LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Технологія металів. Машинобуд.

Всього — 1411 Сторінка 9 із 71

161. Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятникових механічних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 І.Ю. Адашевська; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Запропоновано новий варіант розв'язання задачі геометричного моделювання, унаочнено у часі взаємне положення ланок у процесі коливань багатоланкових маятникових механічних систем на основі розв'язання системи рівнянь Лагранжа другого роду. Залежно від вхідних параметрів побудовано множину фазових портретів коливальних систем з метою виявлення особливостей даних систем. Розроблено метод автоматичного визначення системи диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду для опису процесу коливань багатоланкових маятників, розроблених з застосуванням математичного процесора Maple. Складено програму розв'язання системи рівнянь Лагранжа другого роду за заданими початковими умовами. На підставі знайдених розв'язків запропоновано метод унаочнення коливального процесу різновидів маятникових коливальних систем. З застосуванням торової системи координат проаналізовано взаємне положення ланок маятникової системи в обраний момент часу, де кількість обертів ланки дорівнює кількості витків лінії на поверхні тора у фазовому просторі. Побудовано множину фазових портретів коливальних систем маятникового типу у середовищі пакету WinSet, що дозволило проаналізувати коливальний процес.

162. Геометричне моделювання робочих поверхонь пуансона при перфорації у валках

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 А.І. Самна; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2004. — 21 с. рис. — укp.

Розглянуто методи перфорації листового матеріалу за умов застосування валкових механізмів, а також методи визначення обвідних параметричних сімей ліній на площині. Одержано формули зв'язку між нерухомою та рухомою системами координат для процесів перфорації різних видів. Для опису обвідних у реальних випадках розроблено геометричну інтерпретацію проекційного методу їх визначення. Запропоновано алгоритми профілювання пуансона шляхом обкочування контурів отворів конкретних фігур, що пробиваються (кола, прямокутника, трикутника, кута). Для перевірки вірогідності розглянутого методу розв'язано ряд тестових прикладів з відомими або прогнозованими рішеннями.

163. Геометричне моделювання спряжених поверхонь і автоматизований контроль стану інструменту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 І.С. Іванова; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2002. — 19 с. — укp.

Встановлено, що спосіб оберненого проекціювання формування спряжених поверхонь є наочним і простим у виконанні. Аналітично визначено обернені проекції сім'ї гвинтових ліній. Спосіб оберненого проекціювання дозволяє на етапі профілювання визначити наявність або відсутність явища інтерференції. Автоматизовано процес формування профілю поверхні обертання за заданим профілем гвинтової поверхні. Розроблено автоматизований спосіб контролю стану різальної кромки дискової фрези. Досліджено вихідний та зношений стани різальної кромки.

164. Геометричні та силові параметри різьбових з'єднань із підвищеним самогальмуванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 Б.Т. Матвіїв; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Визначено функціональні показники різьбових з'єднань із підвищеним самогальмуванням методом обгрунтувань геометричних і силових параметрів. Розроблено методики розрахунків на міцність і створено нові різьбові з'єднання. Графоаналітичним методом визначено основні геометричні параметри елементів різьби. Проведено теоретичні дослідження навантаження витків. Обгрунтовано силову взаємодію між витками болта та гайки. Виведено аналітичні залежності, які описують основні параметри та момент тертя у запропонованій різьбі. Апробовано методику нарізування нового різьбового з'єднання з підвищеним самогальмуванням. Розроблено нове різьбове з'єднання, яке запатентовано автором, дослідну установку, а також проведено експерименти з визначення моменту тертя у різьбі та міцнісних характеристик даних різьбових з'єднань.

