LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 1 із 27

1. Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.І. Глуцький; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено методичні засади проектування та впровадження автоматизованої системи управління повсякденною діяльностю вищого військового навчального закладу. На базі локальної обчислювальної мережі досліджено алгоритм вирішення основного завдання проектування - розподілу інформації між робочими вузлами мережі. Обгрунтовано технічні вимоги до топології, архітектури й апаратного забезпечення мережі. Запропоновано математичну модель масового обслуговування для оцінки норми керованості, використану для визначення кількості відділів і служб. Висвітлено методику розподілу функцій між посадовими особами на основі розв'язання задачі розрізування графів.

2. Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 Б.А. Рудов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2002. — 18 с.рис. — укp.

Вперше обгрунтовано педагогічні умови успішної адаптації курсантів молодших курсів до навчання у вищих військових навчальних закладах: урахування у процесі організації навчально-пізнавальної та службової діяльності професійно-ціннісних орієнтацій курсантів; індивідуалізація навчання на основі врахування ускладнень, які виникають у пізнавальній діяльності курсантів; формування умінь і навичок саморегуляції навчальної діяльності. Уточнено суть, структуру та основні етапи адаптації особистості до навчання у даних закладах. Розвинуто положення щодо показників і рівнів адаптації курсантів до навчання.

3. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.Ф. Мота; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Визначено поняття адміністративної відповідальності військовослужбовців, обставини, що виключають таку відповідальність, характеризовано адміністративні стягнення та порядок їх накладення на військовослужбовців. Проведено класифікацію та визначено адміністративні правопорушення, за вчинення яких військовослужбовці повинні нести відповідальність на загальних підставах. Охарактеризовано процесуальний порядок притягнення військовослужбовців до відповідальності. З'ясовано питання профілактики адміністративних деліктів серед військовослужбовців, значення заходів адміністративної відповідальності для їх попередження.

4. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об'єктів

автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 Б.В. Бакуменко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Вирішено наукове завдання підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання (РЛВ). Розроблено адресні методи радіолокаційного впізнавання на основі кодування просторових координат повітряних об'єктів сигналами запиту та відповіді. Метод радіолокаційного впізнавання на базі кодування просторових координат повітряних об'єктів сигналами запиту та відповіді. Метод радіолокаційного впізнавання з адресним запитом і адресною відповіддю полягає у кодуванні складними сигналами відповіді - їх уточнення за даними бортової навігаційної апаратури. Суттю методу радіолокаційного впізнавання з адресною відповіддю є одночасне обслуговування відповідачем усіх прийнятих за час аналізу сигналів запиту з кодуванням складним сигналом відповіді координат повітряного об'єкта. Прихованість адресних систем РЛВ забезпечується кодуванням сигналів відповіді складними псевдохаотичними сигналами, завадостійкість - зменшенням інтенсивності потоку сигналів відповіді.

5. Активне соціально-психологічне навчання компетентності у спілкуванні керівників військових колективів

Автореф. дис... канд. психол. наук20.02.02 В.П. Печенізький; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 19 с. — укp.

Проаналізовано основні підходи до проблеми використання теорії та практики активного соціально-психологічного навчання у розвитку компетентності у спілкуванні управлінських кадрів. Проаналізовано структурні елементи компетентного спілкування, їх зв'язок із професійною діяльністю керівника військового колективу. Уточнено класифікацію психологічних труднощів спілкування, їх причини, характер змін міжособистісного сприйняття внаслідок впливу соціально-психологічного тренінгу (СПТ). Розроблено діяльнісно-орієнтовану програму СПТ, спроможну забезпечити інтенсивний розвиток знань, навичок і умінь компетентного спілкування керівників військових колективів, а також критерії та методичні процедури комплексної оцінки компетентності у спілкуванні з урахуванням впливу СПТ.

