LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 7 із 71

121. Вплив лазерної обробки на структурний стан аморфних сплавів на основі заліза та кобальту

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 О.В. Смоляков; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено процеси релаксації та кристалізації в амфорних металевих сплавах системи перехідний метал - металоїд на основі заліза та кобальту під час дії лазерних нагрівів. Наведено нові результати, стосовно встановлення фізичних закономірностей структуроутворення у амфорних металевих сплавах відповідно до кінетичних факторів термічного впливу. Розглянуто структурні зміни в амфорних сплавах під впливом лазерних обробок у докристалізаційних режимах, а також зміну типу кристалізації в амфорних сплавах за швидкісних нагрівів. Встановлено, що лазерна обробка у докристалізаційних режимах, призводить до підвищення термічної стабільності аморфних сплавів системи Fe - B. На основі побудови експериментальної та модельної функції радіального розподілу атомів запропоновано пояснення даного ефекту. Результати можна використати у процесі розробки технологій термообробки, що призводять до оптимізації механічних, магнітних та інших фізичних властивостей аморфних сплавів промислового використання.

122. Вплив легування та ультразвукової ударної обробки на фізико-механічні властивості інварних ГКЦ сплавів системи Fe - Ni - C

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Д.В. Семенов; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2006. — 28 с. рис. — укp.

Показано, що у ГЦК сплавах, які містять вуглець, Fe - Ni - C, Fe - Ni - X - C (X = Co, Mn) з вмістом нікелю близько 30 %, як і в Fe - Ni інварах, має місце поряд з твердорозчинним інварне зміцнення за магніто-дисперсійним механізмом, яке має прояв у зменшенні відносного приросту межі плинності зі зниженням температури сплавів, які містять C, або в яких концентрація Ni наближається до інварної композиції (34 %), що пояснюється впливом цих елементів на магнітний порядок. Установлено малий вплив домішок Mn (0,5 - 1,5 %) або Co (1 - 2 %) на інварний внесок у зміцнення. Показано, що циклічні навантаження у межах 300 - 600 циклів за максимальної амплітуди деформації 2,2 % інварних сплавів, які містять вуглець і кобальт, Fe - Ni - Co - Y - C, Fe - Ni - Y - C, зберігають інварні та пружні властивості, а також не проявляють знеміцнення, що забезпечено незмінним фазовим складом та відносно стабільним міжатомним зв'язком, а сплави, додатково леговані Mn, мають нижчі втомні властивості. За даними рентгенівських і мессбауерівських досліджень установлено перерозподіл вуглецю в аустеніті Fe - Ni - C під дією ударної ультразвукової (P = 2,4 - 4,7 Дж/с) обробки за 300 К, у результаті якої на відміну від ефекту ударної низькочастотної обробки (f = 0,78 Гц, P = 0,15 Дж/с), не зафіксовано зміну фазового складу та принципово пружних модулів і магнітного порядку, який забезпечує збереження інварного ефекту. На підставі одержаних даних зроблено висновок щодо ефективності ударної обробки сплаву з використанням високої частоти ударів як способу поверхневого зміцнення за збереження інварних і пружних властивостей Fe - Ni - C сплавів.

123. Вплив напружено-деформованого стану на термо-пружні деформації текстурованих полікристалічних матеріалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 В.К. Жуковський; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2005. — 22 с. рис. — укp.

Розроблено метод фазомодульованої кореляційної спекл-інтерферометрії, який базується на використанні кореляції фаз спеклів. З використанням цього методу створено прилад, чутливий до деформацій порядку 0,1 мкм. Удосконалено голографічний метод діагностики фізико-механічних властивостей листових матеріалів, який є неруйнівний та дозволяє проводити дослідження за нестаціонарних умов. Оптимізовано комплексний метод визначення компонент тензора піддатливості гексагональних і кубічних монокристалів на підставі даних дослідження полікристалічних структур. Одержано повний набір пружних модулів ряду актуальних матеріалів листової форми з кубічною та гексагональною симетрією кристалів. Розроблено метод прогнозування пружних властивостей матеріалів кубічної симетрії кристалів за заданої текстури. Одержано розподіл залишкових напружень, які виникають у разі прокатки та відпалювання листових матеріалів з використанням рентгенівських методів та методів кореляційної спекл-інтерферометрії.

124. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 С.О. Олексієнко; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Наведено комплексну оцінку основних закономірностей впливу хімічної природи неметалевих включень (НМВ) сталі на її довговічність та ефективність поверхневої модифікації. На базі одержаних даних розроблено синергічні металохелатуючі композиції (СМХК) на вторинній сировині зі зниженою екологічною небезпекою та з високою ефективністю підвищення довговічності сталі в агресивних середовищах наномасштабним поверхневим металохелатуванням. Встановлено ряди небезпеки НМВ у сталі 20, Х18Н10Т модельних плавок: оксиди, нітриди, сульфіди та пластичні силікати за електрохімічною гетерогенністю, наводнюванням у NACE й інших наводнювальних технологічних сердовищах; за концентрацією термічних (мозаїчних) механічних напружень на міжфазній межі Me-НМВ. Розроблено на базі кореляцій показників фізико-хімічних явищ на поверхні, в поверхневому шарі й об'ємі металу з характеристиками синергістів активні синергічні металохелатуючі композиції, які є ефективними для поверхневої модифікації сталі з метою підвищення її довговічності, експлуатаційної надійності й екологічної безпеки. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження.

125. Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Б.Р. Пенюх; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Встановлено закономірності змін електричних властивостей тонких плівок Fe, Mn, Pb, Pd, Ho та Dy під впливом поверхневого та зерномежового розсіювання носіїв струму та наявності на поверхні діелектричної підкладки сурфактантного підшару (Al або Ge) в процесі зміни їх товщини. Розроблено та удосконалено методики одержання плівок металів з відтворюваними структурою та електрофізичними властивостями. Проведено комплексні експериментальні дослідження структури, морфології поверхні та розмірних залежностей кінетичних коефіцієнтів плівок, здійснено розрахунок параметрів переносу заряду в плівках на основі квазікласичних та квантових модельних уявлень про даний процес. З'ясовано вплив сурфактантних підшарів на електропровідність плівок в області малих товщин (до 10 нм). Досліджено вплив поверхневого та зерномежового розсіювання носіїв струму на перенос заряду в плівках. На основі існуючих теоретичних моделей кінетичних явищ у зразках обмежених розмірів пояснено залежності від товщини шару питомого опору та абсолютної диференціальної термоелектрорушійної сили плівок. Визначено параметри переносу заряду в плівках.

126. Вплив нерівноважних умов охолодження на фазоутворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах системи Nd - Fe - C

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.В. Виставкіна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Досліжено процеси структуроутворення в магнітожорстких сплавах системи Nd - Fe - C за умов рівноважного та нерівноважного затвердіння, а також у процесі ізотермічних відпалів в аспекті досягнення підвищеного рівня магнітних властивостей. Встановлено фізичні закономірності структуроутворення у магнітожорстких сплавах системи Nd - Fe - C залежно від швидкості охолодження, вмісту міді та режимів відпалу. Визначено режими термообробки, яка призводить до формування оптимального структурно-фазового стану, що забезпечує найкращі гістерезисні властивості.

127. Вплив нових способів електромагнітного перемішування на формування безперервнолитих заготівок з середньо- та високовуглецевої сталі

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.02 А.А. Колесніченко; НАН України. Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено технологію безперервного розливання та формування сортових заготівок з середньо- та високовуглецевих сталей і підвищення їх якості за рахунок використання нових способів і технологічних схем електромагнітного перемішування металу та розробки оригінальних манітогідродинамічних пристроїв для їх реалізації. Створено оригінальні МГД пристрої, що одночасно створюють обертальний момент і пульсуючий електромагнітний тиск, хвилі якого поширюються вздовж осі заготовки. Їх функціонування за резонансних режимів забезпечило стабілізацію кірки, що формувалась, інтенсифікацію теплового потоку через стінки кристалізатора, збільшення в середньому на 15 % теплозйому від зливка, зменшення на 80 % глибини проникнення струменя, що надходить з проміжного ковша в кристалізатор. Це призвело до підплавлення дендритів у двофазній зоні зливка, що кристалізується. Розроблено нові технічні рішення й електромагнітні системи для пригнічення збурень на меніску за рахунок живлення пристрою електромагнітного перемішування (ЕМП) полігармонійним струмом і фінальні неявнополюсні перемішувачі, що створюють завдяки значному індукованому у розплаві струму потужний обертовий момент під час формування зливка у кінцевій зоні. Визначено раціональні режими перемішування та параметри роботи пристроїв ЕМП. За цього знизилась вартість пристроїв ЕМП, систем їх живлення та капітальних вкладень у разі їх установки на машинах безперервного лиття заготовок.

128. Вплив одночасної дії електромагнітних полів і високошвидкісного тертя на трибологічні властивості сталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.04 Л.В. Кошарська; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено взаємний вплив електромагнітних полів і високошвидкісного тертя ковзання на динаміку процесу тертя ковзання та формування властивостей поверхневих і глибинних шарів сталей. Встановлено, що електромагнітні поля інтенсифікують у разі високошвидкісного тертя процеси, які призводять, залежно від умов, до підвищення або зниження зносостійкості сталей, ефектів зміцнення чи зниження міцності робочої поверхні, що відбивається на внутрішніх напруженнях, корозійній стійкості, вмісті вуглецю у приповерхневих шарах та їх мікроструктурі. За даних умов вплив змінних магнітних полів на деформовані силами тертя шари більш ефективний, ніж постійних тієї ж напруженості, і, особливо, за наявності у зоні фрикційного контакту рідких чи консистентних мастил, що містять вуглець. На базі отриманих закономірностей розроблено новий фрикційно-магнітний метод підвищення триботехнічних характеристик експлуатаційних поверхонь деталей машин і на прикладах вузлів тертя суднових механізмів здійснено його впровадження з економічним ефектом за рахунок підвищення зносостійкості, корозійної стійкості та заміни легованих сталей вуглецевими.