165. Гідродинамічні і теплофізичні процеси під час формування зливків в умовах пульсаційного впливу

Автореф. дис... канд. техн. наук15.14.06 Г.О. Редько; Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Висвітлено актуальну проблему побудови узагальненої схеми розвитку взаємозумовлених гідродинамічних і теплофізичних процесів під час формування сталевих зливків за умов пульсаційного впливу і розробки теоретичних положень та рекомендацій щодо вибору раціональних режимів пульсаційної обробки з метою пригнічення ліквідаційних та усадкових дефектів литої структури. Запропоновано засоби врахування впливу росту глобулярних кристалів на теплообмінні процеси в розплаві, необхідних для математичного моделювання твердіння зливків. Встановлено, що ефект відносного збільшення температури локальних об'ємів рідкої ванни, викликаний виділенням тепла у процесі росту глобулярних кристалів, можна використовувати як фактор керування теплообмінними процесами під час росту пульсаційної обробки. Визначено закономірності впливу пульсаційної обробки на поля швидкості та температури, а також на кінетику твердіння зливків різного тонажу та конфігурації. Одержано універсальні залежності для визначення оптимальної тривалості та частоти обробки, що дозволяє рекомендувати режими обробки для промислових об'єктів.

166. Гідроімпульсна інтенсифікація протитечійної регенерації сітчастих фільтрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 В.С. Пупков; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано інтенсифікацію протитечійної регенерації на основі імпульсів підвищеного тиску, що виникають у результаті гідравлічного удару. Доведено, що максимальна величина сил тертя, які утримують частинку в клітинці сітки, зумовлена переходом кінетичної енергії частинок у пружні контактні деформації під час засмічення. Визначено, що сила, з якою імпульс підвищеного тиску впливає на частинку забруднювача залежить від амплітудного значення тиску та величини відношення часу наростання імпульсу до часу, за який збурювання в рідині розповсюдиться на відстань, рівну розміру частинки. Розроблено пристрій гідроімпульсної інтенсифікації протитечійної регенерації, заснований на явищі гідравлічного удару. Експериментально досліджено ефективність застосування гідроімпульсної інтенсифікації протитечійної регенерації, заснованої на використанні гідравлічного удару.

167. Гідроімпульсний привод нової вібропресової формувальної машини з розширеними технологічними параметрами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.03 О.А. Рагозін; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено створення гідроімпульсного приводу вібропресової формувальної машини (ВПФМ). Гідроімпульсний привід ВПФМ, який має підвищену питому потужність, допускає регулювання амплітуди та частоти коливань у широкому діапазоні під час роботи, дозволяє розширити технологічні параметри ВПФМ, що полягають у реалізації на одній машині без додаткового переоснащення пресового, вібропресового та віброударнопресового методів ущільнення формувальних сумішей. Розроблено математичну модель робочого циклу гідроімпульсного приводу ВПФМ, в якій враховано вплив численних ударних зіткнень на роботу приводу. За результатами числових досліджень на ЕОМ робочого циклу гідроімпульсного приводу оцінено ступінь впливу регулювальних параметрів приводу на технологічні параметри ВПФМ. Здійснено експериментальні дослідження, які підтвердили теоретичні висновки. На базі методики проектного розрахунку параметрів гідроімпульсного приводу створено нову конструктивну схему вібропресових формувальних машин.

168. Гідроструменеве зміцнення зварних з'єднань низьковуглецевих та низьколегованих перлітних сталей

автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 В.Г. Загорянський; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Створено технологічні процеси гідроструменевого зміцнення зварних з'єднань низьковуглецевих і низьколегованих перлітних сталей. Розроблено математичну модель взаємозв'язку параметрів гідроструменевого навантаження з потрібною величиною зменшення залишкових напружень у зварному з'єднанні. Досліжено вплив гідроструменевого навантаження на зазначені напруження (у листах і масивних виробах). Введено поняття базових режимів гідроструменевого навантаження, які просто реалізуються та дозволяють знижувати рівень напружень удвічі у з'єднаннях невеликої товщини. Установлено режими навантаження, які дозволяють одержати зменшення залишкових напружень на 70 % для певних діапазонів товщини з'єднань сталі ВСт3сп і сталі 20.