6. Акустооптичний метод підвищення швидкодії кореляційно-екстремальних систем самонаведення

автореф. дис... канд. техн. наук20.02.11 О.В. Шевченко; Центр. НДІ навігації і упр. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше розроблено метод підвищення швидкодії акустооптичних процесорів, характерною особливістю якого є перенесення ряду обчислювальних операцій з детекторної області обчислювача в область взаємодії світла з ультразвуковими хвилями шляхом одночасного використання брегівських резонансів першого та другого порядку за кратних значень ультразвукових хвиль. Запропоновано рішення задачі дифракції світла на двох ультразвукових хвилях, що відрізняються частотою, для випадку реалізації першого або другого брегівського резонансу з метою підвищення швидкодії акустооптичних (АО) цифрових процесорів за умови взаємодії світла з ультразвуком. Вперше одержано аналітичні вирази для оцінки впливу геометрії АО взаємодії на дифракційну ефективність другого порядку брегівської дифракції. Виявлено, що складові другого порядку дифракції більшою мірою, ніж перші, залежать від величини кутової розходженості світлового та ультразвукового пучків.

7. Алгоритм оцінки професійної діяльності і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону

Є.В. Мандрик Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 63-66. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Сформульовано алгоритм оцінки професійної діяльності та готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону, який включає оцінку базової підготовки, оцінку професійного рівня й оцінку професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону. Із застосуванням наведених критерій відкривається реальна можливість об'єктивної і порівнянної оцінки знань тих, що навчаються на базі розробки стандартних тестів рівнів засвоєння, а також використання технічних засобів для контролю знань і статистичних рішень ефективності навчання в цілому.

8. "Аль-Джамаа Аль-Исламия": от экстремизма к парламентаризму?

А.В. Мартынкин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 64-75 — Библиогр. в конце ст.: с. 73-75 (74 назв.) — рус.

история отдельных стран, 20 в., деятельность исламских организаций, 20 в., "Ассоциация Братьев-мусульман", терроризм, история исламских организаций, терракты, военный конфликт

9. Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки

О.Г. Піддубний, О.М. Ольховий, Г.Г. Лисак, Б.П. Смірнов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 41-49. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розглянуто існуючу систему підготовки офіцерів та вимоги до керівників, що залучаються до проведення занять із курсантами в період первинної військово-професійної підготовки.

10. Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті бою

С.І. Глазунов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 24. — С. 38-43. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Проаналізовано професійну діяльність військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ під час атаки опорного пункту супротивника. Охарактеризовано інтенсивність етапів бойової роботи, режими енергозабезпечення, вимоги до фізичних якостей.

11. Антигитлеровская коалиция, возможности и реальности

А.В. Гадеев Культура народов Причерноморья. — 2004. — N47. — С. 90-93 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — рус.

Современный прорыв в сфере научного осмысления различных общественных процессов, связанных с духовным обновлением общества, наряду со многими другими глубинными процессами вызвал огромный интерес к истории нашей страны. Многое стало достоянием гласности, одно за другим исчезают ‘белые пятна’. И все же жажда исторической правды в нашем обществе далеко не уталена. У современного исследования и просто читателя остается много вопросов связанных с оценкой политических событий предвоенного периода, и особенно советско-германских отношений накануне войны.

12. Арабы в германских вооруженных силах (1941-1943): политический и военный аспекты вопроса

О.В. Романько Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 87-93 — Библиогр.: 46 назв. — рус.

история зарубежных стран 1941-1943 гг., II мировая война, арабский мир, германские вооруженние силы, Германия, Ближний Восток, военные действия

13. Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.03 М.П. Требін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 32 с. — укp.

Створено соціально-філософську концепцію місця та ролі армії в суспільстві за умов трансформації, у контексті якої на підставі аналізу взаємозв'язків армії та суспільства в економічній, соціальній, політичній і духовній сферах життєдіяльності розкрито специфіку, типологію та форми взаємодії армії та суспільства за сучасних умов, запропоновано моделі оптимізації цієї взаємодії у пострадянських країнах. Здійснено апроксимацію характеру розвитку сучасної збройної боротьби на оборонну політику держави у сфері економіки. Висвітлено особливості трансформації даних держав та її вплив на соціальні процеси у Збройних силах. Визначено місце та роль армії за умов демократичного суспільства. З'ясовано суть глобальних проблем сучасності та особливості їх впливу на життєдіяльність Збройних сил. Обгрунтовано головні напрямки оптимізації взаємодії армії та суспільства у перехідних системах. Запропоновано конкретні заходи в соціальній, економічній, політичній і духовній сферах життєдіяльності суспільства, що мають сприяти підвищенню бойової готовності та боєздатності Збройних сил України.

14. Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 - листопад 1920 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 П.М. Слюсаренко; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Висвітлено будівництво армії Української Народної Республіки (УНР) під час боротьби за українську державність за умов військової співпраці з Польською Республікою. Визначено концептуальні засади створення структур військового керівництва нового зразка, а саме: Вищої Військової Ради, Військового міністерства, Генерального штабу, Генеральної інспекції, штабів дієвої армії. Виявлено характерні риси реформування військових установ, з'єднань і частин УНР. Розвинуто положення щодо розкриття особливостей бойової діяльностї армії УНР за умов боротьби за українську державність під час спільних дій з Військом Польським. Здійснено поетапний аналіз бойової діяльності української армії та досліджено частину повстанського руху, з яким вона координувала свої дії під час Зимового походу та російсько-польської війни.

15. Армія як суб'єкт забезпечення національної безпеки України (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 П.П. Круть; Харк. військ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

У дисертації здійснено соціально-філософський аналіз передумов і методологічних засад вивчення армії як суб'єкта забезпечення національної безпеки українського суспільства у період його системної трансформації, що дає можливість сформулювати розуміння збройних сил як соціального інституту захисту життєво важливих інтересів посттоталітарної країни. Визначені основні суперечності і особливості військового будівництва, яке потребує свого вдосконалення. Обгрунтовуються проблеми оптимізації діяльності армії в контексті забезпечення національної безпеки України. Головним концептуальним положенням роботи є ідея про залежність безпеки країни від цілісності діяльності основних суб'єктів захисту життєво важливих інтересів українського народу та загального процесу соціокультурної реформації суспільства.

16. Аспекти наукового обгрунтування фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час

О.М. Петричко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 11. — С. 55-61. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проаналізовано проблеми організації та проведення фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання для використання авіаційної техніки у воєнний час. Запропоновано шляхи підвищення організаційних заходів з фізичної підготовки.

17. Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика)

автореф. дис... д-ра мед. наук14.01.16 В'ячеслав Сафронович Гічун; Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2007. — 35 с. — укp.

18. Афганистан: Тревожные лето и осень 1979 г.

М. Ф. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 1998. — N4. — С. 138-152 — Библиогр. в конце ст.: 74 назв. — рус.

история Афганистана 20 в., политическая история, преподавательТНУ, ввод советских войск, кризис власти, афганская война, Амин Х., новейшая история

19. Афганистан: уроки информационной войны

М. Ф. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 82-95 — Библиогр. в конце статьи: с. 94-95 (32 назв.) — рус.

информационная война, психологическое воздействие, нуженполныйтекст, моджахеды, идеологическая война, черный пиар, средства массовой информации, преподавательТНУ, население Афганистана

20. Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). к вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР

О.В. Романько Культура народов Причерноморья. — 2002. — N39. — С. 85-92 — Библиогр. в конце ст.: 53 назв. — рус.

Постановка проблемы. Долгое время большинство вопросов, связанных с немецкой оккупационной политикой на территории СССР, не могли быть предметом серьезного исследования. Одним из таких вопросов, не нашедших, по разным причинам, должного отражения в научной литературе, является история так называемой Белорусской краевой обороны (Беларуская краёвая абарона; БКА), созданной националистами при активной поддержке немецких оккупационных властей. Несмотря на свой локальный характер, значимость этого воинского формирования выходит далеко за белорусские рамки. Дело в том, что это была уникальная в своем роде организация, так как ни до, ни после нее немцы не пытались привлечь население оккупированных территорий в создаваемые ими части и соединения путем полноценной призывной кампании. С другой, белорусской, стороны, это была единственная в своем роде попытка на оккупированной территории СССР создать свои, несоветские, национальные вооруженные силы и также по всем правилам военной науки.