LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 10 із 27

181. Крымские татары в русской армии (1827-1874): от сформирования лейб-гвардии крымскртатарского эскадрона до введещия всеобщей воинской повинности

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 72-79 — Библиогр. в конце статьи: с.78-79 (39 назв.) — рус.

Крымскотатарская военная история, крымскотатарский эскадрон, нуженполныйтекст, Крымская война, Казначеев А.И., Балатуков Кая бей, Муфтизаде И.М., крымскотатарские формирования, военная служба, лейб-гвардия, крымские татары, русская армия, история военной службы

182. Крымскотатарские формирования в войнах против наполеоновской Франции

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 154-159 — Библиогр. в конце статьи: с. 158-159 (49 назв.) — рус.

история Крыма, 1803-1816 гг., наполеоновская война, 1812 г., история России, военные действия, конные полки, Мертваго Д.Б., Симферополь, Перекоп, нуженполныйтекст

183. Кулачні бої та боротьба в Київській Русі

А.В. Цьось, О.Т. Мазурчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 86-94. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто значення, основні прийоми та розвиток кулачних боїв і боротьби в Київській Русі. Показано значення кулачних боїв та боротьби для військово-фізичної підготовки молоді.

184. Культ фізичного самовдосконалення українського козацтва як основа системи фізичного виховання допризовної молоді

О.В. Кириченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 88-92. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.

Визначено історичні аспекти формування фізичної загартованості українського козацтва, розкрито зміст розробленого на цій основі оборонно-спортивного комплекса "Козацький вишкол", результати досліджень його експериментального випробування та шляхи подальшого впровадження в систему підвищення рівня індивідуальної фізичної підготовки старшокласників засобами етнопедагогіки.

185. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Я.Я. Романовський; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу великої кількості різноманітних архівних матеріалів, чинних нормативно-правових документів і статистичних даних проведено комплексне дослідження культурно-виховної роботи (КВР) в Збройних Силах (ЗС) України у 1991 - 2005 рр. Розкрито основні фактори, які обумовили особливості становлення КВР у ЗС України, насамперед, - це соціально-політичні процеси, що відбувались в Україні у 1991 - 1992 рр. та відповідні їм політико-правові акти, наявні матеріально-технічні, організаційно-управлінські, кадрові та наукові чинники. Установлено об'єктивний взаємозв'язок між становленням і розвитком КВР у ЗС України та формуванням її нормативно-правової бази й управлінських структур, на підставі якого здійснено обгрунтування періодизації цього процесу. Висвітлено особливості організації КВР у ЗС України, а саме: практичну діяльність військових установ і підрозділів культури. З'ясовано напрями підготовки кадрів КВР, фінансування програми "Культурно-виховна робота з особовим складом і членами сімей військовослужбовців ЗС України, стан забезпечення технічними засобами пропаганди військ. Визначено чинники та шляхи підвищення ефективності КВР за умов застосування миротворчих контингентів ЗС України - застосування нових і збагачення традиційних форм і методів роботи на підготовчому етапі, оновлення матеріально-технічної бази, активізація роботи щодо задоволення релігійних запитів особового складу. Виявлено позитивні та негативні тенденції КВР у ЗС України у 1991 - 2005 рр. Визначено напрями вдосконалення КВР у ЗС України на сучасному етапі військового будівництва - управлінський, структурний, економічний та змістовий. Розвинуто науково-теоретичні засади КВР як системного процесу культурологічного впливу. Аргументовано визначення поняття "культурно-виховна робота в ЗС України". Виявлено нові функції, принципи, завдання, форми та методи цієї роботи та здійснено їх уточнення.

186. Курсом к победе

Н.Г. Кузнецов. — М.: Голос, 2000. — 622 с — рус.

Аннотация издательства: Адмирал Флота Н.Г. Кузнецов с фашистами начал воевать ещё в Испании. Узнав от Г.К. Жукова о начале войны с Германией, он сразу же отдал приказ о приведении флота в боевую готовность. Н.Г. Кузнецов пережил опалу, понижение в звании, но в истории страны, в памяти моряков, навсегда остался выдающимся флотоводцем. Адмиралом Флота Советского Союза. Hoaxer: добавлю к аннотации издательства, что Кузнецов привёл флот в боеготовность до начала войны с Германией. А о начале войны он узнал не от Жукова, а из докладов своих подчинённых, как и положено.

