LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 8 із 71

141. Вплив різкозмінних навантажень дугових сталеплавильних печей на електротехнічне обладнання електротехнологічних комплексів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 В.В. Зіновкін; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 33 с. — укp.

Удосконалено теорію нестаціонарних електромагнітних процесів в електротехнічному обладнанні та системах з метою підвищення ефективності роботи та функціональної надійності електропостачання електротехнологічних комплексів у складі дугових сталеплавильних печей. Запропоновано багатопараметричний метод і розроблено математичні моделі для дослідження впливу сукупності параметрів різкозмінних навантажень на збуджувані ними нестаціонарні електромагнітні процеси в електротехнічному обладнанні. Дані розв'язки одержано у межах початкових і граничних умов, що відображають характерні риси електротехнологічних комплексів з урахуванням нелінійної залежності магнітної проникливості від напруженості магнітного поля. Розроблено методики аналізу та класифікації електричних параметрів різкозмінних навантажень за кратністю, тривалістю та характером, а також ефективні енерго- та масоощадні інженерні розв'язки та систему електромагнітного шунтування неактивних деталей, які підтверджено чисельними експериментальними дослідженнями та результатами впровадження на електрометалургійних підприємствах України.

142. Вплив різних видів простоїв на продуктивність дискретних гнучких виробничих систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.20 І.В. Ольшанська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 22 с. рис. — укp.

Побудовано математичні моделі функціонування гнучкого виробничого осередку (ГВО) баз накопичувача та з накопичувачем різного виду, що дає змогу враховувати різні види простоїв елементів ГВО. Розроблено математичні моделі функціонування дискретних гнучких однопоточної та паралельно-східної виробничих ліній з проміжними накопичувачами з урахуванням різних видів простоїв технологічного устаткування, а також одержано аналітичні вирази для техніко-економічних характеристик функціонування дискретних гнучких виробничих систем (ДГВС). На підставі проведених досліджень здійснено кількісну оцінку впливу простоїв на характеристики функціонування діалогових виробничих програмних систем. Розв'язано оптимізаційні задачі щодо забезпечення максимальної продуктивності за умов обмеження стосовно витрат, а також мінімуму витрат за заданої продуктивності ДГВС.

143. Вплив розмірів системи і градієнта концентрації у дифузійній зоні на термодинаміку зародкоутворення і розпаду

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 А.С. Шірінян; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.рис. — укp.

Теоретично досліджено термодинаміку фазових перетворень першого роду в аморфних сплавах, дрібнодисперсних системах і бінарній парі у разі реакційної дифузії в полі градієнта концентрації. Описано процес колективного зародкоутворення та розпаду у сплаві з випаданням однієї фази з урахуванням збіднення середовища. Запропоновано кількісний опис процесу зародкоутворення одного зародка та розпаду в малій ізольованій частинці. Показано, що існують три можливості: розпад, повна заборона розпаду та метастабільний стан неповного розпаду. Вміщено діаграму стану малих частинок та висвітлено залежність температури розпаду від розміру частинки. Проведено аналіз конкурентного зародкоутворення двох проміжних фаз і розпаду в малій частинці. Розглянуто зародкоутворення нової фази у разі взаємодії дифузії у бінарній парі шляхом флуктуації, що враховує зміну концентраційного складу зародка у порівнянні зі складом материнської фази. Вдосконалено методи(поздовжній, поперечний, поліморфний) опису зародкоутворення нової фази в бінарній дифузійній парі. Отримано формули залежності зміни термодинамічного потенціалу Гіббса системи для всіх мод нуклеації у разі утворення зародку нової фази від його об'єму, форми, а також градієнтів концентрацій компонентів.

144. Вплив розчинних та нерозчинних домішок на структуру, фізико-хімічні властивості та кристалізацію аморфних сплавів системи Fe - B

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Д.Ю. Падерно; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 24 с. рис. — укp.