169. Гіпохлоритне одержання благородних металів з вторинної дисперсної мінеральної сировини

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.01 В.А. Прокопенко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 37 с. — укp.

Розроблено ефективну й екологічно безпечну технологію вилучення благородних металів з вторинної дисперсної мінеральної сировини - креців. Визначено склад і фізико-хімічні властивості креців, виокремлено базову хімічну реакцію розчинення їх металевих компонентів. За встановленими кінетикою та механізмом розчинення золота у хлорид-гіпохлоритних розчинах розроблено технологічний процес селективного вилучення золота з креців, а для знезолочених розчинів - процес утилізації складових і вилучення токсичних металів. На базі запропонованих технологічних процесів створено технологію переробки креців з утилізацією цінних компонентів і знешкодженням технологічних розчинів, розроблено оригінальне обладнання для основних операцій, які реалізовано за промислових умов в екологічно безпечному режимі.

170. Двошарові склоемалеві покриття одноразового випалу для шлікерного нанесенння на сталь

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 В.В. Рєзнікова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. — укp.

171. Деформування і руйнування алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості і втоми

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 В.Б. Гладьо; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Виявлено основні особливості еволюції дислокаційної структури матеріалу за умов комбінованого навантаження. Установлено, що зростання пластичної деформації за присутності циклічної складової навантаження пов'язане зі збільшенням густини дислокацій матеріалу. Розроблено методики прогнозування діаграм динамічної повзучості та розрахунку діаграм квазістатичного та комбінованого деформування сплаву АМг6, які базуються на використанні запропонованої функції впливу циклічної складової на густину дислокацій. Розроблено методику експертної оцінки величини пластичної деформації розтягу матеріалів за переміщенням розтрісканих включень. Виявлено, що зменшення порогу тріщиностійкості деформованого сплаву АМг6 пов'язано зі зростанням загальної густини дислокацій у матеріалі. Установлено кількісний взаємозв'язок порогової тріщиностійкості пластично деформованого сплаву АМг6 з густиною дислокацій матеріалу з урахуванням напряму попереднього деформування та асиметрії циклу навантаження.

172. Динаміка гідроагрегата з дросельним керуванням на базі регулятора витрати

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 І.А. Чекмасова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Виконано системну класифікацію типових гідроагрегатів (ГА) з регулятором витрати (РВ) за узагальненими ознаками (способом керування витратою, розташуванням РВ щодо двигуна, типом з'єднання дроселя та клапана РВ, формою та способом установки клапана РВ), що дало змогу вибрати типопредставник для наступних досліджень. Створено математичну модель для дослідження динаміки ГА з дволінійним РВ у напірній магістралі гідродвигуна з використанням системного підходу, що враховує міжелементні зв'язки ГА, нелінійності характеристик його елементів, двофазність робочої рідини, змінність коефіцієнтів витрати в дроселюючих щілинах елементів ГА, коректний опис змінних площ дроселюючих щілин, характер зміни навантаження, тертя в золотникових парах, опір лінійних дроселів елементів ГА. Одержано аналітичним шляхом вираз для визначення тиску на виході насоса, яке підтримується переливним клапаном і є вхідним для РВ, що відображає динамічний зв'язок між елементами ГА та дає змогу підвищити точність математичного опису реальних процесів, які протікають у ГА. Сформульовано практичні рекомендації, що дають змогу поліпшити динамічні та статичні характеристики ГА з РВ шляхом корекції конструктивних параметрів РВ і вибору найбільш раціональних для кожного режиму роботи параметрів елементів ГА.