129. Вплив озону на корозійно-електрохімічну поведінку титану та його сплавів з алюмінієм в кислих середовищах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.14 Ж.Г. Самойлова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 21 с. — укp.

Вперше одержано теоретичні та експериментальні дані про вплив озону на корозійну поведінку титану, його сплавів з алюмінієм та зварних з'єднань у соляній і сірчаній кислоті, які свідчать про пасивуючу дію озону, обумовлену його деполяризуючими й окиснювальними властивостями. Виявлено зниження ефективності озону як пасиватора у разі збільшення концентрації соляної кислоти та температури розчину внаслідок зменшення розчинності озону та зростання анодного критичного струму пасивації металу. Показано, що у разі досягнення пасивуючої концентрації озону змінюється природа реакції деполяризації корозійного процесу: на активному титані або сплавах титану відбувається виділення водню, на пасивному - відновлення озону та кисню. Зазначено, що за даних умов кінетичний контроль швидкості корозії змінюється на дифузійний. Встановлено, що під впливом озонування розчинів соляної кислоти відбувається перехід зварних титанових з'єднань у нестабільний пасивний стан. Встановлено, що похідні антрахінону проявляють інгібуючу дію під час корозії титану та його зварних з'єднань у технологічних солянокислих розчинах, але не запобігають пітінгоутворенню та корозійному розтріскуванню.Доведено, що в солянокислих середовищах озонування розчинів розширює концентраційні та температурні межі застосування титану та його сплавів з алюмінію як конструкційних матеріалів.

130. Вплив органічних та неорганічних модифікаторів на властивості термостійких кремнійорганічних протикорозійних покриттів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.І. Гулай; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Наведено результати дослідження впливу мінеральних наповнювачів, полімер-олігомерних модифікаторів і каталізаторів "холодного" твердення на структуру і властивості кремнійорганічних композиційних матеріалів на основі полімерфенілсилоксанового лаку КО-921. Експериментально обгрунтовано склад кремнійорганічних композитів, сформульовано механізми їх структурування. Отримано термостійкі протикорозійні покриття КО-ФМІ. Тест-випробуваннями і промисловою перевіркою підтверджено їх відповідність вимогам нормативно-технічної документації на ізоляцію трубопроводів, ємностей і технологічного обладнання в нафтогазовому теплоенергетичному комплексах, комунальному та водному господарствах і харчовій промисловості.

131. Вплив особливостей будови К-фази на структуру і властивості високовуглецевих Fe - Al-сплавів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук В.А. Андрющенко; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2001. — 44 с. — укp.

132. Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 К.Г. Дьоміна; Ін-т чорн. металургії ім. З.І.Некрасова НАН України. — Д., 2006. — 21 с. рис. — укp.

Побудовано просторову фазово-концентраційну діаграму, яка дозволяє визначити межу до- і заперитектичної фазових областей кристалізації конструкційних сталей залежно від вмісту вуглецю, кремнію й марганцю. Показано, що у сталях, які містять 0,25 - 0,33 % вуглецю, легованих кремнієм і марганцем (близько 1,0 % кожного елемента), структура аустеніту характеризується найменшими розмірами дендритних вісей (I, II, III порядків), зерен, а також рівномірним розподілом ділянок концентраційної мікронеоднорідності. Виявлено спадкоємний взаємозв'язок концентраційних і морфологічних особливостей дендритної структури з параметрами кінцевої структури прокату. Установлено, що у конструкційному прокаті з низьколегованих сталей, що містять кремній і марганець, концентраційна мікронеоднорідність утворюється переважно внаслідок розвитку лікваційних процесів кремнію. Кількість і рівномірність чергування зон, збагачених і збіднених легувальними елементами, впливає на комплекс механічних властивостей та експлуатаційних характеристик конструкційного прокату.

133. Вплив параметрів деформаційно-термічної обробки вуглецевих та низьколегованих сталей на формування їх структурного стану, комплексу механічних властивостей та експлуатаційних характеристик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 В.Г. Раздобрєєв; НАН України. Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Проведено промислове випробування ДТО прокатки за знижених температур під час кінцевих етапів процесу за умов дрібносортового стану 250-1 меткомбінату "Криворіжсталь". Встановлено підвищення характеристик міцності та пластичності термозміцненої арматури, отриманої за знижених температур, що сприяє підвищенню рівня довговічності такого прокату.