Здійснено експериментальні дослідження стосовно впливу розчинних і нерозчинних домішок на формування структури, фізико-хімічні властивості (міцність, електроопір, корозійну стійкість), термічну стабільність і кристалізацію аморфних сплавів на базі системи Fe - B. Створено оригінальне лабораторне устаткування за методом спінінгування розплаву, з використанням якого виготовлено зразки для досліджень. Показано, що механізм стабілізувального впливу домішок полягає в утворенні на міжфазній поверхні збагаченого домішкового шару, який утруднює надходження до центру кристалізації атомів основного металу. Як наслідок, утруднюється процес утворення гартувальних зародків у разі аморфізації розплаву, а за умов кристалізації аморфних металевих сплавів під впливом нагріву зростають енергія активації та температура кристалізації. Розроблено нові композиції високоміцних корозійностійких конструкційних аморфних сплавів на основі системи Fe - Cr - Si - B з підвищеним рівнем термічної стабільності для широкого діапазону застосувань.

145. Вплив структурних факторів на механізми деформації і руйнування і механічні властивості спечених сплавів на основі Fe і W

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 Н.П. Захарова; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2001. — 23 с. — укp.

Досліджено вплив структурного стану спеченого порошкового вольфраму та заліза на комплекс механічних властивостей і механізм руйнування. Вивчено вплив пористості на міцнісні характеристики, деформаційне зміцнення, температуру холодноламкості та пластичності матеріалів від пористості. У рамках моделі Іоффе отримано рівняння, в якому виведено залежність температури холодноламкості від пористості. Методом Оже-спектроскопії вивчено сегрегаційні процеси у пористому залізі. Особливості механізму деформації і руйнування спеченого пористого заліза вивчено за допомогою методу скануючої електронної мікроскопії "in situ" шляхом розтягування зразків спеченого заліза та методу акустичної емісії з визначенням координат активного перерізу й одночасним записом кривої деформації. На прикладі спеченого порошкового вольфраму вивчено вплив пластичної деформації та термічної обробки на структуру та механічні властивості спечених ОЦК-металів. Досліджено вплив виду термомеханічної обробки (ротаційне кування, гвинтове і чотиривалкове прокатування) на пористість, текстуру, структуру, мехнічні властивості прутків. Розроблено уявлення про оптимальний структурний стан для вольфрамового дроту під час термомеханічної обробки та спосіб контролю структури в процесі виробництва вольфрамового дроту.

146. Вплив структурних факторів на формування механічних, в'язкісних, динамічних властивостей та акустичну емісію нових берилієвих матеріалів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.13 П.І. Стоєв; Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 1999. — 35 с. — укp.

В дисертації вивчався зв'язок між структурними факторами (розміром зерна, чистотою, змістом оксиду берилію, текстурою та ін.) і фізико-механічними властивостями промислових і експериментальних сортів берилію, які одержані за допомогою сучасних порошкових технологій. Для опису процесу пресування берилієвих порошків методом гарячого ізотермічного пресування (ГІП) розроблена модель, яка дозволяє розраховувати густини кінцевого матеріалу та знаходити оптимальні параметри процесу пресування. Встановлені закономірності впливу структурних факторів і технологічних параметрів на фізико-механічні властивості берилію. Показано, що основними факторами, що визначають рівень фізико-механічних властивостей є висока чистота металу і структура, що характеризується рівноосною формою часток, ультрадрібним зерном (наявністю субзерен), рівномірним розподілом дисперсних часток оксиду берилію. Отримані результати вирішують важливу наукову проблему розробки фізичних основ формування високого рівня механічних властивостей: міцності, пластичності, опору руйнуванню та ізотропності нових берилієвих матеріалів.

147. Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву в процесі дифузійного насичення і спікання порошкових матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 І.Я. Петрик; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Досліджено закономірності впливу режиму термоциклування на структуроформування дифузійного шару за умов хіміко-термічної обробки напиленого порошку заліза та спікання порошкових матеріалів. Аналітично встановлено взаємозв'язок формування товщини дифузійного шару з критичною концентрацією насичувального елементу, яка зумовлює фазове перетворення. З використанням характеристичних частот коливань атомів кристалічної гратки є можливим оцінювання енергії фазового переходу в системі з достатньою надійністю через приховану теплоту перетворення.

