення їх корозійно-механічної тривкості. На підставі досліджень опірності низьколегованих сталей СКРН та залежності їх тривкості від потенціалів поляризації, проникливості водню, визначення концентрації залишкового водню у зруйнованому металі, поляризаційних електрохімічних, металографічних та фактографічних досліджень показано, що руйнування вказаних сталей реалізується за умов активно-пасивного переходу поверхні, а головну роль відіграє дифузійно-рухливий водень. Підтверджено ефективність рафінування трубних сталей металургійними методами, зокрема, електрошлаковим переплавленням, з метою підвищення їх опору СКРН. Оптимізовано режими зварювання, термічної обробки ЗЗ, хімічний склад зварювального дроту щодо забезпечення належної довготривалої міцності ЗЗ у сірководневих середовищах.

102. Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 М.В. Пиц; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20 с.рис. — укp.

інверсного шару (для плівок n-PbTe) або до збагаченого надповерхневого шару (для плівок p-PbTe та p-SnTe). Встановлено, що ізохронний відпал плівок SnTe на повітрі до 670 К вже на початкових етапах призводить до окиснення олова й утворення на поверхні стабільних оксидів. Для плівок PbTe зафіксовано збагачення надповерхневого шару киснем і свинцем за рахунок дифузії останнього з глибини плівки та взаємодії з киснем.

103. Вплив блокувань і гнучкості транспортної системи на надійність і продуктивність асинхронної автоматизованої лінії зборки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 М.Р. Швехер; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 18 с. рис. — укp.

Запропоновано підхід до математичного моделювання асинхронних автоматизованих виробничих систем, що враховує метод приведення до найгіршого елементу, вплив блокувань на функціонування окремих елементів та всієї лінії, а також можливість зміни стратегії транспортування продукції (передача минаючи нагромаджувач) з використанням ітераційної процедури, що дає змогу визначити довжини черг у накопичувачах. Розв'язано задачі оптимізації стосовно забезпечення максимальної та заданої продуктивності асинхронної автоматизованої лінії зборки. Відзначено, що запропоновані алгоритми і програмне забезпечення підвищує ефективність під час проектування та технологічної підготовки виробництва та є засобами для забезпечення усталеної роботи існуючих автоматизованих виробництв.

104. Вплив вихідної структури і попереднього деформування на характеристики зміцнення і руйнування технічного титану різноманітних способів виплавки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 М.В. Мінаков; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 1999. — 19 с. — укp.

105. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 П.В. Басістий; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2004. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено методологічні підходи до вивчення впливу наводнення на фізико-механічні властивості сплавів на основі Fe і Ni, легованих вуглецем та азотом. Встановлено аналітичну залежність, що зв'язує обмінну енергію феромагнітного сплаву з ГЦК-структурою та енергію активації проникання водню. Виявлено конкуруючий вплив водню та вуглецю на параметри феромагнітного перетворення в сплавах системи Fe - Ni. Визначено, що водень знижує, а вуглець підвищує температуру точки Кюрі сплаву FeNi (36 %). Запропоновано фізичний механізм покращання інварних та міцнісних властивостей цього сплаву за водневої обробки. Встановлено закономірності протікання процесу зневуглецювання (водневої корозії) сталі 10Х9ВФА за водневої обробки за умови підвищених температур. Показано, що сумісна дія водню та азоту інтенсифікує процес азотування конструкційних матеріалів. Встановлено, що термічна обробка у водні прискорює процеси атомного впорядкування у сплавах системи Ni - W - Re, що дозволяє покращити їх фізико-механічні характеристики. Запропоновано експрес-методику визначення часу зневуглецювання конструкційних матеріалів на основі вимірювання кінетики зміни їх електрофізичних властивостей та експрес-методику оптимізації умов азотування конструкційних матеріалів з азотоводневих сумішей на основі вимірювання їх водневої проникності.