187. Ліквідація екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Ю.В. Зеленько; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено шляхи міграції дизельного палива та бензину у контексті найбільш поширених типів грунтів України за різних умов. Проаналізовано особливості використання відходів різних виробництв для поглинання розлитих під час аварій нафтопродуктів. Наведено результати досліджень кінетики поглинання, а також поглиначої здатності поглиначів щодо нафтопродуктів. Встановлено вплив природи нефропродукту та механізму процесів. Запропоновано метод поглинання розливів нафтопродуктів шляхом використання сорбентів, що є відходами підприємств металургійної, енергетичної, будівельної та деревообробної промисловостей України, а також деякі природні матеріали. Визначено високу поглинальну здатність тирси та стружок деревини хвойних пород щодо бензину, що узгоджується з квантово-хімічними розрахунками систем "ароматичний вуглеводень - молекули целюлози". Розроблено технологію ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами.

188. Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 О.В. Буяло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Розглянуто теоретичні та практичні питання експлуатації та ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєнь (РЕЗО). Розроблено нову математичну модель процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних РЕЗО радіотехнічних військ відповідними ремонтними органами без знецінювання виконаних раніше робіт на підставі удосконалення СР за умов виникнення відмов, що не знецінюють одержані результати. Обгрунтовано доцільність впровадження обліку особливостей зміни технічного стану кожного об'єкта РЕЗО для визначення раціонального комплексу ремонтних робіт. Розроблено нові математичні моделі процесу проведення СР сучасних РЕЗО радіотехнічних військ у військових ремонтних органах (ВРО), що враховують чинник знецінювання виконаних раніше робіт. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення та підвищення ефективності методики проведення середнього ремонту сучасних РЕЗО радіотехнічних військ в існуючих і перспективних ВРО.

189. Материалы Российского государственного военно-исторического архива об истории крымскотатарских воинских формирований в составе русской армии

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 402-403 — Библиогр.: 25 назв. — рус.

военная история 19 в., история крымских татар 19 в., архивные документы, крымскотатарские воинские формирования, русская армия

190. Медико-соціальна характеристика стану здоров'я та наукове обгрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі

Автореф. дис... канд. мед. наук14.02.03 І.Ф. Маркович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Виявлено закономірності у формуванні здоров'я військовослужбовців, зокрема захворюваності та поширеності хвороб за різними контингентами, віковими групами, класами хвороб та показниками фізичного розвитку. Науково обгрунтовано й розроблено сучасну модель організації та надання амбулаторно-поліклінічної допомоги віськовослужбовцям Збройних сил України на територіальному рівні. З'ясовано їх потребу у зазначеній допомозі відповідно до сучасної моделі її організації та надання на територіальному рівні, а також на певний період з урахуванням конкретних лікарських спеціальностей та рівня амбулаторно-поліклінічної допомоги.

191. Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків екологічної катастрофи в мегаполісі

Автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.03 В.Ф. Москаленко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Досліджено сучасне уявлення про генезу техногенних і природних катастроф, їх наслідки. Науково обгрунтовано чотирифакторну концепцію ліквідації медико-соціальних наслідків аварії. Розроблено модель системного підходу до формування та здійснення службами, підпорядкованими медицині катастроф та медичною службою на місцях ліквідаційних заходів у випадку техногенних аварій. Запропоновано нову класифікацію надзвичайних станів природно-техногенних катастроф. Визначено основні принципи організаційних заходів щодо ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Досліджено медичні, санітарно-гігієнічні та епідеміологічні аспекти надзвичайного стану в мегаполісі як наслідку аварії, зокрема, на міських очисних спорудах.

192. Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей в РЛС РВП

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 А.А. Гончарук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Удосконалено метод сигнального розпізнавання артилерійської системи (АС), який передбачає використання встановленого закономірного взаємозв'язку між частотами прецесійно-нутаційних коливань балістичного об'єкта (БО) та спектром амплітудних флуктуацій відбитого від нього сигналу, що дозволило розробити алгоритм і структурну схему пристрою розпізнавання класу АС у радіолокаційних станціях (РЛС) розвідки вогневих позицій (РВП). Удосконалено метод визначення координат ВП гармат, що стріляють, шляхом порівняння виміряних координат БО з еталонними траєкторіями з застосуванням одержаних двопараметричних (кута падіння та моменту часу від початку руху БО) еталонних залежностей траєкторій польоту БО на початковій ділянці (за фіксованої початкової швидкості БО) та їх вибору з використанням удосконаленого методу сигнального розпізнавання, на базі якого розроблено алгоритм і структурну схему пристрою визначення координат ВП. Уперше застосовано РЛС РВП. Розроблено математичну модель для дослідження обробки відбитих від БО, стабілізованих у польоті власним обертанням, сигналів з метою розпізнавання класу АС та визначення координат ВП, яка відрізняється від відомих можливістю моделювання комплексного розв'язання задачі розпізнавання-визначення координат ВП.

193. Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів

автореф. дис... канд. техн. наук20.02.11 В.О. Подліпаєв; Центр. НДІ навігації і упр. (ЦНДІ НіУ). — К., 2007. — 20 с. — укp.

Запропоновано новий метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на базі використання інформації рентгенівських пульсарів. Встановлено ефективність існуючих методів визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів, які дозволяють проводити дані дослідження на борту космічного апарата. Розроблено методику комплексного проведення навігаційних вимірювань параметрів рентгенівських пульсарів на борту космічного апарата. Запропоновано методики обробки навігаційних параметрів на борту космічного апарата, а також оцінки координат його місця знаходження. Створено програмне забезпечення для визначання навігаційних параметрів руху космічних апаратів та проведення імітаційних досліджень. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження під час підготовки та проведення навігаційних вимірювань, аналізу навігаційних параметрів та розробки перспективних програмно-технічних комплексів обробки навігаційної інформації.

194. Метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами

автореф. дис... канд. техн. наук20.02.11 О.Л. Поляков; Центр. НДІ навігації і упр. — К., 2007. — 16 с. — укp.

Розроблено метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного управління космічними апаратами (КА) на основі застосування існуючих радіотехнічних систем наземного комплексу керування КА та за урахування сигналів паразитного випромінювання постійно діючих блоків бортових апаратур. Описано методику прийому сигналів неконтрольованого паразитного випромінювання постійно діючих блоків даних апаратур та математичні моделі їх ідентифікуючих процесів. Визначено оптимальний алгоритм обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації КА.

195. Метод підвищення завадостійкості прийомних пристроїв наземних радіотехнічних комплексів космічних навігаційних систем

автореф. дис... канд. техн. наук20.02.11 С.Є. Ломоносов; Центр. НДІ навігації і упр. — К., 2007. — 16 с. — укp.

Розроблено метод підвищення завадостійкості приймальних пристроїв космічних каналів зв'язку і передачі даних на основі аналізу впливу збурень іоносфери землі на параметри сигналів, що передаються. Запропоновано метод підвищення завадостійкості радіотехнічних комплексів за умов трансіоносферного розповсюдження хвилі, що приймається. Викладено аналітичний метод розрахунку статистичних характеристик поля даної хвилі за її трансіоносферного розповсюдження, метод встановлення взаємозв'язку фізичних параметрів іоносфери зі статистичними параметрами передавальних характеристик трансіоносферного каналу зв'язку та передачі даних. Висвітлено науково-методичний апарат обліку впливу розсіюючих властивостей незбуреної іоносфери на завадостійкість космічної навігаційної системи.

196. Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.01 О.В. Коломійцев; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Запропоновано технологію розробки некерованого неопереного літального апарату (снаряд) з максимальною щільністю компоновки, який обертається навколо своєї повздовжньої вісі. Розроблена технологія базується на загальних аеродинамічних підходах та уявленнях та передбачає числове моделювання різноманітних режимів просторового обтікання снаряда довільної форми з урахуванням оберту та процесії, тобто факторів вільного польоту літального апарата з метою визначення коефіцієнтів опору. Наведено методи та засоби верифікації результатів числового аеродинамічного експерименту за умов аеробалістичної траси. Створено методику визначення емпіричних залежностей, що мають використовуватися для проектування літальних апаратів малого розміру (снарядів) спеціальної та загальної форми. Відзначено, що запропонована технологія дає змогу розробляти малорозмірні аеробалістичні літальні апарати з пасивною траєкторією руху у повітрі з заданими аеродинамічними властивостями та дозволяє значно зменшити вартість та скоротити терміни проведення досліджень, а також розвинути уявлення про процеси обтікання об'єкта проектування завдяки частковій, або повній заміні натурних випробувань числовим аеродинамічним експериментом.

197. Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 Андрій Володимирович Невзоров; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Військовий ін-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

198. Методика керування параметрами твердотільних фотоелектричних перетворювачів для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння, що необслуговуються

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 Д.В. Лукомський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розвинуто теорію та практику підвищення довговічності та безвідмовності радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО), що обслуговуються, на основі твердотільних фотоелектричних перетворюваів (ФЕП). Одержано математичні моделі керування технологічними процесами їх виготовлення. Аналіз моделей дозволяє зменшувати дефектність ФЕП та підвищувати їх якість. Одержано математичну модель комплексного показника якості твердотільних ФЕП, локалізувати приховані та потенційні дефекти, а також проводити порівняльні дослідження даних перетворювачів якості та надійності у процесі виготовлення. Запропоновано узагальнену методику керування їх параметрами для систем енергозабезпечення ПЕЗО, що обслуговуються. Методика дозволяє розробити рекомендації щодо підвищення якості та надійності твердотільних фотоелектричних перетворювачів для підвищення довговічності та безвідмовності РЕЗО, що обслуговуються.

199. Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних засобів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 В.К. Шваб; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено параімпульсний метод контролю технічного стану аналогових модулів (АМ) радіоелектронних засобів озброєння. Обгрунтовано, що як діагностичний параметр доцільно використовувати значення напруги, яка вимірюється на додатковому опорі АМ за умов подачі його на вхід різнополярних імпульсів. Доведено, що за умов вимірювання даного діагностичного параметра виконуються вимоги прояву та транспортування будь-якого дефекту в контрольній точці, розташованій на опорі. Розроблено діагностичну модель (ДМ) аналогового модуля з використанням передавальних функцій за різнополярної вхідної інформації, яка дозволяє здійснити його повну елементарну перевірку. Запропоновано методику контролю технічного стану АМ на базі параімпульсного методу діагностування радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) на місці їх зберігання, діагностичної моделі АМ і нової методики побудови перевіряючих тестів.

200. Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 П.Ю. Катін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

З використанням методу імітаційного моделювання розроблено функціонально-статистичну модель (ФСМ) для контролю технічного стану (ТС) аналогового пристрою, яка дає змогу здійснювати контроль ТС багаторежимних об'єктів діагностування (ОД) високого ступеня інтеграції. Запропоновано новий метод одержання діагностичної інформації в узагальненій контрольній точці (КТ) для контролю ТС аналогових ОД, які містять багато функціональних елементів. Даний метод дає змогу зменшити кількість КТ та діагностичних параметрів. Створено методику контролю ТС аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО), з використанням якої є можливою розробка пристрою для контролю ТС аналогових типових елементів заміни безпосередньо на місцях дислокації. Наведена методика дозволяє враховувати випадковий характер параметрів електрорадіокомпонентів під час контролю ТС. Базуючись на методиці контролю ТС аналогових пристроїв ЕЗО з використанням узагальненої КТ розроблено структурну схему пристрою для перевірки працездатності аналогових типових елеметів заміни безпосередньо на місцях дислокації РЕЗО. Відзначено, що впровадження пристрою дає змогу усунути недоліки, притаманні існуючій системі обслуговування та ремонту РЕЗО.