LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 71 із 71

1401. Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 Тетяна Анатоліївна Роїк; Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. — Х., 2004. — 40 с. іл. — укp.

1402. Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga і Gd-Si-Ga

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Н.В. Головата; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Містяться результати дослідження характеру взаємодії компонентів сплавів потрійних металічних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga і Gd-Si-Ga методом рентгенівського аналізу і методом високотемпературної калориметрії. Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем Gd-Al-Ga, Gd-Si-Ga (1073 K) та Gd-Ge-Ga (673 і 1073 К). Встановлено існування 11 нових потрійних інтерметалідів. Для 6-ти потрійних сполук досліджених систем і 4-ох германідів гадолінію вивчена кристалічна структура. Вперше встановлена концентраційна залежність ентальпій змішування потрійних розплавів Gd-Al-Ga (1759 К), Gd-Ge-Ga (1758 K), Gd-Si-Ga (1750 K), включаючи ентальпії змішування бінарних систем Gd-Ga (1759 K), Gd-Al (1770 K), Si-Ga (1776 K). Для системи Gd-Si (1760 K) суттєво розширено концентраційний інтервал досліджень теплот змішування. З використанням моделі "оточеного атома" розраховано теплоти змішування в усьому інтервалі концентрації для досліджених подвійних і потрійних систем. Встановлено кореляцію між ентальпіями змішування в розплавах подвійних систем та відповідними діаграмами стану. Показано, що характер взаємодії компонентів потрійних сплавів систем Gd-Al(Ge,Si)-Ga як твердих, так і рідких визначається фізико-хімічними властивостями відповідних граничних систем з гадолінієм.

1403. Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2 O2 ~-~HBr

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.21 І.Б. Стратійчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено травильні композиції та режими обробки поверхні монокристалів зазначених напівпровідників. їх склади для ХМП і ХДП, розроблено методики підготовки високоякісних полірованих поверхонь.

1404. Холодне пластичне формоутворення сталевих порожнистих заготовок деформуючих інструментів методами гідропресування і гідроштампування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Д. Мерзуг; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Наведено методи пластичного формоутворення каналів інструментів, що полягають у роздачі порожнини вихідної заготовки майстром-пуансоном у рідині високого тиску або у радіальному обтисненні заготовки навколо майстра-пуансона у процесі гідропресування. Розглянуто моделі роздачі та обтиснення заготовок з використанням майстрів-пуансонів та рідини високого тиску. Розроблено розрахунково-експерементальну методику дослідження режимів формоутворення точних каналів та якості заготовок інструментів. Встановлено закономірності процесів холодного пластичного формоутворення заготовок за даними методами. Наведено рекомендації щодо проектування технологічних процесів і пристроїв для гідропресування та гідроштампування заготовок інструментів.

1405. Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних листових матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 В.В. Савуляк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості формоутворення гофрованих заготовок з малими радіусами кривини поверхонь з важкодеформівних тонколистових матеріалів способами холодного пластичного деформування та розроблено рекомендації щодо вибору параметрів технологічних режимів. На підставі аналізу відомих способів холодної пластичної обробки листових матеріалів запропоновано ряд технічних рішень виготовлення гофрованих поверхонь накаткою роликом, штампуванням з гідрстатичним підпором, згинанням на спеціальному штампі. Для даних технічних рішень розроблено та досліджено математичні моделі напружено-деформованого стану на базі рівнянь рівноваги та умов пластичності. Розроблено методи та методику визначення межових деформацій листових матеріалів, запропоновано метод визначення й одержано рівняння регресії відновлення використаного ресурсу пластичності залежно від температури та часу рекристалізаційного відпалу, величини попередньої деформації для тонколистового матеріалу зі змінним по товщині листа ступенем деформації.

1406. Цифровое нелинейное робастное управление главным электроприводом блюминга в режиме пробуксовки валков

Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, В.В. Коломиец, Л.Г. Кузнецова, Т.Е. Василец, А.А. Варфоломеев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 107-108. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Разработан метод нелинейного цифрового робастного управления главным электроприводом блюминга в режиме пробуксовки валков как трехмассовой системой с учетом нелинейной характеристики внешнего трения для стабилизации динамических характеристик системы управления главным приводом. Приведен пример динамических характеристик такой системы.

1407. Частотно-керований асинхронний електропривід металургійних транспортних ліній

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 К. Ягела; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1998. — 36 с. — укp.