106. Вплив водневої обробки на структуру і властивості промислових магнітних сплавів на основі систем Sm - Co і Dd - Fe - B

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 А.М. Тростянчин; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2005. — 18 с. рис. — укp.

Вивчено вплив процесу гідрування - диспропорціювання - десорбції - рекомбінації (ГДДР) на фазово-структурний стан промислових магнітних сплавів систем Sm - Co та Dd - Fe - B. Установлено критичні значення параметрів гідрування цих сплавів та показано, що сплави Dd - Fe - B диспропорціонують за тиску водню 0,1 МПа, а Sm - Co - вище 3,0 МПа. індукцію, коерцитивну силу та магнітну енергію) спечених магнітів. З метою одержання магнітного порошку розміром 3 - 7 мкм оптимізовано умови додаткового механохімічного помелу у планетарному млині в атмосфері водню. Виявлено конкуруючий вплив водневої обробки та окиснення на зміну магнітних властивостей одержаних магнітів. Показано, що воднева обробка за методом ГДДР підвищує магнітну енергію сплавів системи Dd - Fe - B на 8 - 10 %.

107. Вплив водневої обробки на структуру та розрядні властивості сплавів на основі фаз Лавеса ZrCr2

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 Юрій Борисович Басараба; НАН України; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. рис. — укp.

108. Вплив водню на електронну структуру, фазові переходи та механічні властивості сплавів на основі заліза з гцк граткою

автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.13 Сергій Миронович Теус; НАН України; Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2007. — 23 с. — укp.

109. Вплив вуглецю на міжатомну взаємодію і термічне розширення ГЦК сплавів на основі Fe - Ni

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Є.О. Свистунов; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 24 с. рис., табл. — укp.

Досліджено вплив вуглецю та марганцю на термічне розширення ГЦК Fe - Ni - C та Fe - Ni - Mn - C сплавів інварного класу та з'ясовано природу цього впливу на підставі аналізу даних вимірювань мессбауерівських спектрів, малокутового розсіяння нейтронів, пружних модулів, магнітної сприйнятливості та намагніченості насичення. Для вимірювань термічного розширення сплавів створено низькотемпературний дилатометр та комп'ютерні програми для автоматичного управління вимірюваннями та обробки експериментальних даних. аномальну поведінку їх термічного розширення. За результатами проведеного мессбауерівського аналізу й аналізу кривих малокутового розсіяння нейтронів свіжеутворених твердих розчинів та відпалених сплавів показано, що вуглець викликає формування неоднорідної магнітної структури, яка відповідає за наомальну поведінку магнітних властивостей та термічного розширення Fe - Ni - C та Fe - Ni - Mn - C сплавів. За даними малокутового розсіяння нейтронів оцінено середні розміри неоднорідностей, що не перевищують 20 нм. Показано, як змінюється розподіл надтонких магнітних полів у сплавах після різних термообробок. Уперше оцінено ізомерні зсуви за розмитими спектрами Fe - Ni та Fe - Ni - C сплавів.

110. Вплив дефектів структури на електрофізичні та сцинтиляційні характеристики кристалів твердих розчинів ZnSe - ZnTe і CdTe - ZnTe

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 І.А. Рибалка; Ін-т монокристалів НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Вивчено умови формування структурних дефектів, їх тип і концентрації. Виявлено взаємозв'язок процесів дефектоутворення з електрофізичними, сцинтиляційними та механічними властивостями кристалів твердих розчинів ZnSe - ZnTe і CdTe - ZnTe. Вивчено умови хімічної взаємодії розплавів сполук ZnSe, CdTe і ZnTe з конструкційними матеріалами та газовим середовищем у ході вирощування кристалів за методом Бриджмена. Встановлено оптимальні умови, за яких ступінь забруднення кристалів мінімальний. Визначено оптимальний діапазон концентрацій легувальної домішки телуру у кристалах ZnSe і режими термічної обробки, які забезпечують одержання сцинтиляторів з високим рівнем структурної досконалості, задовільною механічною міцністю та заданими сцинтиляційними параметрами.

111. Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.13 С.В. Лоскутов; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 33 с. рис. — укp.

Вивчено фізичний механізм процесів, що відбуваються на поверхні металевих матеріалів під час пружного та пластичного дефомування. На базі аналізу енергетичного рельєфу поверхні вивчено взаємодію між іонною й електронною підсистемами металів (алюмінію, нікелю) і сплавів (жароміцних сталей) у процесі впливу постійних, знакозмінних і контактних напружень. Одержано координатні залежності щодо зарядового рельєфу металевої поверхні за умов різноманітного деформування. Базуючись на одержаних експериментальних даних розвинуто теоретичні положення про фізичні закономірності змін у електронній підсистемі металів у процесі деформування. Ці зміни пояснено рухом дислокацій, виходом їх на поверхню та утворенням сходинок, що мають електричний заряд. Запропоновано модель розрахунку роботи виходу електронів (РВЕ) для неідеальної поверхні металів, побудовану на базі уявлень про зв'язок РВЕ з електровід'ємністю атомів, а також з урахуванням утворення на поверхні нанодефектів. Уперше доведено, що спосіб виміру значень РВЕ дає можливість раннього прогнозу зародження мікротріщин втомленості. З використанням фізичної моделі втомленості здіснено кількісні оцінки зниження РВЕ, густини сходинок та швидкості розмноження дислокацій. Експериментально доведено, що поверхневий зарядовий рельєф чутливий до тертя та процесів контактної взаємодії та може бути використаний як інформативний параметр під час досліджень процесів тертя та зносу. Визначено, що обробка сплавів потужними імпульсами електричного струму здатна суттєво збільшити опір втомленості. Виміряно структурні параметри поверхні після електроімпульсної обробки. На підставі аналізу розробленої фізичної моделі еволюції пар точкових дефектів у зоні локального нагріву доведено, що електричні імпульси можуть спричинювати локальне виділення теплової енергії на дефектах кристалічної гратки та їх рекомбінацію.

112. Вплив залишкового напруженного стану на втомну міцність високоміцних сталей після поверхневого пластичного деформування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 В.В. Субботіна; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 24 с. — укp.

Розглянуто проблему підвищення ефективності поверхневого пластичного деформування (ППД) обкачуванням роликами деталей з високоміцних сталей 30ХГСН2А та 45ХНМФА шляхом наведення у поверхневому шарі деталі рівня залишкових стискувальних макронапружень. Проаналізовано основні закономірності формування залишкового напруженого стану в процесі деформування обкачуванням роликами. Відзначено, що критерієм якості поверхні деталей з високоміцних сталей після ППД є рівень залишкових напружень. Визначено знеміцнені локальні зони на поверхні деталей (за рівнем стискувальних залишкових напружень) на основі рентгенівської тензометрії для виміру напружень. З'совано, що за допомогою даних зон знижується ефективність ППД та втомна міцність (границя витривалості зменшується на 30 %). Описано оптимальні способи зміцнення деталей за результатами проведених комплексних досліджень фізико-механічних та структурних характеристик залишкових напружень. Доведено, що за рахунок змін технологічної схеми обкачування роликами збільшується довговічність деталей з високоміцних сталей у 2 - 2,5 рази.

113. Вплив зовнішніх потоків та флуктуацій на коалесценцію при великих початкових пересиченнях