148. Вплив теплових та електричних процесів на режим механізованого зварювання сталей у захисних газах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 О.І. Петрієнко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с. — укp.

Розроблено методику розрахунку параметрів зварювального процесу за механізованого зварювання у захисних газах довгою дугою. Розв'язано задачу визначення основних параметрів процесу зварювання, а саме: швидкості подачі дроту, довжини вильоту електрода, відставні від зрізу мундштука до зварювальної ванни, напруги джерела живлення та інших параметрів, необхідних для забезпечення якісного процесу зварювання. Показано, що оптимальним є підхід, за якого напочатку розрахунку задаються діаметр електрода, струм, температури попереднього підігріву електрода та середня температура краплі, а довжина вильоту, швидкість подачі й інші параметри процесу розраховуються за умов збереження теплового балансу на вильоті електрода та підтримуються під час зварювання на необхідному рівні, забезпечуючи ці температури. Здійснено системний аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень про розподіл температури та падіння напруги на вильоті електрода від мундштука до дуги з урахуванням нелінійності теплофізичних параметрів процесу і з урахуванням тепла, яке надходить від краплі. Побудовано вольт-амперну характеристику і ОАХ контакту "мундштук - електродний дріт" за різних діаметрів дроту та швидкостей подачі. Розрахунковим шляхом установлено частку тепла, що виділяється в контакті, яка надходить у дріт, а яка - у мундштук зварювального пальника. Одержано формулу для визначення початкової температури дроту. Створено програму автоматизованого розрахунку параметрів режиму механізованого зварювання, яка дозволяє у режимі реального часу здійснювати багатоваріантні інженерно-технологічні розрахунки з метою оптимізації зварювального процесу.

149. Вплив теплової та механічної дії на пружнопластичні властивості мікролегованої ітрієм міді

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 В.І. Ситін; НАН України. Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін- т". — Х., 2005. — 17 с. рис. — укp.

Наведено результати досліджень впливу попередніх деформацій і відпалів на корозійне поводження, структуру, пружнопластичні характеристики мікролегованої ітрієм міді за різної орієнтації зразка щодо напрямку попередньої деформації у разі одноосного деформування. Наведено залежність між ефективним критичним напруженням плину, модулем нормальної пружності, межею міцності та рівномірним подовженням. Досліджено площинну анізотропію модуля нормальної пружності мікролегованої ітрієм міді. Показано, що пружнопластичні характеристики мікролегованої ітрієм міді істотно змінюються залежно від ступеня попередньої деформації, температури відпалу, орієнтації зразків, що зумовлено перерозподілом внаслідок механічної та теплової дії мікродомішок, формуванням текстур різних видів і співвідношень.

150. Вплив термічної обробки на структуру і стійкість проти міжкристалітної корозії труб з низьковуглецевих аустенітних сталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 Т.О. Дергач; Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Розроблено науково обгрунтовані режими термічної обробки гаряче- та теплодеформованих труб, що запезпечують відсутність поверхневого насичення металу вуглецем, високу гарантовану стійкість проти МКК та механічні властивості. На ВАТ "НПТЗ" впроваджено технологію виробництва гарячедеформованих труб зі сталі 02Х18Н11 з високим гарантованим комплексом властивостей, згідно з ТУ 14-3-1339. Встановлено закономірності впливу вмісту бору (0,003, 0,3, 0,06, 0,2 і 0,4 %) на структуру, схильність до насичення вуглецем і стійкість проти МКК сталі 02Х17Н15 залежно від температури термічної обробки. Розроблено та впроваджено у виробництво удосконалені режими термічного та вакуумного способів обробки труб зі сталі 02Х17Н15Р (0,2 % B), що підвищують їх стійкість проти МКК. На підставі виявленої ідентичності механізмів МКК та збіжності результатів випробувань сталі 03Х18Н11 за тривалим і прискореним (травленням у щавлевій кислоті) методами останній з них включено до ГОСТ 6 032.