173. Динаміка і методика розрахунку імпульсних редукторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 М.І. Субботіна; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено динаміку імпульсних редукторів з механізмом вільного ходу (МВХ), удосконалено методи їх проектування. Проаналізовано існуючі конструкції імпульсних редукторів. Розроблено методи визначення передатного відношення імпульсного редуктора з урахуванням пружності ланок перетворного механізму, МВХ і параметрів робочої машини, виконано дослідження ступеня впливу на його величину кожного з даних факторів. Створено математичні моделі й одержано аналітичні рішення імпульсних редукторів з урахуванням пружності ланок перетворного механізму та з коливальним елетроприводом. Виконано аналітичний опис динаміки повного циклу руху ланок імпульсного редуктора, розроблено алгоритм її розрахунку, а також імпульсних варіаторів у періоді редукування. Експериментально підтверджено адекватність одержаних результатів. Запропоновано програму для розрахування закону руху веденого вала за повний цикл, найбільших навантажень на МВХ і динамічних характеристик редуктора та проведення досліджень без створення фізичних моделей. Розроблено методику розрахунку імпульсного редуктора з перетворним механізмом з урахуванням пружності ланок за заданим середнім передатним відношенням редуктора та коефіцієнтом нерівномірності руху веденого вала.

174. Динаміка когерентних міжфазних границь при структурних перетвореннях мартенситного типу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.Ю. Пасько; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

У рамках нерівноважної термодинаміки пружного континууму одержано рівняння руху когерентних міжфазних меж (МФМ) за структурних перетворень мартенситного типу. Для опису релаксаційних процесів використано модель дисипативного середовища з затухаючою пам'яттю. Розглянуто рівномірний поступальний рух і гармонійні коливання згину плоскої межі. Показано, що рухома МФМ зазнає гальмування, зумовлене динамічним збудженням пружних і теплових хвиль. Визначено залежність сили гальмування від швидкості межі та її орієнтації відносно інваріантної площини перетворення. Пружний і тепловий вплив у динамічну сприйнятливість МФМ з пружним полем визначається співвідношенням фазової швидкості хвилі зміщення межі та швидкостей поширення звукових хвиль у середовищі. Рівняння малих коливань МФМ представлено у вигляді інтегрального рівняння типу згортки у просторі узагальнених функцій. У результаті його числового розв'язання одержано амплітудно-частотні характеристики модельної скінченної межі, які виявляють виражений основний максимум. Запропоновано метод наближеного обчислення дисипативних властивостей МФМ, закріпленої у випадковим чином розташованих точках. Одержано рівняння руху МФМ у провідниках з урахуванням взаємодії теплового й електричного полів. Двовимірний Фур'є-аналіз застосовано для одержання кількісної інформації з оптичних зображень гетерофазних структур. Визначено інтервали масштабної інваріантності у системі мартенситних кристалів, обчислено відповідні фрактальні розмірності.

175. Динаміка процесу перемотки довгомірних виробів в машинах для виробництва стальних канатів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 Є.В. Хромов; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено вплив крутильних коливань котушок на величину технологічного натягнення гнучких довгомірних виробів. Створено математичні моделі з урахуванням фрикційних гальмових пристроїв і односторонніх зв'язків у системах перемотки з скінченним числом ступенів свободи та розроблено алгоритми числового розв'язання рівнянь рушення. З метою перевірки адекватності математичної моделі реальному процесу виконано лабораторні дослідження крутильних коливань котушок. Надано рекомендації щодо раціонального діапазону робочої швидкості ротора канатної машини С-6/800, а також щодо зниження рівня коливань технологічного натягнення пасм. Розроблено нову конструкцію гальмового пристрою, що дозволяє підтримувати постійну величину середнього натягнення.

176. Динаміка пуску та усталеного режиму роботи ланцюгового привода, оснащеного полімерними деталями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 В.А. Максименко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Удосконалено математичну модель ланцюгової передачі за рахунок урахування демпфірування та перехідних процесів під час пуску, що дозволяє проводити дослідження привода у цілому. Досліджено режими роботи ланцюгової передачі, яка містить деталі з полімерних композитів. Вперше наведено рекомендації для розрахунку демпфірування та жорсткості приводу з полімерними деталями ланцюгової передачі. Розроблено удосконалений проектний розрахунок ланцюгового привода, що вперше враховує динамічне навантаження під час пускового та усталеного режимів роботи привода; на відміну від традиційного методу багатоітераційного проектного розрахунку запропоновано одноітераційний алгоритм, який дозволяє одержати передачу з коефіцієнтом запасу міцності у межах загальноприйнятих у машинобудуванні.