Розроблено метод дослідження динаміки частотно-керованих багатомашинних асинхронних електроприводів на основі числових математичних моделей, реалізованих у програмному середовищі MATLAB-SIMULINK, і його застосування до аналізу й оптимізації групових електроприводів металургійних транспортних ліній. Проаналізовано механічні взаємодії металургійних транспортних ліній як навантаження для електроприводу. Дано математичний опис рольгангових ліній з врахуванням пружності та тертя. Описано конструкції та схеми сучасних частотно-керованих асинхронних електроприводів. Виконано комплекс досліджень, необхідних для проектування нового класу електроприводів металургійних транспортних ліній. Проведено експериментальні дослідження для оцінки адекватності математичних моделей і перевірки достовірності зроблених висновків. Описано технічні рішення, які вдосконалюють впроваджені в металургії частотно-керовані асинхронні електроприводи.

1408. Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 С.Г. Бакаєва; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Наведено результати вивчення систематичного складу черевоногих молюсків з крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи. З'ясовано їх значення для розв'язання стратиграфічних і палеогеографічних проблем. Наведено монографічний опис 125-ти видів черевоногих з 33-х родини та 61-го роду, з яких 23-и види на дослідженій території виявлено вперше. Встановлено зміни таксономічної структури угруповань і наведено оцінку видового багатства черевоногих молюсків в альб-маастрихтському часі. Виділено й охарактеризовано три етапи розвитку фауни черевоногих: альбсеноманський, турон-коньяцький й сантон-маастрихстський. Вперше виділено шість комплексів черевоногих, кожен з яких характеризує певний стратиграфічний підрозділ. Виявлено залежність видового багатства черевоногих від певних фасціальних обставин. Досліджено залежність екологічної структури угруповань від палеогеографічних умов в окремих ділянках палеобасейну й її зміни протягом крейдового періоду. Встановлено ступінь фауністичної подібності крейдових черевоногих Волино-Поділля до ізохронних регіональних фаун Європи.

1409. Чорна металургія Донбасу у 50 - 80-і рр. ХХ ст.

автореф. дис... канд. іст. наук 07.00.01 А.В. Буждежан; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — укp.

Проведено комплексний аналіз розвитку чорної металургії Донбасу у 1950 - 1980-х рр. Розглянуто основні аспекти діяльності галузі протягом розглядуваного періоду. Висвітлено роль підприємств регіону у впровадженні у виробництво новітніх досягнень технічного прогресу. Проаналізовано динаміку змін у складі інженерно-технічних працівників. Досліджено умови та якість життя металургів у 1950 - 1980-х рр., тенденції виробничої діяльності працівників. З'ясовано вплив, проаналізовано проект впровадження та наслідки для чорної металургії реформ 1957 р., другої половини 1960-х рр., політики "перебудови". Показано, що позитивні тенденції, що переважали у розвитку галузі в 1950 - 1960-х рр., змінились у 1970 - 1980-х рр. посиленням кризових явищ і негативних тенденцій, за яким наприкінці 1980-х рр. відбулося загострення кризи. На підставі зроблених висновків запропоновано конкретні практичні рекомендації.

1410. Щільні та поруваті конструкційні матеріали з нано- та субмікронних порошків WC, Al2O3 і SiC поліфункціонального призначення

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.11 Едвін Спартакович Геворкян; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2008. — 39 с. — укp.

1411. Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю і вісмуту та структурах на їх основі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 С.Г. Любченко; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено квантові розмірні ефекти у тонких плівках телуриду свинцю та вісмуту, гетероструктурах PbTe/Bi, одержаних за методом термічного випаровування у вакуумі на підкладки зі слюди. Вивчено електрофізичні, гальваномагнітні та термоелектричні властивості залежно від товщини тонких шарів (d = 1 - 600 нм), температури (80 - 300 К) і різних чинників (концентрації носіїв заряду, температури підкладки, складу шихти, наявності або відсутності захисного покриття), які впливають на характер прояву розмірного квантування енергетичного спектра носіїв заряду. За результатами досліджень установлено, що залежності кінетичних коефіцієнтів від товщини тонких плівок PbTe та Bi і тонких шарів Bi у гетероструктурах PbTe/Bi мають коливний характер, що доводить наявність дискретної структури енергетичного спектра. Установлено добру відповідність результатів теоретичного розрахунку періоду осциляцій експериментальним даним.