151. Вплив термічної обробки на фізико-механічні властивості високодемпфірувальних марганцево-мідних сплавів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.01 Н.Ю. Лебедєва; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено демпфірувальні та деякі фізико-механічні властивості сплавів на марганцево-мідній основі. Показано вплив термічної обробки та нагрівання на демпфірувальну здатність, модуль пружності та твердість досліджених сплавів. Вивчено процес зворотного мартенситного перетворення у маргацево-мідному сплаві з 80 % марганцю. Установлено, що пряме перетворення супроводжується збільшенням об'єму сплаву на 0,14 %, а зворотне перетворення відбувається у неповному обсязі. Виявлено ефект інварності та пояснено неповноту зворотного мартенситного перетворення. Показано можливість одержання якісних зварних з'єднань марганцево-мідних сплавів з низьковуглецевими сталями. Доведено доцільність використання біметалічних зварених з'єднань високомарганцевих марганцево-мідних сплавів з низьковуглецевими сталями як матеріалу вібропоглинальних конструкцій.

152. Вплив термочасової обробки розплавів на кінетику кристалізації сплавів у системах In - Bi, Bi - Sb, In - Sb, Sn - Bi, Cd - Bi, Cd - Sn, Se - S

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 С.О. Фролова; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 24 с. — укp.

Проведено експериментальне дослідження впливу термічної обробки (нагріву розплаву, часу ізотермічної витримки, швидкості охолодження) на кінетику кристалізації розплавів бінарних сплавів In - Bi, Bi - Sb, In - Sb, Bi - Cd, Bi - Sn, Cd - Sn, Se - S. Створено установку та методику для спільного циклічного (ЦТА) та диференційного термічного (ДТА) аналізу для дослідження кінетики кристалізації сплавів. З використанням методів ЦТА та ДТА проведено систематичні дослідження впливу термочасової обробки на величину переохолодження відносно ліній ліквідусу та солідусу, визначено характер кристалізації та твердофазних перетворень бінарних сплавів у системах In - Bi, Bi - Sn, In - Sb, Bi - Cd, Bi - Sn, Cd - Sn, Se - S з включенням хімічних елементів та їх сполук. на підставі яких зроблено прогноз про типи кристалів, що випадають. Розраховано термодинамічні та кінетичні параметри кристалізації для бінарних сплавів - критичний розмір, робота утворення зародка, швидкість зародкоутворення, ступінь кристалічності.

153. Вплив технологічних факторів на формування залишкових напружень в зварних з'єднаннях високоміцних сталей

Автореф. дис...канд. техн. наук05.03.06 О.Л. Міходуй; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено характер розподілу залишкових напружень у зварних з'єднаннях та оптимізації процесів зварювання з метою зменшення їх рівня у конструкціях низьковуглецевих легованих бейнітно-мартенситних сталей з границею текучості =>600 МПа. Значну увагу приділено впливу теплофізичних процесів та структурних перетворень на закономірності формування залишкових напружень у зварних з'єднаннях. Розроблено експериментально-розрахунковий підхід, що дозволяє прогнозувати характер протікання температурних деформацій у металах швів та ЗТВ, а також оцінювати їх вплив на закономірності формування залишкових напружень у зварних з'єднаннях. Наведено голографічний метод досліджень залишкових напружень у з'єднаннях високоміцних сталей. Розглянуто вплив структури металу швів (бейнітно-мартенситних, феррито-перлітних та аустенітних) на формування у них залишкових напружень. Істотний вплив на рівень даних напружень здійснює співвідношення температур структурних перетворень металу шву та ЗТВ. Простежено вплив параметрів режимів зварювання та температур попереднього підігріву на формування залишкових напружень. Розглянуто основні положення технологічних процесів, за яких у зварних з'єднаннях високоміцних сталей забезпечується мінімальний рівень залишкових напружень.

154. Вплив частоти та форми циклу навантажування на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматеріалу

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 П.О. Марущак; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2004. — 20 с. рис., табл. — укp.

Виявлено, що короткотривала витримка у разі максимального навантаження протягом 10 с у 5 - 6 разів зменшує швидкість поширення тріщини втоми-повзучості. Розроблено інженерний метод визначення ресурсу роботи ролика МБЛЗ з тріщиною.