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Г.В. Луценко; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Показано, що шум концентрації (пересичень) і фактора Гіббса - Томпсона впливає на кінетику коалесценції у бінарних системах з великою об'ємною часткою нової фази. Такий вплив змінює вигляд асимптотичного розподілу частинок за розмірами. Зростання рівня шуму (об'ємної частки) збільшує швидкість коалесценції. Уперше одержано залежність рівня шуму від об'ємної частки нової фази та встановлено критерій великої об'ємної частки. Завдяки комп'ютерному моделюванню встановлено, що у разі зростання об'ємної частки нової фази стають суттєвими ефекти кореляції між сусідніми частинками. З'ясовано, що шум хімічних потенціалів за умов індукованої потоками коалесценції у відкритій системі Cu/розплавлена лють впливає на вигляд розподілу частинок за розмірами. Одержані з використанням методів комп'ютерного моделювання розподіли підтверджено експериментальними результатами. Виявлено, що опис взаємної дифузії у рамках даркенівської схеми (наближення локальної квазірівноваги вакансій) у разі коалесценції у бінарних системах зі значною різницею рухливостей компонентів є недостатнім. Неоднорідним просторовим розподілом вакансій не можна нехтувати, якщо відстані між частинками не перевищують довжини вільного пробігу вакансій. У потрійній системі встановлено можливість відхилення від параболічного закону росту пресипітатів, зумовлене лише дифузійними причинами (без урахування межової кінетики).

114. Вплив імпульсної лазерної обробки на структурно-фазовий стан приповерхневих шарів сплавів на основі заліза

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Б.Б. Польчук; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню формування структурного стану моно- та полікристалів заліза та сплавів на його основі в різко нерівноважних умовах імпульсної лазерної обробки. Показано, що значні швидкості нагріву-охолодження при лазерній обробці призводять до пониження температури gamma-alpha-перетворення і утворення gamma-фази. У цьому випадку спостерігається перекристалізація монокристалів alpha-заліза, внаслідок якої формуються полікристалічна складова alpha-заліза із параметром ОЦК решітки, який відповідає вихідному, а при оплавленні у вузькому інтервалі густин енергії також і монокристалічні області gamma-фази із збільшеним параметром ГЦК решітки та значною текстурою. Встановлено, що механічні властивості по глибині зони лазерного впливу визначаються переважно структурними факторами і змінюються по немонотонних кривих з максимумом. Виявлено вплив енергетичних параметрів імпульсного лазерного випромінювання на формування хвилястої мікрогеометрії поверхні. Описано залежність характеру залишкових напруг від режимів лазерної обробки вуглецевих сталей.

115. Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та магнітну мікроструктуру ферит-гранатових плівок

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Л.С. Яблонь; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.

Шляхом моделювання процесу іонної імплантації визначено основні типи дефектів, утворених за умов імплантації іонів фтору в ферит-гранатові плівки (ФГП). Установлено залежність величини деформації іонно-імплантованого шару від дози імплантації іонами фтору. Установлено залежності кристалічної структури та магнітної мікроструктури імплантованих ФГП від геометрії лазерного опромінення. Виявлено, що у разі лазерного опромінення ФГП відбувається зменшення максимального значення деформації та її градієнта зі сторони поверхні внаслідок лазерно стимульованої дифузії дефектів до поверхні.

116. Вплив іонної імплантації та електронного опромінення на кристалічну структуру і властивості сплаву Ti - V - Al

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.О. Базиль; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 18 с. рис. — укp.

Встановлено закономірності впливу іонних та електронних пучків на зміну структури, фазового та елементного складу, морфологію поверхні та фізико-механічні властивості сплаву Ti - V - Al. Структурно-фазові перетворення у приповерхневому шарі після опромінення іонними й електронними пучками вплинули на мікротвердість, знос, коефіцієнт тертя та втомну міцність сплаву Ti - V - Al. Розширено уявлення про фізичні процеси та структурно-фазові перетворення у титанових сплавах, що відбуваються через опромінення пучками заряджених частинок.

117. Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у рухомих одновимірних нелінійно-пружних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 А.М. Сліпчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. рис. — укp.