134. Вплив пасивуючої плівки на електрохімічну поведінку літієвого електроду в джерелах струму з неводним електролітом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 І.М. Максюта; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено поляризаційні характеристики літієвого електрода залежно від складу електроліту, часу зберігання електрода в електроліті, методу модифікації його поверхні. Визначено електричні параметри пасивуючої плівки та оцінено їх вклад у повний імпеданс системи. Установлено, що у процесі формування даної плівки одночасно зі збільшенням її товщини зменшується провідність унаслідок змінення концентрації та рухомості носіїв заряду. Показано можливість зниження швидкості пасивації та підвищення стабільності літієвого електрода шляхом попередньої анодної обробки та модифікації його поверхні літій-алюмінієвим сплавом. Досліджено вплив складу електроліту, режиму поляризації, природи основи, часу знаходження електрода у зарядженому стані на ефективність і тривалість циклування даного електрода. Одержані дані щодо впливу різних факторів на ефективність анодного розчинення осадів літію рекомендовано для використання у процесі розробки літієвих акумуляторів.

135. Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.21 Наталія Іванівна Луцишин; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 21 с. — укp.

136. Вплив поверхневого легування на трибологічні характеристики поверхонь відновлених деталей

Л.О. Слюсенко, Ю.М. Коровайченко, В.В. Коровайченко Тр. Одес. политехн. ун-та. — 1999. — Вып. 1(7). — С. 51-57. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

137. Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 П.В. Каплун; Ін-т надтвердих матеріалів НАН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

уЗапропоновано новий комплексний теоретико-експериментальний підхід щодо підвищення зносостійкості та довговічності підшипників кочення нанесенням зміцнюючих покриттів. На підставі теоретичних досліджень напружено-деформованого стану моделі пластини з багатошаровим покриттям під час її контактного навантаження виявлено вплив конструкції та фізико-механічних характеристик покриття на величину контактних напружень в композиції покриття - основа та обгрунтовано шляхи їх зменшення. Досліджено кінематику руху кульок в упорних підшипниках кочення, одержано формули для визначення швидкості та коефіцієнта проковзування кульок відносно кілець. Експериментальними дослідженнями виявлено вплив конструкції фізико-механічних властивостей покриттів та твердості основи на зносостійкість та довговічність підшипників кочення в мастилі, на підставі яких обгрунтовано перспективність застосування дифузійних покриттів та покриттів, одержаних методом іонного азотування в плазмі тліючого розряду. Для зміцнення поверхні уточнено механізм зношування поверхні кочення з покриттями в мастилі. Розроблено рекомендації та нову технологію для підвищення зносостійкості та довговічності підшипників кочення. Ефективність даних пропозицій підтверджено за допомогою промислових випробувань.

138. Вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 В.Б. Гуцайлюк; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі 15Х2МФА. Виявлено основні закономірності впливу параметрів попереднього циклічного пружнопластичного деформування на характеристики механічних властивостей, напруження сколювання, тріщиностійкость сталі. Доведено, що у ході циклічного пружнопластичного деформування зменшується частка внутрішньозернового руйнування, що переважає у недерформованому стані, зростає частка міжзернового руйнування у пластично деформованому матеріалі. Удосконалено модель руйнування тіла з тріщиною в процесі статичного навантаження з урахуванням впливу попереднього циклічного навантаження за умов стабільного та нестабільного росту тріщини.

139. Вплив попередньої деформації обробки порошків вюрцитного нітриду бору на формування інструментальних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.06 А.В. Кравчук; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 24 с. — укp.

140. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Я.О. Ковальчук; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено виявленню закономірностей поширення втомних тріщин і формування порогової тріщиностійкості в алюмінієвому сплаві АМг6 в первісному стані та після попереднього пластичного деформування одновісним розтягом та стиском. Встановлено, що у всіх випадках попередня пластична деформація (ППД) розтягом та стиском зменшує номінальний розмах порогового коефіцієнту інтенсивності напружень (КІН) сплаву АМг6 в порівнянні з первісним станом. Запропоновано методику оцінки ефективного порогового розмаху КІН сплаву АМг6. Побудовано узагальнені діаграми впливу ППД на розмах порогового КІН і швидкість росту втомних тріщин, які дозволяють оптимізувати технологію обробки матеріалів тиском. Виявлено залежності порогових характеристик циклічної тріщиностійкості від параметрів шорсткості поверхні руйнування в сплаві АМг6 а також методика оцінки ефективних порогів тріщиностійкості можуть бути використані для оцінки зламів деталей з метою відтворення історії їх навантажування при проведенні технічної експертизи. Результати роботи використовуються при випробуваннях відповідальних елементів конструкцій літаків.