155. Вплив швидкості на робочі параметри процесу деформування пористих заготівок у відкритих і закритих об'ємах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Ю.В. Кравцова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 22 с. — укp.

Досліджено вплив швидкості та ступеня деформації на пластичну течію пористих тіл під час статичного і динамічного деформування. Показано вплив швидкості деформації на розмір і морфологію пористої структури, а також на щільність дислокацій у твердій фазі. Для якісного аналізу впливу швидкості деформації на пластичну течію пористих тіл розроблено мікромеханічну модель. Одержано залежності для пластичного коефіцієнта Пуассона і коефіцієнта бокового тиску. Показано, що пластичний коефіцієнт Пуассона є функцією не лише пористості, а також залежить від параметрів швидкісної чутливості пористих тіл. З метою одержання кількісної оцінки впливу швидкості деформації використано феноменологічний підхід. Для урахування впливу швидкості деформації запропоновано новий вид функцій пористості, які містять два нових матеріальних параметри, що є мірою чутливості пористого тіла до швидкості деформації. На основі запропонованої узагальненої феноменологічної моделі теорії пластичності з урахуванням швидкісної чутливості пористих тіл розроблено методику розрахунку робочих параметрів процесу деформування пористих заготовок у відкритих і закритих об'ємах, яку впроваджено на ТОВ "Ферит".

156. Вплив N-, O-, S-вмісних гетероциклічних сполук на стан поверхні сталі в агресивних середовищах

Автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 О.Л. Гуменюк; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Досліджено фізико-хімічні засади впливу середовища на протикорозійну ефективність N-, O-, S-вмісних гетероциклічних сполук (ГТЦ), проаналізовано механізм їх дії на поверхні металу. Встановлено кореляції захисних властивостей і термохімічних та електронних характеристик даних сполук. На підставі УФ- , оже-спектроскопічних та адсорбційних досліджень встановлено механізм дії N-, O-, S-вмісних ГТЦ. Виявлено, що у кислому середовищі захисна дія похідних 2-тіохіназолін-4-ону (ТХІ), феніламінотіазолу (ФАТ), 2-меркаптобензімідазолу (МБІ) пов'язана з утворенням комплексних сполук на поверхні металу; у нейтральному середовищі 3 % натрій хлориду - з витісненням аніонів активаторів з поверхні металу, що забезпечує утворення рівномірної оксидної плівки; у лужному середовищі захисна дія пояснюється хемосорбцією з утворенням металокомплексів та екрануванням поверхні металу за рахунок фізичної адсорбції. Вперше показано можливість використання некондиційних фармпрепаратів у протикорозійному захисті сталі. На підставі результатів проведених досліджень розроблено інгібітор (К)-МБІ, ефективний в агресивних середовищах з різним значенням pH. Основні теоретичні розробки апробовано на підприємствах теплоенергетичної галузі України.

157. Вторинні алюмінієві сплави для корпусів гідронасосів з різним залишковим ресурсом машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 М.І. Тимченко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Проведено статистичне дослідження експлуатаційної стійкості корпусів гідронасосів типу НШ 32У-2 та встановлено причини виникнення їх технічних ушкоджень. Виявлено, що фізико-механічні та експлуатаційні властивості корпусів з вторинних алюмінієвих сплавів суттєво залежать від хімічного складу використаного брухту. Наведено оцінку хімічного складу, мікроструктури та властивостей одержаних вторинних алюмінієвих сплавів. Розроблено прогнозуючі математичні моделі для забезпечення необхідного наробітку корпусів гідронасосів з різних композицій алюмінієвого брухту шляхом обгрунтування складових частин сплаву. Зазначено, що розроблена методика дозволяє прогнозувати диференційовану якість корпусів насосів, виготовлених за умов переробки брухту. Обгрунтовано можливість виробництва та ефективного використання п'яти категорій якості корпусів гідронасосів типу НІШ під час проведення ремонтних робіт машин різного терміну експлуатації. Показано вплив механічних та експлуатаційних показників, а також хімічного складу на визначення категорії якості. Встановлено можливість мінімізації вартості корпусу гідронасосів та її визначення з розрахунку забезпечення необхідного залишкового ресурсу машини.