177. Динаміка роторів з автобалансирами-демпферами для віброзахисту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 В.С. Сотніков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано новий метод віброзахисту роторів, заснований на одночасному зрівноважуванні ротора та демпфіруванні його кутових вібрацій. Створено пасивні автобалансири-демпфери (АБД), досліджено динаміку ротора й АБД. Запропоновано конструкції пристроїв, в яких використовуються корегувальні вантажі певної форми з нерухомою точкою на поздовжній осі ротора. Визначено габаритні розміри, балансувальну ємність та інші технічні характеристики нових пристроїв. Динаміку ротора й АБД досліджено теоретично й експериментально. За допомогою теорії стійкості усталених рухів нелінійних автономних систем і методу розкладання коренів поліному за степенями малого параметру встановлено працездатність пристроїв на зарезонансних швидкостях обертання ротора. Вивчено ефективність зрівноваження ротора та вплив сил сухого тертя на величину залишкового дисбалансу. Досліджено роботу АБД за різних режимів руху ротора та за умов зрівноваження різних дисбалансів. Підтверджено працездатність пристроїв на зарезонасних швидкостях обертання ротора.

178. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній впив на фретингостійкість трибосистем

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.04 В.А. Кирилков; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.

За допомогою маятникового триборелаксатора виконано комплексні дослідження дисипативних властивостей фрикційного контакту. За цього використано розроблену методику збудження вільних загасаючих крутильних коливань системи, елементом якої є досліджений контакт, підданий циклічному тангенціальному навантаженню у режимі попереднього зміщення, та застосовано вимір логарифмічного декременту і частоти цих коливань. Наведено результати вивчення дисипативних властивостей контакту за реверсивного попереднього зміщення та їх зміни на ранніх стадіях низькоамплітудного фретингу. Наведено опис встановленої під час дослідження стадійності фретинг-процесу. Досліджено ефективність підвищення фретингостійкості контакту змащуванням мастильними матеріалами. Запропоновано метод порівняльної експрес-оцінки антифретингової здатності пластичних мастильних матеріалів.

179. Дислокаційні процеси при фазових і структурних перетвореннях в сплавах заліза

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.13 П.Ю. Волосевич; Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. — К., 2008. — 34 с. — укp.

Установлено, що втрата механічної стійкості аустеніту має прояв у зменшенні модуля зсуву й енергії дефекту пакування та і у генерації перед початком мартенситних перетворень "свіжих" дислоскацій, які рухаються у напрямку концентраційних зародкових неоднорідностей. За методом електронної просвічувальної мікроскопії in situ показано, що залежно від величини енергії дефекту пакувння такі дислокації сприяють утворенню alpha та epsilon мартенситів. Запропоновано дислокаційні механізми утворення цих фаз. Уперше за умов in situ спостережень за допомогою електронного мікроскопа показано, що за умов швидкісних локальних нагрівань на поодиноких дислокаціях та їх скупченнях утворюються зародки рекристалізації без участі полігонізації. від поступового продавлювання продуктів дисоціації до вибухоподібного їх закидання у ферит. Установлено взаємозв'язок між розміром зерна, шириною та геометрією розташування смуги Чернова - Людерса відносно напрямку докладеного зусилля. Для цього випадку запропоновано розглядати механізм пластичної деформації на макрорівні як колективну форму руху зерен та їх частин, основними елементами якої є проковзування вздовж границь, а як запускаючий механізм на мікрорівні є дислокаційне ковзання всередині зерен.

180. Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та титану

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.13 Т.Є. Константінова; НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 1999. — 34 с. — укp.