Побудовано математичні моделі для нелінійно-пружних систем, які характеризуються поздовжнім (для поперечних коливань) або обертальним (для крутильних коливань) рухом. Запропоновано залежності, з використанням яких є можливим визначення впливу кінематичних параметрів руху та нелінійних характеристик середовища на амплітудно-фазові характеристики широкого спектра динамічних систем. Одержано розрахункові формули, які дозволяють визначити вплив кінематичних і фізико-механічних параметрів на амплітудно-частотні характеристики середовища, шляхом узагальнення асимптотичного методу Кирилова - Боголюбова - Митропольського щодо нового класу диференціальних рівнянь. За допомогою програмного забезпечення вперше одержано залежності амплітуди та частоти коливання від кінематичних і фізико-механічних параметрів. Побудовано математичну модель для реально існуючої установки та проведено порівняльний аналіз теоретичних і практичних результатів. Проаналізовано одержані результати для різних швидкостей і натягів дроту за резонансного та нерезонансного випадків. Підібрано оптимальний режим перемотування дроту.

118. Вплив конструктивних та технологічних параметрів на якість клейових з'єднань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Аль Фрихат Мохамед Хусейн Мустафа; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню питань щодо одержання аналітичних та експериментальних залежностей, які дозволяють з урахуванням впливу конструктивних та технологічних параметрів деталей забезпечити підвищення міцності та точності клеєзбірних з'єднань. Запропоновано методику розрахунку міцності клеєзбірних з'єднань із натягом з урахуванням параметрів шорсткості сполучених поверхонь, товщини клейового прошарку, фізико-механічних характеристик матеріалів спряжуваних деталей, взаємне заглиблення мікропрофілю сполучних деталей. Теоретично та експериментально обгрунтовано методи конструювання клеєзбірного різального інструмента, використання спеціальних покриттів, зокрема, фрикційних обмазок для підвищення втомлюваної міцності клеєзбірних з'єднань із натягом та самотвердіючих прокладок для підвищення герметизації з'єднання.

119. Вплив кристалографічної орієнтації кристалітів сплаву АД-1 на процеси руйнування при втомному навантаженні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 О.Ю. Корчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано спосіб оптимізації чутливості монокристалічних сенсорів вичерпання ресурсу на базі дослідження закономірностей процесів втоми кристалів алюмінієвого сплаву АД-1 за методом мікротвердості та виявлення впливу кристалографічної орієнтації на перебіг цих процесів. Показано, що застосування монокристалів певної орієнтації для виготовлення фольгових сенсорів втомного пошкодження дозволяє одержати сімейство сенсорів з різною чутливістю й оптимізувати їх використання під час визначення залишкового ресурсу авіаційних конструкцій. Запропоновано комплекс орієнтаційних параметрів, які необхідно використовувати за умов оцінювання впливу кристалографічної орієнтації на втому кристалітів і монокристалів. Виявлено осциляцію мікротвердості за циклічного навантаження кристалів алюмінієвого сплаву АД-1 та встановлено їх взаємозв'язок з кристалографічною орієнтацією. Доведено, що координати серій точок біфуркації процесу втоми можуть бути визначені відповідно до структурно-енергетичної теорії втоми. Одержано регресійну модель, яка відображає взаємозв'язок кількості циклів навантажування до виникнення базових точок біфуркації мікротвердості з приведеними напруженнями зсуву та кристалографічною орієнтацією досліджених кристалітів. Одержано кількісні показники впливу кристалографічної орієнтації на тривалість стадій втоми у кристалітах з ГЦК гратами. Розроблено рекомендації щодо керування чутливістю монокристалічних сенсорів вичерпання ресурсу.

120. Вплив лазерного оплавлення на структуру та властивості сплавів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Є.О. Якунін; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18 с.рис. — укp.

Проаналізовано відповідність процесів формування метастабільного структурного стану під час лазерної обробки та у випадку інших методів гартування з рідкого стану. Показано, що основним механізмом зміцнення оплавленої лазером зони є формування структури ультрадисперсного конгломерату фаз. Запропоновано математичну модель твердіння оплавленого лазерним променем поверхневого шару чистих металів і сплавів. Встановлено, що лазерна аморфізація менш імовірна, ніж аморфізація splat-методом. З'ясовано причини, які ускладнюють у випадку лазерного плавлення формування структури сплавів із максимальним ступенем метастабільності.