158. Гасіння коливань механічних систем нелінійними динамічними гасителями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 С.М. Решетнікова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено динаміку механічних систем, що містять основну лінійну підсистему, коливання якої необхідно загасити, та нелінійний гаситель з відносно малою масою. Виділено нелокальні форми коливань, коли амплітуди коливань лінійної підсистеми та нелінійного гасителя порівнянні, локалізовані форми коливань, коли амплітуда коливань гасителя значно більше, ніж амплітуда коливань лінійної підсистеми. Одержано області параметрів систем, сприятливі для гасіння коливань, коли нелокальна форма є нестійкою, а локалізована форма - стійкою. Розв'язано задачу гасіння вимушених коливань з використанням нелінійних гасителів. Розглянуто гасіння хвильових процесів істотно нелінійними гасителями. Показано, що значна частина енергії хвилі може утримуватися у гастелі коливань. Розв'язано задачу про гасіння крутильних коливань силової передачі двигуна внутрішнього згоряння за допомогою нелінійної муфти з кусково-лінійною пружною характеристикою. Показано, що резонансну частоту коливань можна вивести за межі робочого діапазону частот. Розглянуто задачу нелінійної динаміки зубчастої пари зі змінною у часі жорсткістю зачеплення. Визначено області параметрів системи пари, де відбуваються небезпечні резонансні режими коливань.

159. Геометрична модель формоутворення зубців і управління кінематичними показниками циліндричних передач

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 І.А. Бочарова; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 18 с. — укp.

Розроблено загальну геометричну модель профілювання зубців нарізного інструменту й аналітичного опису для виготовлення циліндричних зубчастих коліс та інтерактивного комп'ютерного аналізу геометро-кінематичних показників (ГКП) синтезованих передач. Запропоновано геометричну модель, яка дозволяє одержувати узагальнене аналітичне представлення вихідних контурів і поверхонь зубців коліс, нарізного інструменту, а також похідних від нього виразів ГКП циліндричних зубчастих передач на основі апроксимації профілів кривими Без'є третього порядку. На підставі геометричної моделі розроблено методику та програмний комплекс "СИНТЕЗ", який відрізняється мінімальністю стандартизованих вхідних даних про передачу, що проектується, у сукупності з координатами керуючих точок, від яких залежать вирази геометричних моделей і ГКП передачі. Запропоновано використовувати комплекс за двома напрямками - для дослідження передач зі стандартизованим профілем зубця та зберіганням існуючої технології виготовлення та для нових синтезованих передач з застосуванням нетрадиційних методів виготовлення, що базуються на високих інтегрованих технологіях. Результати наукового дослідження впроваджено в ХК "Луганськтепловоз", ДП ВО "Луганський верстатобудівний завод" для проектування циліндричних зубчастих передач приводів і трансмісій і зубонарізного інструменту, а також на кафедрі "Металорізальні верстати та інструменти" Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

160. Геометричне моделювання дій механічних пристроїв на основі властивостей трикутника Релло

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 А.А. Лісняк; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2008. — 19 с. — укp.

Запропоновано нове розв'язання задачі опису кривих постійної ширини як параметричні та неявно-поліноміальні рівняння. На прикладі властивостей трикутника Релло здійснено геометричне моделювання дій механічних пристроїв, які зводяться до формоутворення обкаткою за трохоїдними законами на основі планетарного механізму та за законом обертового переносу. Складено диференціальне рівняння для визначення функцій, що описуть криві постійної ширини. Розроблено спосіб його розв'язання. Знайдено описи трикутника Релло рівняннями у параметричному та неявно-поліноміальному вигляді. Одержано аналог трикутника Релло як обвідну сім'ї епітрохоїді, обчислено значення керуючого параметра, за яким його форма збігатиметься з формою класичного трикутника Релло. На базі закону обертового переносу розроблено схеми синхронного обертання багатопарних трикутників Релло з постійним точковим контактом між ними.